Besluit toezicht effectenverkeer 1995

[Regeling vervallen per 28-10-2007.]
Geldend van 01-09-2002 t/m 30-11-2003

Besluit van 8 december 1995, houdende uitvoering van de artikelen 3, tweede lid, onder b en c, 5, eerste lid, tweede volzin, 7, vierde lid, 11, eerste lid, en 17, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 19 juli 1995, nr. BGW 95/1678-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effecten, Banken en Monetaire aangelegenheden;

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, onder b en c, 5, eerste lid, tweede volzin, 7, vierde lid, 11, eerste lid, en 17, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995;

De Raad van State gehoord (advies van 31 oktober 1995, No. W06.95.0402);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 5 december 1995, nr. BGW 95/2512-U, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effecten, Banken en Monetaire aangelegenheden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Inleidende bepaling

[Vervallen per 28-10-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 28-10-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Wet toezicht effectenverkeer 1995;

 • b. uitgevende instelling: een onderneming of instelling te wier laste effecten zijn of worden uitgegeven;

 • c. prospectus: een prospectus als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder b, van de wet;

 • d. accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die niet in dienstbetrekking staat tot de desbetreffende onderneming of instelling;

 • e. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

 • f. toezichthoudende autoriteit:

  • 1 Onze Minister of een rechtspersoon waaraan ingevolge artikel 40 van de wet taken en bevoegdheden zijn overgedragen voor zover het de taken en bevoegdheden betreft.

  • 2 De Nederlandse Bank N.V., voor zover het de bevoegdheid uit hoofde van hoofdstuk 4 betreft tot het stellen van regels met betrekking tot de financiële waarborgen, de bedrijfsvoering en informatieverstekking voor zover noodzakelijk voor het toezicht op financiële waarborgen.

 • g. vast bod: een openbaar bod dat de geboden prijs of ruilverhouding vermeldt, niet zijnde een partieel bod;

 • h. partieel bod: een openbaar bod dat de geboden prijs of ruilverhouding vermeldt, strekkende tot verwerving van een gedeelte van de door de doelvennootschap uitgegeven effecten;

 • i. tenderbod: een openbaar bod waarmee de rechthebbenden van de effecten worden uitgenodigd om deze effecten tegen een door de rechthebbenden zelf te noemen tegenprestatie aan de bieder aan te bieden;

 • j. doelvennootschap: de instelling te wier laste de effecten waarop het openbaar bod betrekking heeft, zijn uitgegeven;

 • k. openbare mededeling: een mededeling als bedoeld in artikel 9a;

 • l. aanmeldingstermijn: de periode gedurende welke de effecten waarop een bod betrekking heeft, kunnen worden aangemeld.

Hoofdstuk II. Bepalingen ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, onder b en c, van de wet

[Vervallen per 28-10-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een prospectus bevat de gegevens die, gelet op de aard van de uitgevende instelling en van de aangeboden effecten, redelijkerwijs van belang zijn voor de beoordeling van het vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de uitgevende instelling en van de rechten en verplichtingen die aan de effecten verbonden zijn.

 • 2 Een prospectus bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. voor aandeelbewijzen, optiebewijzen, warrants, inschrijvingen in aandelenregisters, winst- en oprichtersbewijzen, rechten van deelgenootschap, en soortgelijke waardepapieren dan wel rechten: de gegevens, bedoeld in de rubrieken 1.1 tot en met 9.2 en 10.1 tot en met 10.20 van de bij dit besluit behorende bijlage;

  • b. voor schuldbrieven, inschrijvingen in schuldregisters, en soortgelijke waardepapieren dan wel rechten: de gegevens, bedoeld in de rubrieken 1.1 tot en met 9.2 en 11.1 tot en met 11.24 van de bij dit besluit behorende bijlage;

  • c. voor certificaten van aandelen en soortgelijke waardepapieren: de gegevens, bedoeld in de rubrieken 12.1 tot en met 13.7 van de bij dit besluit behorende bijlage alsmede, indien de instelling die de oorspronkelijke effecten uitgeeft niet de instelling is die de certificaten uitgeeft, met betrekking tot de onderliggende waarden de gegevens als bedoeld in de rubrieken 1.1 tot en met 9.2 en 10.1 tot en met 10.20 van de bij dit besluit behorende bijlage;

  • d. voor opties en soortgelijke rechten: de gegevens, bedoeld in de rubrieken 14.1 tot en met 20.5 en 21.1 tot en met 21.7 van de bij dit besluit behorende bijlage;

  • e. voor rechten op overdracht op termijn van goederen: de gegevens, bedoeld in de rubrieken 14.1 tot en met 20.5 en 22.1 tot en met 22.7 van de bij dit besluit behorende bijlage;

  • f. voor recepissen van waarden als hiervoor bedoeld: de gegevens, bedoeld in de rubrieken van de bij dit besluit behorende bijlage die van toepassing zijn op de effecten waarvoor de recepissen worden uitgegeven.

 • 3 Indien de bestaansperiode van de uitgevende instelling korter is dan de tijdsduur, genoemd in de verschillende rubrieken waarnaar in het tweede lid wordt verwezen, behoeft de informatie slechts voor de bestaansperiode van de uitgevende instelling te worden verstrekt onder opgave van redenen daarvan in het prospectus.

 • 4 De toezichthoudende autoriteit kan verlangen dat een prospectus in een of meer door hem te bepalen talen wordt gesteld indien dit, gelet op de voorgenomen of mogelijke verspreiding van het prospectus, naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit noodzakelijk is voor een adequate informatieverschaffing aan de beleggers.

 • 5 De toezichthoudende autoriteit kan regels stellen met betrekking tot de indeling van het prospectus.

Artikel 3

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Op een uitgevende instelling die een prospectus algemeen verkrijgbaar stelt is artikel 2, eerste en tweede lid, niet van toepassing indien het prospectus ten hoogste zes maanden voor het tijdstip waarop de aanbieding bij uitgifte wordt gedaan is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 20, eerste lid, of 21, tweede lid, van richtlijn nr. 89/298/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 april 1989 tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij een openbare aanbieding van effecten (PbEG L 124), van een andere lid-staat en:

  • a. het prospectus is opgesteld overeenkomstig artikel 8 of 12 van die richtlijn; of

  • b. op een of meer onderdelen van het goedgekeurde prospectus door de bevoegde autoriteit van die andere lid-staat ontheffing is verleend of afwijking op een of meer onderdelen is toegestaan, mits naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit van dezelfde omstandigheden als die welke die ontheffing of afwijking rechtvaardigden, eveneens sprake is in Nederland.

 • 2 De toezichthoudende autoriteit kan verlangen dat bepaalde gegevens, genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage, aan het prospectus, bedoeld in het eerste lid, worden toegevoegd met het oog op de nadere verschaffing van informatie die specifiek voor het aanbod in Nederland van belang is.

Artikel 4

[Vervallen per 28-10-2007]

In advertenties en documenten waarin een aanbieding van effecten in het vooruitzicht wordt gesteld, wordt vermeld dat een prospectus openbaar zal worden gemaakt alsmede op welke plaats en op welk tijdstip het prospectus algemeen verkrijgbaar zal worden gesteld. Afschriften van de advertenties en de documenten worden vóór het tijdstip waarop het prospectus openbaar wordt gemaakt of algemeen verkrijgbaar wordt gesteld aan de toezichthoudende autoriteit overgelegd.

Artikel 5

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Vóór het tijdstip waarop een aanbieding bij uitgifte wordt gedaan, wordt een prospectus aan de toezichthoudende autoriteit overgelegd en uiterlijk op dat tijdstip algemeen verkrijgbaar gesteld.

 • 2 Indien het een prospectus betreft als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt aan de toezichthoudende autoriteit gelijktijdig met het overleggen van het prospectus een schriftelijke verklaring van de in dat lid bedoelde autoriteit overgelegd waaruit de in dat lid bedoelde goedkeuring blijkt.

 • 3 Indien op een prospectus artikel 3, eerste lid, onder b, van toepassing is, wordt het prospectus niet algemeen verkrijgbaar gesteld dan nadat de toezichthoudende autoriteit heeft verklaard dat naar zijn oordeel van dezelfde omstandigheden als die welke de in dat onderdeel bedoelde ontheffing of afwijking rechtvaardigden, eveneens sprake is in Nederland.

Artikel 6

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Alle nieuwe feiten die zich voordoen of worden geconstateerd tussen het tijdstip van vaststelling van een prospectus en het tijdstip waarop de desbetreffende aanbieding bij uitgifte eindigt en die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van het vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de uitgevende instelling en van de rechten en verplichtingen die aan de effecten zijn verbonden, alsmede onvolledigheden, onnauwkeurigheden of onjuistheden in het prospectus, worden vermeld of gecorrigeerd in een document dat ter aanvulling van het prospectus algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Dit document wordt vóór het tijdstip waarop het algemeen verkrijgbaar wordt gesteld aan de toezichthoudende autoriteit overgelegd en onverwijld bij het prospectus gevoegd. Vanaf dat moment maakt het document deel uit van het prospectus.

 • 2 Indien minder dan twaalf maanden voor het tijdstip waarop een aanbieding bij uitgifte wordt gedaan een prospectus algemeen verkrijgbaar is gesteld dat voldeed aan de vereisten van artikel 2 onderscheidenlijk 3, kan ter zake van de aanbieding worden volstaan met een document als bedoeld in het eerste lid. Dit document mag evenwel slechts algemeen verkrijgbaar worden gesteld tezamen met of onder uitdrukkelijke verwijzing naar het in de eerste volzin bedoelde prospectus.

Hoofdstuk III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, tweede volzin, van de wet

[Vervallen per 28-10-2007]

Artikel 7

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Voor zover de verplichting tot het opstellen van een jaarrekening en een jaarverslag niet reeds voortvloeit uit boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op een uitgevende instelling het tweede tot en met twaalfde lid van toepassing.

 • 2 De uitgevende instelling stelt binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar een jaarrekening en een jaarverslag vast. Tevens stelt de uitgevende instelling binnen vier maanden na afloop van de eerste helft van ieder boekjaar de halfjaarcijfers vast.

 • 3 De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede, voor zover de aard van de jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgevende instelling. Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar en bevat voorts mededelingen omtrent de verwachte gang van zaken.

 • 4 De halfjaarcijfers bevatten schematisch ten minste gegevens over de netto omzet en het resultaat vóór of na belastingen van de uitgevende instelling in de eerste zes maanden van het boekjaar, alsmede een toelichting daarop die alle gegevens bevat die redelijkerwijs van belang zijn voor de beoordeling van de ontwikkeling van de activiteiten en de resultaten van de uitgevende instelling. Daarbij worden alle bijzondere factoren vermeld die invloed hebben gehad op deze activiteiten en op de resultaten over de desbetreffende periode en worden de vergelijkbare cijfers van het overeenkomstig tijdvak van het vorige boekjaar gegeven.

 • 5 Het vierde lid is niet van toepassing op een uitgevende instelling waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de notering aan een in een lidstaat gelegen of werkzame effectenbeurs en die halfjaarcijfers algemeen verkrijgbaar stelt, waarvan de opstelling geschiedt overeenkomstig richtlijn nr. 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd (PbEG L 184).

 • 6 De balans met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermogen weer, alsmede zijn samenstelling in actief- en passiefposten aan het einde van de verslagperiode.

 • 7 De winst- en verliesrekening met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat over de verslagperiode weer, alsmede zijn afleiding uit de posten van baten en lasten.

 • 8 De opstelling van de jaarrekening en het jaarverslag geschiedt door een uitgevende instelling met zetel in Nederland zoveel mogelijk overeenkomstig boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De opstelling van de jaarrekening en het jaarverslag van een uitgevende instelling met zetel in een andere lid-staat geschiedt overeenkomstig de voorschriften van de vierde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen (richtlijn nr. 78/660/EEG van 25 juli 1978) (PbEG L 222) en van de zevende richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g) van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening (richtlijn nr. 83/349/EEG van 13 juni 1983) (PbEG L 193). Voor de overige uitgevende instellingen geschiedt de opstelling op gelijkwaardige wijze. In de jaarrekening en het jaarverslag wordt meegedeeld overeenkomstig welke voorschriften de opstelling is geschied. Voor zover de opstelling van de jaarrekening en het jaarverslag niet geschiedt overeenkomstig boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel overeenkomstig de in dit lid genoemde richtlijnen, kan de toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Onze Minister van Justitie regels stellen met betrekking tot het verschaffen van informatie omtrent de gehanteerde waarderingsgrondslagen en de omschrijving van de posten in de jaarrekening.

 • 9 Het achtste lid is van overeenkomstige toepassing op de opstelling van de halfjaarcijfers.

 • 10 Binnen een week na de vaststelling of, indien de jaarrekening goedkeuring behoeft, na de goedkeuring, maakt de uitgevende instelling de jaarrekening en gelijktijdig daarmee de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 8, tweede lid, en het jaarverslag openbaar door neerlegging van een volledig in het Nederlands opgesteld exemplaar of, indien dit niet is vervaardigd, van een exemplaar in het Frans, Duits of Engels:

  • a. ten kantore van het handelsregister van de plaats waar de uitgevende instelling volgens haar statuten haar zetel heeft; dan wel

  • b. indien de uitgevende instelling haar zetel niet in Nederland heeft, ten kantore van het handelsregister van Amsterdam.

 • 11 De openbaarmaking van de halfjaarcijfers geschiedt overeenkomstig het tiende lid.

 • 12 De jaarrekening, de accountantsverklaring, het jaarverslag en de halfjaarcijfers worden gelijktijdig met de openbaarmaking aan de toezichthouder overgelegd.

Artikel 8

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 2 Een accountant onderzoekt of de jaarrekening het in artikel 7, derde lid, bedoelde inzicht geeft. De bevindingen van de accountant worden in een verklaring neergelegd die in haar geheel bij de jaarrekening wordt gevoegd.

 • 3 Indien de halfjaarcijfers door een accountant zijn onderzocht, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing. Indien dit niet het geval is, wordt hiervan uitdrukkelijk in een verklaring bij de halfjaarcijfers melding gemaakt.

 • 4 In afwijking van het tweede en derde lid kunnen de jaarrekening en de halfjaarcijfers van een uitgevende instelling die haar zetel niet in Nederland heeft, worden onderzocht door een deskundige die ingevolge het recht van de staat waar de uitgevende instelling haar zetel heeft, bevoegd is een verklaring af te geven omtrent de getrouwheid van deze stukken.

Artikel 9

[Vervallen per 28-10-2007]

Een uitgevende instelling maakt zo spoedig mogelijk elk belangrijk nieuw feit betreffende de uitoefening van het bedrijf dat niet reeds openbaar is en waarvan een aanzienlijke invloed op de koers van de door die instelling uitgegeven effecten kan uitgaan, openbaar. Een afschrift van de openbaarmaking wordt terstond aan de toezichthoudende autoriteit overgelegd.

Hoofdstuk III A. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6a, tweede en derde lid, van de wet

[Vervallen per 28-10-2007]

Artikel 9a

[Vervallen per 28-10-2007]

Waar ingevolge dit hoofdstuk een openbare mededeling is vereist, wordt daaraan voldaan door een mededeling in een landelijk verspreid dagblad. Indien onverwijld een openbare mededeling is vereist, wordt daaraan voldaan door een mededeling in een persbericht.

Artikel 9b

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Indien een openbaar bod wordt voorbereid of is aangekondigd, doen de bieder en de doelvennootschap, zodra zich een omstandigheid voordoet die ter bevordering van een gerechtvaardigde koersvorming van de door hen uitgegeven effecten een openbare mededeling noodzakelijk maakt, onverwijld een zodanige mededeling, ieder voor zover het hem of haar aangaat.

 • 2 Als omstandigheid, als bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval aangemerkt:

  • a. een zodanige stand van besprekingen ter voorbereiding van een openbaar bod, dat de verwachting gerechtvaardigd is dat overeenstemming kan worden bereikt;

  • b. de verzending door de bieder van de kennisgeving, bedoeld in artikel 9d, tweede lid, 9e, tweede lid, of 9f, tweede lid;

  • c. een koersvorming of andere ontwikkeling welke erop kan wijzen dat het voeren van besprekingen over een openbaar bod of het eenzijdige voornemen tot het doen van een openbaar bod bekend is bij derden die van deze wetenschap gebruik kunnen maken;

  • d. in geval van een vast bod, de definitieve vaststelling van de prijs of ruilverhouding, bedoeld in artikel 9i, onder b;

  • e. in geval van een partieel bod, de definitieve vaststelling van het getal of percentage van de effecten tot de verkrijging waarvan het bod strekt dan wel van de prijs of ruilverhouding, bedoeld in artikel 9k, onder b;

  • f. in geval van een tenderbod, de definitieve vaststelling van het getal of percentage van de effecten tot de verkrijging waarvan het bod strekt dan wel van de prijs, bedoeld in artikel 9m, onder i;

  • g. het besluit van de bieder om het openbaar bod, over de voorbereiding waarvan eerder een openbare mededeling is gedaan, niet uit te brengen;

  • h. het door een doelvennootschap, ten aanzien waarvan eerder een openbare mededeling over de voorbereiding van een openbaar bod op haar effecten is gedaan, aan de bieder of aan een derde uitgeven van effecten of verschaffen van een recht tot het nemen van door de doelvennootschap uit te geven effecten;

  • i. een openbare mededeling door een derde waaruit blijkt dat deze een openbaar bod op dezelfde effecten voorbereidt of uitbrengt.

 • 3 Vanaf het tijdstip waarop een openbare mededeling over het voorbereiden of uitbrengen van een openbaar bod is gedaan doen de bieder en de doelvennootschap, ieder met betrekking tot de door henzelf verrichte transacties of gesloten overeenkomsten, aan de toezichthoudende autoriteit opgave van de na dat tijdstip verrichte transacties in de effecten waarop het bod betrekking heeft, respectievelijk van met betrekking tot die transacties gesloten overeenkomsten, onder vermelding van de daarvoor geldende voorwaarden en van de omvang van de bestaande onderlinge kapitaaldeelnemingen, zowel direct als indirect. De opgave wordt telkens gedaan onverwijld nadat de betrokken transactie of overeenkomst tot stand is gekomen of bekend is geworden. Indien de bieder of de doelvennootschap met betrekking tot een door hem verrichte transactie in effecten deze transactie reeds heeft gemeld overeenkomstig artikel 46b, eerste lid, van de wet, kan een melding van de transactie achterwege blijven.

 • 4 Het eerste tot en met derde lid zijn van toepassing tot en met de dag waarop een openbare mededeling is gedaan over gestanddoening of intrekking van het bod of waarop openbaar is medegedeeld dat een bod dat in voorbereiding was, niet zal worden uitgebracht.

Artikel 9c

[Vervallen per 28-10-2007]

De mededeling, bedoeld in artikel 9b, eerste lid, vermeldt voor zover van toepassing:

 • a. de omstandigheid, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, onder a, alsmede de namen van de bieder en de doelvennootschap;

 • b. het verzenden van de kennisgeving, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, onder b, alsmede de namen van de bieder en de doelvennootschap.

 • c. de naam van de bieder of doelvennootschap die bij de koersvorming of andere ontwikkelingen, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, onder c, zijn betrokken, alsmede het feit dat besprekingen over een openbaar bod worden gevoerd respectievelijk dat het voornemen bestaat tot het uitbrengen van een openbaar bod.

 • d. de vastgestelde prijs of ruilverhouding, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, onder d, alsmede de namen van de bieder en de doelvennootschap, de op dat moment reeds vastgestelde voorwaarden waarvan de verplichting tot nakoming van het bod afhankelijk zal worden gesteld, alsmede een indicatie van de datum van verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht;

 • e. het getal of percentage van de effecten tot de verkrijging waarvan het bod strekt dan wel de prijs of ruilverhouding, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, onder e, alsmede de namen van de bieder en de doelvennootschap, alsmede een indicatie van de datum van publicatie van het biedingsbericht;

 • f. het getal of percentage van de effecten tot de verkrijging waarvan het bod strekt dan wel de prijs of ruilverhouding, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, onder f, alsmede de namen van de bieder en de doelvennootschap en een indicatie van de datum van publicatie van het biedingsbericht;

 • g. het besluit tot het niet-uitbrengen van het bod, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, onder g;

 • h. de naam van degene die de in artikel 9b, tweede lid, onder h, bedoelde effecten verwerft of eventueel zal verwerven, het nominale bedrag daarvan en de prijs of uitgiftekoers, alsmede de motieven voor de in dat lid, onder h, bedoelde handeling;

 • i. een gemotiveerde standpuntbepaling door de doelvennootschap over het door de in artikel 9b, tweede lid, onder i, bedoelde derde uit te brengen of voor te bereiden bod, of een verklaring waarom geen onmiddellijke standpuntbepaling daarover wordt bekendgemaakt, vergezeld van de mededeling wanneer deze tegemoet kan worden gezien;

 • j. de maatregelen van de bieder tot welke het bod, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, onder i, hem aanleiding geeft, hetzij, indien geen onmiddellijke maatregelen worden overwogen, een indicatie omtrent het tijdstip waarop een mededeling omtrent te nemen maatregelen kan worden verwacht.

Artikel 9d

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 In geval van een voorgenomen vast bod doet de bieder, in afwijking van het bepaalde in artikel 9b, tweede lid, onderdeel d, geen openbare mededeling over de prijs of ruilverhouding, bedoeld in artikel 9i, onder b, alvorens volledig uitvoering te hebben gegeven aan het tweede en derde lid, tenzij overeenstemming tussen de bieder en de doelvennootschap is bereikt, of de verwachting gerechtvaardigd is dat overeenstemming kan worden bereikt over het bod.

 • 2 De bieder stelt de doelvennootschap schriftelijk in kennis van zijn voornemen de prijs of ruilverhouding, bedoeld in artikel 9i, onder b, voor het uit te brengen bod bekend te maken en nodigt de doelvennootschap uit om binnen zeven dagen na ontvangst van deze kennisgeving overleg te plegen over het voornemen van de bieder tot het doen van een bod, over de in het eerste lid bedoelde prijs of ruilverhouding, over de aan het voorgenomen bod ten grondslag liggende motieven en over de voornemens met betrekking tot het in verband daarmee te voeren beleid ten aanzien van de doelvennootschap en de met haar verbonden onderneming, alsmede over de wijze van financiering van het uit te brengen bod indien dit een prijs vermeldt.

 • 3 De bieder stelt, indien de doelvennootschap geen gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid tot het plegen van het in het tweede lid bedoelde overleg of dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid, de doelvennootschap schriftelijk in kennis van de prijs of ruilverhouding, bedoeld in artikel 9i, onder b, en van de motieven welke aan het voorgenomen bod ten grondslag liggen, en van de voornemens met betrekking tot het in verband daarmee te voeren beleid ten aanzien van de doelvennootschap en de met haar verbonden onderneming, alsmede van de wijze van financiering van het uit te brengen bod, indien dit een prijs vermeldt.

 • 4 De bieder en de doelvennootschap stellen, indien zij een openbare mededeling doen met betrekking tot het bod, de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis van de doelvennootschap respectievelijk van de bieder, uiterlijk ten tijde van het doen van deze openbare mededeling.

Artikel 9e

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 In geval van een voorgenomen partieel bod doet de bieder, in afwijking van het bepaalde in artikel 9b, tweede lid, onderdeel d, geen openbare mededeling over het getal of percentage van de effecten tot de verwerving waarvan dat bod strekt dan wel de prijs of ruilverhouding, bedoeld in artikel 9k, onder b, alvorens volledig uitvoering te hebben gegeven aan het tweede en derde lid, tenzij overeenstemming tussen de bieder en de doelvennootschap is bereikt of de verwachting gerechtvaardigd is dat overeenstemming kan worden bereikt over het bod.

 • 2 De bieder stelt de doelvennootschap schriftelijk in kennis van zijn voornemen het getal of percentage van de effecten tot de verwerving waarvan het bod strekt dan wel de prijs of ruilverhouding, bedoeld in artikel 9k, onder b, bekend te maken en nodigt de doelvennootschap uit om binnen zeven dagen na ontvangst van deze kennisgeving overleg te plegen over het voornemen van de bieder tot het doen van een bod, over dat getal of percentage dan wel die prijs of ruilverhouding en over de aan het voorgenomen bod ten grondslag liggende motieven.

 • 3 De bieder stelt, indien de doelvennootschap geen gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid tot het plegen van het in het tweede lid bedoelde overleg of dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid, de doelvennootschap schriftelijk in kennis van het getal of percentage van de effecten tot de verwerving waarvan het bod strekt dan wel de prijs of ruilverhouding, bedoeld in artikel 9k, onder b, en van de motieven welke aan het voorgenomen bod ten grondslag liggen.

 • 4 De bieder en de doelvennootschap stellen, indien zij een openbare mededeling doen met betrekking tot het bod de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis van de doelvennootschap respectievelijk de bieder, uiterlijk ten tijde van het doen van deze openbare mededeling.

Artikel 9f

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 In geval van een voorgenomen tenderbod doet de bieder, in afwijking van het bepaalde in artikel 9b, tweede lid, onderdeel d, geen openbare mededeling over het getal of percentage dan wel de prijs, bedoeld in artikel 9m, onder i, alvorens volledig uitvoering te hebben gegeven aan het tweede en derde lid, tenzij overeenstemming tussen de bieder en de doelvennootschap is bereikt of de verwachting gerechtvaardigd is dat overeenstemming kan worden bereikt over het bod.

 • 2 De bieder stelt de doelvennootschap schriftelijk in kennis van zijn voornemen het getal of percentage dan wel de prijs, bedoeld in artikel 9m, onder i, bekend te maken en nodigt de doelvennootschap uit om binnen zeven dagen na ontvangst van deze kennisgeving overleg te plegen over het voornemen van de bieder tot het doen van een bod, over dat getal of percentage dan wel die prijs en over de aan het voorgenomen bod ten grondslag liggende motieven.

 • 3 De bieder stelt, indien de doelvennootschap geen gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid tot het plegen van het in het tweede lid bedoelde overleg of dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid, de doelvennootschap schriftelijk in kennis van het getal of het percentage dan wel de prijs bedoeld in artikel 9m, onder i, en de motieven welke aan het voorgenomen bod ten grondslag liggen.

 • 4 De bieder en de doelvennootschap stellen, indien zij een openbare mededeling doen met betrekking tot het bod de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis van de doelvennootschap respectievelijk de bieder, uiterlijk ten tijde van het doen van deze openbare mededeling.

Artikel 9g

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 De bieder die een openbare mededeling heeft gedaan omtrent een omstandigheid als bedoeld in artikel 9b, tweede lid, onder a of b, is gehouden binnen dertig dagen na deze mededeling:

  • a. een openbaar bod uit te brengen dan wel in geval van een vast bod een openbare mededeling te doen die ten minste de prijs of ruilverhouding vermeldt;

  • b. een besluit tot het niet-uitbrengen van het bod openbaar mede te delen; of

  • c. onder opgave van redenen openbaar mede te delen dat niet binnen dertig dagen een bod of een besluit tot het niet-uitbrengen van het bod uitgebracht kan worden of dat geen openbare mededeling omtrent de prijs of ruilverhouding als bedoeld onder a kan worden gedaan, onder vermelding van een termijn waarop een besluit ten aanzien van het bod of een openbare mededeling omtrent de prijs of ruilverhouding verwacht kan worden.

 • 2 De bieder deelt zijn bod mede:

  • a. in geval van een partieel bod door middel van een biedingsbericht, inhoudende de gegevens, bedoeld in artikel 9k. De verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht wordt openbaar medegedeeld;

  • b. in geval van een tenderbod door middel van een biedingsbericht, inhoudende de gegevens, bedoeld in artikel 9m. De verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht wordt openbaar medegedeeld.

 • 3 Binnen zes weken na de openbare mededeling overeenkomstig het eerste lid, onder a, deelt de bieder zijn bod mede door middel van een biedingsbericht, inhoudende de gegevens, bedoeld in artikel 9i. De verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht wordt openbaar medegedeeld.

 • 4 De toezichthoudende autoriteit kan de in het eerste en derde lid bedoelde termijn, op verzoek van de bieder verlengen.

Artikel 9h

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een vast bod is gericht tot alle rechthebbenden van de uitstaande effecten waarop het bod betrekking heeft, behoudens de bevoegdheid van de bieder om daarvan uit te sluiten effecten, die ten tijde van het uitbrengen van het bod nog niet waren uitgegeven of waarvan op dat tijdstip de uitgifte nog niet bekend was gemaakt, noch ter kennis van de bieder was gebracht.

 • 2 Aan alle rechthebbenden van dezelfde soort effecten wordt hetzelfde bod gedaan.

 • 3 De bieder treft een regeling met betrekking tot de levering en betaling van de aangeboden effecten, welke regeling voldoet aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels.

 • 4 De bieder heeft de bevoegdheid het bod gestand te doen indien effecten tot een geringer bedrag of aantal zijn aangemeld, dan het bedrag of aantal van welker aanbieding hij binnen de aanmeldingstermijn zijn verplichting tot gestanddoening van het bod afhankelijk stelt.

 • 5 Indien de bieder het bod gestand doet, betaalt de bieder steeds voor alle ingevolge dat bod aangemelde effecten van enige soort waarop dat bod betrekking heeft een vergoeding welke overeenkomt met de hoogste door hem betaalde vergoeding in verband met transacties als bedoeld in artikel 9b, derde lid, met uitzondering van in regelmatig beursverkeer tot stand gekomen transacties.

Artikel 9i

[Vervallen per 28-10-2007]

Het biedingsbericht met betrekking tot een vast bod houdt ten minste in:

 • a. de naam van de bieder;

 • b. het voorstel tot overneming van effecten volgens een daarbij aan te geven prijs of ruilverhouding;

 • c. de mededeling of met de doelvennootschap overleg over het bod is gevoerd en of dit overleg tot overeenstemming heeft geleid;

 • d. de verklaring dat het bod is gericht tot alle rechthebbenden van de uitstaande effecten van de soorten waarop het bod betrekking heeft;

 • e. de verklaring dat aan alle rechthebbenden van dezelfde soort effecten hetzelfde bod wordt gedaan;

 • f. het aantal effecten van welker aanbieding binnen de aanmeldingstermijn de bieder zijn verplichting tot gestanddoening van het bod afhankelijk stelt;

 • g. de eventuele verdere voorwaarden van welker vervulling de bieder zijn verplichting tot nakoming van het openbaar bod afhankelijk stelt, onverminderd artikel 9t, eerste en tweede lid;

 • h. een duidelijke motivering van de aangeboden prijs of ruilverhouding alsmede een mededeling over de wijze van financiering door de bieder indien het bod een prijs vermeldt;

 • i. een regeling met betrekking tot de levering en betaling van aangeboden effecten, welke regeling voldoet aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels.

 • j. indien het bod op meer dan één soort effecten betrekking heeft: een duidelijke motivering van een eventueel verschil in het bod voor de verschillende soorten;

 • k. de aanmeldingstermijn;

 • l. voor zover aan de bieder ter beschikking staand: gegevens omtrent het vermogen en de resultaten van de doelvennootschap met inbegrip van de beschikbare gegevens omtrent het lopende boekjaar, indien daarvan meer dan een kwartaal is verstreken;

 • m. eventuele voornemens inzake wijziging van de statuten van de doelvennootschap na gestanddoening van het bod;

 • n. de aan het bod ten grondslag liggende motieven en de voornemens met betrekking tot het in verband daarmee te voeren beleid ten aanzien van de doelvennootschap en de met haar verbonden onderneming;

 • o. eventuele voornemens inzake de samenstelling van het bestuur en van de raad van commissarissen van de doelvennootschap na gestanddoening van het bod;

 • p. het totale bedrag der eventuele vergoedingen aan de bestuurders en commissarissen van de doelvennootschap die bij gestanddoening van het bod zullen aftreden;

 • q. de omvang van de ten tijde van de openbare mededeling van de verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht bestaande onderlinge kapitaaldeelneming – zowel direct als indirect – van de bieder en de doelvennootschap;

 • r. indien van toepassing: het feit dat rechthebbenden van effecten van een soort waarop het bod betrekking heeft reeds te kennen hebben gegeven voor hun effecten het bod te zullen aanvaarden onder vermelding van het totale nominale bedrag van deze effecten;

 • s. een mededeling of effecten, uitgegeven door de doelvennootschap, in de drie aan de openbare mededeling van de verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht voorafgaande jaren door de bieder zijn verworven of krachtens in die periode reeds gesloten overeenkomsten of gemaakte afspraken zullen worden verworven, van bestuurders of commissarissen van de doelvennootschap of van hun echtgenoten, geregistreerde partners of minderjarige kinderen of van rechtspersonen waarin deze personen de zeggenschap hebben onder vermelding van:

  • 1. hun namen;

  • 2. de hoeveelheid en de soort van deze effecten alsmede de prijs of ruilverhouding welke voor ieder van deze verwervingen heeft gegolden, respectievelijk welke bij ieder van deze overeenkomsten of afspraken is bedongen;

  • 3. het totaalbedrag dat met deze transacties gemoeid is;

  • 4. indien, voor zover het effecten betreft waarop het openbaar bod betrekking heeft, de prijs of ruilverhouding hoger is dan de ingevolge het openbaar bod geboden prijs of ruilverhouding: de motivering van dit verschil;

 • t. een mededeling of effecten, uitgegeven door de doelvennootschap, in de drie aan de publicatie van het biedingsbericht voorafgaande jaren door de bieder zijn verworven of krachtens in die periode reeds gesloten overeenkomsten of gemaakte afspraken zullen worden verworven, van andere dan de onder s bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, onder vermelding van:

  • 1. de hoeveelheid en de soorten van deze effecten;

  • 2. de prijs of ruilverhouding welke heeft gegolden, respectievelijk werd bedongen bij ieder van deze transacties;

  • 3. het totaalbedrag dat met deze transacties gemoeid is;

  • 4. indien, voor zover het effecten betreft waarop het openbaar bod betrekking heeft, en waarvan de prijs of ruilverhouding hoger is dan de ingevolge het bod geboden prijs of ruilverhouding: de motivering van dit verschil;

 • u. soortgelijke mededelingen als bedoeld onder s en t met betrekking tot eventuele transacties, verricht door rechtspersonen waarmee de bieder in een groep is verbonden;

 • v. andere gegevens die naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit in het desbetreffende geval noodzakelijk zijn voor de adequate beoordeling van het bod door degene tot wie het bod zich richt;

 • w. een mededeling omtrent de verstrekking van de in artikel 9p voorgeschreven gegevens aan de toezichthoudende autoriteit;

 • x. een mededeling omtrent de wijze waarop in het kader van het bod aandacht is gegeven aan de belangen van de betrokken werknemers;

 • y. de naam en functie van de natuurlijke personen, of de naam en zetel van de rechtspersonen, die verantwoordelijk zijn voor het biedingsbericht of, in voorkomend geval, voor bepaalde gedeelten daarvan. In dit laatste geval worden deze gedeelten vermeld.

  Indien een rechtspersoon verantwoordelijk is voor het biedingsbericht of een gedeelte daarvan, worden tevens naam en functie vermeld van de natuurlijke personen die het beleid van deze rechtspersonen bepalen;

 • z. een verklaring van de onder y bedoelde verantwoordelijke personen dat, voor zover hun redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, de gegevens in het biedingsbericht of in het gedeelte waarvoor zij verantwoordelijk zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van het biedingsbericht zou wijzigen.

Artikel 9j

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een partieel bod is gericht tot alle rechthebbenden van de soorten effecten waarop het bod betrekking heeft.

 • 2 Aan alle rechthebbenden van dezelfde soort effecten wordt hetzelfde bod gedaan.

 • 3 De bieder heeft het recht het bod in te trekken indien voor het einde van de aanmeldingstermijn door een derde een openbaar bod op effecten van een of meer dezelfde soorten wordt uitgebracht of het voornemen daartoe openbaar wordt medegedeeld.

 • 4 De bieder kan zijn verplichting tot gestanddoening van het bod afhankelijk stellen van de aanbieding van een bepaald aantal of percentage van de effecten, onverminderd de bevoegdheid van de bieder het bod ook gestand te doen indien effecten tot een kleiner aantal of een geringer percentage zijn aangemeld.

 • 5 De bieder aanvaardt de aangeboden effecten proportioneel met hantering van een systematiek welke voldoet aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels, voor zover de bieder bij aanvaarding van de aangeboden effecten direct of indirect meer dan 30% van het geplaatste kapitaal van de doelvennootschap gaat houden dan wel meer effecten worden aangeboden dan waarop het bod is gericht.

 • 6 De bieder treft een regeling met betrekking tot de levering en betaling van aangeboden effecten welke voldoet aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels.

 • 7 Gedurende een jaar na de openbare mededeling van de verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht is het de bieder niet toegestaan om effecten in de doelvennootschap te verwerven indien hij daardoor, direct of indirect, meer dan 30% van het geplaatste kapitaal van de doelvennootschap gaat houden, tenzij:

  • a. het partieel bod niet gestand wordt gedaan, of

  • b. een derde na de verschijningsdatum een openbaar bod op effecten van dezelfde doelvennootschap uitbrengt, met dien verstande dat het verbod van kracht blijft ten aanzien van verwerving ingevolge een partieel bod of een tenderbod.

Artikel 9k

[Vervallen per 28-10-2007]

Het biedingsbericht met betrekking tot een partieel bod houdt ten minste in:

 • a. de naam van de bieder;

 • b. het voorstel tot overneming van de effecten volgens een daarbij aan te geven prijs of ruilverhouding;

 • c. de mededeling of met de doelvennootschap overleg over het bod is gevoerd en of dit overleg tot overeenstemming heeft geleid;

 • d. de verklaring dat het bod is gericht tot alle rechthebbenden van de soorten effecten waarop het bod betrekking heeft;

 • e. de verklaring dat aan alle rechthebbenden van dezelfde soort effecten hetzelfde bod wordt gedaan;

 • f. een duidelijke motivering van de aangeboden prijs of ruilverhouding alsmede een mededeling over de wijze van financiering door de bieder indien het bod een prijs vermeldt;

 • g. het getal of het percentage van iedere soort van de effecten uitgegeven door de doelvennootschap tot de verkrijging waarvan het bod strekt, met dien verstande dat na gestanddoening van het bod het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat direct of indirect door de bieder wordt gehouden niet groter is dan 30%.

 • h. de verklaring dat het bod, behoudens het bepaalde onder i, onvoorwaardelijk is en tevens dat het bod onherroepelijk is behoudens de bevoegdheid van de bieder om het recht te bedingen het bod in te trekken indien vóór het einde van de aanmeldingstermijn door een derde een openbaar bod op effecten van een of meer dezelfde soorten wordt uitgebracht of het voornemen daartoe openbaar wordt medegedeeld;

 • i. de verklaring dat de bieder zijn verplichting tot gestanddoening afhankelijk stelt van de aanbieding, gedurende de aanmeldingstermijn van een bepaald aantal of percentage van de effecten, onverminderd de bevoegdheid van de bieder het bod ook gestand te doen indien effecten tot een kleiner aantal of een geringer percentage zijn aangemeld;

 • j. de verklaring dat, in geval van gestanddoening, aanvaarding van aangeboden effecten – indien een groter aantal of een hoger percentage effecten wordt aangeboden dan de bieder gehouden dan wel bevoegd is te aanvaarden – zoveel mogelijk proportioneel zal geschieden, met hantering van een systematiek welke voldoet aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels en welke eveneens in het biedingsbericht wordt bekendgemaakt;

 • k. de aanmeldingstermijn;

 • l. de omvang van de ten tijde van de openbare mededeling van de verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht bestaande onderlinge kapitaaldeelnemingen, zowel direct als indirect, van de bieder en de doelvennootschap;

 • m. een regeling met betrekking tot de levering en betaling van aangeboden effecten, welke regeling voldoet aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels;

 • n. de verklaring van de bieder dat na gestanddoening van het bod gedurende een jaar – te rekenen vanaf de dag waarop de verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht openbaar is medegedeeld – rechtstreeks of middellijk geen openbaar bod zal worden uitgebracht, tenzij een derde binnen die periode een openbaar bod op de effecten van dezelfde doelvennootschap uitbrengt;

 • o. andere gegevens die naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit in het desbetreffende geval noodzakelijk zijn voor de adequate beoordeling van het bod door degene tot wie het bod zich richt;

 • p. de naam en functie van de natuurlijke personen dan wel de naam en zetel van de rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het biedingsbericht of, in voorkomend geval, voor bepaalde gedeelten daarvan. In dit laatste geval worden deze gedeelten vermeld.

  Indien een rechtspersoon verantwoordelijk is voor het biedingsbericht of een gedeelte daarvan, worden tevens naam en functie vermeld van de natuurlijke personen die het beleid van deze rechtspersonen bepalen;

 • q. een verklaring van de onder p bedoelde verantwoordelijke personen dat, voor zover hun redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, de gegevens in het biedingsbericht of in het gedeelte waarvoor zij verantwoordelijk zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van het biedingsbericht zou wijzigen.

Artikel 9l

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een tenderbod is gericht tot alle rechthebbenden van de soorten effecten waarop het bod betrekking heeft.

 • 2 Aan alle rechthebbenden van dezelfde soort effecten wordt hetzelfde bod gedaan.

 • 3 De bieder heeft het recht het bod in te trekken indien voor het einde van de aanmeldingstermijn door een derde een openbaar bod op effecten van een of meer dezelfde soorten wordt uitgebracht of het voornemen daartoe openbaar wordt medegedeeld.

 • 4 De bieder doet het bod gestand indien de beoogde verkrijging mogelijk is tegen een door de bieder in het biedingsbericht te vermelden prijs per aandeel.

 • 5 De bieder aanvaardt de effecten proportioneel met hantering van een systematiek welke voldoet aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels, voor zover de bieder bij aanvaarding van de aangeboden effecten direct of indirect meer dan 30% van het geplaatste kapitaal van de doelvennootschap gaat houden dan wel meer effecten worden aangeboden dan waarop het bod is gericht.

 • 6 De bieder treft een regeling met betrekking tot de levering en betaling van aangeboden effecten welke voldoet aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels.

 • 7 De bieder betaalt, bij gestanddoening van enig aanbod voor alle effecten van dezelfde soort dezelfde prijs, zijnde de hoogste prijs waartegen een effect van de desbetreffende soort is aangeboden.

 • 8 Gedurende een jaar na de verschijningsdatum van het biedingsbericht is het de bieder niet toegestaan om effecten in de doelvennootschap te verwerven, indien hij daardoor, direct of indirect, meer dan 30 procent van het geplaatste kapitaal van de doelvennootschap gaat houden, tenzij:

  • a. het bod niet gestand wordt gedaan, of

  • b. een derde na de verschijningsdatum een openbaar bod op effecten van dezelfde doelvennootschap uitbrengt, met dien verstande dat het verbod van kracht blijft ten aanzien van verwerving ingevolge een tenderbod of partieel bod.

Artikel 9m

[Vervallen per 28-10-2007]

Het biedingsbericht met betrekking tot een tenderbod houdt ten minste in:

 • a. de naam van de bieder;

 • b. de uitnodiging tot het aanbieden van de effecten tegen een door de rechthebbenden van deze effecten te noemen prijs in contanten;

 • c. de mededeling of met de doelvennootschap overleg over het bod is gevoerd en of dit overleg tot overeenstemming heeft geleid;

 • d. de verklaring dat het bod is gericht tot alle rechthebbenden van de soorten effecten waarop het bod betrekking heeft;

 • e. de verklaring dat aan alle rechthebbenden van dezelfde soort effecten hetzelfde bod wordt gedaan;

 • f. een duidelijke motivering van het bod;

 • g. het aantal of percentage van iedere soort van de effecten uitgegeven door de doelvennootschap waarvan de verkrijging wordt beoogd, met dien verstande dat na gestanddoening van het bod het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat direct of indirect door de bieder wordt gehouden niet groter is dan 30%.

 • h. de verklaring dat het tenderbod, behoudens het bepaalde onder i, onvoorwaardelijk is en tevens dat het bod onherroepelijk is behoudens de bevoegdheid van de bieder om het recht te bedingen het bod in te trekken indien vóór het einde van de aanmeldingstermijn door een derde een openbaar bod op effecten van een of meer van dezelfde soorten wordt uitgebracht of het voornemen daartoe openbaar wordt medegedeeld;

 • i. de verklaring dat de bieder zich verbindt tot gestanddoening, indien de beoogde verkrijging mogelijk is tegen een door de bieder in het biedingsbericht te vermelden prijs per aandeel;

 • j. de verklaring dat bij gestanddoening voor alle effecten van dezelfde soort dezelfde prijs zal worden betaald, zijnde de hoogste prijs waartegen de desbetreffende soort is aangeboden;

 • k. de verklaring dat in geval van aanvaarding van tegen de prijs van aanvaarding aangeboden effecten – indien een groter aantal of een hoger percentage effecten zal zijn aangeboden dan de bieder gehouden dan wel bevoegd is te aanvaarden – zoveel mogelijk proportioneel zal geschieden met hantering van een systematiek welke voldoet aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels en welke eveneens in het biedingsbericht wordt bekendgemaakt;

 • l. de aanmeldingstermijn;

 • m. de omvang van de ten tijde van de openbare mededeling van de verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht bestaande onderlinge kapitaaldeelnemingen zowel direct als indirect, van de bieder en de doelvennootschap;

 • n. een regeling met betrekking tot de levering en betaling van aangeboden effecten, welke regeling voldoet aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels;

 • o. de verklaring van de bieder dat na gestanddoening van het bod, gedurende een jaar – te rekenen vanaf de dag waarop de verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht openbaar is medegedeeld – rechtstreeks of middellijk geen openbaar bod zal worden uitgebracht, tenzij een derde binnen die periode een openbaar bod op effecten van dezelfde doelvennootschap uitbrengt;

 • p. andere gegevens die naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit noodzakelijk zijn voor de adequate beoordeling van het bod door degene tot wie het bod zich richt;

 • q. de naam en functie van de natuurlijke personen dan wel de naam en zetel van de rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het biedingsbericht of, in voorkomend geval, voor bepaalde gedeelten daarvan. In dit laatste geval worden deze gedeelten vermeld.

 • Indien een rechtspersoon verantwoordelijk is voor het biedingsbericht of een gedeelte daarvan, worden tevens naam en functie vermeld van de natuurlijke personen die het beleid van deze rechtspersonen bepalen;

 • r. een verklaring van de onder q bedoelde verantwoordelijke personen dat, voor zover hun redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, de gegevens in het biedingsbericht of in het gedeelte waarvoor zij verantwoordelijk zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van het biedingsbericht zou wijzigen.

Artikel 9n

[Vervallen per 28-10-2007]

Indien een vast bod of partieel bod uitsluitend of mede strekt tot overneming van effecten in ruil voor door de bieder uitgegeven effecten, houdt het biedingsbericht, onverminderd het verbod van artikel 3 van de wet en in aanvulling op de gegevens vereist ingevolge artikel 9i en 9k, tevens in:

 • a. gegevens omtrent het vermogen en de resultaten van de bieder met inbegrip van de beschikbare gegevens over het lopende boekjaar, indien daarvan meer dan een kwartaal is verstreken;

 • b. een gemotiveerde uiteenzetting omtrent de te verwachten voordelen van het bod en zo mogelijk een mededeling over dividendvooruitzichten van de bieder;

 • c. eventuele voornemens inzake wijziging van de statuten van de bieder na gestanddoening van het bod;

 • d. eventuele voornemens inzake de samenstelling van het bestuur en van de raad van commissarissen van de bieder na gestanddoening van het bod;

 • e. het totale bedrag der eventuele vergoedingen aan de bestuurders en commissarissen van de bieder die bij gestanddoening van het bod zullen aftreden.

Artikel 9o

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 De bieder die een openbaar bod doet, stelt een aanmeldingstermijn.

 • 2 De aanmeldingstermijn vangt niet eerder aan dan op de eerste beursdag volgend op de openbare mededeling van de verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht.

 • 3 De aanmeldingstermijn van een vast bod is, gerekend van de dag waarop de gelegenheid tot aanmelding is opengesteld tot en met de dag waarop de gelegenheid tot aanmelding wordt gesloten, niet korter dan twintig dagen indien het bod met instemming van de doelvennootschap wordt uitgebracht en niet korter dan dertig dagen indien het zonder zodanige instemming wordt uitgebracht.

 • 4 De aanmeldingstermijn van een partieel bod of van een tenderbod is, te rekenen vanaf de dag waarop de gelegenheid tot aanmelding is opengesteld, niet korter dan zeven dagen.

 • 5 Een verlenging van de aanmeldingstermijn, zodanig dat daardoor de verplichting tot bekendmaking van de al dan niet gestanddoening van het bod wordt opgeschort, vindt slechts plaats met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. rechthebbenden van effecten die vóór het einde van de oorspronkelijke termijn hun effecten ingevolge het bod hebben aangemeld kunnen tijdens de verlengingsperiode deze aanmelding intrekken;

  • b. de verlenging wordt in geval van een vast bod uiterlijk op de derde beursdag en in geval van een partieel bod of een tenderbod uiterlijk op de tweede beursdag na het einde van de oorspronkelijke termijn openbaar medegedeeld met vermelding van de einddatum van de aldus verlengde termijn;

  • c. de bieder deelt onverwijld andere gegevens die in het desbetreffende geval noodzakelijk zijn voor de adequate beoordeling van het bod door degene tot wie het bod zich richt, openbaar mede of stelt deze in een aanvullend biedingsbericht verkrijgbaar. De verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht wordt openbaar medegedeeld.

 • 6 Na sluiting van de aanmeldingstermijn deelt de bieder iedere aanvaarding van effecten onverwijld openbaar mede doch in ieder geval niet later dan het moment van aanvang van de officiële beurshandel op de beursdag volgend op de dag van de bedoelde aanvaarding, indien ten tijde van die aanvaarding de aanmeldingstermijn van enig ander openbaar bod op dezelfde effecten nog niet is verstreken. Elke hiervoor bedoelde openbare mededeling houdt een opgave in van het aantal van de effecten ter zake waarvan de aanbieding op de desbetreffende dag is aanvaard.

Artikel 9p

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 De bieder, de bestuurders en commissarissen van de bieder, indien deze een rechtspersoon is, en de bestuurders en commissarissen van de doelvennootschap verstrekken, tegelijk met de openbare mededeling van de verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht, aan de toezichthoudende autoriteit een opgave van de transacties in effecten in de doelvennootschap, welke door hen, hun echtgenoten of geregistreerde partners, hun minderjarige kinderen en door rechtspersonen waarin deze personen de zeggenschap hebben, zijn verricht in de zes maanden voorafgaande aan de eerste openbare mededeling inzake de prijs of ruilverhouding, bedoeld in artikel 9i, onder b, inzake de prijs of ruilverhouding, bedoeld in artikel 9k, onder b, dan wel inzake de prijs bedoeld in artikel 9m onder i. Tevens verstrekken zij indien het bod uitsluitend of mede strekt tot overneming van effecten in ruil voor effecten uit te geven door de bieder aan de toezichthoudende autoriteit een opgave van de transacties in door de bieder uitgegeven effecten, welke door hen, hun echtgenoten of geregistreerde partners, hun minderjarige kinderen en door rechtspersonen waarin deze personen de zeggenschap hebben zijn verricht in de zes maanden voorafgaande aan de eerste openbare mededeling inzake de prijs of ruilverhouding bedoeld in artikel 9i onder b, inzake de prijs of ruilverhouding bedoeld in artikel 9k, onder b, dan wel inzake de prijs, bedoeld in artikel 9m, onder i.

 • 2 De bieder, de bestuurders en commissarissen van de bieder, indien deze een rechtspersoon is, en de bestuurders en commissarissen van de doelvennootschap verstrekken voorts tegelijk met de publicatie van het biedingsbericht, aan de toezichthoudende autoriteit een gespecificeerde opgave van het aantal en de soort van de door de doelvennootschap uitgegeven effecten welke door hen, hun echtgenoten of geregistreerde partners, hun minderjarige kinderen en door rechtspersonen waarin deze personen de zeggenschap hebben, worden gehouden.

 • 3 Indien een bestuurder of commissaris van de doelvennootschap met betrekking tot een in het eerste lid genoemde transactie reeds een melding heeft gedaan overeenkomstig artikel 46b, derde lid, van de wet, kan een melding als bedoeld in het eerste lid achterwege blijven.

Artikel 9q

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Indien een vast bod is uitgebracht roept de doelvennootschap, indien deze in Nederland is gevestigd, haar aandeelhouders op voor een na de openbare mededeling van de verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht en ten minste acht dagen voor het einde van de aanmeldingstermijn te houden algemene vergadering van aandeelhouders ter bespreking van dat bod.

 • 2 De doelvennootschap stelt uiterlijk vier dagen voor de in het eerste lid bedoelde vergadering een bericht voor haar aandeelhouders verkrijgbaar dat ten minste inhoudt:

  • a. een gemotiveerde standpuntbepaling van het bestuur;

  • b. de gegevens omtrent het vermogen en de resultaten van de doelvennootschap – met inbegrip van de beschikbare gegevens omtrent het lopende boekjaar indien daarvan meer dan een kwartaal is verstreken – welke de aandeelhouders behoeven om zich een gefundeerd oordeel over het bod te kunnen vormen;

  • c. andere gegevens die in het desbetreffende geval noodzakelijk zijn voor de adequate beoordeling van het bod door degene tot wie het bod zich richt;

  voor zover deze gegevens niet reeds zijn opgenomen in een tezamen met de bieder uitgegeven biedingsbericht.

 • 3 De verkrijgbaarstelling van het in het tweede lid bedoelde bericht wordt onverwijld door de doelvennootschap openbaar medegedeeld.

 • 4 In de in het eerste lid bedoelde vergadering verschaffen het bestuur en de raad van commissarissen alle voor de beoordeling van het bod van belang zijnde inlichtingen, tenzij een zwaarwegend belang van de doelvennootschap zich daartegen verzet.

 • 5 Indien voor het einde van de aanmeldingstermijn door een derde een openbaar bod op dezelfde effecten wordt uitgebracht, behoeft het bestuur niet opnieuw toepassing te geven aan het in de voorgaande ledenbepaalde, doch kan het volstaan met een openbare mededeling van zijn standpunt met betrekking tot het nieuwe bod.

Artikel 9r

[Vervallen per 28-10-2007]

Indien een partieel bod of een tenderbod is uitgebracht deelt het bestuur van de doelvennootschap uiterlijk vier dagen voor het einde van de aanmeldingstermijn een gemotiveerde standpuntbepaling openbaar mede, voor zover deze niet reeds is opgenomen in een tezamen met de bieder uitgegeven biedingsbericht.

Artikel 9s

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Indien een vast bod of partieel bod uitsluitend of mede strekt tot overneming van effecten in ruil voor door de bieder uit te geven effecten tot een gezamenlijke nominale waarde van meer dan een kwart van het voor die uitgifte geplaatste kapitaal van de bieder, roept de bieder, indien deze een rechtspersoon is die aandelen uitgeeft en in Nederland is gevestigd, zijn aandeelhouders op voor een na de openbare mededeling van de verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht en ten minste acht dagen voor het einde van de aanmeldingstermijn te houden algemene vergadering van aandeelhouders, ter bespreking van het bod.

 • 2 In de in het eerste lid bedoelde vergadering verschaffen het bestuur en de raad van commissarissen alle voor de beoordeling van het bod van belang zijnde inlichtingen, tenzij een zwaarwegend belang van de bieder zich daartegen verzet.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing wanneer de bieder een nieuwe rechtspersoon is, welke in verband met het bod wordt opgericht.

Artikel 9t

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Indien van een vast bod de prijs of ruilverhouding openbaar wordt medegedeeld, deelt de bieder eventuele voorwaarden waarvan hij zijn verplichting tot nakoming van het bod afhankelijk stelt, uiterlijk gelijktijdig met het uitbrengen van die mededeling openbaar mede. De verplichting tot nakoming van het bod mag niet afhankelijk worden gesteld van een voorwaarde, waarvan de vervulling afhangt van de wil van de bieder.

 • 2 In afwijking van het eerste lid deelt de bieder, indien hij een of meer van de na te noemen voorwaarden wil stellen, deze uiterlijk gelijktijdig met de verkrijgbaarstelling van het biedingsbericht openbaar mede:

  • a. de voorwaarde dat ten minste een in het biedingsbericht te bepalen waarde of aantal van de effecten voor het einde van de aanmeldingstermijn zal zijn aangemeld;

  • b. de voorwaarde dat voor het einde van de aanmeldingstermijn geen openbare mededeling wordt gedaan, waaruit voor het eerst blijkt dat een derde een openbaar bod op dezelfde effecten voorbereidt of aankondigt dan wel het recht heeft verkregen of de toezegging heeft gedaan tot het nemen van door de doelvennootschap uit te geven effecten;

  • c. de voorwaarde dat voor het einde van de aanmeldingstermijn zich geen feiten of omstandigheden voordoen die de bieder ten tijde van de openbare mededeling van de prijs of ruilverhouding niet bekend waren of hoefden te zijn en die van zodanig essentiële aard zijn dat in redelijkheid niet van de bieder verwacht kan worden dat deze het bod gestand doet.

 • 3 Zodra is komen vast te staan dat een door de bieder gestelde voorwaarde als bedoeld in het eerste lid of in het tweede lid, onder b of c, niet wordt vervuld, deelt de bieder dit onverwijld openbaar mede, alsmede zijn beslissing of op grond daarvan het bod wordt ingetrokken.

 • 4 Uiterlijk op de vijfde beursdag na het einde van de aanmeldingstermijn deelt de bieder openbaar mede of hij het bod gestand doet dan wel dat nog onzekerheid bestaat over de vervulling van een door hem gestelde voorwaarde, onder vermelding van de waarde of aantal van de ingevolge het bod aangemelde effecten en in geval van niet gestanddoening de reden daarvan.

Artikel 9u

[Vervallen per 28-10-2007]

Indien een partieel bod of een tenderbod is uitgebracht, deelt de bieder uiterlijk op de vijfde beursdag na sluiting van de aanmeldingstermijn openbaar mede of hij het bod gestand doet.

Bij gestanddoening vermeldt de openbare mededeling:

 • in geval van een partieel bod: het getal of percentage van de ingevolge dat bod aangemelde effecten. Artikel 9h, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing;

 • in geval van een tenderbod: de waarde of het getal van de effecten dat ingevolge dat bod is aangeboden, alsmede het getal of percentage van de aanvaarde effecten en de daarvoor bepaalde prijs.

  Bij niet gestanddoening worden de redenen daarvan vermeld.

Artikel 9v

[Vervallen per 28-10-2007]

De bieder en de doelvennootschap zenden alle ingevolge dit hoofdstuk door middel van een openbare mededeling door hen te publiceren stukken en mededelingen tijdig voor de openbare mededeling aan de toezichthoudende autoriteit, met dien verstande dat het biedingsbericht uiterlijk tien beursdagen voor de openbare mededeling van de verkrijgbaarstelling ervan aan de toezichthoudende autoriteit wordt gezonden.

Hoofdstuk IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 7, vierde lid, van de wet

[Vervallen per 28-10-2007]

Artikel 10

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een ieder die een effecteninstelling krachtens wet, statuten of reglementen vertegenwoordigt dan wel het dagelijks beleid van een effecteninstelling bepaalt, dient naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit voldoende deskundig te zijn in verband met de bedrijfsvoering van de effecteninstelling.

 • 2 De betrouwbaarheid van de in het eerste lid bedoelde personen, de personen die het dagelijks beleid van de effecteninstelling mede bepalen en de personen die rechtstreeks of middelijk bevoegd zijn de in het eerste lid bedoelde personen te benoemen of te ontslaan, dient naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit buiten twijfel te staan.

Artikel 11

[Vervallen per 28-10-2007]

De houder van een gekwalificeerde deelneming in een effecteninstelling mag naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit op grond van die deelneming geen invloed hebben of kunnen hebben die in strijd is met een gezonde of prudente bedrijfsvoering van die instelling.

Artikel 12

[Vervallen per 28-10-2007]

Een effecteninstelling beschikt over een minimum bedrag aan eigen vermogen, waarvan de hoogte en de samenstelling voldoen aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels.

Artikel 13

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Onverminderd artikel 12 beschikt een effecteninstelling over een toetsingsvermogen, waarvan de hoogte en de samenstelling voldoen aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels met betrekking tot de solvabiliteit van effecteninstellingen.

 • 2 De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen uitsluitend betrekking hebben op:

  • a. het toetsingsvermogen dat dient te worden aangehouden in verhouding tot:

   • 1°. de naar risicograad gewogen kredietuitzettingen, beleggingen en overige activa;

   • 2°. de naar risicograad gewogen verplichtingen buiten de balanstelling;

   • 3°. de rente-, wisselkoers en andere marktrisico's;

   • 4°. de deelnemingen in andere ondernemingen of instellingen;

   • 5°. de onder 1°, 2°, 3° of 4° vallende afzonderlijke posten, voor zover zij een bepaald percentage van de eigen middelen te boven gaan;

  • b. de omvang, al dan niet in verhouding tot het toetsingsvermogen, van:

   • 1°. de kredietuitzettingen, beleggingen en overige activa;

   • 2°. de verplichtingen buiten de balanstelling;

   • 3°. de rente-, wisselkoers- en andere marktrisico's;

   • 4°. de deelnemingen in andere ondernemingen of instellingen.

 • 3 Een effecteninstelling die deel uitmaakt van een groep die geen kredietinstelling omvat als bedoeld in artikel 1, eerste gedachtenstreepje, van richtlijn nr. 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (PbEG L 126), voert systemen in voor de bewaking en beheersing van de bronnen van het eigen vermogen en van het vreemd vermogen van alle andere financiële instellingen, bedoeld in artikel 1, tweede gedachtenstreepje, van die richtlijn, binnen de groep.

 • 4 De toezichthoudende autoriteit kan regels stellen met betrekking tot de in het derde lid bedoelde systemen.

Artikel 14

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Het dagelijks beleid van een effecteninstelling wordt door ten minste twee personen bepaald.

 • 2 Indien een effecteninstelling een natuurlijk persoon is kan de toezichthoudende autoriteit, in afwijking van het eerste lid, toestaan dat het dagelijks beleid alleen door die natuurlijke persoon wordt bepaald, mits deze naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit adequate maatregelen heeft genomen om anderszins de belangen te beschermen van de personen waaraan onderscheidenlijk waarvoor de effecteninstelling als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder diensten aanbiedt of verricht. De toezichthoudende autoriteit houdt bij het vaststellen van zijn oordeel rekening met de aard en omvang van de werkzaamheden van de effecteninstelling.

 • 3 Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op rechtspersonen en vennootschappen die door één natuurlijk persoon worden geleid.

Artikel 15

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een effecteninstelling is zodanig gestructureerd dat naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit het risico wordt vermeden dat de belangen van haar cliënten worden geschaad door belangenconflicten tussen de effecteninstelling en haar cliënten of tussen haar cliënten onderling.

 • 2 De toezichthoudende autoriteit kan regels stellen met betrekking tot de structurering, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 16

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een effecteninstelling heeft met betrekking tot de effecten en gelden van cliënten regelingen getroffen om de rechten van die cliënten te beschermen en om te voorkomen dat die effecten en, voor zover de effecteninstelling geen kredietinstelling of een financiële instelling is waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 6 of artikel 38 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 onderscheidenlijk een verklaring van ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 45 van die wet is verleend, gelden door de effecteninstelling voor eigen rekening worden gebruikt.

 • 2 De toezichthoudende autoriteit kan regels stellen met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde regelingen.

Artikel 17

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een effecteninstelling beschikt naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit over een goede administratieve organisatie, adequate interne controleprocedures en een deugdelijke registratie van de verrichte diensten, alsmede over systemen voor een adequate bewaking en beheersing van het risico met betrekking tot haar gehele bedrijf en over systemen om te allen tijde nauwkeurig haar financiële positie te berekenen. Deze organisatie, procedures, registratie en systemen moeten de toezichthoudende autoriteit in staat stellen na te gaan of de regels inzake de bedrijfsvoering en de financiële waarborgen worden nageleefd.

 • 2 De toezichthoudende autoriteit kan regels stellen met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde administratieve organisatie, interne controleprocedures, registratie en systemen.

Artikel 18

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Het hoofdkantoor van een in Nederland gevestigde effecteninstelling bevindt zich in Nederland. De personen die het dagelijks beleid van de effecteninstelling bepalen, verrichten hun werkzaamheden in verband daarmee vanuit dit hoofdkantoor.

 • 2 Het hoofdkantoor van een in een andere staat gevestigde effecteninstelling bevindt zich in die andere staat. De personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor van de effecteninstelling in Nederland bepalen, verrichten hun werkzaamheden in verband daarmee vanuit dat bijkantoor.

Artikel 18a

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een effecteninstelling behoort niet tot een groep waarbinnen de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur in zodanige mate ondoorzichtig is dat deze, naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit, een belemmering vormt voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de effecteninstelling.

 • 2 Indien een effecteninstelling in een groep is verbonden met een natuurlijke persoon of rechtspersoon op wie, onderscheidenlijk waarop, het recht van een staat die geen lid-staat is, van toepassing is, mag het recht van die staat, naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit, niet een belemmering vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de effecteninstelling.

Artikel 20

[Vervallen per 28-10-2007]

Een effecteninstelling legt, voor zover op haar van toepassing, de volgende gegevens aan de toezichthoudende autoriteit over:

 • a. een verklaring omtrent de identiteit en de antecedenten van de personen, bedoeld in artikel 10, alsmede gegevens en bescheiden op basis waarvan de toezichthouder kan beoordelen of deze personen voldoen aan de in dat artikel bedoelde vereisten;

 • b. een verklaring omtrent de identiteit van de houders van een gekwalificeerde deelneming in de effecteninstelling, alsmede omtrent de omvang van hun deelneming, voor zover deze gegevens de effecteninstelling bekend zijn;

 • c. een verklaring van een accountant ten bewijze dat aan de artikelen 12 en 13, eerste lid, is voldaan;

 • d. een beschrijving van de systemen, bedoeld in artikel 13, derde lid;

 • e. een beschrijving van de maatregelen, bedoeld in artikel 14, tweede lid;

 • f. een beschrijving van de structuur, bedoeld in artikel 15, eerste lid;

 • g. een beschrijving van de regelingen, bedoeld in artikel 16, eerste lid;

 • h. een beschrijving van de in artikel 17, eerste lid, bedoelde administratieve organisatie, interne controleprocedures, registratie en systemen;

 • i. de gegevens omtrent de effecteninstelling die ingevolge wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen;

 • j. de algemene voorwaarden die op overeenkomsten met cliënten van toepassing zijn;

 • k. een opgave van de naar soort onderscheiden diensten die de effecteninstelling als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder aanbiedt of verricht;

 • l. een opgave van de naar soort onderscheiden effecten waarop de diensten betrekking hebben;

 • m. een opgave van alle andere dan de onder k bedoelde beroeps- of bedrijfsmatige werkzaamheden van de effecteninstelling, naar soort onderscheiden;

 • n. een opgave van de categorie of categorieën personen waaraan onderscheidenlijk waarvoor de effecteninstelling als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder diensten aanbiedt of verricht, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen personen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen of beleggen in effecten en overige personen;

 • o. een opgave van de naam en het adres van het hoofdkantoor van iedere andere effecteninstelling namens welke de in de aanhef bedoelde effecteninstelling diensten aanbiedt of verricht, alsmede, in voorkomend geval, van de plaats waar die andere effecteninstelling is gevestigd;

 • p. een beschrijving van de groep waarvan de effecteninstelling deel uitmaakt en van de plaats die zij daarbinnen inneemt;

 • q. een opgave van de wijze waarop de diensten aan beleggers worden aangeboden; en

 • r. andere gegevens en bescheiden die de toezichthouder naar zijn oordeel redelijkerwijs nodig acht in het belang van de beoordeling van de vergunningaanvraag.

 • s. een programma van werkzaamheden, waarvan de vorm en inhoud voldoet aan door de toezichthouder te stellen regels.

Hoofdstuk V. Bepalingen ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de wet

[Vervallen per 28-10-2007]

§ 1. Regels voor vergunninghoudende effecteninstellingen

[Vervallen per 28-10-2007]

Artikel 22

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een effecteninstelling meldt aan de toezichthoudende autoriteit iedere voorgenomen wijziging in:

  • a. het aantal en de identiteit van de personen, bedoeld in artikel 10;

  • b. de systemen, bedoeld in artikel 13, derde lid;

  • c. de maatregelen, bedoeld in artikel 14, tweede lid;

  • d. de structurering, bedoeld in artikel 15, eerste lid;

  • e. de regelingen, bedoeld in artikel 16, eerste lid;

  • f. de in artikel 17, eerste lid, bedoelde administratieve organisatie, interne controleprocedures, registratie en systemen;

  • g. de naam en het adres van het hoofdkantoor van de effecteninstelling, en, indien zij niet in Nederland is gevestigd, het adres van het bijkantoor, alsmede, in voorkomend geval, de plaats waar zij is gevestigd; en

  • h. de samenstelling en de formele en feitelijke zeggenschapsstructuur van de groep waartoe de effecteninstelling behoort.

