Regeling uitvoerprocedure en uitvoerkenteken(-bewijs)

[Regeling vervallen per 23-07-2008.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-10-1994 t/m 22-07-2008

Regeling uitvoerprocedure en uitvoerkenteken(-bewijs)

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 9, eerste lid, onder 1e en 2e, van de Wegenverkeerswet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-07-2008]

  • 1 De eigenaar of houder van een motorrijtuig aan wie een driedelig kentekenbewijs is afgegeven, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 13a, eerste lid, van het Reglement kentekenregistratie het kentekenbewijs te zamen met de kopie overlegt, dient daarbij tevens een in artikel 2 van de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 december 1991 (Stcrt. 244) bedoeld legitimatiebewijs alsmede een ingevulde en ondertekende verklaring van een bij ministeriële regeling vastgesteld model in drievoud over te leggen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-07-2008]

  • 1 [Red: Wijzigt het Besluit kentekenbewijzen.]

  • 2 [Red: Wijzigt de regeling betreffende opgave bijzondere kentekens.]

  • 3 [Red: Wijzigt de regeling vaststelling geldigheidsduur van kentekenbewijzen met bijzondere kentekens.]

  • 4 [Red: Wijzigt het Besluit kentekens en kentekenplaten.]

  • 5 [Red: Wijzigt de regeling vaststelling van de kosten van kenteken- en registratiebewijzen.]

  • 6 [Red: Wijzigt de regeling vaststelling van regelen voor het zichtbaar voeren van deel III van kentekenbewijs.]

  • 7 [Red: Wijzigt de regeling voorschriften legitimatie bij aanvraag kentekenbewijs]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 september 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven