Wijzigingsbesluit Mijnreglement 1964, enz. (veiligheids- en gezondheidssignalering)

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 22-02-1995 t/m 31-12-2002

Besluit van 4 februari 1995, tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (veiligheids- en gezondheidssignalering)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 13 oktober 1994, nr. 94073637 WJA/W;

Gelet op de richtlijn nr. 92/58/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk (PbEG L 245) alsmede op artikel 9, eerste en derde lid, van de Mijnwet 1903 en op artikel 26, eerste lid, onder b, van de Mijnwet continentaal plat;

De Raad van State gehoord (advies van 25 januari 1995, nr. W10.94.0627);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 1 februari 1995, nr. 95007847 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

De Nadere regelen Mijnreglement veiligheidssignalering op de arbeidsplaats en de Nadere regelen Mijnreglement continentaal plat veiligheidssignalering op de arbeidsplaats worden ingetrokken.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Veiligheids- of gezondheidssignalering, waarop ingevolge dit besluit het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering van overeenkomstige toepassing wordt en die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit reeds in gebruik is, moet uiterlijk op 24 december 1995 voldoen aan het gestelde in artikel 3, eerste lid, van het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering.

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-01-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 februari 1995

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven de eenentwintigste februari 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven