Beschikking aanwijzing gevoelige gebieden

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 14-06-1995 t/m 31-08-2007

Beschikking aanwijzing gevoelige gebieden

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelezen het verzoek van 27 april 1993 van de Stichting G. Ribbius Pelletier Jr. tot Behoud van het Landgoed Linschoten en het verzoek van 8 april 1993 van het Recreatieschap Spaarnwoude;

Gelet op artikel 5, tiende lid, van de Pachtwet;

Gezien de adviezen van de Provinciale Commissies Beheer Landbouwgronden in Utrecht en Noord-Holland;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

  • 1 Als gebieden, bedoeld in artikel 5, tiende lid, van de Pachtwet, worden aangewezen:

    • a. het gebied, aangeduid in bijlage 1, bekend onder de naam landgoed Linschoten, gelegen in de gemeenten Montfoort en Woerden;

    • b. het gebied, aangeduid in bijlage 2, bekend onder de naam veenweidegebied Dijkland, gelegen in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Afschriften van de in artikel 1 genoemde bijlagen liggen ter inzage in de centrale bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking aanwijzing gevoelige gebieden.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd.

’s-Gravenhage, 6 juni 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Naar boven