Loonbesluit overheidswerknemers

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 23-05-2003 t/m 31-12-2004

Besluit van 8 februari 1996, houdende uitbreiding van het loonbegrip in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering met bepaalde inhoudingen voor overheidswerknemers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van 21 december 1995, directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/AVF/95/5267;

Gelet op artikel 16e van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

De Raad van State gehoord (advies van 15 januari 1996, nr. W12.95.0709);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van 2 februari 1996, nr. SV/AVF/96/0314;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De inhoudingen op het loon van een werknemer ingevolge paragraaf 5 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP worden aangemerkt als loon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Als loon in de zin van artikel 4 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt aangemerkt:

    • a. wachtgeld uit hoofde van een dienstbetrekking die is geëindigd voor 1 januari 2001;

    • b. wachtgeld uit hoofde van een dienstbetrekking die is geëindigd op of na 1 januari 2001, voorzover de periode waarover het recht op wachtgeld zich uitstrekt niet samenvalt met de periode waarover het, in verband met dezelfde werkloosheid ontstane, recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet, bedoeld in hoofdstuk IIa of IIb van die wet, inclusief een eventuele verlenging van die duur op grond van artikel 76 van die wet zich uitstrekt; en

    • c. uitkering wegens ziekte tenzij in verband met die ziekte tevens recht is ontstaan op uitkering op grond van de Ziektewet.

  • 2 In dit artikel wordt verstaan onder wachtgeld: wachtgeld in de zin van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 of een soortgelijke uitkering van een overheidswerknemer op grond van ontslag of werkloosheid alsmede een wachtgeld of daarmee gelijkgestelde uitkering in de zin van de bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen, met uitzondering van een uitkering in verband met functioneel leeftijdsontslag of vrijwillig vervroegd uittreden.

  • 3 In dit artikel wordt verstaan onder uitkering wegens ziekte: bezoldiging of uitkering wegens ziekte na beëindiging van het dienstverband als bedoeld in artikel 42 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, zoals dat luidde op 31 december 1997, of een overeenkomstige bepaling van een soortgelijke regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 februari 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

Uitgegeven de twintigste februari 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven