Besluit uitvoering EG-ozonrichtlijn

[Regeling vervallen per 15-11-2007.]
Geldend van 19-11-1997 t/m 14-11-2007

Besluit van 15 september 1995, houdende uitvoering van de EG-ozonrichtlijn

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 april 1995,

nr. MJZ 128495033, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op richtlijn nr. 92/72/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 september 1992 betreffende de verontreiniging van de lucht door ozon (PbEG L 297) en op de artikelen 53, in samenhang met artikel 48, derde lid, en 59, eerste lid, van de Wet inzake de luchtverontreiniging;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juli 1995, nr. W08.95.0196);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 september 1995, nr. MJZ 95007593, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 15-11-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 15-11-2007]

  • 1 Het rijksinstituut is belast met de uitvoering van de artikelen 4, eerste lid, uitgezonderd de tweede volzin, en tweede lid, en 6 van de richtlijn.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de verplichting, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de richtlijn, tot het jaarlijks aan de Europese Commissie verstrekken van de in dat lid bedoelde informatie. Onze Minister van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer draagt zorg voor de uitvoering van de in de eerste volzin bedoelde verplichting.

Artikel 3

[Vervallen per 15-11-2007]

  • 1 De meetstations, bedoeld in artikel 3 van de richtlijn, zijn de meetstations voor meting van ozonconcentraties op leefniveau van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, in beheer bij het rijksinstituut.

  • 2 Onze Minister maakt de locaties van de in het eerste lid bedoelde meetstations bekend in de Staatscourant.

Artikel 4

[Vervallen per 15-11-2007]

Voor de meting van ozonconcentraties als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn gebruikt het rijksinstituut de in bijlage V bij de richtlijn aangegeven referentiemethode.

Artikel 5

[Vervallen per 15-11-2007]

De berekening door het rijksinstituut van de gegevens, bedoeld in artikel 6, eerste lid, eerste gedachtenstreepje, van de richtlijn, geschiedt overeenkomstig bijlage III bij de richtlijn.

Artikel 6

[Vervallen per 15-11-2007]

  • 1 Bij overschrijding van de drempelwaarde voor het informeren van de bevolking, bedoeld in artikel 1, tweede lid, derde gedachtenstreepje, van de richtlijn, en bij overschrijding van de drempelwaarde voor de alarmering van de bevolking, bedoeld in artikel 1, tweede lid, vierde gedachtenstreepje, van de richtlijn, laat Onze Commissaris in de provincie waarin de overschrijding is geconstateerd daarvan mededeling doen, overeenkomstig artikel 48, derde lid, van de wet.

  • 2 Mededelingen als bedoeld in het eerste lid, bevatten in ieder geval de informatie, bedoeld in bijlage IV bij de richtlijn.

Artikel 7

[Vervallen per 15-11-2007]

Een wijziging van de richtlijn of bijlage bij de richtlijn treedt voor de toepassing van dit besluit in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 8

[Vervallen per 15-11-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 15-11-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering EG-ozonrichtlijn.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 september 1995

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Uitgegeven de achtentwintigste september 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina