Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv

Geldend van 24-05-1995 t/m 31-12-2010

Besluit van 8 mei 1995, houdende nadere regels met betrekking tot de ingangsdatum van de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 20 en 21 van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 1994, nr. DVVB/WUP/U-941728;

Gelet op artikel 21a van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945;

Gezien de adviezen van de Pensioen- en Uitkeringsraad, de Stichting Joods Maatschappelijk Werk, de Stichting Pelita en de Stichting 1940-1945;

De Raad van State gehoord (advies van 6 februari 1995, No. W13.94.0785.);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 mei 1995, nr. DVVB/WUP-U-95300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 De vergoeding en de tegemoetkoming gaan in op de eerste dag van de maand waarin de aanvraag daartoe is ingediend.

  • 2 Indien de aanvraag om een vergoeding van of een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening is ingediend nadat de desbetreffende kosten zijn gemaakt, kan de Raad, indien hij rekening houdende met alle omstandigheden een dergelijke afwijking in een individueel geval noodzakelijk acht, de vergoeding of de tegemoetkoming toekennen met ingang van het tijdstip waarop de kosten zijn gemaakt of in rekening zijn gebracht.

  • 3 Voor een toekenning als bedoeld in het tweede lid komen uitsluitend aanvragen in aanmerking die zijn ingediend voor het einde van het kalenderjaar volgende op dat waarin de kosten door de belanghebbende zijn gemaakt of hem in rekening zijn gebracht.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 mei 1995

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de drieëntwintigste mei 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina