Reisregeling buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 22-12-2007 t/m 10-01-2008

Reisregeling buitenland

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het Reisbesluit buitenland;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstig toepassing.

Artikel 2. Eigen motorvoertuig voor reisgedeelte binnen Nederland

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als bedoeld in artikel 7, onderdeel b, van het besluit bedraagt € 0,09 per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt verhoogd met € 0,09 per afgelegde kilometer voor iedere in het kader van de dienstreis meereizende betrokkene, tot een maximum van € 0,37 per afgelegde kilometer.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De periode waarop het bepaalde in het eerste lid van toepassing is kan naar keuze van de ambtenaar worden vastgesteld op een kalendermaand of een heel kalenderjaar.

 • 3 Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking in de loop van een kalenderjaar dient de na toepassing van het eerste lid eventueel verschuldigde loonheffing te worden ingehouden uiterlijk in de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin de dienstbetrekking eindigt.

 • 4 Indien op grond van het tweede lid is gekozen voor een heel kalenderjaar worden de vergoedingen genoemd in artikel 2 geacht te zijn toegekend bij wijze van voorschot.

 • 5 Na afloop van de gekozen periode worden de in het vierde lid bedoelde vergoedingen definitief vastgesteld.

 • 6 Voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in de gekozen periode uitbetaalde vergoedingen dient te worden uitgegaan van alle daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de daadwerkelijk afgelegde woon-werkverkeerkilometers.

 • 7 Het zesde lid is niet van toepassing indien doorgaans naar een vaste plaats van tewerkstelling wordt gereisd waarvoor de vaste tegemoetkoming als bedoeld in artikelen 11, vierde lid, 12 en 13 van de Verplaatsingskostenregeling 1989 bij wijze van voorschot wordt toegekend en waarbij de totale afstand (heen en terug) tussen de woning en die plaats van tewerkstelling niet meer dan 150 kilometer bedraagt. In dat geval kan voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in de gekozen periode uitbetaalde vergoedingen worden uitgegaan van alle in die periode daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de overeenkomstig artikel 13a, achtste lid, van de Verplaatsingskostenregeling 1989 berekende woon-werkverkeerkilometers.

Artikel 3. Verblijfkosten

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Voor de berekening van de vergoeding voor verblijfkosten als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit wordt uitgegaan van de in de bijlage I bij deze regeling opgenomen tarieflijst voor de verschillende gebieden waarin wordt gereisd, met dien verstande dat:

  • a. voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van een dienstreis van vier uur of langer dat aansluit op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot, artikel 5 van de Reisregeling binnenland overeenkomstig wordt toegepast;

  • b. indien bij reizen, anders dan bij reizen per vliegtuig of boot, tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor logies behoeven te worden gemaakt, deze gedeelten kunnen worden gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte in welk geval het daarvoor alsdan geldende tarief kan worden toegepast.

 • 2 De vergoeding voor verblijfkosten bestaat uit:

  • a. een vergoeding voor kleine uitgaven (urencomponent) ter grootte van 1,5 procent van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten (logiescomponent) tot maximaal per overnachting het daarvoor opgenomen bedrag in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, met dien verstande dat indien niet een bewijsstuk kan worden overgelegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid een bedrag wordt vergoed van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. een ontbijtvergoeding ter grootte van 12 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. een lunchvergoeding (lunchcomponent) ter grootte van 20 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor iedere periode van 12.00 uur tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. een dinervergoeding (dinercomponent) ter grootte van 32 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid, bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 18.00 tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 3 De aanspraak op de in het tweede lid onder c, d en e bedoelde vergoedingen bestaat slechts voor zover voor het verkrijgen van een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de vergoedingen genoemd in het tweede lid, onder b en c.

 • 5 Dit artikel geldt niet ten aanzien van verblijfkosten waarvoor onder toepassing van artikel 4 in vergoeding wordt voorzien.

Artikel 4. Verblijfkosten bij langdurig verblijf in het buitenland

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Indien de betrokkene een dienstreis maakt van langer dan zestig dagen vanwege het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten Nederland bestaat de vergoeding voor verblijfkosten die verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving van die plaats in ieder geval met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding is, uit:

Artikel 5. Garderobekosten

[Vervallen per 01-01-2020]

De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12 van het besluit bedraagt de helft van de naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van kleding en uitrusting. Per kalenderjaar kan de tegemoetkoming voor aangeschafte kleding en uitrusting maximaal € 453,78 bedragen, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude.

Een aantal van deze gebieden wordt in de bij deze regeling gevoegde bijlage II genoemd.

Artikel 6. Kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage

[Vervallen per 01-01-2020]

De maximumvergoeding van kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het besluit bedraagt € 2.268,90 per dienstreis.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling, die met de toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1994.

's-Gravenhage, 12 september 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

Directeur-generaal Management en Personeelsbesleid

,

H.A.P.M. Pont

Bijlage I. behorende bij de Reisregeling buitenland per 01-10-2007

[Vervallen per 01-01-2020]

Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland

Land- of gebiedsdeel

Maximum-

bedrag logieskosten in euro

Bedrag overige kosten

in euro

Afghanistan

   

Kabul

66

56

Overige

25

14

     

Albanië

   

Tirana

168

69

Overige

101

40

     

Algerije

   

Algiers

105

97

Overige

125

55

     

Amerikaans Samoa

64

32

     

Angola

   

Luanda

167

107

Overige

133

53

     

Anguilla

88

73

     

Antigua

131

105

     

Argentinië

   

Buenos Aires

120

75

Overige

109

59

     

Armenië

   

Jerevan

86

50

Overige

50

36

     

Aruba

172

81

     

Australië

   

Melbourne

105

105

Canberra

105

105

Sydney

105

105

Overige

99

78

     

Azerbajdzjan

   

Bakoe

132

71

Overige

32

19

     

Bahamas

151

73

     

Bahrain

123

64

     

Bangladesh

   

Dhaka

97

50

Overige

48

20

     

Barbados

143

110

     

Belarus

   

Minsk

85

57

Overige

75

36

     

België

118

107

     

Belize

95

51

     

Benin

   

Cotonou

79

64

Overige

54

24

     

Bermuda

103

41

     

Bhutan

   

Thimpu

62

30

Overige

62

24

     

Bolivia

   

La Paz

92

27

Overige

65

14

     

Bosnië-Hercegovina

   

Sarajevo

94

48

Banja Luka

44

39

Bihac

44

39

Mostar

62

35

Overige

37

21

     

Botswana

   

Gaberone

95

37

Overige

208

56

     

Brazilië

   

Brasilia

141

48

Rio de Janeiro

205

63

Sao Paulo

164

43

Overige

189

41

     

Brunei

   

Bandar Seri Begawan

101

57

Overige

164

74

     

Bulgarije

   

Sofia

157

48

Bourgas

49

26

Plovdiv

49

26

Varna

49

26

Overige

25

18

     

Burkina Faso

   

Ouagadougou

116

91

Overige

85

68

     

Burundi

   

Bujumbura

100

49

Overige

23

19

     

Cambodja

   

Phnom-Penh

53

34

Overige

128

36

     

Canada

   

Ottawa

144

78

Calgary

167

88

Halifax

123

85

Montreal

138

85

Quebec City

96

64

Toronto

192

104

Vancouver

161

108

Overige

96

66

     

Canarische Eilanden

80

66

     

Caymaneilanden

135

48

     

Centraal Afrikaanse Republiek

   

Bangui

61

46

Overige

25

26

     

Chili

   

Santiago

81

58

Overige

69

54

     

China

   

Peking

73

67

Hong Kong

223

101

Macao

71

53

Overige

135

48

     

Colombia

   

Bogotá

110

47

Overige

137

41

     

Comoren

   

Moroni

69

44

Overige

50

35

     

Cookeilanden

   

Rarotonga

85

33

Overige

74

27

     

Costa Rica

   

San José

91

42

Overige

68

30

     

Cuba

   

Havana

105

67

Overige

107

49

     

Cyprus

   

Nicosia

110

67

Overige

78

61

     

Denemarken

147

90

     

Djibouti

   

Djibouti

117

88

Overige

34

33

     

Dominica

89

67

     

Dominicaanse Republiek

   

Santo Domingo

85

55

Overige

110

34

     

Duitsland

   

Berlijn

134

82

Bonn

129

76

Frankfurt

142

84

Hamburg

146

76

München

142

84

Overige

86

70

     

Ecuador

   

Quito

67

62

Overige

78

47

     

Egypte

   

Caïro

91

51

Overige

92

47

     

El Salvador

   

San Salvador

79

52

Overige

35

27

     

Equatoriaal Guinea

   

Malabo

96

81

Overige

105

58

     

Eritrea

   

Asmara

96

60

Overige

28

22

     

Estland

   

Tallinn

89

62

Parnu

59

34

Tartu

64

32

Overige

46

23

     

Ethiopië

   

Addis Abeba

121

63

Overige

30

17

     

Fiji

   

Suva

80

83

Overige

175

53

     

Filipijnen

   

Manila

75

39

Overige

62

20

     

Finland

   

Helsinki

154

55

Overige

112

56

     

Frankrijk

   

Parijs

137

92

Overige

99

99

     

Frans Guyana

   

Cayenne

70

67

Overige

43

46

     

Frans Polynesië

111

60

     

Gabon

   

Libreville

120

91

Overige

137

56

     

Gambia

   

Banjul

109

62

Overige

22

18

     

Georgië

   

Tiflis

196

80

Bakuriani

50

31

Batumi

42

32

Gudauri

55

34

Overige

45

30

     

Ghana

   

Accra

95

53

Overige

75

29

     

Gibraltar

49

43

     

Grenada

142

81

     

Griekenland

   

Athene

156

81

Overige

100

54

     

Groenland

139

58

     

Groot-Brittannië

   

Londen

213

113

Overige

211

93

     

Guadeloupe

69

71

     

Guam

109

47

     

Guatemala

   

De stad Guatemala

74

60

Overige

91

55

     

Guinee

   

Conakry

75

44

Overige

23

18

     

Guinee-Bissau

   

Bissau

97

55

Overige

46

44

     

Guyana

   

Georgetown

74

44

Overige

38

19

     

Haïti

   

Port-au-Prince

76

72

Overige

55

21

     

Honduras

   

Tegucigalpa

110

46

San Pedro Sula

83

46

Overige

74

34

     

Hongarije

135

67

     

Ierland

155

87

     

India

   

New Delhi

163

55

Overige

252

45

     

Indonesië

   

Jakarta

68

49

Overige

82

27

     

Irak

   

Bagdad

53

36

Overige

35

36

     

Iran

   

Teheran

83

45

Overige

80

52

     

Israël

   

Tel Aviv

136

83

Haifa

151

72

Herzliya

124

61

Jeruzalem

102

57

Tiberias

99

66

Overige

57

59

     

Italië

   

Rome

192

123

Brindisi

152

79

Florence

160

141

Milaan en Porto Ercole

150

176

Venetië

234

156

Overige

140

151

     

Ivoorkust

   

Abidjan

128

109

Overige

60

53

     

Jamaica

   

Kingston

96

50

Overige

122

66

     

Japan

   

Tokio

118

133

Fukuoka

75

72

Kobe

79

78

Kyoto

108

80

Nagoya

79

74

Osaka

88

107

Yokohama

113

87

Overige

66

56

     

Jemen

   

Sana'a

85

56

Overige

83

31

     

Jordanië

   

Amman

120

60

Overige

102

54

     

Kaapverdië

   

Praia

88

85

Overige

72

70

     

Kameroen

   

Yaoundé

124

73

Douala

124

73

Overige

36

33

     

Kazachstan

   

Astana

165

65

Alma Ata

124

89

Overige

123

31

     

Kenia

   

Nairobi

98

56

Overige

76

35

     

Kiribati

   

Kiritimati (= Christmas)

107

74

Overige eilanden

57

24

     

Kongo

   

Brazzaville

119

101

Overige

80

40

     

Kongo, Democratische Republiek

   

Kinshasa

103

89

Overige

81

37

     

Korea, Democratische Republiek (N-Korea)

   

Pyongyang

90

36

Overige

46

36

     

Korea, Republiek (Z-Korea)

   

Seoul

141

130

Overige

147

98

     

Kroatië

   

Zagreb

149

117

Dubrovnik

117

99

Split

95

49

Overige

46

52

     

Kuweit

172

78

     

Kyrgyzstan

   

Bishkek

263

85

Overige

29

18

     

Laos

   

Vientiane

85

40

Overige

51

18

     

Lesotho

   

Maseru

104

47

Overige

46

27

     

Letland

   

Riga

117

66

Overige

48

48

     

Libanon

   

Beiroet

115

45

Overige

76

37

     

Liberia

   

Monrovia

98

90

Overige

19

23

     

Libië

   

Tripoli

221

79

Overige

46

43

     

Litouwen

   

Vilnius

109

67

Overige

70

48

     

Luxemburg

118

107

     

Maagdeneilanden (Brits)

128

82

     

Maagdeneilanden (VS)

108

90

     

Macedonië

   

Skopje

121

53

Ohrid

42

24

Overige

36

18

     

Madagascar

   

Antanarivo

98

60

Overige

72

23

     

Malawi

   

Lilongwe

115

50

Overige

121

35

     

Maladiven

   

Malé

68

32

Overige

203

57

     

Maleisië

   

Kuala Lumpur

69

50

Overige

74

37

     

Mali

   

Bamako

113

100

Overige

57

48

     

Malta

112

78

     

