Deense uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Denemarken

Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 18-06-1997 t/m heden

Deense voorschriften tot uitvoering van de op 20 februari 1957 tussen Nederland en Denemarken gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting, zoals deze is gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomst van 20 januari 1966

De Staatssecretaris van Financiën

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Regeling inzake vermindering of vrijstelling van Deense belasting op dividenden, interest en royalty's, genoten door inwoners van Nederland

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 20 februari 1957 tussen Nederland en Denemarken gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen (Trb. 1957, nr. 52), zoals deze is gewijzigd bij de Aanvullende Overeenkomst van 20 januari 1966 (Trb. 1966, nr. 103), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst:

 • a. vermindering tot 15 percent van de Deense belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Denemarken is (artikel 9, paragraaf 2);

 • b. algehele vrijstelling van Deense belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Denemarken is aan een maatschappij die inwoner van Nederland is en die rechtstreeks tenminste 25 percent van het aandelenkapitaal bezit van het lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 9, paragraaf 3);

 • c. algehele vrijstelling van Deense belasting op interest, afkomstig uit Denemarken (artikel 10, paragraaf 1);

 • d. algehele vrijstelling van Deense belasting op royalty's (zijnde elke royalty of ander bedrag betaald als vergoeding voor het gebruik van of voor recht van gebruik van een auteursrecht, octrooi, model, geheim procédé of recept, handelsmerk of andere soortgelijke zaak, en voor het gebruik van nijverheids-, handels- of wetenschappelijke uitrusting, zomede elke royalty of ander bedrag betaald ter zake van het recht om enig werk op het gebied van letterkunde, toneel, muziek of op het gebied van andere kunsten te vervaardigen, weer te geven of na te maken), afkomstig uit Denemarken. Royalty's met betrekking tot de exploitatie van een mijn of steengroeve of tot enige andere onttrekking aan een natuurlijke hulpbron worden niet als royalty aangemerkt (artikel 11, paragraaf 3).

  De in de onderdelen a tot en met d van dit artikel bedoelde vermindering en vrijstellingen zijn niet van toepassing indien de dividenden, de interest of de royalty's zijn toe te rekenen aan een vaste inrichting die de genieter van deze inkomsten in Denemarken heeft (artikel 9, paragraaf 4, respectievelijk artikel 10, paragraaf 2, en artikel 11, paragraaf 2).

Artikel 2. Deense regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Deense zijde de volgende regeling getroffen:

 • 1 Dividenden

  • a Teruggaafprocedure

   Volgens de huidige Deense wetgeving zijn dividenden onderworpen aan een bronbelasting van 30%.

   Als algemene regel geldt dat de Deense belasting bij de uitbetaling van de dividenden ten volle wordt ingehouden. De belanghebbende inwoner van Nederland kan om teruggaaf van de op grond van de Overeenkomst niet verschuldigde belasting verzoeken. Daartoe moet een formulier U 20 X in drievoud worden ingevuld en ondertekend en vervolgens worden voorzien van een verklaring omtrent de uitbetaling van de dividenden door de instantie (de vennootschap zelf, een financiële instelling of enige andere instelling) die de dividenden heeft uitbetaald. Het derde exemplaar van het formulier wordt door de belanghebbende inwoner van Nederland behouden. De beide andere exemplaren van het formulier moeten door de belanghebbende inwoner van Nederland worden gezonden aan de inspecteur van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is.

   Vorenbedoelde inspecteur voorziet het eerste exemplaar van het ingediende formulier van de vereiste verklaring omtrent de woonplaats van de belanghebbende en draagt zorg voor doorzending van dit exemplaar naar het Told * Skat Ottiliavej, Ottiliavej 18 B, DK - 2500 Valby, Denemarken. Het tweede exemplaar van het formulier blijft bij hem berusten.

  • b Vrijstellingsprocedure

   In afwijking van de in onderdeel a hiervoor vermelde algemene regel kan een natuurlijke persoon die inwoner is van Nederland de uit de Overeenkomst voortvloeiende vermindering van Deense belasting als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, reeds aan de bron verkrijgen. Daartoe dient de belanghebbende inwoner van Nederland zijn/haar Deense aandelen aan te houden op een rekening bij een bank of een financiële instelling in Denemarken en deze rekening te laten registreren bij de Deense effectencentrale 'Værdipapircentralen'. Vervolgens dient de belanghebbende inwoner van Nederland aan vorenbedoelde Deense bank of financiële instelling een ingevuld en ondertekend formulier F. 55 (E) over te leggen dat voorzien moet zijn van de vereiste verklaring omtrent de woonplaats door de Inspecteur van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij/zij woont. Op grond van dit gecertificeerde formulier F. 55 (E), dat in het algemeen een geldigheidsduur heeft van 5 jaar, mag de desbetreffende Deense bank of financiële instelling het dividend uitbetalen onder inhouding van het ver-dragstarief (15%).

 • 2 Interest

  Van Deense zijde zijn voor interest geen uitvoeringsvoorschriften vastgesteld, aangezien van deze inkomsten in Denemarken geen bronbelasting wordt geheven.

 • 3 Royalty's

  Volgens de huidige Deense wetgeving zijn royalty's onderworpen aan een bronbelasting van 30%.

  Op grond van de Deense wettelijke bepalingen is de in Denemarken wonende of gevestigde schuldenaar van royalty's verplicht deze bronbelasting op de verschuldigde bedragen in te houden.

  De belanghebbende inwoner van Nederland die vanuit Denemarken royalty's ontvangt en die op grond van de Overeenkomst aanspraak heeft op vrijstelling van Deense belasting op royalty's, kan echter de inhouding van die belasting voorkomen door gebruik te maken van een formulier U 79.

  Dit formulier moet de belanghebbende inwoner van Nederland, na invulling en ondertekening, zenden aan de inspecteur van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij/zij woont of gevestigd is.

  Nadat hij/zij het formulier U 79, voorzien van de vereiste bevestiging, van vorenbedoelde inspecteur heeft terugontvangen, moet hij/zij dit formulier rechtstreeks zenden aan het Told * Skat Ottiliavej, Ottiliavej 18 B, DK-2500 Valby, Denemarken. Hierna vindt de uitbetaling van de royalty's plaats zonder inhouding van Deense belasting.

 • 4 Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

  Een verzoek om teruggaaf van belasting moet ingevolge de Deense nationale bepalingen worden ingediend uiterlijk binnen een tijdvak van 20 jaar nadat zij is ingehouden.

 • 5 Verkrijgbaarheid van de formulieren

  Exemplaren van de formulieren F. 55 (E), U 20 X en U 79 zijn op aanvraag verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Denemarken bij het Told- og Skatteregion - København 1 (City), Materieldepotet, bygn. D, Strandgade 100, 1401 København K.

Artikel 3. Intrekking

De regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 26 november 1990, nr. IFZ90/1864 (Staatscourant van 26 november 1990, nr. 230), wordt ingetrokken, met dien verstande evenwel dat de bepalingen van die regeling van toepassing blijven met betrekking tot dividenden, interest en royalty's die zijn betaald of betaalbaar zijn gesteld vóór 1 april 1992.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als Deense uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Denemarken.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 3 Zij vindt toepassing met betrekking tot dividenden, interest en royalty's die op of na 1 april 1992 zijn betaald of betaalbaar zijn gesteld.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Naar boven