Braziliaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Brazilië

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 16-03-1995 t/m heden

Braziliaanse voorschriften tot uitvoering van de op 8 maart 1990 tussen Nederland en Brazilië gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting

Regeling inzake vermindering en vrijstelling van Braziliaanse belasting op dividenden, interest en royalty's, genoten door inwoners van Nederland

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan de op 8 maart 1990 tussen Nederland en Brazilië gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, en het protocol bij die Overeenkomst (Trb. 1990, 67), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst en onderdelen van het Protocol:

 • a. vermindering tot 15% van de Braziliaanse belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Brazilië is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijke gerechtigde daarvan is (artikel 10, tweede lid);

 • b. algehele vrijstelling van de Braziliaanse belasting op uit Brazilië afkomstige interest, indien deze wordt betaald aan de Regering van Nederland of aan een staatkundig onderdeel van Nederland of enig agentschap (waaronder begrepen een financiële instelling) dat eigendom is van de Regering van Nederland of van dat staatkundig onderdeel van Nederland (artikel 11, derde lid). De bevoegde autoriteiten van Nederland en Brazilië kunnen in onderlinge overeenstemming vaststellen op welke andere overheidsinstellingen dan hiervoor vermeld artikel 11, derde lid, van toepassing is (onderdeel 4b van het Protocol);

 • c. vermindering tot 10% van de Braziliaanse belasting op uit Brazilië afkomstige interest, indien deze wordt genoten door een bank die de uiteindelijke gerechtigde daarvan is krachtens een lening verstrekt voor een tijdsduur van ten minste 7 jaar in verband met de aankoop van industriële uitrusting; met de bestudering, aankoop en installatie van industriële of wetenschappelijke eenheden, alsmede met de financiering van openbare werken (artikel 11, tweede lid, onderdeel a);

 • d. vermindering tot 15% van de Braziliaanse belasting op niet onder de onderdelen b en c vallende interest, afkomstig uit Brazilië en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijke gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid, onderdeel b).

  Provisies betaald door een inwoner van Brazilië aan een bank of financiële instelling in verband met door die bank of financiële instelling verleende diensten worden beschouwd als interest en worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 11, tweede of derde lid (onderdeel 4a van het Protocol);

 • e. vermindering tot 25% van de Braziliaanse belasting op royalty's voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van fabrieks- of handelsmerken, afkomstig uit Brazilië en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid, onderdel a);

 • f. vermindering tot 15% van de Braziliaanse belasting op niet onder onderdeel e vallende royalty's, afkomstig uit Brazilië en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid, onderdeel b).

Vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap (waaronder begrepen bioscoopfilms, films of beeld- en geluidsbanden voor televisie- of radiouitzendingen), een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, of voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van nijverheids- of handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting dan wel voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap worden als royalty's in de zin van artikel 12 aangemerkt (artikel 12, derde lid). Ook als royalty's in de zin van artikel 12 worden aangemerkt de vergoedingen van welke aard ook voor het verlenen van technische bijstand en technische diensten (onderdeel 5 van het Protocol).

De in de onderdelen a, c, d, e en f vermelde verminderingen zijn te berekenen over het brutobedrag van de dividenden, interest en royalty's.

De in de onderdelen a, c, d, e en f vermelde verminderingen zijn niet van toepassing indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, de interest of de royalty's in Brazilië een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting behoort (artikel 10, vierde lid, artikel 11, vijfde lid, en artikel 12, vierde lid).

Artikel 2. Braziliaanse regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Braziliaanse zijde de volgende regeling getroffen:

 • 1. Braziliaanse belasting

  Volgens de Braziliaanse wetgeving:

  • a. zijn dividenden betaald aan buitenlandse natuurlijke personen en lichamen vanaf 1 januari 1993 onderworpen aan een bronheffing van 15 percent. Voordien bedroeg die bronheffing 25 percent en werd daarenboven een aanvullende bronbelasting geheven voor zover de dividenduitkering 12 percent van het aandelenkapitaal overtrof;

  • b. is interest betaald aan niet-inwoners van Brazilië onderworpen aan een bronheffing van 25 percent;

  • c. zijn royaltybetalingen gedaan aan niet-inwoners van Brazilië onderworpen aan een bronheffing van 25 percent.

 • 2. Wijze waarop met betrekking tot dividenden, interest en royalty's de vermindering of vrijstelling wordt verleend

  De in artikel 1 vermelde vrijstelling en verminderingen worden in Brazilië in beginsel bij de bron verleend. Daartoe dient de Braziliaanse schuldenaar van de inkomsten aan zijn betaalkantoor mede te delen dat de in Nederland wonende genieter van de dividenden, interest of royalty's op grond van de Nederlands-Braziliaanse belastingovereenkomst gerechtigd is die inkomsten te ontvangen:

  • – onder inhouding van Braziliaanse belasting naar het in de Overeenkomst neergelegde percentage in de gevallen genoemd in artikel 1, onderdelen a, c, d, e en f;

  • – zonder inhouding van Braziliaanse belasting in het geval genoemd in artikel 1, onderdeel b.

