Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-04-2015 t/m 31-12-2015

Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag

Hoofdstuk III. Belasting op leidingwater

Artikel 4

 • 1 Voor de toepassing van artikel 14, tweede lid, van de wet wordt een gedeelte van een maand als een hele maand aangemerkt bij aanvang van de verbruiksperiode vóór de zestiende dag van de kalendermaand en bij einde van de verbruiksperiode na de vijftiende dag van de kalendermaand.

 • 2 Toepassing van het eerste lid kan achterwege blijven indien een gedeelte van een maand in aanmerking wordt genomen naar evenredigheid van het aantal dagen.

 • 3 De verklaring, bedoeld in artikel 14, derde lid, van de wet, wordt ondertekend en bevat ten minste:

  • a. de dagtekening;

  • b. naam en adres van de exploitant;

  • c. naam en adres van de leverancier, en

  • d. het aantal alsmede een omschrijving van de onroerende zaken met plaatselijke en kadastrale aanduiding, die gemiddeld op de installatie zijn aangesloten.

Artikel 5

In het verzoek om teruggaaf, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet, worden de volgende gegevens vermeld:

 • a. het tijdvak waarover teruggaaf wordt verzocht;

 • b. naam en adres van de verbruiker;

 • c. naam en adres van de leveranciers;

 • d. de hoeveelheid leidingwater waarvoor teruggaaf wordt verzocht per leverancier;

 • e. de periode van levering van het leidingwater, en

 • f. het bedrag aan belasting dat wordt teruggevraagd.

Artikel 6

De administratie van de belastingplichtige, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet, is zodanig ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen met betrekking tot:

 • a. de hoeveelheid leidingwater die is geleverd;

 • b. de opbouw van de voorschotbedragen;

 • c. de herleiding van de voorschotbedragen naar de hoeveelheden leidingwater;

 • d. de belasting begrepen in voorschotnota's en voorschotbedragen;

 • e. de belasting begrepen in eindfacturen;

 • f. de belasting begrepen in facturen;

 • g. het aantal aansluitingen voor leidingwater;

 • h. de periode van aansluiting;

 • i. het aantal malen dat de bovengrens is toegepast;

 • j. de evenredige toedeling van de bovengrens bij afwijkende verbruiksperioden;

 • k. het eigen verbruik;

 • l. de contracten ten aanzien van de onbemeterde aansluitingen;

 • m. de toepassing van de regeling, bedoeld in artikel 14, derde lid, van de wet;

 • n. de toepassing van de vrijstelling, bedoeld in artikel 19 van de wet.

Hoofdstuk IV. Afvalstoffenbelasting

Artikel 7

Het gewicht van de afvalstoffen, bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet, wordt onder verantwoordelijkheid van de houder van een inrichting onmiddellijk vóór dan wel aansluitend op de afgifte bepaald in kilogrammen door weging met een meetinstrument dat voldoet aan de eisen die bij of krachtens de Metrologiewet worden gesteld aan een meetinstrument.

Artikel 8

De houder van de inrichting waaraan afvalstoffen ter verwijdering worden afgegeven die naar Nederland zijn overgebracht als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel a, van de wet, neemt in zijn administratie een afschrift op van de kennisgeving, bedoeld in artikel 4 van EVOA.

Artikel 8a

Het aantonen, bedoeld in artikel 31b van de wet, dat ter zake van afvalstoffen wordt voldaan aan het eerste lid, onderdelen a, b en c, van dat artikel, geschiedt door middel van een accountantsverklaring.

Hoofdstuk V. Kolenbelasting

Artikel 9

Een plaats waar geen kolen worden vervaardigd, maar die dient voor de opslag van kolen, kan uitsluitend als inrichting worden aangemerkt, indien de hoeveelheid kolen die aldaar gemiddeld over een jaar voorhanden is, meer bedraagt dan 20.000 kilogram.

Artikel 10

Het verzoek om een vergunning voor een inrichting, bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de wet, bevat de volgende gegevens:

 • a. een omschrijving van de aard van het bedrijf waaruit onder meer moet blijken of de vergunning mede wordt gevraagd voor de vervaardiging van kolen of uitsluitend voor de opslag van kolen;

 • b. een omschrijving van de administratie en de administratieve organisatie met betrekking tot de als inrichting aan te merken plaats, alsmede het adres waar de administratie wordt gehouden;

 • c. de hoeveelheid kolen die naar verwachting in de inrichting per jaar zal worden vervaardigd dan wel gemiddeld over een jaar voorhanden zal zijn;

 • d. het adres en de kadastrale aanduiding van de als inrichting aan te wijzen plaats, en

 • e. de persoon op wiens naam de vergunning dient te worden gesteld.

Artikel 11

De verklaring, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van het besluit, bevat de volgende gegevens:

 • a. in het geval van uitslag, de naam, het adres en het vergunningnummer van de vergunninghouder van de inrichting;

 • b. in het geval van invoer, de naam en het adres van degene die de kolen levert;

 • c. de naam en het adres van de gebruiker;

 • d. de hoeveelheid kolen waarvoor vrijstelling wordt verleend;

 • e. de plaats van levering van de kolen;

 • f. de datum van levering van de kolen, en

 • g. het kalenderjaar waarop de verklaring betrekking heeft.

Artikel 12

 • 1 De administratie van degene die verzoekt om teruggaaf van belasting, bedoeld in artikel 45, eerste en tweede lid, van de wet, is zodanig ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze alle voor de vaststelling van het bedrag van de teruggaaf van belang zijnde gegevens zijn opgenomen.

 • 2 Het verzoek om teruggaaf, bedoeld in artikel 45, eerste en tweede lid, van de wet, bevat de volgende gegevens:

  • a. de naam en het adres van degene die de kolen levert;

  • b. de naam en het adres van de gebruiker;

  • c. de hoeveelheid kolen waarvoor teruggaaf wordt verzocht;

  • d. de plaats van levering van de kolen;

  • e. het tijdvak waarover teruggaaf wordt verzocht, en

  • f. het bedrag aan kolenbelasting dat wordt teruggevraagd.

Hoofdstuk VI. Energiebelasting

Artikel 14

 • 1 Voor de toepassing van artikel 47, eerste lid, onderdeel k, van de wet worden producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw, met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen, de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede industrieel en huishoudelijk afval met een aandeel onvermijdbare kunststoffen en ander materiaal van lang-cyclisch organische oorsprong van ten hoogste 3 massaprocent per partij, geacht geheel biologisch afbreekbaar te zijn.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt als partij aangemerkt de op basis van één specificatie geleverde hoeveelheid materiaal die voor controle op het aandeel onvermijdbare kunststoffen en ander materiaal van lang-cyclisch organische oorsprong door degene die het materiaal gebruikt voor de opwekking van elektriciteit gedurende een door hem vastgestelde periode als eenheid wordt aangemerkt en als zodanig identificeerbaar is.

Artikel 16

 • 1 Artikel 50, vierde lid, van de wet is van toepassing indien degene aan wie het aardgas of de elektriciteit geleverd wordt, een verklaring heeft overgelegd aan de leverancier dat hij leveringen aan de verbruiker verricht.

 • 2 De verklaring, bedoeld in het eerste lid, wordt ondertekend en bevat ten minste:

  • a. de dagtekening;

  • b. naam en adres van degene die op zijn beurt leveringen aan de verbruiker verricht; en

  • c. naam en adres van de leverancier.

 • 3 Degene aan wie met toepassing van artikel 50, vierde lid, van de wet aardgas of elektriciteit wordt geleverd, dient:

  • a. zijn administratie zodanig in te richten dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen omtrent alle voor de heffing van de energiebelasting van belang zijnde bedrijfshandelingen, en

  • b. de hoeveelheid aardgas onderscheidenlijk elektriciteit te meten die wordt betrokken voor verbruik als bedoeld in artikel 50, derde lid, onderdeel c, van de wet.

Artikel 19

De verklaring, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het besluit, wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens:

 • a. de dagtekening;

 • b. naam en adres van de verbruiker; en

 • c. naam en adres van de leverancier.

Artikel 19a

 • 1 De aanwijzing, bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de wet, geschiedt door de inspecteur op verzoek van de coöperatie. Voor het verzoek wordt gebruik gemaakt van een van rijkswege elektronisch beschikbaar gesteld formulier dat wordt ingediend op de op dat formulier aangegeven wijze.

 • 2 De coöperatie verstrekt de inspecteur desgevraagd de gegevens en inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De aanwijzing vindt plaats met ingang van de dagtekening zoals aangegeven op de beschikking waarbij de coöperatie wordt aangewezen. Op verzoek van de coöperatie kan de inspecteur bepalen dat de aanwijzing plaatsvindt met ingang van een andere datum, doch niet eerder dan 6 maanden voor de dagtekening van de beschikking.

 • 5 Wanneer de coöperatie in, aan of op een onroerende zaak van een ander een productie-installatie in eigendom heeft, merkt de inspecteur de aansluiting waarmee die onroerende zaak verbonden is met een net als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Elektriciteitswet 1998, op verzoek van de coöperatie voor de toepassing van artikel 59a van de wet, aan als de aansluiting van de productie-installatie, indien:

  • a. de aansluiting een totale maximale doorlaatwaarde heeft van meer dan 3x80A;

  • b. de elektriciteit die door de coöperatie via die aansluiting op het net wordt ingevoed afzonderlijk wordt gemeten; en

  • c. de garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 21b, tweede lid, van het besluit, uitsluitend betrekking hebben op de met de productie-installatie opgewekte elektriciteit die via de aansluiting op het net wordt ingevoed.

 • 6 De inspecteur beslist op het verzoek om aanwijzing bij voor bezwaar vatbare beschikking. Daarbij kan hij nadere voorwaarden aan de aanwijzing verbinden. Met betrekking tot de behandeling van het verzoek is artikel 91, tweede en derde lid, van de wet van overeenkomstige toepassing.

 • 7 Indien de coöperatie, bedoeld in het eerste lid, eigenaar is van meerdere productie-installaties, wordt de coöperatie voor elke productie-installatie afzonderlijk aangewezen. Voor zover de coöperatie eigenaar is van verschillende productie-installaties met behulp waarmee met dezelfde hernieuwbare energiebron elektriciteit wordt opgewekt en waarvan de verbindingen, bedoeld in artikel 59a, tweede lid, onderdeel d, van de wet, zich in hetzelfde postcodegebied bevinden, worden zij voor de toepassing van de eerste volzin als één productie-installatie aangemerkt. De inspecteur kan evenwel afwijken van de tweede volzin, indien dit wenselijk is voor een juiste toepassing van artikel 59a van de wet.

 • 8 De inspecteur vermeldt in de beschikking:

  • a. de naam, het adres en de vestigingsplaats van de coöperatie, het nummer waaronder zij bij de Belastingdienst is geregistreerd en het nummer waaronder zij is opgenomen in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;

  • b. het adres en de EAN-code van de productie-installatie of -installaties waarop de aanwijzing van de coöperatie betrekking heeft;

  • c. de hernieuwbare energiebron waarmee met behulp van deze productie-installatie of -installaties elektriciteit wordt opgewekt;

  • d. het postcodegebied waarin de verbinding onderscheidenlijk verbindingen, bedoeld in artikel 59a, tweede lid, onderdeel d, van de wet, van deze productie-installatie of -installaties zich bevinden, alsmede alle aangrenzende postcodegebieden.

