Wijziging Regeling verpakkingen en gebruiksartikelen (Warenwet)

[Regeling vervallen per 31-08-2005.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 14-03-1996 t/m 30-08-2005

Wijziging Regeling verpakkingen en gebruiksartikelen (Warenwet)

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op richtlijn 95/3/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 februari 1995 tot wijziging van richtlijn 90/128/EEG inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (PbEG L 90), alsmede op de artikelen 2 en 5 van het Verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (brief van 12 december 1995, 14951/(31)5);

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling Verpakkingen en gebruiksartikelen (Warenwet).]

Artikel II

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

Ten aanzien van materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen, welke voor 1 april 1997 in de handel zijn gebracht, blijft tot en met 31 maart 1998 van kracht de Regeling Verpakkingen en gebruiksartikelen (Warenwet) zoals deze luidde tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Naar boven