Besluit internationale taken Sociale Verzekeringsbank

[Regeling vervallen per 09-10-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-1998.]
Geldend van 23-02-2002 t/m 08-10-2018

Besluit internationale taken Sociale Verzekeringsbank

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-10-2018]

De Sociale verzekeringsbank heeft tot taak:

  • a. het verstrekken van verklaringen inzake de toepasselijke wetgeving op grond van de Verordeningen inzake sociale zekerheid van de Europese Gemeenschap en verdragen totstand- gekomen tussen Nederland en een of meer andere Staten in de telkens van toepassing zijnde versie,

  • b. het in overleg met de bevoegde buitenlandse instanties afsluiten van overeenkomsten betreffende de toepasselijke wetgeving in bijzondere gevallen op grond van de onder a. bedoelde verordeningen en verdragen,

  • c. het geven van voorlichting in verband met deze taken.

Artikel 2

[Vervallen per 09-10-2018]

  • 1 Voor zover het gaat om een bevoegdheid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wordt aan het bestuur van de Sociale verzekeringsbank mandaat verleend met betrekking tot het nemen van besluiten en het vaststellen en ondertekenen van stukken met betrekking tot :

  • 2 Het bestuur van de Sociale verzekeringsbank is bevoegd ondermandaat te verlenen aan één of meer onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen.

Artikel 3

[Vervallen per 09-10-2018]

Dit besluit laat onverlet de taken en bevoegdheden van het Bureau voor Belgische Zaken en het Bureau voor Duitse Zaken.

Artikel 4

[Vervallen per 09-10-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1995.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 oktober 1995

De

Staatssecretaris

voornoemd,

R.L.O. Linschoten

Terug naar begin van de pagina