Benoemingen Commissie Auteursrecht

Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 01-05-1995 t/m heden

Benoemingen Commissie Auteursrecht

De Minister van Justitie,

Overwegende dat het wenselijk is een commissie in te stellen om advies uit te brengen op het terrein van het auteursrecht en de naburige rechten;

Besluit:

Instelling en taak

Artikel 1

 • 1 Er is een commissie auteursrecht die tot taak heeft de Minister van Justitie desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren op het terrein van het auteursrecht en de naburige rechten.

 • 2 Van het voornemen om uit eigen beweging advies uit te brengen stelt de commissie de Minister van Justitie vooraf in kennis teneinde de mening van de minister dienaangaande te vernemen.

Samenstelling

Artikel 3

 • 1 De commissie telt ten hoogste negen gewone leden, waaronder de voorzitter, alsmede een adviserend lid en een secretaris. De minister kan één of meer adjunct-secretarissen aan de commissie toevoegen.

 • 2 De voorzitter en de overige gewone leden van de commissie worden benoemd op grond van hun deskundigheid.

Artikel 4

In de commissie worden benoemd:

 • a. tot lid en voorzitter van de commissie:

  Prof. Mr. D.W.F. Verkade te Leiden;

 • b. tot leden van de commissie:

  Prof. Mr. J.J. Brinkhof te

  's-Gravenhage;

  Prof. Mr. H. Cohen Jehoram te Amsterdam;

  Prof. Mr. E.J. Dommering te

  's-Gravenhage;

  Prof. Mr. F.W. Grosheide te Utrecht;

  Prof. Mr. K.J.M. Mortelmans te Utrecht.

  Prof. Mr. J.H. Spoor te Amsterdam;

 • c. tot adviserend lid van de commissie:

  Mr. E. Lukács, werkzaam bij het Ministerie van Justitie te

  's-Gravenhage;

 • d. tot secretaris van de commissie:

  Mr. M.Tj. Bouwes, werkzaam bij het Minsterie van Justitie te 's-Gravenhage.

Werkwijze

Artikel 5

 • 1 De commissie kan zich wenden tot openbare en particuliere diensten en instellingen voor het verkrijgen van de inlichtingen die zij behoeft.

 • 2 De commissie kan voorts met toestemming van de Minister van Justitie studie-opdrachten verlenen aan derden.

 • 3 De commissie is bevoegd deskundigen uit te nodigen om aan de beraadslagingen in de commissie deel te nemen.

  Slotbepalingen

Artikel 6

De kosten voortvloeiende uit de werkzaamheden van de commissie komen ten laste van de begroting van het Ministerie van Justitie.

's-Gravenhage, 20 maart 1995

De

Minister

voornoemd,

W. Sorgdrager

Naar boven