Archiefwet 1995

Geraadpleegd op 24-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanvulling selectielijst arbeidsomstandigheden 1994-1998
 2. Addendum Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Defensie)
 3. Besluit beperking openbaarheid archieven consulaat-generaal Portugal, gezantschap Portugal, consulaat Madeira en consulaat Mozambique
 4. Besluit natuurbescherming
 5. Besluit neerslag selectielijst handelingen Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie vanaf (2008) 2009
 6. Besluit vaststeling selectielijst neerslag handelingen ProRail en rechtsvoorgangers over de periode vanaf 1994
 7. Besluit vaststelling actualisatie selectielijst Toezicht Rechtspersonen over de periode vanaf 1945
 8. Besluit vaststelling Generieke Selectielijst Defensie (GSD) over de periode vanaf 1945
 9. Besluit vaststelling selectielijst Algemene Rekenkamer vanaf 1945
 10. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Bureau Financieel Toezicht en Commissies van Advies (Integraal toezicht op de notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen over de periode vanaf 1999, kwaliteits- en integriteitstoezicht over de periode vanaf 2013)
 11. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden handelingen Regionaal Historische Centra met de provincie als werkgebied over de periode vanaf 1 mei 1998
 12. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden kerndepartement ministerie van Financiën vanaf 1 januari 2010
 13. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
 14. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden provinciale organen vanaf 2014
 15. Besluit vaststelling selectielijst archieven Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en voorgangers
 16. Besluit vaststelling selectielijst archieven Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en voorgangers
 17. Besluit vaststelling selectielijst archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken (overgang naar digitale archivering in de periode (2009) 2012-2014)
 18. Besluit vaststelling selectielijst Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor de periode vanaf 1997
 19. Besluit vaststelling selectielijst Bedrijfschap Horeca en Catering over de periode vanaf 1954
 20. Besluit vaststelling Selectielijst Bedrijfsvoering en Beleid van ‘de Rechtspraak’ voor waardering alle niet-rechtszaak-gebonden stukken, ontvangen of opgemaakt vanaf 1 januari 2002
 21. Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst / FIOD over de periode vanaf 1945
 22. Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst voor de belastingregio's en fiscale processen vanaf 2007
 23. Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst/Centrale Administratie vanaf 2007
 24. Besluit vaststelling selectielijst Beleid en ondersteunende processen Belastingdienst vanaf 2007
 25. Besluit vaststelling selectielijst beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 26. Besluit vaststelling selectielijst Bloembollenkeuringsdienst vanaf 1979
 27. Besluit vaststelling selectielijst Bosschap over de periode vanaf 2009
 28. Besluit vaststelling selectielijst CBR over de periode vanaf 1927
 29. Besluit vaststelling selectielijst Centraal Fonds Volkshuisvesting (periode vanaf 1988)
 30. Besluit vaststelling selectielijst Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden 1996–2010
 31. Besluit vaststelling selectielijst Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vanaf 2005
 32. Besluit vaststelling selectielijst COGEM voor de periode vanaf 1995
 33. Besluit vaststelling selectielijst COKZ over de periode vanaf (1901) 1975
 34. Besluit vaststelling selectielijst College Bouw Zorginstellingen 2000–2010
 35. Besluit vaststelling selectielijst College Sanering Zorginstellingen vanaf 1981
 36. Besluit vaststelling selectielijst Commissariaat voor de Media vanaf 1 januari 2017
 37. Besluit vaststelling selectielijst Commissaris van de Koning als rijksorgaan vanaf 2014
 38. Besluit vaststelling selectielijst Commissaris van Koning als rijksorgaan vanaf 2014
 39. Besluit vaststelling selectielijst Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen (CEA) vanaf 2005
 40. Besluit vaststelling selectielijst CVZ (1999–2014) en ZIN (periode vanaf 2014)
 41. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
 42. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)
 43. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 44. Besluit vaststelling selectielijst Dienst voor het kadaster en de openbare registers
 45. Besluit vaststelling selectielijst Erfgoedinspectie periode vanaf (1993) 2001
 46. Besluit vaststelling selectielijst Federatie van gezondheidszorgpsychologen, voor periode vanaf 27 februari 2002
 47. Besluit vaststelling selectielijst fonds Podiumkunsten vanaf 2007
 48. Besluit vaststelling selectielijst Gemeenschappelijk Secretariaat Productschappen Vee, Vlees en Eieren vanaf 1993
 49. Besluit vaststelling selectielijst gemeentelijke en intergemeentelijke organen vanaf 1 januari 1996 actualisatie
 50. Besluit vaststelling selectielijst Groningen Seaports over de periode vanaf 1997
 51. Besluit vaststelling selectielijst handelingen Kamers van Koophandel en Fabrieken vanaf 1945 ingediend door Vereniging Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland
 52. Besluit vaststelling selectielijst hogescholen over de periode vanaf 8 oktober 1992
 53. Besluit vaststelling selectielijst Huurcommissie periode vanaf 2009
 54. Besluit vaststelling selectielijst Instituut Fysieke Veiligheid, periode vanaf 2013
 55. Besluit vaststelling selectielijst Kabinet van de Koning, over de periode vanaf 30 april 2013
 56. Besluit vaststelling selectielijst Kanselarij der Nederlandse Orden, Kapittel Civiele Orden en Kapittel der Militaire Willems-Orde vanaf 1945
 57. Besluit vaststelling selectielijst Kiwa over de periode vanaf 1996
 58. Besluit vaststelling selectielijst Klantenloket EPD, zoals uitgevoerd door de Stichting Nationaal ICT Instituut in de zorg (Nictiz) over de periode 2008–2011
 59. Besluit vaststelling selectielijst KNAW over de periode vanaf 1945
 60. Besluit vaststelling selectielijst Koninklijke Bibliotheek, periode vanaf 1945
 61. Besluit vaststelling selectielijst Kwaliteits Controle Bureau (KCB) over de periode vanaf 1977
 62. Besluit vaststelling selectielijst Loodswezen voor de periode vanaf 1988
 63. Besluit vaststelling selectielijst Luchtverkeersleiding Nederland vanaf 1993
 64. Besluit vaststelling selectielijst MBO-instellingen vanaf 1 augustus 2017
 65. Besluit vaststelling selectielijst Medisch-Ethische Toetsingscommissies (METC’s) voor de periode vanaf 1999
 66. Besluit vaststelling selectielijst minister van Buitenlandse Zaken en de onder hem ressorterende organisatieonderdelen belast met de bedrijfsvoering over de periode 1985–2010
 67. Besluit vaststelling selectielijst minister van VWS beleidsterrein Planning van voorzieningen in de gezondheidszorg, voor de periode vanaf 1945
 68. Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010
 69. Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid archiefbescheiden vanaf (2002) 2006
 70. Besluit vaststelling selectielijst Monumentenzorg voor het Ministerie van OC&W vanaf 1945
 71. Besluit vaststelling selectielijst Naktuinbouw en rechtsvoorgangers periode vanaf (1941) 1966
 72. Besluit vaststelling selectielijst Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, periode vanaf 1996
 73. Besluit vaststelling selectielijst Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) over periode vanaf 2002
 74. Besluit vaststelling selectielijst Nederlandse Orde van Advocaten en Raden van Toezicht van Orde van Advocaten in de Arrondissementen over de periode vanaf 1952
 75. Besluit vaststelling selectielijst Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en voorlopers over de periode vanaf 1969
 76. Besluit vaststelling selectielijst Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 1949
 77. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelen Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN) over de periode vanaf 01 november 1997
 78. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen actor Stichting Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds beleidsterrein Media Letteren en Bibliotheken vanaf 1990
 79. Besluit vaststelling Selectielijst neerslag handelingen Autoriteit Financiële Markten beleidsterrein Regulering & Toezicht bank- en kredietwezen vanaf 2002
 80. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 81. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 82. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 83. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 84. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Advisering in de gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 85. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke Voorbereiding van het Regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 86. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden bij de Overheid periode 1945– (Minister van Buitenlandse Zaken)
 87. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 88. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Defensie)
 89. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Economische Zaken)
 90. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 91. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999-2004 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 92. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden periode 1999–2004 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 93. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsverhoudingen 1945 tot heden (Minister van Buitenlandse Zaken)
 94. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 95. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Centrale Raad van Beroep)
 96. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
 97. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Gerechtshoven)
 98. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Raad voor de Rechtspraak)
 99. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten)
 100. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 101. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Defensie)
 102. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Economische Zaken)
 103. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Financiën)
 104. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Justitie)
 105. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 106. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 107. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 108. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 109. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Stichting Uitvoering Omslagregelingen)
 110. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Algemene Zaken)
 111. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 112. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Buitenlandse Zaken)
 113. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Defensie)
 114. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Economische Zaken)
 115. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Financiën)
 116. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Justitie)
 117. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 118. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 119. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 120. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Verkeer & Waterstaat)
 121. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 122. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 123. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 124. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 125. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 126. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 127. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 128. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 129. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 130. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 131. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 132. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 133. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 134. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 135. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 136. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 137. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie)
 138. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 139. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 140. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 141. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 142. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 143. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bevolkingsadministratie en reisdocumenten vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 144. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bosbouw 1945–1983 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 145. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bosbouw 1945–1983 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 146. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 147. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 148. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 149. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 150. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 151. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 152. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 153. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenland 1945-1990 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 154. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Algemene Zaken)
 155. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Buitenlandse Zaken)
 156. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Economische Zaken)
 157. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Justitie)
 158. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 159. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 160. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 161. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 162. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 163. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 164. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 165. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Burgerluchtvaart vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 166. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 167. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 168. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 169. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 170. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 171. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 172. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 173. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 174. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 175. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 176. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Coördinatie, handhaving en crisisbeheersing vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 177. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Coördinatie, handhaving en crisisbeheersing vanaf 1945 (Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek)
 178. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 179. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Economische Zaken)
 180. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Financiën)
 181. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 182. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 183. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 184. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 185. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
 186. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Flora en Fauna vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 187. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Flora en Fauna vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 188. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Flora en Fauna vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 189. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Flora en Fauna vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 190. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 191. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 192. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 193. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 194. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 195. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 196. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
 197. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand en Rechtshulp vanaf 1975 (Minister van Justitie)
 198. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 199. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldvoorziening vanaf 1940 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 200. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldvoorziening vanaf 1940 (Minister van Financiën)
 201. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 202. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Financiën)
 203. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Justitie)
 204. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 205. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geldzuivering, over de periode 1942–1986 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 206. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gerechtsdeurwaarders vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 207. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gerechtsdeurwaarders vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 208. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 209. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 210. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 211. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 212. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 213. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 214. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 215. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 216. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 217. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 218. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
 219. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van dieren 1981–2008 (Stichting Examens Vakbekwaamheid Honden- en Kattenbesluit)
 220. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van dieren 1981–2008 (Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland)
 221. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2007)
 222. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
 223. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 224. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 225. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 226. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Goederenvervoer vanaf 1945 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
 227. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Goederenvervoer vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 228. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Goederenvervoer vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 229. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 230. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 231. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 232. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 233. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 234. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 235. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 236. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Grondprijsbeleid 1945–1993 (Minister van Financiën)
 237. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Grondprijsbeleid 1945–1993 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 238. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 239. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 240. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 241. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 242. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 243. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 244. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 245. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 246. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 247. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 248. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 249. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
 250. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 251. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 252. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 253. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 254. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 255. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 256. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 257. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 258. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 259. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 260. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 261. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 262. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 263. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Algemene Zaken)
 264. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 265. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Buitenlandse Zaken)
 266. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Economische Zaken)
 267. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 268. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945– (Minister van Financiën)
 269. Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Volksgezondheid vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 270. Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Volksgezondheid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 271. Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Volksgezondheid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 272. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Zaken en verklaringen omtrent het gedrag vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 273. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Zaken en verklaringen omtrent het gedrag vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 274. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945-2000 (Minister van Economische Zaken)
 275. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945-2000 (Minister van Financiën)
 276. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945-2000 (Minister van Justitie)
 277. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945–2000 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 278. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Fonds voor de Amateurkunst)
 279. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 280. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 281. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 282. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 283. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 284. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 285. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 286. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Mondriaan Stichting)
 287. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst)
 288. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kunsten vanaf 1945 (Stimuleringsfonds voor de Architectuur)
 289. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 290. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 291. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 292. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 293. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 294. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 295. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 296. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 297. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 298. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 299. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE))
 300. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Stichting NAK)
 301. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK))
 302. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 303. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 304. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 305. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 306. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 307. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 308. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 309. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Productschappen Vee, Vlees en Eieren)
 310. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek)
 311. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwstructuurbeleid vanaf 1945 (Stichting Zeldzame Huisdierrassen)
 312. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
 313. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 314. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 315. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Defensie)
 316. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Justitie)
 317. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 318. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 319. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 320. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (College van Toezicht collectieve beheersorganisatie auteurs- en naburige rechten en voorganger)
 321. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Commissariaat voor de Media)
 322. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 323. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties)
 324. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 325. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 326. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 327. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 328. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 329. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 330. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
 331. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Radio Nederland Wereldomroep)
 332. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Stichting Etherreclame)
 333. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Medische Beroepen en Opleidingen over de periode vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 334. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Medische Beroepen en Opleidingen vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 335. Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Meteorologie (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 336. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Metrologie over de periode 1946–1997 (Minister van Economische Zaken)
 337. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Metrologie over de periode 1946–1997 (Minister van Financiën)
 338. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 339. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 340. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 341. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 342. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 343. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 344. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 345. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 346. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 347. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening)
 348. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 349. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken)
 350. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 351. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 352. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 353. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 354. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 355. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 356. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 357. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 358. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 359. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 360. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 361. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Monumentenzorg vanaf 1965 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 362. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Monumentenzorg vanaf 1965 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 363. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Monumentenzorg vanaf 1965 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 364. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 365. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Buitenlandse Zaken)
 366. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Defensie)
 367. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Economische Zaken)
 368. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Financiën)
 369. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Justitie)
 370. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 371. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 372. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 373. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 374. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 375. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 376. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 377. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 378. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 379. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 380. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en landschapsbeheer vanaf 1998 (Staatsbosbeheer)
 381. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 382. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 383. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 384. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 385. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 386. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 387. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nederlands buitenlands beleid vanaf 1990 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 388. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Notarissen vanaf 1945 (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)
 389. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Notarissen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 390. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Notarissen vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 391. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Notarissen vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 392. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein O&I Nederlandse Stay behind-organisatie in de Koude Oorlog, 1945–1994 (Minister van Algemene Zaken)
 393. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein O&I Nederlandse Stay behind-organisatie in de Koude Oorlog, 1945–1994 (Minister van Defensie)
 394. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein onderwijs vanaf 1992 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 395. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking 1965–1990 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 396. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 397. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 398. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 399. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 400. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 401. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 402. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 403. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 404. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 405. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 406. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 407. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 408. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Administratie Indonesische Pensioenen)
 409. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid)
 410. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Cogis)
 411. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Het Gebaar)
 412. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Joods Humanitair Fonds)
 413. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Rechtsherstel Sinti & Roma)
 414. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam (AMC))
 415. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM))
 416. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Erasmus Medisch Centrum (EMC))
 417. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC))
 418. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG))
 419. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht))
 420. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 421. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 422. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 423. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 424. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 425. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 426. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 427. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Ouderenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 428. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein over de periode vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 429. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Pachtaangelegenheden vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 430. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Pachtaangelegenheden vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 431. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Pachtaangelegenheden vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 432. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Minister van Algemene Zaken)
 433. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 434. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Minister van Defensie)
 435. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Minister van Justitie)
 436. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 437. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Nederlandse Transplantatie Stichting)
 438. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Stichting Fonds PGO, fonds voor patiënten-, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden)
 439. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945– (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO))
 440. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Personeelsinformatievoorziening en -administratie vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 441. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 442. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 443. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 444. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 445. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 446. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 447. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Planning Voorzieningen gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 448. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Algemene Zaken)
 449. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 450. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 451. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Defensie)
 452. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Economische Zaken)
 453. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Financiën)
 454. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Justitie)
 455. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 456. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 457. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 458. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 459. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie vanaf 1994 (Ministerie van Defensie)
 460. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 461. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 462. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 463. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 464. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 465. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 466. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 467. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 468. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 469. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 470. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 471. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 472. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 473. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke Macht vanaf 1945
 474. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke Macht vanaf 1950 (Gerechtshoven)
 475. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
 476. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 477. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Defensie)
 478. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Economische Zaken)
 479. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Financiën)
 480. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Justitie)
 481. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 482. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 483. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 484. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
 485. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regulering en toezicht bank- en kredietwezen 1992–2002
 486. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Algemene Zaken)
 487. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 488. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 489. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Economische Zaken)
 490. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Financiën)
 491. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Justitie)
 492. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 493. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 494. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid over de periode vanaf 1974 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 495. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid vanaf 1974 (Minister van Financiën)
 496. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 497. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 498. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 499. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 500. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 501. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 502. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 503. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 504. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 505. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 506. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 507. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 508. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 509. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 510. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 511. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 512. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 513. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 514. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 515. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 516. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 517. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 518. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 519. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 520. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 521. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 522. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 523. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 524. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 525. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 526. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 527. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 528. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 529. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 530. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toelating Vreemdelingen vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 531. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Algemeen Nederlands verbond van Reisondernemingen)
 532. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 533. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 534. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 535. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 536. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 537. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 538. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toerisme vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 539. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
 540. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Algemene Zaken)
 541. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 542. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 543. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Economische Zaken)
 544. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Financiën)
 545. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Justitie)
 546. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 547. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Toezicht Verzekeringsbedrijf vanaf 1940 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 548. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
 549. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 550. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 551. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 552. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 553. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 554. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 555. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 556. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Nederlandse Zorgautoriteit)
 557. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 558. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 559. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 560. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 561. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Economische Zaken)
 562. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Justitie)
 563. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 564. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 565. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 566. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 567. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 568. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 569. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 570. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 571. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2007)
 572. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
 573. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 574. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 575. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2007)
 576. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2008)
 577. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE))
 578. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ))
 579. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Economische Zaken)
 580. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Financiën)
 581. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Justitie)
 582. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 583. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 584. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voedselvoorziening en agrarisch markt- en prijsbeleid (1934) 1945-2000 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 585. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 586. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Algemene Zaken)
 587. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 588. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Buitenlandse Zaken)
 589. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Defensie)
 590. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Economische Zaken)
 591. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Financiën)
 592. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Justitie)
 593. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 594. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 595. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 596. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 597. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 598. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 599. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waardebepaling onroerende zaken vanaf 1991 (Waarderingskamer)
 600. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waterstaat vanaf 2009 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 601. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waterstaat vanaf 2009 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 602. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waterstaat vanaf 2009 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 603. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Waterstaat vanaf 2009 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 604. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 605. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Radboud Universiteit Nijmegen)
 606. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Rijksuniversiteit Groningen)
 607. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Technische Universiteit Delft)
 608. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Technische Universiteit Eindhoven)
 609. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit Leiden)
 610. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit Maastricht)
 611. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit Twente)
 612. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit Utrecht)
 613. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit van Amsterdam)
 614. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Universiteit van Tilburg)
 615. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Vrije Universiteit)
 616. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs vanaf 1985 (Wageningen Universiteit)
 617. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschapsbeleid vanaf 1991 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 618. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wonen vanaf 2009 (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 619. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wonen vanaf 2009 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer)
 620. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zee- en Kustvisserij vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 621. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zee- en Kustvisserij vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 622. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zondagswet 1945– (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 623. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zondagswet 1945– (Minister van Justitie)
 624. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
 625. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid periode vanaf 1945’ (Minister van Economische Zaken)
 626. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Algemene Zaken)
 627. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 628. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Buitenlandse Zaken)
 629. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Defensie)
 630. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Financiën)
 631. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 632. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 633. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 634. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 635. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 636. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 637. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen de Nederlandsche Bank en de Stichting Beleggerscompensatiefonds beleidsterreinen toezicht op het kredietwezen, enz. vanaf 1952
 638. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Douane vanaf 1996 (minister van Financiën, ressort Belastingdienst)
 639. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen en de onder hem ressorterende actoren Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 640. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Inspectie voor de Gezondheidszorg beleidsterrein Toezicht op de Volksgezondheid en de Gezondheidszorg vanaf 1945
 641. Besluit vaststelling Selectielijst neerslag handelingen Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) vanaf 1993
 642. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen minister van Algemene Zaken beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945
 643. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de onder hem ressorterende actoren beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945
 644. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
 645. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nederlands Forensisch Instituut over de periode vanaf 1945 (Ministerie van Justitie)
 646. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nederlandsche Bank en Rijkscommissie en Dagelijkse commissie Export-, import- en investeringsgaranties beleidsterrein Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties 1922–2008
 647. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nederlandsche Bank en Stichting Pensioen en Verzekeringskamer 1923–2004
 648. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Advisering Onderwijsraad 1980–2003
 649. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Basisonderwijs 1945–1998
 650. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Hoger Beroepsonderwijs (1945) 1968–1998
 651. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Middelbaar beroepsonderwijs en Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs 1968–1999
 652. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Speciaal onderwijs 1950–1996
 653. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Voortgezet onderwijs periode 1968–1998
 654. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
 655. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid en zijn directe voorgangers beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1999
 656. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Open Universiteit en de onder hem ressorterende actoren op beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1985–
 657. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Opleiding en registratie vanaf 1932 (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst)
 658. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Orde van Octrooigemachtigden vanaf 1936
 659. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Prophylaxefonds (Sociale Zekerheid 1931–1950) en rechtsopvolger Praeventiefonds (Volksgezondheidsubsidies 1950–1998)
 660. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Raden voor Rechtshulp vanaf 1994
 661. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting Inschrijving Eigen Vervoer
 662. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking vanaf 1996
 663. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stimuleringsfonds voor de Pers vanaf 1974
 664. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)
 665. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Zorgonderzoek Nederland beleidsterrein Volksgezondheidsubsidies vanaf 1995 tot 2001
 666. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen ‘Coördinatie algemeen regeringsbeleid vanaf 1945’ (Minister van Justitie)
 667. Besluit vaststelling selectielijst neerslag PIOFACH-handelingen van de Ziekenfondsraad en haar commissies, 1949–1999
 668. Besluit vaststelling selectielijst Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vanaf 2008
 669. Besluit vaststelling selectielijst P-Direkt voor de periode vanaf 1945
 670. Besluit vaststelling selectielijst Politieacademie en rechtsvoorganger over de periode vanaf 1992
 671. Besluit vaststelling selectielijst Productschap Pluimvee en Eieren over de periode vanaf 1956
 672. Besluit vaststelling selectielijst Productschap Vee en Vlees over de periode vanaf 1956
 673. Besluit vaststelling selectielijst Productschap Vis periode vanaf 1956
 674. Besluit vaststelling selectielijst Productschap Zuivel, over de periode 2000–
 675. Besluit vaststelling selectielijst Raad voor Accreditatie vanaf 1995
 676. Besluit vaststelling selectielijst Raad voor Werk en Inkomen (bedrijfsvoeringstaken periode vanaf 2002)
 677. Besluit vaststelling selectielijst RDW vanaf 1996
 678. Besluit vaststelling selectielijst Rijksgebouwendienst, periode vanaf 2010
 679. Besluit vaststelling selectielijst Rijksmuseale instellingen over de periode 1946–1995
 680. Besluit vaststelling selectielijst Rijksmuseum
 681. Besluit vaststelling selectielijst Schadefonds Geweldsmisdrijven vanaf 1976 (actualisatie 2014)
 682. Besluit vaststelling selectielijst Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart periode vanaf 1993
 683. Besluit vaststelling selectielijst Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) over de periode 1988–1 juli 2012
 684. Besluit vaststelling selectielijst Stichting DBC-Onderhoud 2004–2017 en Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 2006
 685. Besluit vaststelling selectielijst Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek vanaf 1999
 686. Besluit vaststelling selectielijst Stichting Participatiefonds over de periode vanaf 1995
 687. Besluit vaststelling selectielijst Stichting Skal en rechtsvoorganger vanaf 1985
 688. Besluit vaststelling selectielijst Stichting Vervangingsfonds over de periode vanaf 1992
 689. Besluit vaststelling selectielijst Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) voor de periode vanaf 2015
 690. Besluit vaststelling selectielijst Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) vanaf 1988
 691. Besluit vaststelling selectielijst TNO over periode vanaf 1932
 692. Besluit vaststelling selectielijst TÜV Nederland voor de periode vanaf 2000
 693. Besluit vaststelling selectielijst UWV vanaf 2014
 694. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
 695. Besluit vaststelling selectielijst voor Algemene Rekenkamer, het Kabinet van de Koning, de Kanselarij der Nederlandse Orden en de Nationale Ombudsman op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, voor de periode vanaf 1945
 696. Besluit vaststelling selectielijst voor de gemeentelijke en intergemeentelijke organen over de periode vanaf 1 januari 2017
 697. Besluit vaststelling selectielijst voor de provinciale organen vanaf 2014
 698. Besluit vaststelling selectielijst VWS voor Algemene wetenschappelijke voorbereiding regeringsbeleid 1945–
 699. Besluit vaststelling selectielijst Waterschappen vanaf 1 januari 2012
 700. Besluit vaststelling selectielijst Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, over de periode vanaf 2012
 701. Besluit vaststelling selectielijst zorgdrager Minister van Financiën werkprocessen Belastingdienst Toeslagen over periode 2004–
 702. Besluit vaststelling selectielijst Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen vanaf 2001
 703. Besluit vaststelling selectielijsten Openbare en Bijzondere Universitaire Medische Centra (UMC) en bij de UMC geplaatste Medisch-Ethische Toetsingscommissies (METC’s), over de periode vanaf 1985
 704. OCW-intrekkingsregeling 2004
 705. Selectielijst Agrarische handelspolitiek en exportbevordering voor de neerslag van handelingen van het Hoofdproductschap Akkerbouw en taakvoorgangers
 706. Selectielijst Agrarische handelspolitiek en exportbevordering voor de neerslag van handelingen vanaf 1945 van de Minister van LNV en taakvoorgangers
 707. Selectielijst archiefbescheiden openbaar lichaam Havenschap Delfzijl/Eemshaven
 708. Selectielijst beleidsterrein Arbeidsverhoudingen vanaf 1945
 709. Selectielijst beleidsterrein toezicht op de volksgezondheid
 710. Selectielijst binnen de taakgebieden volksgezondheid en milieu
 711. Selectielijst Gezondheidsraad
 712. Selectielijst handelingen Minister van Financiën en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein invoerrechten en accijnzen 1945-1962
 713. Selectielijst handelingen Minister van Justitie en onder hem ressorterende actoren op beleidsterrein weerkorpsen en beveiligingsorganisaties
 714. Selectielijst minister LNV binnen beleidsterrein relatienotabeleid
 715. Selectielijst Natuur- en landschapsbeheer voor de neerslag van handelingen van de Minister van LNV en taakvoorgangers (vanaf 1945)
 716. Selectielijst Natuur- en landschapsbeheer voor de neerslag van handelingen van Staatsbosbeheer als ZBO (vanaf 1998)
 717. Selectielijst neerslag handelingen Commissie Medische Ethiek LUMC over de periode 1985–2000
 718. Selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders beleidsterrein Gerechtsdeurwaarders vanaf 2001
 719. Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden
 720. Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 721. Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden, Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 722. Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden, Verkeer en Waterstaat
 723. Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 724. Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965–heden, Financiën
 725. Selectielijst neerslag handelingen Medisch Ethische Toetsingscommissie AZG en RuG over de periode 1985–2000
 726. Selectielijst neerslag handelingen Minister m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 727. Selectielijst neerslag handelingen Minister van Algemene Zaken op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting
 728. Selectielijst neerslag handelingen Minister van Binnenlandse Zaken op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting
 729. Selectielijst neerslag handelingen Minister van Buitenlandse Zaken op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting
 730. Selectielijst neerslag handelingen Minister van EZ m.b.t. de SER 1970 - heden
 731. Selectielijst neerslag handelingen Minister van EZ op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting
 732. Selectielijst neerslag handelingen Minister van LNV op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting
 733. Selectielijst neerslag handelingen minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting
 734. Selectielijst neerslag handelingen Minister van SZW m.b.t. de SER 1970 - heden
 735. Selectielijst neerslag handelingen minister van SZW op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden
 736. Selectielijst neerslag handelingen minister van SZW op het beleidsterrein Beheer Rijksbegroting
 737. Selectielijst neerslag handelingen minister van Verkeer en Waterstaat
 738. Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein adelsbeleid, adelsrecht en het decoratiestelsel (periode 1945-2000)
 739. Selectielijst neerslag handelingen van de Dienst Domeinen
 740. Selectielijst neerslag handelingen Ziekenfondsraad
 741. Selectielijst neeslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden, Defensie
 742. Selectielijst Raad van State inzake advisering over wet- en regelgeving in hoogste en laatste instantie
 743. Selectielijst staatkundige verhoudingen en samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden
 744. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein basisonderwijs over de periode 1945-1998
 745. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein hoger beroepsonderwijs over de periode 1968-1998
 746. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein voortgezet onderwijs over de periode 1968-1998
 747. Selectielijst voor de neerslag van handelingen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie over de periode 1991-1997
 748. Vaststelling selectielijst archieven
 749. Vaststelling selectielijst beleidsterrein Nationaliteiten over de periode vanaf 1945
 750. Vaststelling selectielijst beleidsterrein overheidsinformatievoorziening 1945–1999
 751. Vaststelling selectielijst bosbouw
 752. Vaststelling selectielijst Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing (EZ)
 753. Vaststelling selectielijst Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing (LNV)
 754. Vaststelling selectielijst DG Management en Personeelsbeleid
 755. Vaststelling selectielijst Flora en fauna
 756. Vaststelling selectielijst grondprijsbeleid
 757. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
 758. Vaststelling selectielijst handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein sociale voorzieningen over de periode 1940-1996
 759. Vaststelling selectielijst handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein bezitsvorming 1945-1994
 760. Vaststelling selectielijst Kabinet der Koningin
 761. Vaststelling selectielijst Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (beleidsterrein Agrarisch Onderwijs)
 762. Vaststelling selectielijst Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
 763. Vaststelling selectielijst Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
 764. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 765. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 766. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 767. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 768. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 769. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 770. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 771. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 772. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 773. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 774. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 775. Vaststelling selectielijst OCW
 776. Vaststelling selectielijst OCW en BZK
 777. Vaststelling selectielijst OCW en Defensie
 778. Vaststelling selectielijst OCW en Economische Zaken
 779. Vaststelling selectielijst OCW en Financiën
 780. Vaststelling selectielijst OCW en LNV
 781. Vaststelling selectielijst OCW en SZW
 782. Vaststelling selectielijst OCW en Verkeer en Waterstaat
 783. Vaststelling selectielijst OCW en VROM
 784. Vaststelling selectielijst OCW en VWS
 785. Vaststelling selectielijst Openluchtrecreatie
 786. Vaststelling selectielijst overzeese pensioenen
 787. Vaststelling Selectielijst RIVM voor de periode vanaf 2004
 788. Vaststelling selectielijst Telecommunicatie en Post inzake het Staatsbedrijf der PTT
 789. Vaststelling selectielijst voor neerslag handelingen Rijksdienst Wegverkeer
 790. Vaststelling selectielijst Wetenschappelijk onderwijs
 791. Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden deelbeleidsterrein speciaal onderwijs
 792. Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)
 793. Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (speciaal onderwijs)
 794. Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Onderwijsraad (BVE)
 795. Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden op het beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945
 796. Vaststelling selectielijsten Centraal Planbureau
 797. Vaststelling selectielijsten handelingen beleidsterrein waarborgen van (platina), gouden en zilveren werken, Ministerie van Economische Zaken
 798. Vaststelling selectielijsten handelingen beleidsterrein waarborgen van (platina), gouden en zilveren werken, Ministerie van Financiën
 799. Vaststelling selectielijsten Openbare en Bijzondere Universiteiten
 800. Vaststelling selectielijsten Sociaal en Cultureel Planbureau
 801. Vaststelling selectielijsten van de handelingen van de Minister van Economische Zaken (beleidsterrein staatsdeelnemingen en financiering bedrijfsleven)
 802. Vaststelling selectielijsten van de handelingen van de Minister van Financiën (beleidsterrein staatsdeelnemingen en financiering bedrijfsleven)
 803. Vaststelling selectielijsten Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 804. Vaststellingsbeschikking selectielijst Centraal Justitieel Incassobureau vanaf 1990
 805. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
 806. Vaststellingsbesluit Selectielijst archiefbescheiden regionale politieorganisaties vanaf 1 april 1994
 807. Vaststellingsbesluit Selectielijst archiefbescheiden regionale politieorganisaties vanaf 1 april 1994 voor neerslag handelingen Korps Landelijke Politiediensten
 808. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister Financiën)
 809. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 810. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 811. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 812. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 813. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 814. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 815. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 816. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Beheer Rijksbegroting 1945–2000 (Nationale Ombudsman)
 817. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg over de periode 1993–2003
 818. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 819. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Financiën
 820. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 821. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 822. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat
 823. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Cultuurbeheer 1945–2000 (Hoge Raad van Adel)
 824. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Cultuurbeheer 1945–2000 (Nationale Ombudsman)
 825. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Cultuurbeheer 1945–2000 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 826. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Drinkwatervoorziening over de periode 1913–1983: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat
 827. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Drinkwatervoorziening over de periode 1913–1983: neerslag handelingen Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 828. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren over de periode 1945-1998: neerslag handelingen Wageningen Universiteit
 829. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren over de periode 1945–1998: neerslag handelingen Universiteit Utrecht
 830. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen Staten-Generaal 1945–2002 (Verenigde Vergadering der Staten-Generaal)
 831. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen van de Staten-Generaal 1945–2002 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 832. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein het handelen van Staten-Generaal 1945-2002 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
 833. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein tijdelijke waarneming door de Raad van het Koninklijk gezag over de periode 1945–2000 (Raad van State)
 834. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterreinen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk Onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over de periode 1945–2002: neerslag handelingen Inspectie van het Onderwijs
 835. Vaststellingsbesluit selectielijst handelingen Minister van Buitenlandse Zaken beleidsterrein Staatsschuld over de periode 1945–2003
 836. Vaststellingsbesluit selectielijst Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vanaf 2013
 837. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
 838. Vaststellingsbesluit selectielijst Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
 839. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
 840. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds beleidsterrein Staatsschuld periode 1945-2003
 841. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 842. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Centraal Bureau voor de Statistiek)
 843. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 844. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 845. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 846. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 847. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 848. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 849. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 850. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 851. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 852. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 853. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Economische Zaken)
 854. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Financiën)
 855. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 856. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 857. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 858. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 859. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 860. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945-2000 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 861. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945–2000 (Minister van Defensie)
 862. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Auteursrecht periode (1912) 1945–2000 (Minister van Justitie)
 863. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beheer Rijksbegroting vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken )
 864. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beheer Rijksbegroting vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 865. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beleid Openbaar Ministerie periode vanaf 1950 (Minister van Justitie)
 866. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1940 (1945) (Minister van Economische Zaken)
 867. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1940 (1945) (Minister van Financiën)
 868. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1940 (1945) (Minister van Justitie)
 869. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1940 (1945) (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 870. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1940 (1945) (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 871. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1945 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
 872. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1945 (Nederlands Instituut van Registeraccountants)
 873. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1945 (Nederlandse Orde Accountant-administratieconsulenten)
 874. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepenkwaliteit vanaf 1945 (Octrooicentrum Nederland)
 875. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vanaf 1996 (BVE-instellingen)
 876. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 877. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 878. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 879. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 880. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 881. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 882. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 883. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 884. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 885. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 886. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitenlandse Economische Betrekkingen vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 887. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking over de periode vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 888. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 889. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 890. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 891. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 892. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 893. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 894. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 895. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Buitenlandse Zaken)
 896. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Economische Zaken)
 897. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Financiën)
 898. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 899. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 900. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945
 901. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 902. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 903. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 904. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 905. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 906. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 907. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Heffing van Rijksbelastingen vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 908. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 909. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 910. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 911. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 912. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 913. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 914. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 915. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 916. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 917. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 918. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 919. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 920. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 921. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 922. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 923. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 924. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 925. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 926. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Industrie- en technologiebeleid vanaf 1945 (minister van Verkeer en Waterstaat)
 927. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Rechtshulp in strafzaken vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 928. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Rechtshulp in strafzaken vanaf 1945 (Minister van BuitenlandseZaken)
 929. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Rechtshulp in strafzaken vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 930. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Rechtshulp in strafzaken vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 931. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Jeugdzorg 1945-2000 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 932. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Jeugdzorg 1945-2000 (Minister van Defensie)
 933. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Jeugdzorg 1945-2000 (Minister van Financiën)
 934. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Jeugdzorg 1945-2000 (Minister van Justitie)
 935. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Jeugdzorg 1945-2000 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 936. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Jeugdzorg 1945-2000 (Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 937. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landinrichting periode 1945-1993 (Minister van Financiën)
 938. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landinrichting periode 1945-1993 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 939. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landinrichting periode 1945-1993 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 940. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landinrichting periode 1945–1993 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 941. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landinrichting periode 1945–1993 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 942. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair Personeel vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 943. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair Personeel vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 944. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair Personeel vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 945. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair Personeel vanaf 1945 (Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht)
 946. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 947. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 948. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 949. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 950. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 951. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 952. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 953. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1947 (Pensioen- en Uitkeringsraad en taakvoorgangers)
 954. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openluchtrecreatie 1946–1983 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 955. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Algemene Zaken)
 956. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 957. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 958. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Defensie)
 959. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Economische Zaken)
 960. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Financiën)
 961. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 962. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 963. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 964. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 965. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945-1999 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 966. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945–1999 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 967. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 968. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 969. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 970. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 971. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 972. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid 1974–1998 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 973. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rijksdienst voor het Wegverkeer vanaf 1951 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 974. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rijksdienst voor het Wegverkeer vanaf 1951 (Rijksdienst voor het Wegverkeer)
 975. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 976. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Defensie)
 977. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Financiën)
 978. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 979. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 980. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )
 981. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 982. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 983. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Raad voor Werk en Inkomen)
 984. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 985. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997-2003 (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
 986. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen periode [1940] 1997–2003 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 987. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Algemene Zaken)
 988. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 989. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 990. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Defensie)
 991. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Economische Zaken)
 992. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Financiën)
 993. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Justitie)
 994. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 995. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 996. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 997. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 998. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
 999. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940–2004 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1000. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)
 1001. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1002. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1003. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 1004. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1005. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Justitie)
 1006. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1007. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1008. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1009. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode 1945-2004
 1010. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945-1997 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1011. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945-1997 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1012. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945-1997 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1013. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945-1997 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1014. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Algemene Zaken)
 1015. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaries)
 1016. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1017. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Defensie)
 1018. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Economische Zaken)
 1019. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Financiën)
 1020. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
 1021. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 1022. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Radboud Universiteit Nijmegen)
 1023. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Rijksuniversiteit Groningen)
 1024. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Technische Universiteit Delft)
 1025. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Technische Universiteit Eindhoven)
 1026. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Universiteit Maastricht)
 1027. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Universiteit Twente)
 1028. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Universiteit Utrecht)
 1029. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Universiteit van Amsterdam)
 1030. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Universiteit van Tilburg)
 1031. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Vrije Universiteit Amsterdam)
 1032. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945-1986 (Wageningen Universiteit)
 1033. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs 1945–1986 (Universiteit Leiden)
 1034. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Centrale organisatie Werk en Inkomen en rechtsvoorganger Arbeidsvoorzieningenorganisatie 1997–2004
 1035. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen College Bescherming Persoonsgegevens beleidsterrein Persoonsregistraties vanaf 1989
 1036. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
 1037. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart, beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode vanaf 1996
 1038. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
 1039. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing periode vanaf 1945
 1040. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996
 1041. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Financiën beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
 1042. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Financiën beleidsterrein Staatsschuld periode 1945–2003
 1043. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Financiën, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996
 1044. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
 1045. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
 1046. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996
 1047. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996
 1048. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
 1049. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996
 1050. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beleidsterrein Monumentenzorg 1945–1990
 1051. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996
 1052. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit, sector Onderwijs en Wetenschappen over de periode 1945-2000 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1053. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit, sector Onderwijs en Wetenschappen over de periode 1945–2000 (Minister van Financiën)
 1054. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit, sector Onderwijs en Wetenschappen over de periode 1945–2000 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1055. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden en beroepskwaliteit, sector Onderwijs en Wetenschappen over de periode 1945–2000 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1056. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van AZ)
 1057. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van BZK)
 1058. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van Defensie)
 1059. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van EZ)
 1060. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van Financiën)
 1061. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van LNV)
 1062. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van OCW)
 1063. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van SZW)
 1064. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van V&W)
 1065. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van VROM)
 1066. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van BZK)
 1067. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van Defensie)
 1068. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van Financiën)
 1069. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van LNV)
 1070. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van OCW)
 1071. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van SZW)
 1072. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945-1998 (Ministerie van VROM)
 1073. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Buitensectorale arbeidsvoorwaarden over de periode 1945–1998 (Ministerie van VW)
 1074. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Algemene Rijksarchivaris)
 1075. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 1076. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Hoofdinspecteur van de Inspectie Cultuurbezit)
 1077. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Hoofdinspecteur van de Rijksarchiefinspectie)
 1078. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Instituut Collectie Nederland)
 1079. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Algemene Zaken)
 1080. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1081. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
 1082. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Defensie)
 1083. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Economische Zaken)
 1084. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Financiën)
 1085. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Justitie)
 1086. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van LNV)
 1087. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1088. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1089. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
 1090. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1091. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1092. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Technische Universiteit Delft)
 1093. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Technische Universiteit Eindhoven)
 1094. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Universiteit Groningen)
 1095. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Universiteit Leiden)
 1096. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Universiteit Maastricht)
