Algemene nabestaandenwet

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2017

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingAnw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0007795
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 3. Beschikking ingevolge artikel 4 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (vermoedelijk overlijden)
 4. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 5. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 6. Besluit ex artikel 66a ANW
 7. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 8. Besluit regels export uitkeringen
 9. Besluit tegemoetkoming Anw-ers
 10. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 11. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 12. Controlevoorschriften Anw
 13. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 14. Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2011
 15. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 16. Regeling terugvordering geringe bedragen
 17. Regeling uitbetaling vakantie-uitkering
 18. Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012
 19. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 20. Remigratiebesluit
 21. Tijdelijk besluit Bijzondere regels voor de samenloop van een militair nabestaandenpensioen en een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet
 22. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 23. Uitbreiding werkingssfeer Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002
 24. Verzamelbesluit SZW 2017
 25. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: II
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:1, 2:4, 2:6, 4:1
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 35
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 53
 6. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 9, 22a, 22b, 22c, 24, 25a, 54, 67a, 67b, 67c, 69, 70a, 95, 99, 134, 145a, 145b, 145c, 147, 148a
 7. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 8. Beschikking ingevolge artikel 4 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (vermoedelijk overlijden)
  Artikel: 1
 9. Besluit SUWI
  Bijlage: II
 10. Besluit Wfsv
  Artikelen: 2.19, 3.1, 3.3, 3.4
 11. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3
 12. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 1
 13. Besluit ex artikel 66a ANW
  Artikel: 1
 14. Besluit gewetensbezwaren militaire dienst
  Artikel: 46
 15. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 16. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 7, 13
 17. Besluit tegemoetkoming Anw-ers
  Artikel: 7
 18. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 21b, 21c, 22
 19. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 21. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 22. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 23. Buitengewoon verlof in verband met het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie
  Tekst: tekst
 24. Controlevoorschriften Anw
  Artikel: 1
 25. Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003
  Tekst: tekst
 26. Garantiewet Surinaamse pensioenen
  Artikel: 6
 27. Inkomstenbelasting, lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen
  Tekst: tekst
 28. Instellingswet Bijstandkorps burgerlijke rijksambtenaren bestemd voor dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea
  Artikel: 23
 29. Internationaal belastingrecht, HvJ EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing
  Tekst: tekst
 30. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XIX
 31. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 6, 42, 48a
 32. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 67, 68
 33. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 34. Participatiewet
  Artikelen: 6, 7, 10, 60a
 35. Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten
  Tekst: tekst
 36. Regeling Wfsv
  Artikel: 1.1
 37. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
  Artikel: 3
 38. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
  Artikel: 3
  Bijlagen: 6, 27
 39. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 2
 40. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 41. Regeling uitbetaling vakantie-uitkering
  Artikel: 1
 42. Remigratiebesluit
  Artikel: 6
 43. Remigratiewet
  Artikelen: 6d, 6f
 44. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: I
 45. Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
  Paragraaf: Tweede Hoofdstuk. Samenloop van Indonesisch weduwepensioen of Indonesische wezenonderstand met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 7, 22a, 26, 27, 27a, 27b
 46. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  Artikel: 1
 47. Successiewet 1956
  Artikel: 32
 48. Tijdelijk besluit Bijzondere regels voor de samenloop van een militair nabestaandenpensioen en een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 1, 3, 5
 49. Toeslagenwet
  Artikel: 14g
 50. Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen
  Artikel: 6
 51. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 52. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 7.9
 53. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: II
 54. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: II
 55. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: II
 56. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: II
 57. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: II
 58. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: II
 59. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXIVh
 60. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 61. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 62. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 63. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.15
 64. Wet Rietkerk-uitkering
  Artikel: 8
 65. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
  Artikelen: 9, 10, 19b, 19c, 23, 26a
  Hoofdstuk: Derde
 66. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 67. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:66, 3:43, 5.8.20, 46
 68. Wet beperking export uitkeringen
  Artikelen: VII, XIV
 69. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: II
 70. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikelen: 3, 6
 71. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikelen: 12, 20
 72. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikelen: 16, 23
 73. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikelen: 11, 20
 74. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: XIV
 75. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 2
  Paragraaf: 1
 76. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: XI
 77. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: II
 78. Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en ANW
  Artikelen: III, VII
 79. Wet inkomensaanvulling 2005
  Artikel: IX
 80. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 81. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 82. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 83. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6
 84. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: V
 85. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 86. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 18, 18b, 18c, 18f
 87. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 24f
 88. Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
  Artikelen: VII, XVI
 89. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 34, 35
 90. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 3.17
 91. Wet vereenvoudiging regelingen SVB
  Artikel: II
 92. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 96
 93. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: II
 94. Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid
  Artikelen: II, V
 95. Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (maatstaf duur recht op uitkering e.a.)
  Artikel: III
 96. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: VII
 97. Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)
  Artikel: VII
 98. Ziektewet
  Artikel: 45g
Terug naar begin van de pagina