 • 2 De melding, bedoeld in het eerste lid, geschiedt onder overlegging van de gegevens, bedoeld in artikel 20, onder a, d, e, f, g, h onderscheidenlijk i, alsmede, indien de toezichthoudende autoriteit daarom verzoekt, van andere gegevens en bescheiden die de toezichthoudende autoriteit naar zijn oordeel redelijkerwijs nodig acht in het belang van de beoordeling van de melding.

 • 3 Ten aanzien van een voorgenomen wijziging als bedoeld in het eerste lid zijn de artikelen 10 en 14 tot en met 18a van overeenkomstige toepassing.

 • 4 Een wijziging als bedoeld in het eerste lid wordt niet doorgevoerd indien de toezichthoudende autoriteit het voornemen daartoe afwijst binnen zes weken na ontvangst van de melding, bedoeld in het eerste lid, of, indien de toezichthoudende autoriteit overeenkomstig het tweede lid om nadere gegevens en bescheiden heeft verzocht, na de ontvangst van die informatie.

 • 5 Indien zich een wijziging van de antecedenten, bedoeld in artikel 20, onder a, dan wel van het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 20, onder s, voordoet, stelt de effecteninstelling de toezichthoudende autoriteit daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

Artikel 22a

[Vervallen per 28-10-2007]

Indien een effecteninstelling in een groep is verbonden met een natuurlijke persoon of een rechtspersoon op wie, onderscheidenlijk waarop, het recht van een staat die geen lid-staat is, van toepassing is, mag het recht van die staat, naar het oordeel van de toezichthoudende autoriteit, niet een belemmering vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de effecteninstelling.

Artikel 23

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Het eigen vermogen en het toetsingsvermogen van een effecteninstelling voldoen aan de regels, bedoeld in de artikelen 12 onderscheidenlijk 13, eerste lid.

 • 2 Een effecteninstelling brengt aan de toezichthoudende autoriteit verslag uit met betrekking tot het in het eerste lid bedoelde voorschrift volgens door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels.

 • 3 Een effecteninstelling die niet voldoet aan het in het eerste lid bedoelde voorschrift brengt haar eigen vermogen en haar toetsingsvermogen binnen een door de toezichthoudende autoriteit te stellen termijn in overeenstemming met de regels, bedoeld in de artikelen 12 onderscheidenlijk 13, eerste lid, en houdt zich aan door de toezichthoudende autoriteit te geven instructies met betrekking tot het verrichten van effectentransacties en handelingen die met die effectentransacties verband houden.

Artikel 24

[Vervallen per 28-10-2007]

Een effecteninstelling houdt zich bij het verrichten van haar werkzaamheden aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels die ertoe strekken dat de effecteninstelling:

 • a. handelt in het belang van haar cliënten en de adequate functionering van de effectenmarkten;

 • b. in het belang van haar cliënten kennis neemt van hun financiële positie, ervaring en beleggingsdoelstellingen, voor zover dit redelijkerwijs van belang is met het oog op het verrichten van haar diensten;

 • c. haar cliënten de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn voor de beoordeling van de door haar aangeboden diensten en de effecten waarop die diensten betrekking hebben;

 • d. belangenconflicten tracht te voorkomen en, wanneer deze onvermijdelijk zijn, ervoor zorgt dat haar cliënten op billijke wijze worden behandeld;

 • e. de bevoegdheden die zij heeft gekregen ten behoeve van de door haar te verrichten diensten, niet gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor zij aan haar zijn verleend; en

 • f. een goede interne organisatie en adequate controlemechanismen heeft ten behoeve van de naleving van de in de aanhef bedoelde regels en ter bevordering van de continuïteit van haar bedrijfsvoering.

Artikel 25

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een effecteninstelling sluit met iedere cliënt een schriftelijke overeenkomst die de uitsluitende grondslag vormt voor de diensten die de effecteninstelling in de uitoefening van haar bedrijf voor de cliënt verricht.

 • 2 In de overeenkomst zijn ten minste bepaald:

  • a. de rechten en verplichtingen van de cliënt en de effecteninstelling uit hoofde van de overeenkomst;

  • b. de naar soort onderscheiden diensten die de effecteninstelling in het kader van de overeenkomst voor de cliënt zal verrichten;

  • c. een specificatie van de eventuele beperkingen met betrekking tot de markten waarop effectentransacties ten behoeve van de cliënt zullen worden afgewikkeld;

  • d. de naar soort onderscheiden kosten, anders dan de kosten ter zake van een aanbieding van effecten bij uitgifte, die aan de cliënt in rekening worden gebracht alsmede de aan die kosten ten grondslag liggende berekening;

  • e. de wijze waarop instructies van de cliënt en berichten van de effecteninstelling worden verstrekt en geadministreerd;

  • f. de wijze waarop gelden of effecten van de cliënt worden verrekend, gedeponeerd en geadministreerd;

  • g. de wijze waarop over de rekeningen van de cliënt kan worden beschikt;

  • h. de regelingen inzake de aansprakelijkheid van de effecteninstelling onderscheidenlijk de cliënt uit hoofde van de overeenkomst;

  • i. een verklaring van de cliënt dat hij heeft kennis genomen van de informatie die de effecteninstelling krachtens dit besluit aan hem dient te verstrekken en dat hij zich bewust is van de risico’s die aan de belegging zijn verbonden;

  • j. de regeling van toepasselijk recht en de wijze van beslechting van geschillen; en

  • k. de omstandigheden waaronder de overeenkomst tussen de effecteninstelling en de cliënt een einde neemt, de omstandigheden waaronder de overeenkomst kan worden ontbonden en de wijze waarop op of na de datum van beëindiging nog lopende transacties worden afgewikkeld.

 • 3 Indien de overeenkomst betrekking heeft op vermogensbeheer is daarin tevens bepaald:

  • a. de samenstelling van het beheerde vermogen naar effectensoort en de waarde van het te beheren vermogen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst;

  • b. de doelstellingen van de cliënt ter zake van het vermogensbeheer;

  • c. een specificatie van de eventuele kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen ten aanzien van de effecten of categorieën van effecten waarin mag worden belegd;

  • d. de wijze waarop het beheer wordt gevoerd alsmede de betrokkenheid van de cliënt daarbij, daaronder een regeling van de machtiging aan de effecteninstelling; en

  • e. de frequentie van rapportage aan de cliënt.

 • 4 De toezichthoudende autoriteit kan nadere regels stellen met betrekking tot de inhoud en het model van de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 26

[Vervallen per 28-10-2007]

De artikelen 24, aanhef en onder b en c, en 25 zijn niet van toepassing voor zover een effecteninstelling diensten aanbiedt aan of verricht voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen of beleggen in effecten.

Artikel 27

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een effecteninstelling informeert iedere cliënt over de toepasselijkheid van een garantieregeling op de door haar aangeboden diensten, alsmede, indien een garantieregeling van toepassing is, over de inhoud van die regeling.

 • 2 Een effecteninstelling deelt aan een ieder die een gerechtvaardigd belang heeft op verzoek mede aan welke systemen als bedoeld in artikel 212a van de Faillissementswet de effecteninstelling deelneemt.

 • 3 Een effecteninstelling verstrekt aan een ieder die een gerechtvaardigd belang heeft op verzoek informatie over de belangrijkste regels die gelden voor de werking van de systemen bedoeld in artikel 212a van de Faillissementswet, waaraan de effecteninstelling deelneemt.

Artikel 28

[Vervallen per 28-10-2007]

Een effecteninstelling die in de uitoefening van haar bedrijf effectentransacties en andere daarmee verband houdende handelingen verricht voor rekening van een cliënt, reikt aan die cliënt onverwijld een effectennota uit die voldoet aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels met betrekking tot de gegevens die op de effectennota worden vermeld.

Artikel 29

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een effecteninstelling die in de uitoefening van haar bedrijf vermogensbeheer verricht, stelt regelmatig aan iedere cliënt met wie zij een overeenkomst inzake vermogensbeheer heeft gesloten een opgave beschikbaar die een getrouw en volledig overzicht geeft van de samenstelling van het door de effecteninstelling voor die cliënt beheerde vermogen. Deze opgave bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. de samenstelling naar effectensoort en de marktwaarde van het onder beheer zijnde vermogen; en

  • b. de aan de cliënt in rekening gebrachte onderscheidenlijk te brengen kosten van beheer en overige kosten.

 • 2 De toezichthoudende autoriteit kan nadere regels stellen met betrekking tot de frequentie en het model van de opgave, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 30

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een effecteninstelling houdt zich aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels met betrekking tot door de effecteninstelling te rapporteren gegevens over door haar verrichte transacties in effecten die zijn toegelaten tot de notering aan een effectenbeurs.

 • 2 Een effecteninstelling bewaart alle gegevens die betrekking hebben op haar bedrijfsvoering, waaronder de gegevens die betrekking hebben op de transacties, bedoeld in het eerste lid, ten minste vijf jaren op systematische en overzichtelijke wijze.

Artikel 31

[Vervallen per 28-10-2007]

De regels, bedoeld in de artikelen 23, tweede lid, 24, aanhef, 25, vierde lid, 28 en 30, eerste lid, en het model, bedoeld in artikel 29, tweede lid, kunnen voor onderscheiden groepen effecteninstellingen verschillend zijn.

Artikel 32

[Vervallen per 28-10-2007]

Een effecteninstelling die niet in Nederland is gevestigd, legt binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar een afschrift van een gecontroleerde jaarrekening over dat jaar over aan de toezichthoudende autoriteit. Deze jaarrekening is onderzocht door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel door een deskundige die ingevolge het recht van de staat waar de effecteninstelling haar zetel heeft, bevoegd is de jaarrekening te onderzoeken.

Artikel 32a

[Vervallen per 28-10-2007]

Een effecteninstelling verleent geen medewerking aan de uitvoering en afwikkeling van een openbaar bod, indien het bod in strijd met Hoofdstuk IIA van de wet wordt uitgebracht.

§ 2. Regels voor in Nederland gevestigde kredietinstellingen en financiële instellingen

[Vervallen per 28-10-2007]

Artikel 33

[Vervallen per 28-10-2007]

De artikelen 34 tot en met 42 zijn van toepassing op kredietinstellingen waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 6 of artikel 38 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 is verleend en op financiële instellingen waaraan een verklaring van ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 45 van die wet is verleend.

Artikel 34

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een instelling houdt zich aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels met betrekking tot de in artikel 15, eerste lid, bedoelde structurering, met betrekking tot de in artikel 16, eerste lid, bedoelde regelingen en met betrekking tot de in artikel 17, eerste lid, bedoelde administratieve organisatie, interne controleprocedures en registratie.

 • 2 De regels, bedoeld in het eerste lid, worden door de toezichthoudende autoriteit na overleg met de Nederlandsche Bank gesteld.

 • 3 Een instelling meldt aan de toezichthoudende autoriteit iedere voorgenomen wijziging in de in het eerste lid bedoelde structurering, regelingen, administratieve organisatie, interne controleprocedures en registratie, onder overlegging van de gegevens, bedoeld in artikel 20, onder f, g onderscheidenlijk h, alsmede, indien de toezichthoudende autoriteit daarom verzoekt, van andere gegevens en bescheiden die de toezichthoudende autoriteit naar zijn oordeel redelijkerwijs nodig acht in het belang van de beoordeling van de melding.

 • 4 Ten aanzien van een voorgenomen wijziging als bedoeld in het derde lid is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

 • 5 Een wijziging als bedoeld in het derde lid wordt niet doorgevoerd indien de toezichthoudende autoriteit het voornemen daartoe afwijst binnen zes weken na ontvangst van de melding, bedoeld in het derde lid, of, indien de toezichthoudende autoriteit overeenkomstig het derde lid om nadere gegevens en bescheiden heeft verzocht, na ontvangst van die informatie.

Artikel 35

[Vervallen per 28-10-2007]

Een instelling houdt zich bij het verrichten van haar werkzaamheden aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels die ertoe strekken dat de instelling:

 • a. handelt in het belang van haar cliënten en de adequate functionering van de effectenmarkten;

 • b. in het belang van haar cliënten kennis neemt van hun financiële positie, ervaring en beleggingsdoelstellingen, voor zover dit redelijkerwijs van belang is met het oog op het verrichten van haar diensten;

 • c. haar cliënten de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn voor de beoordeling van de door haar aangeboden diensten en de effecten waarop die diensten betrekking hebben;

 • d. belangenconflicten tracht te voorkomen en, wanneer deze onvermijdelijk zijn, ervoor zorgt dat haar cliënten op billijke wijze worden behandeld;

 • e. de bevoegdheden die zij heeft gekregen ten behoeve van de door haar te verrichten diensten, niet gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor zij aan haar zijn verleend; en

 • f. een goede interne organisatie en adequate controlemechanismen heeft ten behoeve van de naleving van de in de aanhef bedoelde regels.

Artikel 36

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een instelling sluit met iedere cliënt een schriftelijke overeenkomst die de uitsluitende grondslag vormt voor de diensten die de instelling in de uitoefening van haar bedrijf voor de cliënt verricht.

 • 2 In de overeenkomst zijn ten minste bepaald:

  • a. de rechten en verplichtingen van de cliënt en de instelling uit hoofde van de overeenkomst;

  • b. de naar soort onderscheiden diensten die de instelling in het kader van de overeenkomst voor de cliënt zal verrichten;

  • c. een specificatie van de eventuele beperkingen met betrekking tot de markten waarop effectentransacties ten behoeve van de cliënt zullen worden afgewikkeld;

  • d. de naar soort onderscheiden kosten, anders dan de kosten ter zake van een aanbieding van effecten bij uitgifte, die aan de cliënt in rekening worden gebracht alsmede de aan die kosten ten grondslag liggende berekening;

  • e. de wijze waarop instructies van de cliënt en berichten van de instelling worden verstrekt en geadministreerd;

  • f. de wijze waarop gelden of effecten van de cliënt worden verrekend, gedeponeerd en geadministreerd;

  • g. de wijze waarop over de rekeningen van de cliënt kan worden beschikt;

  • h. de regelingen inzake de aansprakelijkheid van de instelling onderscheidenlijk de cliënt uit hoofde van de overeenkomst;

  • i. een verklaring van de cliënt dat hij heeft kennis genomen van de informatie die de instelling krachtens dit besluit aan hem dient te verstrekken en dat hij zich bewust is van de risico’s die aan de belegging zijn verbonden;

  • j. de regeling van toepasselijk recht en de wijze van beslechting van geschillen; en

  • k. de omstandigheden waaronder de overeenkomst tussen de instelling en de cliënt een einde neemt, de omstandigheden waaronder de overeenkomst kan worden ontbonden en de wijze waarop op of na de datum van beëindiging nog lopende transacties worden afgewikkeld.

 • 3 Indien de overeenkomst betrekking heeft op vermogensbeheer is daarin tevens bepaald:

  • a. de samenstelling van het beheerde vermogen naar effectensoort en de waarde van het te beheren vermogen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst;

  • b. de doelstellingen van de cliënt ter zake van het vermogensbeheer;

  • c. een specificatie van de eventuele kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen ten aanzien van de effecten of categorieën van effecten waarin mag worden belegd;

  • d. de wijze waarop het beheer wordt gevoerd alsmede de betrokkenheid van de cliënt daarbij, daaronder een regeling van de machtiging aan de instelling; en

  • e. de frequentie van rapportage aan de cliënt.

 • 4 De toezichthoudende autoriteit kan nadere regels stellen met betrekking tot de inhoud en het model van de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 37

[Vervallen per 28-10-2007]

De artikelen 35, aanhef en onder b en c, en 36 zijn niet van toepassing ingeval een instelling diensten aanbiedt aan of verricht voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen of beleggen in effecten.

Artikel 38

[Vervallen per 28-10-2007]

Een instelling die in de uitoefening van haar bedrijf effectentransacties en andere daarmee verband houdende handelingen verricht voor rekening van een cliënt, reikt aan die cliënt onverwijld een effectennota uit die voldoet aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels met betrekking tot de gegevens die op de effectennota worden vermeld.

Artikel 39

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een instelling die in de uitoefening van haar bedrijf vermogensbeheer verricht, stelt regelmatig aan iedere cliënt met wie zij een overeenkomst inzake vermogensbeheer heeft gesloten een opgave beschikbaar die een getrouw en volledig overzicht geeft van de samenstelling van het door de instelling voor die cliënt beheerde vermogen. Deze opgave bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. de samenstelling naar effectensoort en de marktwaarde van het onder beheer zijnde vermogen; en

  • b. de aan de cliënt in rekening gebrachte onderscheidenlijk te brengen kosten van beheer en overige kosten.

 • 2 De toezichthoudende autoriteit kan nadere regels stellen met betrekking tot de frequentie en het model van de opgave, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 40

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 1 Een instelling houdt zich aan door de toezichthoudende autoriteit te stellen regels met betrekking tot door de instelling te rapporteren gegevens over door haar verrichte transacties in effecten die zijn toegelaten tot de notering aan een effectenbeurs.

 • 2 Een instelling bewaart alle gegevens die betrekking hebben op haar bedrijfsvoering, waaronder de gegevens die betrekking hebben op de transacties, bedoeld in het eerste lid, ten minste vijf jaren op systematische en overzichtelijke wijze.

Artikel 41

[Vervallen per 28-10-2007]

De regels, bedoeld in de artikelen 34, eerste lid, 35, aanhef, 36, vierde lid, 38 en 40, eerste lid, en het model, bedoeld in artikel 39, tweede lid, kunnen voor onderscheiden groepen instellingen verschillend zijn.

§ 3. Regels voor in een andere lid-staat gevestigde effecteninstellingen

[Vervallen per 28-10-2007]

Artikel 43

[Vervallen per 28-10-2007]

De artikelen 35 tot en met 39 zijn van overeenkomstige toepassing op kredietinstellingen die ingevolge artikel 31 of artikel 32 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in Nederland het bedrijf van kredietinstelling mogen uitoefenen, op financiële instellingen die ingevolge artikel 50 of artikel 51 van die wet werkzaamheden in Nederland mogen uitoefenen en op effecteninstellingen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder i of j, van de wet.

Artikel 44

[Vervallen per 28-10-2007]

De regels, bedoeld in de artikelen 35, aanhef, 36, vierde lid, en 38, en het model, bedoeld in artikel 39, tweede lid, kunnen voor onderscheiden groepen effecteninstellingen als bedoeld in artikel 43 verschillend zijn.

Hoofdstuk VI. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17, eerste lid, van de wet

[Vervallen per 28-10-2007]

Artikel 45

[Vervallen per 28-10-2007]

De toezichthoudende autoriteit kan regels stellen om te voorkomen dat een handeling als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet van een houder van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de wet zou leiden of zou kunnen leiden tot een invloed op de betrokken effecteninstelling die in strijd is met een gezonde en prudente bedrijfsvoering van die effecteninstelling.

Hoofdstuk VI A. Bepaling ter uitvoering van artikel 48d, vijfde lid, van de wet

[Vervallen per 28-10-2007]

Artikel 45a

[Vervallen per 28-10-2007]

 • 2 De toezichthouder kan het bedrag van de boete lager stellen dan in de bijlage is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval op grond van bijzondere omstandigheden onevenredig hoog is.

Hoofdstuk VII. Slotbepalingen

[Vervallen per 28-10-2007]

Artikel 46

[Vervallen per 28-10-2007]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 47

[Vervallen per 28-10-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toezicht effectenverkeer 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 december 1995

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de zevenentwintigste december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage A. Behorende bij artikel 2

[Vervallen per 28-10-2007]

Hoofdstuk I. Gegevens voor aandeelbewijzen, optiebewijzen, warrants, inschrijvingen in aandelenregisters, winst- en oprichtersbewijzen, rechten van deelgenootschap, schuldbrieven, inschrijvingen in schuldregisters, en soortgelijke waardepapieren dan wel rechten

[Vervallen per 28-10-2007]

§ 1. Gegevens betreffende de personen die verantwoordelijk zijn voor het prospectus

[Vervallen per 28-10-2007]

1.1. Naam en functie van de natuurlijke personen onderscheidenlijk naam en zetel van de rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het prospectus of, in voorkomend geval, voor bepaalde gedeelten daarvan. In dat geval worden deze gedeelten vermeld.

Ingeval een rechtspersoon verantwoordelijk is voor het prospectus of een gedeelte daarvan, worden tevens naam en functie vermeld van de natuurlijke personen die uiteindelijk het beleid van deze rechtspersoon bepalen.

1.2. Verklaring van de in de rubriek 1.1 bedoelde verantwoordelijke personen dat, voor zover hun redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, de gegevens in het prospectus of in het gedeelte waarvoor zij verantwoordelijk zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van het prospectus zou wijzigen.

§ 2. Gegevens betreffende de accountants die ter zake van de in het prospectus opgenomen gegevens mededelingen hebben gedaan alsmede betreffende de aard van deze mededelingen

[Vervallen per 28-10-2007]

2.1. Naam, adres en woonplaats, dan wel plaats van vestiging, van de accountant die de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren heeft gecontroleerd.

2.2. Mededeling dat de jaarrekeningen, bedoeld in rubriek 2.1, door een accountant zijn gecontroleerd.

De verklaringen van de accountant worden integraal opgenomen. Indien een verklaring een voorbehoud bevat dan wel sprake is van oordeelsonthouding, worden de redenen daarvoor in de tekst van de mededeling vermeld.

2.3. Overige gegevens in het prospectus die door een accountant zijn gecontroleerd en naam, adres en woonplaats, dan wel plaats van vestiging, van die accountant.

Deze gegevens worden slechts verstrekt voor zover zij afwijken van de in rubriek 2.1 genoemde gegevens.

2.4. Mededeling van een accountant dat het prospectus, voor zover van toepassing, de in de rubrieken 1.1 tot en met 13.7 genoemde gegevens bevat, alsmede de gegevens die zijn vereist op grond van de door de toezichthoudende autoriteit ingevolge artikel 2, vijfde lid, van het besluit gestelde regels.

Indien naam, adres en woonplaats, dan wel plaats van vestiging, van de accountant afwijken van de in rubriek 2.1 onderscheidenlijk rubriek 2.3 genoemde gegevens worden deze eveneens vermeld.

§ 3. Algemene gegevens betreffende de uitgevende instelling

[Vervallen per 28-10-2007]

3.1. Naam, statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor indien deze laatste afwijkt van die van de statutaire zetel.

3.2. Datum van oprichting en duur van de uitgevende instelling indien zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan, alsmede de datum waarop de statuten laatstelijk zijn gewijzigd.

3.3. Wetgeving die op de uitgevende instelling van toepassing is en rechtsvorm die zij in het kader van deze wetgeving heeft.

3.4. Doel van de uitgevende instelling en verwijzing naar de artikelen van de statuten waarin dit wordt omschreven, alsmede de statutaire bepalingen betreffende wijziging van de statuten.

3.5. Indien de uitgevende instelling een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, de datum en het nummer van de laatstverkregen ministeriële verklaring van geen bezwaar op de statuten, het nummer van inschrijving in het handelsregister en de plaats van inschrijving.

3.6. Opgave van de plaatsen in Nederland waar inzage mogelijk is in de in het prospectus genoemde documenten betreffende de uitgevende instelling, alsmede, voor zover de volgende documenten niet in het prospectus zijn opgenomen, opgave van de plaatsen in Nederland waar het laatstverschenen jaarverslag, de jaarrekeningen, de halfjaarcijfers en de statuten verkrijgbaar zijn.

3.7. Gegevens betreffende de fiscale positie van de uitgevende instelling.

3.8. Indien de uitgevende instelling deel uitmaakt van een groep, een beknopte beschrijving van die groep en van de plaats die zij daarbinnen inneemt.

§ 4. Gegevens betreffende het kapitaal van de uitgevende instelling

[Vervallen per 28-10-2007]

4.1. Bedrag van het geplaatste kapitaal, alsmede aantal en categorieën van de aandelen waarin het geplaatste kapitaal is verdeeld, onder vermelding van hun belangrijkste kenmerken. Het nog te storten gedeelte van het geplaatste kapitaal, onder vermelding van het aantal of de totale nominale waarde en de aard van de niet volgestorte aandelen, in voorkomend geval onderverdeeld naar het percentage van storting.

4.2. Statutaire bepalingen en eventuele machtigingen inzake wijziging in het kapitaal, alsmede de vervaldatum van eventuele machtigingen.

4.3. Indien een deel van het maatschappelijk kapitaal niet is geplaatst of een verplichting tot kapitaalverhoging is aangegaan, in het bijzonder in geval van uitgegeven warrants of converteerbare leningen of van verleende optierechten:

 • a. het bedrag van het desbetreffende deel van het maatschappelijk kapitaal of van de verplichting;

 • b. de categorieën rechthebbenden die op deze aanvullende gedeelten van het kapitaal een voorkeursrecht hebben;

 • c. de voorwaarden en bepalingen inzake de uitgifte van de desbetreffende aandelen; en

 • d. de voorwaarden en bepalingen inzake de eventuele conversie en de wijze waarop de inschrijvingen hiervoor geschieden.

4.4. Aantal en kenmerken van de stukken die geen deel uitmaken van het geplaatste kapitaal.

4.5. Gespecificeerde opgave van de groei of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende instelling in de laatste drie jaren, alsmede een beschrijving van de factoren die hiervoor de grondslag vormen of vormden.

4.6. Naam en adres van de natuurlijke personen onderscheidenlijk naam en zetel van de rechtspersonen die, direct of indirect, afzonderlijk of gezamenlijk zeggenschap over de uitgevende instelling uitoefenen of kunnen uitoefenen, alsmede het bedrag van het in hun bezit zijnde deel van het kapitaal waaraan stemrecht is verbonden.

Indien de zeggenschap wordt of kan worden uitgeoefend door een rechtspersoon worden tevens de namen vermeld van degenen aan wie een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in die rechtspersoon toekomt dan wel, ingeval bedoeld recht in een aandeel is belichaamd en toekomt aan een vennootschap, vereniging of stichting, de namen van de bestuurders van die rechtspersoon.

4.7. Voor zover de uitgevende instelling daarvan op de hoogte is, de houders van een gekwalificeerde deelneming.

4.8. Aantal, boekwaarde en nominale waarde, dan wel, bij gebreke van een nominale waarde, fractiewaarde, van de aandelen van de uitgevende instelling die zij of een vennootschap waarin zij direct of indirect voor meer dan 50% deelneemt, in portefeuille houdt, indien deze aandelen niet afzonderlijk in de balans zijn opgenomen.

§ 5. Gegevens betreffende de activiteiten van de uitgevende instelling

[Vervallen per 28-10-2007]

5.1. Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling in de laatste drie boekjaren, indien van belang onderverdeeld naar produkt of dienst en naar geografische markten.

5.2. Beschrijving van nieuwe of voorgenomen activiteiten van de uitgevende instelling, indien van belang onderverdeeld naar produkt of dienst en naar geografische markten.

5.3. Netto-omzet en resultaat na belastingen in de laatste drie boekjaren, indien van belang onderverdeeld naar categorieën bedrijfsactiviteiten en naar geografische markten.

5.4. Voor activiteiten op het gebied van mijnbouw, olie- en aardgaswinning, steengroeven en soortgelijke activiteiten, een beschrijving van de ligging van de delfstoffen en de economische aspecten van de winning. Indien hiervan een taxatierapport is opgemaakt, wordt een uittreksel hiervan, ondertekend door de deskundige die het rapport heeft opgesteld, in het prospectus opgenomen.

5.5. Indien de in de rubrieken 5.1 tot en met 5.4 genoemde gegevens zijn beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden wordt van die omstandigheden melding gemaakt.

5.6. Afhankelijkheid van de uitgevende instelling van concessies, octrooien of licenties, van industriële, commerciële of financiële overeenkomsten of van nieuwe fabricageprocédés, indien deze factoren van fundamenteel belang zijn voor haar werkzaamheid of rentabiliteit.

5.7. Rechtszaken of arbitrages die een belangrijke invloed kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële en fiscale positie van de uitgevende instelling.

5.8. Onderbrekingen in de activiteiten van de uitgevende instelling die een belangrijke invloed kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op haar financiële positie.

5.9. Met cijfers toegelichte beschrijving van de belangrijkste investeringen, daaronder begrepen belangen in andere ondernemingen, zoals aandelen en obligaties, die zijn gerealiseerd in de drie laatste boekjaren en de reeds verstreken maanden van het lopende boekjaar.

5.10. Gegevens betreffende de belangrijkste in uitvoering zijnde investeringen, met uitsluiting van aan de gang zijnde verwerving van belangen in andere ondernemingen, alsmede gegevens betreffende de geografische verdeling en betreffende de opzet van de financiering van deze investeringen.

5.11. Gegevens betreffende de belangrijkste investeringen in de toekomst waarvoor vaste verbintenissen zijn aangegaan, met uitsluiting van voorgenomen verwerving van belangen in andere ondernemingen.

§ 6. Individuele gegevens betreffende ondernemingen waarvan de uitgevende instelling een deel van het kapitaal bezit dat in belangrijke mate van invloed zou kunnen zijn op de beoordeling van de activa en de passiva, de financiële positie of de resultaten van de uitgevende instelling

[Vervallen per 28-10-2007]

6.1. Naam, statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor indien deze laatste afwijkt van die van de statutaire zetel.

6.2. Beschrijving van het doel alsmede van de belangrijkste activiteiten van de onderneming.

6.3. Bedrag van het geplaatste kapitaal.

6.4. Gedeelte van het geplaatste kapitaal in het bezit van de uitgevende instelling en het eventueel op dit gedeelte nog te storten bedrag.

6.5. Resultaat per aandeel uit de normale bedrijfsvoering, na belastingen.

6.6. Bedrag der dividenden door de uitgevende instelling in de loop van het laatste boekjaar ontvangen uit hoofde van het bezit van aandelen.

6.7. Hoogte van de vorderingen en de schulden van de uitgevende instelling tegenover de onderneming, onderverdeeld naar obligaties, overige leningen en schulden alsmede naar leningen en schulden met en leningen en schulden zonder garantie of zekerheid.

6.8. Meest recente gegevens betreffende:

 • a. het totaalbedrag van voorwaardelijke verplichtingen dat door de uitgevende instelling jegens de onderneming is aangegaan; en

 • b. de schulden en gestelde zekerheden waarvoor de uitgevende instelling garant staat binnen de groep waarvan zij deel uitmaakt.

§ 7. Gegevens betreffende het vermogen, de financiële positie en de resultaten van de uitgevende instelling

[Vervallen per 28-10-2007]

7.1. Balansen en winst- en verliesrekeningen over de laatste drie boekjaren, in de vorm van een vergelijkend overzicht opgesteld door de organen van de uitgevende instelling. De toelichting behorende tot de jaarrekening van het laatste boekjaar.

Bij de verkrijgbaarstelling van het prospectus mogen niet meer dan achttien maanden zijn verstreken sinds de afsluiting van het boekjaar waarop de laatstgepubliceerde jaarrekening betrekking heeft.

Indien de uitgevende instelling zowel een vennootschappelijke als een geconsolideerde jaarrekening opstelt, neemt zij beide in het prospectus op conform de eerste alinea van deze rubriek. Ter zake van de geconsolideerde jaarrekening worden de toegepaste consolidatiegrondslagen vermeld.

7.2. Resultaat na belastingen en hoogte van het dividend per aandeel van de uitgevende instelling, over de laatste drie boekjaren.

Indien tijdens deze periode van drie boekjaren het aantal aandelen van de uitgevende instelling is gewijzigd ten gevolge van bijvoorbeeld een kapitaalverhoging of -verlaging of een samenvoeging of splitsing van aandelen, worden de resultaten en de dividenden per aandeel zodanig herleid dat zij vergelijkbaar zijn. In dat geval worden de gebruikte omrekeningsformules vermeld.

7.3. Meest recente gegevens betreffende:

 • a. het totaalbedrag van alle leningen en schulden, onderverdeeld naar obligaties, overige leningen en schulden alsmede naar leningen en schulden met en leningen en schulden zonder garantie of zekerheid;

 • b. het totaalbedrag van voorwaardelijke verplichtingen dat door de uitgevende instelling is aangegaan; en

 • c. de schulden en gestelde zekerheden waarvoor de uitgevende instelling garant staat binnen de groep waarvan zij deel uitmaakt.

7.4. Indien tien maanden zijn verstreken sinds de afsluiting van het boekjaar waarop de laatstgepubliceerde jaarrekening betrekking heeft, worden halfjaarcijfers in het prospectus opgenomen of daaraan gehecht. Deze halfjaarcijfers worden opgesteld in de vorm van een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting en hebben betrekking op de eerste zes maanden na afloop van dat boekjaar. Indien zij niet door een accountant zijn gecontroleerd, wordt dat vermeld.

Elke belangrijke wijziging in de cijfers na de afsluiting van het laatste boekjaar of na de opstelling van de halfjaarcijfers wordt in het prospectus of in een daaraan gehechte toelichting vermeld.

7.5. Kasstroomoverzicht met betrekking tot de laatste drie boekjaren.

§ 8. Gegevens betreffende het bestuur, de leiding en het toezicht van de uitgevende instelling

[Vervallen per 28-10-2007]

8.1. Naam, adres en functie in de uitgevende instelling van de volgende personen, onder vermelding van de belangrijkste door hen buiten de instelling uitgeoefende activiteiten, voor zover deze activiteiten voor de uitgevende instelling van belang zijn:

 • a. leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen;

 • b. beherende vennoten als het een commanditaire vennootschap betreft.

Ingeval onder a of b sprake is van een rechtspersoon worden tevens vermeld de in de aanhef van deze rubriek genoemde gegevens van de natuurlijke personen die uiteindelijk het beleid van deze rechtspersoon bepalen.

8.2. Bezoldigingen en voordelen van leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen van de uitgevende instelling, alsmede aan deze leden verstrekte leningen en afgegeven garanties.

8.3. Naam en adres van de oprichters van de uitgevende instelling, indien de oprichting van de uitgevende instelling vijf jaren of minder aan de verkrijgbaarstelling van het prospectus is vooraf gegaan.

8.4. Totaal aantal aandelen van de uitgevende instelling in het bezit van de leden van haar bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen en totaal aantal hun verleende opties op aandelen van de instelling onderscheidenlijk totaal aantal aandelen en verleende opties op aandelen die voor hun rekening en risico worden gehouden door derden.

§ 9. Gegevens betreffende de recente ontwikkeling en de vooruitzichten van de uitgevende instelling

[Vervallen per 28-10-2007]

9.1. Algemene gegevens betreffende de gang van zaken bij de uitgevende instelling sinds het afsluiten van het boekjaar waarop de laatstgepubliceerde jaarrekening betrekking heeft, in het bijzonder over:

 • a. de belangrijkste recente tendensen in de ontwikkeling van produktie, verkoop, looptijd en omvang van de orderportefeuille; en

 • b. de recente tendensen in de ontwikkeling van kosten en verkoopprijzen.

