Regeling gegevensverstrekking overheidsaanbestedingen en aanbestedingen nutssector

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 07-02-1999 t/m 31-12-2005

Regeling gegevensverstrekking overheidsaanbestedingen en aanbestedingen nutssector

De minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder richtlijn 93/36/EEG: richtlijn nr. 93/36/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen (PbEG L 199).

Artikel 1a

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor het verstrekken van de gegevens, bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, 12, eerste lid, en 16, eerste lid, van het Besluit overheidsaanbestedingen, wordt als volgt gebruik gemaakt van de formulieren die zijn opgenomen in de bijlagen bij deze regeling:

  • a. voor het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 8, eerste lid, voor de aanbestedende diensten, genoemd in bijlage I bij richtlijn 93/36/EEG, het formulier opgenomen in bijlage 1;

  • b. voor het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 8, eerste lid, voor andere dan de in onderdeel a bedoelde aanbestedende diensten in de zin van artikel 1 van richtlijn 93/36/EEG, het formulier opgenomen in bijlage 2;

  • c. voor het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 12, eerste lid, voor de aanbestedende diensten, genoemd in bijlage I bij richtlijn 93/36/EEG, het formulier opgenomen in bijlage 3;

  • d. voor het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 12, eerste lid, voor andere dan de in onderdeel c bedoelde aanbestedende diensten in de zin van artikel 1 van richtlijn 93/36/EEG, het formulier opgenomen in bijlage 4;

  • e. voor het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 16, eerste lid, voor de aanbestedende diensten, genoemd in bijlage I bij richtlijn 93/36/EEG, het formulier opgenomen in bijlage 5;

  • f. voor het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 16, eerste lid, voor andere dan de in onderdeel e bedoelde aanbestedende diensten in de zin van artikel 1 van richtlijn 93/36/EEG, het formulier opgenomen in bijlage 6.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 6 van het Besluit aanbestedingen nutssector, wordt gebruik gemaakt van het formulier dat is opgenomen in bijlage 7 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Uiterlijk 1 augustus van het jaar waarin de gegevens, bedoeld in de artikelen 1 en 2, overeenkomstig het Besluit overheidsaanbestedingen respectievelijk het Besluit aanbestedingen nutssector dienen te worden verstrekt, worden de formulieren over het daaraan voorafgaande jaar toegezonden aan de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer te Groningen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking overheidsaanbestedingen en aanbestedingen nutssector.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 mei 1995

De

minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Terug naar begin van de pagina