 • 9 De inspecteur kan de aanwijzing wijzigen of intrekken:

  • a. op verzoek van de coöperatie;

  • b. als de coöperatie niet meer voldoet aan de voorwaarden voor aanwijzing;

  • c. als de coöperatie de bij of krachtens de wet, het besluit of dit hoofdstuk op haar rustende verplichtingen niet nakomt.

  De wijziging of intrekking van de aanwijzing geschiedt bij voor bezwaar vatbare beschikking. De inspecteur bepaalt in de beschikking het tijdstip waarop de wijziging of intrekking van de aanwijzing in werking treedt.

Artikel 19b

 • 1 De coöperatie die is aangewezen als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de wet, verstrekt een afschrift van de desbetreffende beschikking van de inspecteur aan ieder met wie zij een overeenkomst sluit als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de wet.

 • 2 Indien een aangewezen coöperatie als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de wet niet of niet langer voldoet aan de voorwaarden voor aanwijzing, doet zij daarvan onverwijld schriftelijk mededeling aan de inspecteur en aan ieder met wie zij een overeenkomst heeft als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de wet.

 • 3 In geval van intrekking van de aanwijzing door de inspecteur als bedoeld in artikel 19a, negende lid, doet de coöperatie daarvan onverwijld schriftelijk mededeling aan ieder aan wie zij ingevolge het eerste lid een afschrift van de beschikking inhoudende de aanwijzing heeft verstrekt. Daarbij verstrekt zij een afschrift van de beschikking waarmee de aanwijzing door de inspecteur wordt ingetrokken.

 • 4 De coöperatie die is aangewezen als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de wet, richt haar administratie zodanig in, dat daarin op overzichtelijke wijze alle gegevens zijn opgenomen die voor de verlaging, bedoeld in artikel 59a, eerste lid van de wet, van belang kunnen zijn.

 • 5 De coöperatie rekent de elektriciteit, bedoeld in artikel 59a van de wet, die zij in een door haar vast te stellen periode van twaalf kalendermaanden heeft opgewekt, na afloop van die periode met inachtneming van artikel 21b, tweede lid, van het besluit, toe aan haar leden op basis van een vooraf geregelde verdeelsleutel.

 • 6 De coöperatie verstrekt aan degene die de levering, bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de wet, verricht, een opgaaf van de hoeveelheden elektriciteit die door de coöperatie zijn toegerekend aan de leden van de coöperatie die elektriciteit afnemen van die leverancier. De opgaaf vermeldt de productieperiode waarop zij betrekking heeft, en wordt gespecificeerd per lid en per aansluiting, onder vermelding van EAN-code en postcode van iedere aansluiting.

 • 7 De coöperatie vermeldt bij de opgaaf, bedoeld in het zesde lid, of de garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 21b, tweede lid, van het besluit, zijn geboekt op een eindverbruikersrekening van de coöperatie zelf, dan wel op een handelsaccount.

Artikel 21

 • 1 Voor de toepassing van artikel 63, vierde lid, van de wet wordt een gedeelte van een maand als een hele maand aangemerkt bij aanvang van de verbruiksperiode vóór de zestiende dag van de kalendermaand en bij einde van de verbruiksperiode na de vijftiende dag van de kalendermaand.

 • 2 Toepassing van het eerste lid kan achterwege blijven indien een gedeelte van een maand in aanmerking wordt genomen naar evenredigheid van het aantal dagen.

Artikel 22

De verklaring, bedoeld in artikel 22, eerste, derde of vierde lid, van het besluit, wordt ondertekend en bevat ten minste:

 • a. de dagtekening;

 • b. naam en adres van de exploitant;

 • c. naam en adres van leverancier, en

 • d. het kalenderjaar waarop de verklaring betrekking heeft.

Artikel 23

 • 1 Het verzoek om teruggaaf, bedoeld in artikel 66, eerste lid, van de wet, heeft betrekking op slechts één aansluiting en wordt gedaan binnen dertien weken na afloop van het kalenderjaar waarover teruggaaf wordt verzocht.