 1097. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Universiteit Twente)
 1098. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Universiteit Utrecht)
 1099. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Universiteit van Amsterdam)
 1100. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Cultuurbeheer over de periode 1945–2000 (Wageningen Universiteit)
 1101. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Deviezenbeleid over de periode 1945-1981 (Minister van Financiën)
 1102. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Deviezenbeleid over de periode 1945-1981 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1103. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Deviezenbeleid over de periode 1945–1981 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1104. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Deviezenbeleid over de periode 1945–1981 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1105. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Emancipatie en gelijke behandeling over de periode vanaf 1965
 1106. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode 1945–1999
 1107. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Planning van de voorzieningen in de gezondheidszorg over de periode 1982–2002
 1108. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Politie over de periode vanaf 1994 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1109. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
 1110. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Algemene Zaken)
 1111. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1112. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Buitenlandse Zaken)
 1113. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Defensie)
 1114. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Financiën)
 1115. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1116. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1117. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1118. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1119. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1120. Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1121. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat over de periode (1911–) 1945–2001 (Minister van Financiën)
 1122. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat over de periode (1911–) 1945–2001 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1123. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat over de periode (1911–) 1945–2001 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1124. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat over de periode (1911–) 1945–2001 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1125. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat over de periode (1911–) 1945–2001 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1126. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat over de periode (1911–) 1945–2001 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1127. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
 1128. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1129. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Economische Zaken)
 1130. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Financiën)
 1131. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1132. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1133. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1134. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1135. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945-2000 (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen)
 1136. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen toezicht op Rechtspersonen, beleidsterrein Privaatrecht 1945–2000 (Minister van Defensie)
 1137. Vaststellingsbesluit selectielijst Stichting Saxion en taakvoorganger Hogeschool Enschede vanaf 30 december 1988
 1138. Vaststellingsbesluit selectielijsten Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 1139. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Defensie)
 1140. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
 1141. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1142. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 1143. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 1144. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 1145. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
 1146. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 1147. Vaststellingsbesluit selectielijsten neerslag handelingen beleidsterreinen Energiebeleid en Energiedelfstoffen vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1148. Vaststellingsbesluiten selectielijsten Sociaal-Economische Raad
 1149. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen over de periode 1964–2000, OCW
 1150. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen over de periode 1964–2000, OCW en Financiën
 1151. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen over de periode 1964–2000, OCW en Justitie
 1152. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen over de periode 1964–2000, OCW en Verkeer en Waterstaat
 1153. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978-1999, Sociale Verzekeringsbank
 1154. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Algemene Zaken
 1155. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 1156. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Defensie
 1157. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Financiën
 1158. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 1159. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 1160. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Verkeer en Waterstaat
 1161. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999, Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 1162. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978–1999,Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 1163. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Sociale Verzekeringen over de periode vanaf 1941
 1164. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Algemene Zaken
 1165. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 1166. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Buitenlandse Zaken
 1167. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Defensie
 1168. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Economische Zaken
 1169. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Financiën
 1170. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 1171. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 1172. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945-1996, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 1173. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945–1996, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 1174. Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Welzijn over de periode 1945–1996, Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 1175. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (deelbeleidsterrein speciaal onderwijs 1950-1996)
 1176. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat beleidsterrein Rijksbegroting periode 1940–1993
 1177. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing)
 1178. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad (beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vanaf 1945)
 1179. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Geo-informatie over de periode vanaf 1945 (Minister van Financiën)
 1180. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Geo-informatie over de periode vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 1181. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Erasmus Universiteit Rotterdam
 1182. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Katholieke Universiteit Brabant
 1183. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Katholieke Universiteit Nijmegen
 1184. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Technische Universiteit Delft
 1185. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Technische Universiteit Eindhoven
 1186. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit Groningen
 1187. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit Leiden
 1188. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit Maastricht
 1189. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit Utrecht
 1190. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Universiteit van Amsterdam
 1191. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Vrije Universiteit Amsterdam
 1192. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Wageningen Universiteit
 1193. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen Stichting Nederlands Fonds voor de Film op het beleidsterrein Kunsten over de periode vanaf 1956
 1194. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999
 1195. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999, Justitie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Archiefbesluit 1995
  Artikel: 1
 2. Archiefwet 1995
  Artikelen: 9, 48
 3. Beheersregeling archiefbeheer BZ 2013
  Artikel: 1
 4. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 1, 11
 5. Besluit beheersregels archiefbescheiden HBA
  Artikel: 1
 6. Besluit beperking openbaarheid semi-ambtelijk archief minister van Justitie, I. Samkalden (1940) 1956–1966
  Tekst: tekst
 7. Besluit digitale vervanging aangiftes inkomensheffing Belastingdienst
  Artikel: 1
 8. Besluit informatiebeheer OPTA 2003
  Artikel: 1
 9. Besluit mandaat en machtiging in verband met selectielijst Archiefwet 1995
  Artikel: 1
 10. Besluit mandaat en machtiging secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststelling selectielijsten met betrekking tot personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken
  Artikel: 1
 11. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2017
  Artikelen: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 6
 12. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 13. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017
  Artikelen: 4a, 17
 14. Besluit ondermandaat archieven P-direkt
  Artikel: 1
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 1
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 18. Besluit vervanging personeelsdossiers Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikel: 1
 19. Besluit vervanging personeelsdossiers Centraal Justitieel Incassobureau
  Artikel: 1
 20. Besluit vervanging personeelsdossiers Dienst Justitiële Inrichtingen
  Artikel: 1
 21. Besluit vervanging personeelsdossiers Immigratie- en Naturalisatiedienst
  Artikel: 1
 22. Besluit vervanging personeelsdossiers Nederlands Forensisch Instituut
  Artikel: 1
 23. Besluit vervanging personeelsdossiers Raad voor de Kinderbescherming
  Artikel: 1
 24. Besluit vervanging personeelsdossiers Schadefonds geweldsmisdrijven
  Artikel: 1
 25. Besluit vervanging personeelsdossiers openbaar ministerie
  Artikel: 1
 26. Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum
  Artikel: 2b
 27. Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
  Artikel: 2b
 28. Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
  Artikel: 2b
 29. Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel
  Artikel: 2b
 30. Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke
  Bijlage: Regeling Letterhoeke
 31. Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
  Artikel: 2b
 32. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
  Artikel: 4
 33. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
  Artikel: 2b
 34. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’
  Artikel: 2b
 35. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Groninger Archieven’
  Artikel: 2b
 36. Regeling Archiefbeheer COA
  Artikel: 1
 37. Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 (RINFIN2016)
  Artikel: 1
 38. Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Gelders Archief'
  Artikel: 2
 39. Regeling archiefbeheer Centraal Digitaal Depot 2017
  Artikel: 5
 40. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 1
 41. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945–1999 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 42. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Erasmus Universiteit Rotterdam
  Bijlage: Basisselectiedocument Studiefinanciering 1945–1994
 43. Verzamelwet VWS 2016
  Artikel: XXXIII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 19-04-2012 Stb. 2012, 243 33095 30-11-2012 Stb. 2012, 632
22-10-2008 Wijziging 11-09-2008 Stb. 2008, 387 31400 01-10-2008 Stb. 2008, 409
01-01-1996 Wijziging 26-10-1995 Stb. 1995, 539 24090 15-12-1995 Stb. 1995, 671
01-01-1996 Nieuwe-regeling 28-04-1995 Stb. 1995, 276 22866 15-12-1995 Stb. 1995, 671
Naar boven