9.2. Beschrijving van de vooruitzichten van de uitgevende instelling voor ten minste de eerste zes maanden na vaststelling van het prospectus.

§ 10. Additioneel voor aandeelbewijzen, optiebewijzen, warrants, inschrijvingen in aandelenregisters, winst- en oprichtersbewijzen, rechten van deelgenootschap, en soortgelijke waardepapieren dan wel rechten

[Vervallen per 28-10-2007]

10.1. Gegevens betreffende de besluiten, machtigingen en goedkeuringen op grond waarvan alsmede wetgeving waaronder de effecten zijn of worden uitgegeven.

10.2. Aantal effecten dat is of, indien dit vooraf is bepaald, wordt uitgegeven, alsmede het nominale bedrag van de emissie. Indien aan de uitgifte een voorplaatsing van effecten is voorafgegaan, wordt het bedrag hiervan vermeld.

10.3. Indien de uitgifte van de effecten gelijktijdig op markten in verschillende landen plaatsvindt, worden deze markten vermeld. Ingeval een gedeelte van de uitgifte aan een bepaalde markt is voorbehouden, wordt dit gedeelte vermeld.

10.4. Gespecificeerde opgave of raming van het totaalbedrag en het bedrag per uitgegeven of uit te geven effect van de aan de uitgifte verbonden kosten, onderverdeeld naar:

 • a. de kosten voor rekening van de inschrijver of koper;

 • b. de provisies en overige vergoedingen voor de financiële tussenpersonen; en

 • c. de overige kosten.

10.5. Voorgenomen bestemmingen van de verwachte opbrengst van de emissie, die resteert na aftrek van het totaalbedrag van de aan de uitgifte verbonden kosten, alsmede het gedeelte van de verwachte opbrengst dat voor elk van de bestemmingen zal worden aangewend.

10.6. Aantal voor verhandeling beschikbare effecten.

10.7. Beschrijving van de aan de effecten verbonden rechten, in het bijzonder de omvang van het stemrecht, het recht op uitkering van winst of op een gedeelte van het eventuele saldo bij vereffening alsmede ieder voorkeursrecht.

10.8. Tijdstip waarop de aan de effecten verbonden rechten een aanvang nemen.

10.9. Verjaringstermijn van de dividenden en van de begunstigden van de verjaring.

10.10. Mededeling of de effecten op naam of aan toonder zijn alsmede of beperkingen bestaan in de overdraagbaarheid en verhandelbaarheid van de effecten, onder vermelding van de aard en redenen van deze eventuele beperkingen.

10.11. Aard van de voorkeursrechten van de aandeelhouders of van de beperking of opheffing van deze rechten, onder vermelding van de redenen van de beperking onderscheidenlijk opheffing.

10.12. Wijze van uitoefening van het voorkeursrecht, verhandelbaarheid van de claimrechten, bestemming van niet uitgeoefende claimrechten.

10.13. Uitgifte- of verkoopprijs, onder vermelding van de nominale waarde en het agio of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde of het bedrag van de kapitaalverhoging en het agio.

10.14. Motivering van de uitgifte- of verkoopprijs.

10.15. Bedrag van het eigen vermogen per aandeel van de uitgevende instelling voor en na de uitgifte en de toename hiervan als gevolg van de betalingen door de kopers van de desbetreffende aandelen.

10.16. Periode waarin de inschrijving op de effecten openstaat of openstond onderscheidenlijk de plaatsing geschiedt of geschiedde en eventuele mogelijkheden tot vervroegde sluiting. Opgave van de instellingen die zijn belast met het in ontvangst nemen van inschrijvingen. Wijze van en termijnen voor de levering van de effecten alsmede eventuele uitgifte van recepissen. Wijze van betaling, in het bijzonder ten aanzien van de volstorting van niet volgestorte aandelen.

10.17. Beschrijving van de fiscale positie van de aandeelhouder.

10.18. Ingeval natuurlijke personen of rechtspersonen ten opzichte van de uitgevende instelling de emissie overnemen of de plaatsing garanderen, wordt van elk van deze natuurlijke personen of rechtspersonen ten minste het volgende vermeld:

 • a. naam, adres en woonplaats, dan wel plaats van vestiging;

 • b. de omvang van de participatie in de emissie, uitgedrukt in procenten van het nominale bedrag van de emissie;

 • c. de verplichtingen die in het kader van de overneming of het garanderen van de plaatsing van de emissie jegens de uitgevende instelling zijn of worden aangegaan; en

 • d. indien van toepassing, de zakelijke relatie, anders dan op grond van de overeenkomst tot overneming of garantie van de emissie, tot de uitgevende instelling alsmede de aard van die relatie.

Indien de overneming of plaatsingsgarantie slechts op een deel van de emissie betrekking heeft, wordt het overblijvende deel vermeld.

10.19. Indien effecten van dezelfde categorie als de effecten die zijn of worden uitgegeven reeds op een of meer markten worden verhandeld, worden deze markten vermeld, alsmede de eerste koers dan wel de eerste bied- en laatkoers van elke maand van de laatstverstreken twaalf maanden en de koers van elke dag van de laatstverstreken maand, onder vermelding van de markten waarop deze koersen tot stand zijn gekomen.

10.20. Opgave voor het laatste boekjaar en het lopende boekjaar van:

 • a. de door derden gedane openbare aanbiedingen tot koop of ruil van de aandelen van de uitgevende instelling; en

 • b. de door de uitgevende instelling gedane openbare aanbiedingen tot ruil van de aandelen van een andere vennootschap onder vermelding van de prijs of de ruilwaarde en van het resultaat.

§ 11. Additioneel voor schuldbrieven, inschrijvingen in schuldregisters, en soortgelijke waardepapieren dan wel rechten

[Vervallen per 28-10-2007]

11.1. Gegevens betreffende de besluiten, machtigingen en goedkeuringen op grond waarvan alsmede wetgeving waaronder de effecten zijn of worden uitgegeven.

11.2. Aantal effecten dat is of, indien dit vooraf is bepaald, wordt uitgegeven, alsmede het nominale bedrag van de emissie. Indien aan de uitgifte een voorplaatsing van effecten is voorafgegaan, wordt het bedrag hiervan vermeld.

11.3. Indien de uitgifte van de effecten gelijktijdig op markten in verschillende landen plaatsvindt, worden deze markten vermeld. Ingeval een gedeelte van de uitgifte aan een bepaalde markt is voorbehouden, wordt dit gedeelte vermeld.

11.4. Gespecificeerde opgave of raming van het totaalbedrag en het bedrag per uitgegeven of uit te geven effect van de aan de uitgifte verbonden kosten, onderverdeeld naar:

 • a. de kosten voor rekening van de inschrijver of koper;

 • b. de provisies en overige vergoedingen voor de financiële tussenpersonen; en

 • c. de overige kosten.

11.5. Voorgenomen bestemmingen van de verwachte opbrengst van de emissie, die resteert na aftrek van het totaalbedrag van de aan de uitgifte verbonden kosten, alsmede het gedeelte van de verwachte opbrengst dat voor elk van de bestemmingen zal worden aangewend.

11.6. Gegevens betreffende de leningvoorwaarden, waaronder, voor zover van toepassing, ten minste:

 • a. het nominale bedrag van de lening; indien het bedrag van de lening niet is vastgesteld, wordt daarvan melding gemaakt onder opgave van het tijdstip waarop de vaststelling zal plaatsvinden;

 • b. het rentepercentage en de datum waarop de lening rente gaat dragen; indien meer rentevoeten worden toegepast, worden de voorwaarden voor wijziging vermeld;

 • c. de valuta waar de lening in luidt; indien de lening luidt in rekeneenheden, wordt de regeling daarvan vermeld;

 • d. de optieclausule en een toelichting op de voorwaarden daarvan;

 • e. de coupures, het aantal, de soorten en de nummering der stukken;

 • f. de winstdelingsclausules; en

 • g. de voorkeursrechten.

11.7. Couponvervaldagen.

11.8. Plan van aflossing, onder vermelding van onder meer de maanden waarin wordt geloot, de data waarop wordt afgelost alsmede of vervroegde gehele of gedeeltelijke aflossing mogelijk is. Indien dit laatste het geval is, worden de wijze waarop en de voorwaarden waaronder dit kan geschieden alsmede de invloed van vervroegde gedeeltelijke aflossing op de verdere aflossingen vermeld.

11.9. Wijze waarop van de loting en van de al dan niet vervroegde gehele of gedeeltelijke aflossing mededeling wordt gedaan.

11.10. Omschrijving van het bij uitloting toe te passen systeem.

11.11. Mededeling of de effecten op naam of aan toonder zijn alsmede of beperkingen bestaan in de overdraagbaarheid en verhandelbaarheid van de effecten, onder vermelding van de aard en redenen van deze eventuele beperkingen.

11.12. Aard van eventuele voorkeursrechten, verhandelbaarheid van eventuele claimrechten en bestemming van niet uitgeoefende claimrechten.

11.13. Uitgifte- of verkoopprijs, onder vermelding van de nominale waarde.

11.14. Motivering van de uitgifte- of verkoopprijs.

11.15. Effectieve rendement op basis van de uitgiftekoers alsmede gehanteerde berekeningsmethode.

11.16. Periode waarin de inschrijving op de effecten openstaat of openstond onderscheidenlijk de plaatsing geschiedt of geschiedde en eventuele mogelijkheden tot vervroegde sluiting. Opgave van de instellingen die zijn belast met het in ontvangst nemen van inschrijvingen. Wijze van en termijnen voor de levering van de effecten alsmede eventuele uitgifte van recepissen.

11.17. Verjaringstermijn van rente en betaalbaar gestelde hoofdsommen, onder vermelding van de begunstigden van de verjaring alsmede van de aanwijzing van betaalkantoren.

11.18. Beschrijving van de fiscale positie van de houder van de desbetreffende effecten.

11.19. Ingeval natuurlijke personen of rechtspersonen ten opzichte van de uitgevende instelling de emissie overnemen of de plaatsing garanderen, wordt van elk van deze natuurlijke personen of rechtspersonen ten minste het volgende vermeld:

 • a. naam, adres en woonplaats, dan wel plaats van vestiging;

 • b. de gegevens, genoemd in de rubrieken 3, 4, 5, 7, 8 en 9 van deze paragraaf;

 • c. de omvang van de participatie in de emissie, uitgedrukt in procenten van het nominale bedrag van de emissie;

 • d. de verplichtingen die in het kader van de overneming of het garanderen van de plaatsing van de emissie jegens de uitgevende instelling zijn of worden aangegaan; en

 • e. indien van toepassing, de zakelijke relatie tot de uitgevende instelling.

Indien de overneming of plaatsingsgarantie slechts op een deel van de emissie betrekking heeft, wordt het overblijvende deel vermeld.

11.20. Aard en draagwijdte van de garanties, zekerheden en verplichtingen, die dienen ter verzekering van de aflossing van de effecten en de rentebetaling. De plaatsen in Nederland waar het publiek inzage kan krijgen in de overeenkomsten betreffende deze garanties, zekerheden en verplichtingen.

11.21. Regeling van de trustee of van een andere vertegenwoordiging van de houders van de desbetreffende effecten. Naam en functie onderscheidenlijk naam en zetel van de vertegenwoordiger van de houders van de desbetreffende effecten, voornaamste bepalingen inzake deze vertegenwoordiging en in het bijzonder de bepalingen inzake vervanging van de vertegenwoordiger. Indien de vertegenwoordiger in een zakelijke relatie tot de uitgevende instelling staat, wordt hiervan melding gemaakt. De plaatsen in Nederland waar het publiek inzage kan krijgen in de overeenkomsten betreffende deze vormen van vertegenwoordiging.

11.22. Bedingen inzake achterstelling van de lening ten opzichte van andere schulden van de uitgevende instelling die reeds bestaan of nog zullen worden aangegaan.

11.23. Ten aanzien van converteerbare obligaties worden tevens vermeld:

 • a. de conversiebepalingen en de wijze waarop de conversie van obligaties de aflossing beïnvloedt;

 • b. voor zover van toepassing, de in de rubrieken 10.1 tot en met 10.20 genoemde gegevens voor de aandelen waarin kan worden geconverteerd;

 • c. de bepaling dat per advertentie in een of meer landelijke dagbladen telkens kennis zal worden gegeven van het feit dat gebruik wordt gemaakt van het eventuele recht ingevolge de voorwaarden de geconverteerde stukken, anders dan door deelneming aan de lotingen, in mindering te brengen op door loting voor aflossing aan te wijzen stukken. Daarbij wordt vermeld dat deze kennisgeving ten minste tien dagen voor de datum waarop de loting plaatsvindt zal geschieden alsmede welke wijziging het aantal uit te loten stukken daardoor ondergaat onderscheidenlijk dat de aflossing door loting geheel achterwege blijft; en

 • d. indien de instelling die de aandelen uitgeeft niet de instelling is die de converteerbare obligaties uitgeeft, de in de rubrieken 2.1, 2.2 en 3.1 tot en met 9.2 genoemde gegevens betreffende de instelling die de aandelen uitgeeft.

11.24. Ten aanzien van effecten waarvan rente en aflossing door een of meer rechtspersonen zijn gegarandeerd, bevat het prospectus over de garant of garanten tevens de in de rubrieken 2.1, 2.2 en 3.1 tot en met 9.2 genoemde gegevens.

Hoofdstuk II. Gegevens voor certificaten van aandelen en soortgelijke waardepapieren

[Vervallen per 28-10-2007]

§ 12. Gegevens betreffende de instelling die de certificaten uitgeeft

[Vervallen per 28-10-2007]

12.1. Naam, statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor indien deze laatste afwijkt van die van de statutaire zetel.

12.2. Datum van oprichting en duur van de uitgevende instelling indien zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan.

12.3. Wetgeving die op de instelling die de certificaten afgeeft van toepassing is en rechtsvorm die zij in het kader van deze wetgeving heeft.

12.4. Bedrag van het geplaatste kapitaal, alsmede aantal en categorieën van de aandelen waarin het geplaatste kapitaal is verdeeld, onder vermelding van hun belangrijkste kenmerken.

12.5. Opgave van de houders van het kapitaal.

12.6. Naam, adres en functie in de uitgevende instelling van de volgende personen, onder vermelding van de belangrijkste door hen buiten de instelling uitgeoefende activiteiten, voor zover deze activiteiten voor de uitgevende instelling van belang zijn:

 • a. leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen;

 • b. beherende vennoten als het een commanditaire vennootschap betreft.

Ingeval onder a of b sprake is van een rechtspersoon worden tevens vermeld de in de aanhef van deze rubriek genoemde gegevens van de natuurlijke personen die uiteindelijk het beleid van deze rechtspersoon bepalen.

12.7. Doel van de uitgevende instelling. Indien de uitgifte van certificaten niet het enige doel is, beschrijving van de aard der overige activiteiten onder speciale vermelding van die welke een zuiver fiduciair karakter hebben.

12.8. Indien de uitgevende instelling een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, de datum en het nummer van de laatstverkregen ministeriële verklaring van geen bezwaar op de statuten, het nummer van inschrijving in het handelsregister en de plaats van inschrijving.

12.9. Samenvatting van de jaarrekening over het laatst afgesloten boekjaar. Indien tien maanden zijn verstreken sinds de afsluiting van het boekjaar waarop de laatstgepubliceerde jaarrekening betrekking heeft, worden halfjaarcijfers in het prospectus opgenomen of daaraan gehecht. Deze halfjaarcijfers worden opgesteld in de vorm van een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting en hebben betrekking op de eerste zes maanden na afloop van dat boekjaar. Indien zij niet door een accountant zijn gecontroleerd, wordt dat vermeld. Opgave van de plaatsen in Nederland waar de jaarrekening over het laatst afgesloten boekjaar alsmede de statuten van de uitgevende instelling ter inzage liggen.

Elke belangrijke wijziging in de cijfers na de afsluiting van het laatste boekjaar of na de opstelling van de halfjaarcijfers wordt in het prospectus of in een daaraan gehechte toelichting vermeld.

§ 13. Gegevens betreffende de certificaten

[Vervallen per 28-10-2007]

13.1. Opgave van de regels voor de uitgifte van de certificaten, onder vermelding van datum en plaats van publikatie.

13.2. Beschrijving van de aan de oorspronkelijke effecten verbonden rechten, in het bijzonder de omvang van het stemrecht, het recht op uitkering van winst of op een gedeelte van het eventuele saldo bij vereffening alsmede ieder voorkeursrecht. De regels volgens welke de uitgevende instelling deze rechten uitoefent en maatregelen bedoeld voor het verkrijgen van instructies van de houders van certificaten.

13.3. Bankgaranties of andere garanties die aan de certificaten verbonden zijn en die ertoe strekken de nakoming van verplichtingen van de uitgevende instellingen te verzekeren.

13.4. Mogelijkheid van omwisseling van de certificaten in oorspronkelijke stukken en regels voor deze omwisseling.

13.5. Bedrag der provisies en kosten ten laste van de houder inzake:

 • a. de uitgifte van de certificaten;

 • b. de verzilvering van de dividendbewijzen;

 • c. het creëren van extra certificaten;

 • d. de omwisseling van certificaten tegen oorspronkelijke stukken; en

 • e. de overige kosten.

13.6. Gegevens betreffende het aantal voor verhandeling beschikbare certificaten alsmede betreffende de verhandelbaarheid en overdraagbaarheid van de certificaten.

13.7. Gegevens betreffende alle belastingen en heffingen die ten laste van de houders kunnen worden geheven in de landen waar de certificaten worden uitgegeven.

Hoofdstuk III. Gegevens voor opties, rechten op overdracht op termijn van goederen, en soortgelijke rechten

[Vervallen per 28-10-2007]

§ 14. Gegevens betreffende de personen die verantwoordelijk zijn voor het prospectus

[Vervallen per 28-10-2007]

14.1. Naam en functie van de natuurlijke personen onderscheidenlijk naam en zetel van de rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het prospectus of, in voorkomend geval, voor bepaalde gedeelten daarvan. In dat geval worden deze gedeelten vermeld.

Ingeval een rechtspersoon verantwoordelijk is voor het prospectus of een gedeelte daarvan, worden tevens naam en functie vermeld van de natuurlijke personen die uiteindelijk het beleid van deze rechtspersoon bepalen.

14.2. Verklaring van de in de rubriek 14.1 bedoelde verantwoordelijke personen dat, voor zover hun redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, de gegevens in het prospectus of in het gedeelte waarvoor zij verantwoordelijk zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van het prospectus zou wijzigen.

§ 15. Gegevens betreffende de accountant die ter zake van de in het prospectus opgenomen gegevens mededelingen heeft gedaan alsmede betreffende de aard van deze mededelingen

[Vervallen per 28-10-2007]

15.1. Naam, adres en woonplaats, dan wel plaats van vestiging, van de accountant die ter zake van de in het prospectus opgenomen gegevens mededelingen heeft gedaan.

15.2. Mededeling van de accountant dat het prospectus, voor zover van toepassing, de in de rubrieken 14.1 tot en met 21.7 genoemde gegevens bevat, alsmede de gegevens die zijn vereist op grond van de door de toezichthoudende autoriteit ingevolge artikel 2, vijfde lid, van het besluit gestelde regels.

§ 16. Algemene gegevens betreffende de uitgevende instelling

[Vervallen per 28-10-2007]

16.1. Naam, statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor indien deze laatste afwijkt van die van de statutaire zetel.

16.2. Datum van oprichting en duur van de uitgevende instelling indien zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan, alsmede de datum waarop de statuten laatstelijk zijn gewijzigd.

16.3. Wetgeving die op de uitgevende instelling van toepassing is en rechtsvorm die zij in het kader van deze wetgeving heeft.

16.4. Doel van de uitgevende instelling en verwijzing naar de artikelen van de statuten waarin dit wordt omschreven, alsmede de statutaire bepalingen betreffende wijziging van de statuten.

16.5. Indien de uitgevende instelling deel uitmaakt van een groep, een beknopte beschrijving van die groep en van de plaats die zij daarbinnen inneemt.

16.6. Indien de uitgevende instelling een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, de datum en het nummer van de laatstverkregen ministeriële verklaring van geen bezwaar op de statuten, het nummer van inschrijving in het handelsregister en de plaats van inschrijving.

16.7. Opgave van de plaatsen in Nederland waar inzage mogelijk is in de in het prospectus genoemde documenten betreffende de uitgevende instelling, alsmede, voor zover de volgende documenten niet in het prospectus zijn opgenomen, opgave van de plaatsen in Nederland waar het laatstverschenen jaarverslag, de jaarrekeningen, de halfjaarcijfers en de statuten verkrijgbaar zijn.

16.8. Gegevens betreffende de fiscale positie van de uitgevende instelling.

§ 17. Gegevens betreffende het kapitaal van de uitgevende instelling

[Vervallen per 28-10-2007]

17.1. Bedrag van het geplaatste kapitaal, alsmede aantal en categorieën van de aandelen waarin het geplaatste kapitaal is verdeeld, onder vermelding van hun belangrijkste kenmerken. Het nog te storten gedeelte van het geplaatste kapitaal, onder vermelding van het aantal of de totale nominale waarde en de aard van de niet volgestorte aandelen, in voorkomend geval onderverdeeld naar het percentage van storting.

17.2. Gespecificeerde opgave van de groei of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende instelling in de laatste drie jaren, alsmede een beschrijving van de factoren die hiervoor de grondslag vormen of vormden.

17.3. Naam en adres van de natuurlijke personen onderscheidenlijk naam en zetel van de rechtspersonen die, direct of indirect, afzonderlijk of gezamenlijk zeggenschap over de uitgevende instelling uitoefenen of kunnen uitoefenen, alsmede het bedrag van het in hun bezit zijnde deel van het kapitaal waaraan stemrecht is verbonden.

Indien de zeggenschap wordt of kan worden uitgeoefend door een rechtspersoon worden tevens de namen vermeld van degenen aan wie een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in die rechtspersoon toekomt dan wel, ingeval bedoeld recht in een aandeel is belichaamd en toekomt aan een vennootschap, vereniging of stichting, de namen van de bestuurders van die rechtspersoon.

17.4. Voor zover de uitgevende instelling daarvan op de hoogte is, de houders van een gekwalificeerde deelneming.

§ 18. Gegevens betreffende de activiteiten van de uitgevende instelling

[Vervallen per 28-10-2007]

18.1. Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling in de laatste drie boekjaren, indien van belang onderverdeeld naar produkt of dienst en naar geografische markten.

18.2. Netto-omzet en resultaat na belastingen in de laatste drie boekjaren, indien van belang onderverdeeld naar categorieën bedrijfsactiviteiten en naar geografische markten.

18.3. Rechtszaken of arbitrages die een belangrijke invloed kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële en fiscale positie van de uitgevende instelling.

18.4. Onderbrekingen in de activiteiten van de uitgevende instelling die een belangrijke invloed kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op haar financiële positie.

18.5. Met cijfers toegelichte beschrijving van de belangrijkste investeringen, daaronder begrepen belangen in andere ondernemingen, zoals aandelen en obligaties, die zijn gerealiseerd in de drie laatste boekjaren en de reeds verstreken maanden van het lopende boekjaar.

§ 19. Gegevens betreffende de recente ontwikkeling en de vooruitzichten van de uitgevende instelling

[Vervallen per 28-10-2007]

19.1. Algemene gegevens betreffende de gang van zaken bij de uitgevende instelling sinds het afsluiten van het boekjaar waarop de laatstgepubliceerde jaarrekening betrekking heeft, in het bijzonder over:

 • a. de belangrijkste recente tendensen in de ontwikkeling van produktie, verkoop, looptijd en omvang van de orderportefeuille; en

 • b. de recente tendensen in de ontwikkeling van kosten en verkoopprijzen.

19.2. Beschrijving van de vooruitzichten van de uitgevende instelling voor ten minste de eerste zes maanden na vaststelling van het prospectus.

§ 20. Gegevens betreffende het vermogen, de financiële positie en de resultaten van de uitgevende instelling, voor zover deze gegevens niet in de jaarrekening zijn vermeld

[Vervallen per 28-10-2007]

20.1. Balansen en winst- en verliesrekeningen over de laatste drie boekjaren, in de vorm van een vergelijkend overzicht opgesteld door de organen van de uitgevende instelling. De toelichting behorende tot de jaarrekening van het laatste boekjaar.

Bij de verkrijgbaarstelling van het prospectus mogen niet meer dan achttien maanden zijn verstreken sinds de afsluiting van het boekjaar waarop de laatstgepubliceerde jaarrekening betrekking heeft.

Indien de uitgevende instelling zowel een vennootschappelijke als een geconsolideerde jaarrekening opstelt, neemt zij beide in het prospectus op conform de eerste alinea van deze rubriek. Ter zake van de geconsolideerde jaarrekening worden de toegepaste consolidatiegrondslagen vermeld.

20.2. Resultaat na belastingen en hoogte van het dividend per aandeel van de uitgevende instelling, over de laatste drie boekjaren.

Indien tijdens deze periode van drie boekjaren het aantal aandelen van de uitgevende instelling is gewijzigd ten gevolge van bijvoorbeeld een kapitaalverhoging of -verlaging of een samenvoeging of splitsing van aandelen, worden de resultaten en de dividenden per aandeel zodanig herleid dat zij vergelijkbaar zijn. In dat geval worden de gebruikte omrekeningsformules vermeld.

20.3. Meest recente gegevens betreffende:

 • a. het totaalbedrag van alle leningen en schulden, onderverdeeld naar obligaties, overige leningen en schulden alsmede naar leningen en schulden met en leningen en schulden zonder garantie of zekerheid;

 • b. het totaalbedrag van voorwaardelijke verplichtingen dat door de uitgevende instelling is aangegaan; en

 • c. de schulden en gestelde zekerheden waarvoor de uitgevende instelling garant staat binnen de groep waarvan zij deel uitmaakt.

20.4. Indien tien maanden zijn verstreken sinds de afsluiting van het boekjaar waarop de laatstgepubliceerde jaarrekening betrekking heeft, worden halfjaarcijfers in het prospectus opgenomen of daaraan gehecht. Deze halfjaarcijfers worden opgesteld in de vorm van een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting en hebben betrekking op de eerste zes maanden na afloop van dat boekjaar. Indien zij niet door een accountant zijn gecontroleerd, wordt dat vermeld.

Elke belangrijke wijziging in de cijfers na de afsluiting van het laatste boekjaar of na de opstelling van de halfjaarcijfers wordt in het prospectus of in een daaraan gehechte toelichting vermeld.

20.5. Kasstroomoverzicht met betrekking tot de laatste drie boekjaren.

§ 21. Additioneel voor opties en soortgelijke rechten

[Vervallen per 28-10-2007]

21.1. Beschrijving van de optie als beleggingsinstrument, waarbij ten minste worden gespecificeerd:

 • a. de rechten en verplichtingen die aan de optie zijn verbonden;

 • b. de factoren die de prijs van de optie bepalen alsmede de wijze waarop publikatie omtrent de prijsvorming van de opties plaatsvindt; en

 • c. de functie van de optie.

21.2. Onderliggende waarde waarop het optiecontract betrekking heeft.

21.3. Handelseenheid, afloopdatum en uitoefenprijs van het optiecontract.

21.4. Specificatie van de zekerheden of het onderpand tot dekking van alle verplichtingen die uit het optiecontract kunnen voortvloeien, alsmede de wijze waarop de zekerheden of het onderpand moeten worden gedeponeerd.

21.5. Beschrijving van de procedure bij uitoefening van de optie, in het bijzonder bij de uitvoering van de leverings- en betalingsverplichtingen die bij uitoefening ontstaan, alsmede een specificatie van de kosten die hieraan verbonden zijn en een opgave voor wiens rekening deze kosten zijn.

21.6. Valuta waarin het optiecontract luidt.

21.7. Verhandelbaarheid van het optiecontract. Indien verhandeling op een gereglementeerde markt plaatsvindt, een beschrijving van deze markt. Indien verhandeling niet op een gereglementeerde markt plaatsvindt, wordt hiervan melding gemaakt. In beide gevallen wordt een beschrijving gegeven van de personen en instellingen die in deze effecten een markt onderhouden.

§ 22. Additioneel voor rechten op overdracht op termijn van goederen

[Vervallen per 28-10-2007]

22.1. Beschrijving van het termijncontract als beleggingsinstrument, waarbij ten minste worden gespecificeerd:

 • a. de rechten en verplichtingen die aan het termijncontract zijn verbonden;

 • b. de factoren die de prijs van het termijncontract bepalen alsmede de wijze waarop publikatie omtrent de prijsvorming van de termijncontracten plaatsvindt; en

 • c. de functie van het termijncontract.

22.2. Onderliggende waarde waarop het termijncontract betrekking heeft.

22.3. Handelseenheid, afloopdatum en uitoefenprijs van het termijncontract.

22.4. Leveringscondities die uit het termijncontract voortvloeien, zoals de kalendermaanden waarin levering plaats kan vinden, de plaats van levering, de bijkomende kosten die aan het aangaan en de uitvoering van het contract zijn verbonden alsmede voor wiens rekening die kosten zijn.

22.5. Specificatie van de zekerheden of het onderpand tot dekking van alle verplichtingen die uit het termijncontract kunnen voortvloeien, alsmede de wijze waarop de zekerheden of het onderpand moeten worden gedeponeerd.

22.6. Valuta waarin het termijncontract luidt.

22.7. Verhandelbaarheid van het termijncontract. Indien verhandeling op een gereglementeerde markt plaatsvindt, een beschrijving van deze markt. Indien verhandeling niet op een gereglementeerde markt plaatsvindt, wordt hiervan melding gemaakt. In beide gevallen wordt een beschrijving gegeven van de personen en instellingen die in deze effecten een markt onderhouden.

Bijlage B. Behorende bij artikel 45a

[Vervallen per 28-10-2007]

Artikel 1.

[Vervallen per 28-10-2007]

Voor de overtredingen, genoemd in de tabel, begaan na het tijdstip van inwerkingtreding van hoofdstuk XII B van de wet, zijn de bedragen als volgt vastgesteld:

Tariefnummer:

Bedrag (vast tarief):

1.

€ 453

2.

€ 907

2a.

€ 1 815

3.

€ 5 445

4.

€ 21 781

5.

€ 87 125

Artikel 2.

[Vervallen per 28-10-2007]

1. Indien een boete wordt opgelegd, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete de volgende categorie-indeling naar eigen vermogen van toepassing, met de daarbij behorende factor:

Categorie-indeling normgeadresseerden

Categorie I: natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen met een eigen vermogen van minder dan € 136 100; Factor 1;

Categorie II: natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen met een eigen vermogen van ten minste € 136 100 maar minder dan € 272 300; Factor 2;

Categorie III: natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen met een eigen vermogen van ten minste € 272 300 maar minder dan € 453 800; Factor 3;

Categorie IV: natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen met een eigen vermogen van ten minste € 453 800 maar minder dan € 4 538 000; Factor 4;

Categorie V: natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen met een eigen vermogen van ten minste € 4 538 000; Factor 5.

2. De boete wordt vastgesteld door het bedrag, bedoeld in artikel 1, te vermenigvuldigen met de factor behorende bij de categorie naar eigen vermogen, bedoeld in het eerste lid.

3. Indien de gegevens omtrent het vermogen niet aan Onze Minister beschikbaar zijn gesteld, kan Onze Minister aan degene aan wie de boete wordt opgelegd, verzoeken deze gegevens binnen een door hem te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete categorie V van toepassing.

Artikel 3.

[Vervallen per 28-10-2007]

Op grond van artikel 48f, tweede lid, van de wet behoeft de betrokkene niet in de gelegenheid te worden gesteld om naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de boete wordt opgelegd, indien het een overtreding betreft waarvoor tariefnummer 1 of 2 is vastgesteld.

Tabel.

[Vervallen per 28-10-2007]

Overtreding van voorschriften, gesteld bij of krachtens artikel:

Tariefnummer:

2

3

3, eerste lid

4

4, eerste volzin

3

4, tweede volzin

3

5, eerste lid

3

5, tweede lid

3

5, derde lid

3

6, eerste lid

3

6, tweede lid

3

7, tweede lid, eerste volzin

3

7, tweede lid, tweede volzin

3

7, derde lid

2a

7, vierde lid

2a

7, vijfde lid

3

7, zesde lid

2a

7, zevende lid

2a

9a

4

9b, eerste lid

4

9b, derde lid

4

9c

4

9d, eerste tot en met vierde lid

4

9e, eerste tot en met vierde lid

4

9f, eerste tot en met vierde lid

4

9g, eerste lid

4

9g, tweede lid, onder a

4

9g, tweede lid, onder b, eerste volzin

4

9g, tweede lid, onder b, tweede volzin

4

9g, tweede lid, onder c, eerste volzin

4

9g, tweede lid, onder c, tweede volzin

4

9g, derde lid, eerste volzin

4

9g, derde lid, tweede volzin

4

9h, eerste tot en met derde lid

4

9h, vijfde lid

4

9i

4

9j, eerste lid

4

9j, tweede lid

4

9j, vijfde tot en met zevende lid

4

9k

4

9l, eerste en tweede lid

4

9l, vierde tot en met achtste lid

4

9m

4

9n

4

9o, eerste tot en met zesde lid

4

9p, eerste en tweede lid

4

9q, eerste lid

4

9q tweede lid

4

9q, derde lid

4

9q, vierde lid

4

9r

4

9s, eerste lid

4

9s, tweede lid

4

9t, eerste tot en met vierde lid

4

9u, eerste volzin

4

9u, tweede en derde volzin

4

9v

4

7, achtste lid

2a

7, tiende lid

2a

7, twaalfde lid

1

9, eerste volzin

4

9, tweede volzin

1

22, eerste lid

2

22, vierde lid

2a

22, vijfde lid

2

23, eerste lid

2a

23, tweede lid

2

23, derde lid

4

24

2a

25, eerste lid

2a

25, tweede lid

2a

25, derde lid

2a

27

2a

28

2

29, eerste lid, eerste volzin

2a

29, eerste lid, tweede volzin

2a

30, eerste lid

2a

30, tweede lid

2a

32

1

34, eerste lid

2a

34, derde lid

2

34, vijfde lid

2a

35

2a

36, eerste lid

2a

36, tweede lid

2a

36, derde lid

2a

38

2

39, eerste lid, eerste volzin

3

39, eerste lid, tweede volzin

2a

40, eerste lid

2a

40, tweede lid

2a

Terug naar begin van de pagina