 • 2 In het verzoek om teruggaaf, bedoeld in artikel 66, eerste lid, van de wet, worden ten minste de volgende gegevens vermeld:

  • a. het kalenderjaar waarover teruggaaf wordt verzocht;

  • b. naam en adres van de verbruiker;

  • c. naam en adres van de leverancier of leveranciers;

  • d. de EAN-code van de aansluiting via welke de elektriciteit geleverd is waarop het verzoek betrekking heeft;

  • e. de hoeveelheid elektriciteit die in het kalenderjaar waarover teruggaaf wordt verzocht via de aansluiting, bedoeld in onderdeel d, geleverd is, voor zover deze elektriciteit zakelijk is verbruikt en niet op grond van artikel 64, eerste of derde lid, van de wet van energiebelasting is vrijgesteld.

 • 3 Bij het verzoek worden overgelegd:

  • a. de factuur of facturen waaruit blijkt hoeveel energiebelasting ter zake van de in het tweede lid, onderdeel e, bedoelde elektriciteit in rekening is gebracht;

  • b. de verklaringen, bedoeld in artikel 66, derde en vierde lid, van de wet.

 • 4 De verklaring, bedoeld in artikel 66, derde lid, van de wet, wordt door de verbruiker ondertekend en bevat ten minste:

  • a. de dagtekening;

  • b. naam en adres van de verbruiker.

 • 5 De verklaringen, bedoeld in artikel 66, vierde lid, van de wet, worden door de verbruiker ondertekend en bevatten ten minste:

  • a. de dagtekening;

  • b. naam en adres van de verbruiker;

  • c. de EAN-code van de aansluiting waarop de verklaringen betrekking hebben;

  • d. het kalenderjaar waarop de verklaringen betrekking hebben.

 • 6 De verbruiker richt zijn administratie zodanig in dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen omtrent alle voor de toepassing van de teruggaafregeling, bedoeld in artikel 66 van de wet, van belang zijnde bedrijfshandelingen.

Artikel 24

 • 1 1. In het verzoek om teruggaaf, bedoeld in artikel 67, eerste lid, van de wet, worden de volgende gegevens vermeld:

  • a. de verbruiksperiode waarop het verzoek betrekking heeft;

  • b. naam en adres van de gebruiker van de onroerende zaak;

  • c. naam en adres van de exploitant van de installatie voor blokverwarming;

  • d. de hoeveelheid warmte die in de verbruiksperiode is verbruikt, en

  • e. de stand van de warmtehoeveelheidsmeter aan het begin en aan het einde van de verbruiksperiode.

 • 2 In de afrekening, bedoeld in artikel 24, derde lid, van het besluit, worden vermeld de totale hoeveelheid warmte die in het blokverwarmingscomplex is verbruikt in de verbruiksperiode waarop het verzoek om teruggaaf betrekking heeft, alsmede het aandeel van de gebruiker daarin.

Artikel 25

 • 1 In het verzoek om teruggaaf, bedoeld in artikel 68, eerste lid, van de wet, worden de volgende gegevens vermeld:

  • a. het tijdvak waarover teruggaaf wordt verzocht;

  • b. naam en adres van de verbruiker;

  • c. naam en adres van de leveranciers;

  • d. de hoeveelheden aardgas en elektriciteit waarvoor teruggaaf wordt verzocht;

  • e. de periode van levering van aardgas en elektriciteit, en

  • f. het bedrag aan belasting dat wordt teruggevraagd.

 • 2 De administratie van degene die het in het eerste lid bedoelde verzoek om teruggaaf indient, is zodanig ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze alle voor de vaststelling van het bedrag van de teruggaaf van belang zijnde gegevens zijn opgenomen.

Artikel 26

Artikel 27

 • 1 De administratie van degene die verzoekt om teruggaaf van belasting als bedoeld in artikel 70 van de wet, is zodanig ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze alle voor de vaststelling van het bedrag van de teruggaaf van belang zijnde gegevens zijn opgenomen.

 • 2 In het verzoek om teruggaaf, bedoeld in artikel 70 van de wet, worden de volgende gegevens vermeld:

  • a. het tijdvak waarover teruggaaf wordt verzocht;

  • b. naam en adres van de verbruiker;

  • c. naam en adres van de leveranciers;

  • d. de hoeveelheid en het soort product waarvoor teruggaaf wordt verzocht per leverancier;

  • e. de periode van levering van het product, en

  • f. het bedrag aan belasting dat wordt teruggevraagd.

Artikel 28

 • 1 De administratie van de belastingplichtige, bedoeld in artikel 53, eerste lid, van de wet, dient zodanig te zijn ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen met betrekking tot:

  • a. de hoeveelheden aardgas en elektriciteit die zijn geleverd;

  • b. de opbouw van de voorschotbedragen;

  • c. de herleiding van de voorschotbedragen naar de hoeveelheden aardgas en elektriciteit;

  • d. de belasting begrepen in voorschotnota's en voorschotbedragen;

  • e. de belasting begrepen in eindfacturen;

  • f. de belasting begrepen in facturen;

  • g. het aantal aansluitingen voor aardgas en elektriciteit;

  • h. de periode van aansluiting;

  • i. het aantal malen dat de belastingvermindering is toegepast;

  • j. de evenredige toedeling van belastingverminderingen bij afwijkende verbruiksperioden;

  • k. het eigen verbruik;

  • l. de contracten ten aanzien van de onbemeterde aansluitingen;

  • m. de toepassing van artikel 50, vierde lid, van de wet;

  • n. de toepassing van de tarieven, bedoeld in artikel 59, eerste lid, van de wet;

  • o. de toepassing van de tarieven, bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de wet;

  • p. de toepassing van de vrijstellingen, bedoeld in artikel 64, van de wet.

Artikel 29

 • 1 De administratie van een installatie waarin zuivere biomassa zodanig wordt verwerkt dat daaruit elektriciteit wordt opgewekt, dient zodanig te zijn ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze alle gegevens zijn opgenomen welke van belang zijn voor de jaarlijkse vaststelling van:

  • a. de door de installatie geproduceerde hoeveelheid elektriciteit alsmede de aan het distributienet geleverde hoeveelheid elektriciteit;

  • b. de verbruikte hoeveelheid fossiele brandstof en de energie-inhoud daarvan;

  • c. de verbruikte hoeveelheid biomassa die als zuivere biomassa kan worden aangemerkt en de energie-inhoud daarvan;

  • d. de verbruikte hoeveelheid biomassa die niet als zuivere biomassa kan worden aangemerkt en de energie-inhoud daarvan;

  • e. het netto elektrisch rendement van de installatie.

 • 2 De administratie van een installatie waarin zuivere biomassa wordt verwerkt op een wijze als bedoeld in het eerste lid, dient zodanig te zijn ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen omtrent alle voor de toepassing van artikel 14 van belang zijnde bedrijfshandelingen.

 • 3 De administratie van een installatie waarin biomassa zodanig wordt verwerkt dat daaruit stortgas, rioolwaterzuiveringsgas of biogas wordt gewonnen, dient zodanig te zijn ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze alle gegevens zijn opgenomen welke van belang zijn voor de jaarlijkse vaststelling van de door de installatie gewonnen en aan het distributienet geleverde hoeveelheid stortgas, rioolwaterzuiveringsgas, of biogas.

Hoofdstuk IX. Algemene bepaling

Artikel 33

 • 1 De administratie van degene die verzoekt om teruggaaf van belasting, bedoeld in artikel 92, eerste lid, van de wet, is zodanig ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze alle voor de vaststelling van het bedrag van de teruggaaf van belang zijnde gegevens zijn opgenomen.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Bijlage bij de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag

[Vervallen per 01-01-2013]

Naar boven