  • Het betaalkantoor van de schuldenaar van de dividenden, interest en royalty's moet er voor zorgdragen dat een kopie van het document van ontvangst van de dividenden, interest of royalty's aan de genieter van die inkomsten wordt gegeven.

 • 3. Verzoek om teruggaaf, indien te veel Braziliaanse belasting is ingehouden

  In gevallen waarin in afwijking van het bepaalde in het tweede lid bij de uitbetaling van de dividenden, interest of royalty's ten onrechte of te veel Braziliaanse belasting is ingehouden, kan de Nederlandse genieter van die inkomsten of zijn gemachtigde zich met een verzoek om teruggaaf van hetgeen ten onrechte of te veel is ingehouden wenden tot de Braziliaanse belastingautoriteit die bevoegd is ten aanzien van het betaalkantoor dat voornoemde inkomsten aan de Nederlandse genieter heeft uitbetaald. De naam en het adres van vorenbedoelde Braziliaanse belastingautoriteit dient de Nederlandse genieter van de dividenden, interest of royalty's te vragen aan het Braziliaanse betaalkan-toor.

  Het verdient aanbeveling in het verzoek om teruggaaf, gesteld in de Engelse of Portugese taal, de volgende gegevens te verstrekken:

  • a. de naam en het adres van de Braziliaanse schuldenaar van de dividenden, interest of royalty's;

  • b. de datum(s) van betaalbaarstelling van de dividenden, interest of royalty's, de brutobedragen van de dividenden, interest of royalty's en de bedragen van de daarop ingehouden Braziliaanse belasting.

 • 4. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

  Verzoeken om teruggaaf moeten worden ingediend binnen een tijdvak van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel 2a van het Protocol).

 • 5. Woonplaatsverklaring

  De in Nederland wonende gerechtigde tot de dividenden, interest of royalty's behoeft geen woonplaatsverklaring over te leggen. In het geval dat deze verklaring toch zou worden gevraagd, kan de desbetreffende inwoner van Nederland zich wenden tot de inspecteur van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is, met het verzoek de gevraagde woonplaatsverklaring af te geven.

  Verklaard dient te worden dat de gerechtigde tot de dividenden, interest of royalty's inwoner van Nederland is/was in de zin van artikel 4, van de op 8 maart 1990 tussen Nederland en Brazilië gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting.

  Aangenomen moet worden dat de over te leggen woonplaatsverklaring niet in de Nederlandse taal zal kunnen worden gesteld, doch dat een verklaring in de Engelse of Portugese taal voor de Braziliaanse autoriteiten aanvaardbaar zal zijn.

  In de Engelse taal zal de verklaring kunnen luiden als volgt:

  The undersigned, Inspector of the Local Office of the Tax and Customs Administration at ... certifies that ... (name and address of the applicant) on the payabledate(s) of the dividends/interest/royalty's concerned is/was a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Convention between the Netherlands and Brazil for the avoidance of double taxation.

  De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

 • 6. Overmaking vanuit Brazilië naar Nederland of naar een ander land

  Inwoners van Nederland die Braziliaanse dividenden, interest of royalty's naar Nederland of naar een ander land willen overmaken, moeten daarvoor toestemming ontvangen van de Braziliaanse Centrale Bank. Op een diskette is aangegeven welke documenten en welke gegevens voor het verkrijgen van die toestemming moeten worden verstrekt. Deze diskette is verkrijgbaar bij de Braziliaanse Centrale Bank in Brasilia alsmede bij haar bijkantoren in de hoofdstad van de staten die deel uitmaken van de Federatieve Republiek Brazilië. Ook kan contact worden opgenomen met FIRCE/Consultoria de Investimentos, Fax (061)226-3441.

  Door de Braziliaanse Centrale Bank wordt, alvorens de toestemming tot overmaking wordt verleend, nagegaan of de inkomsten op de juiste wijze aan belastingheffing zijn onderworpen.

  De Federale Braziliaanse belasting-autoriteiten delen op een daartoe gedaan verzoek met betrekking tot inkomsten verkregen ter zake van een lange termijn lening aan de Braziliaanse Centrale Bank mede of die inkomsten wel of niet van belastingheffing zijn vrijgesteld.

Artikel 3. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als Braziliaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Brazilië.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 3 Zij vindt toepassing met betrekking tot dividenden, interest en royalty's die betaald zijn of betaalbaar zijn gesteld op of na 1 januari 1992.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Naar boven