Mariana-eilanden (= Noordelijke Mariana-eilanden)

   

Saipan

95

58

Overige

11

7

     

Marokko

   

Rabat

108

122

Overige

131

59

     

Marshalleilanden

   

Majuro

98

74

Overige

79

24

     

Martinique

70

76

     

Mauretanië

   

Nouakchott

97

59

Overige

37

22

     

Mauritius

   

Port Louis

105

61

Overige

76

47

     

Mexico

   

Mexico-Stad

133

82

Overige

179

64

     

Micronesië

   

Truk

107

51

Overige

163

46

     

Moldavië

   

Chisinau

97

52

Overige

25

14

     

Monaco

115

80

     

Mongolië

   

Ulan Bator

44

31

Overige

29

7

     

Montenegro

   

Podgorica

85

42

Overige

52

34

     

Montserrat

110

60

     

Mozambique

   

Maputo

105

60

Overige

69

40

     

Myanmar (Burma)

   

Yangon (= Rangoon)

35

44

Overige

48

19

     

Namibië

   

Windhoek

79

39

Overige

125

41

     

Nauru

54

54

     

Nederlandse Antillen

200

76

     

Nepal

   

Kathmandu

51

29

Overige

58

20

     

Nicaragua

   

Managua

139

44

Overige

37

24

     

Nieuw-Caledonië

73

67

     

Nieuw-Guinea

   

Port Moresby

101

50

Overige

85

29

     

Nieuw-Zeeland

   

Wellington

109

85

Auckland

109

85

Christchurch

109

85

Overige

105

72

     

Niger

   

Niamey

111

65

Overige

57

32

     

Nigeria

   

Abuja

137

78

Lagos

198

94

Overige

235

53

     

Niue

52

38

     

Noorwegen

134

70

     

Oeganda

   

Kampala

178

81

Overige

104

20

     

Oekraïne

   

Kyjiv (= Kiew)

189

98

Overige

110

50

     

Oezbekistan

   

Tasjkent

92

69

Overige

69

19

     

Oman

   

Muscat

147

76

Overige

145

58

     

Oostenrijk

91

116

     

Oost-Timor

   

Dili

79

40

Overige

71

33

     

Pakistan

   

Islamabad

175

48

Overige

153

68

     

Palau

   

Koror

111

60

Overige

11

7

     

Panama

   

Panamá

66

59

Overige

84

32

     

Papoea Nieuw-Guinea

   

(Zie Nieuw-Guinea)

   
     

Paraguay

   

Asunción

93

45

Overige

22

40

     

Peru

   

Lima

100

57

Overige

113

42

     

Polen

   

Warschau

168

112

Overige

86

42

     

Portugal

154

102

     

Puerto Rico

224

89

     

Qatar

   

Doha

169

77

Overige

169

77

     

Reunión

74

66

     

Roemenië

   

Boekarest

263

94

Overige

126

46

     

Russische Federatie

   

Moskou

204

93

Basjkortostan

84

68

Kamchatka

85

54

Kemorovo

104

54

Perm

104

54

Rostov

85

47

Sacha

101

58

Saratov

104

54

Sotsji

124

37

St.Petersburg

197

111

Vladivostok

113

57

Overige

58

46

     

Rwanda

   

Kigali

126

47

Overige

70

28

     

Samoa

   

Apia

132

36

Overige

37

12

     

Sao Tomé en Príncipe

   

Sao Tomé

102

46

Principe

73

45

Overige

38

31

     

Saudi Arabië

   

Ar Riaad (= Riyadh)

99

60

Overige

93

58

     

Senegal

   

Dakar

101

67

Overige

59

44

     

Servië

   

Belgrado

177

92

Pristina

84

51

Overige

45

38

     

Seychellen

167

52

     

Sierra Leone

   

Freetown

75

50

Overige

24

20

     

Singapore

145

85

     

Slovenië

   

Ljubljana

137

40

Bled

74

48

Portoroz

62

32

Overige

46

27

     

Slowakije

   

Bratislava

217

117

Overige

69

33

     

Solomoneilanden

   

Honiara

56

49

Overige

60

22

     

Somalië

   

Mogadishu

43

20

Overige

34

15

     

Spanje

   

Madrid

194

140

Barcelona

204

97

València

148

87

Overige

101

59

     

Sri Lanka

   

Colombo

48

33

Overige

36

18

     

St.Kitts/Nevis

112

76

     

St.Lucia

117

57

     

St.Vincent/Grenada

117

69

     

Sudan

   

Khartoum

120

74

Overige

109

34

     

Suriname

92

42

     

Swaziland

   

Mbabane

129

46

Overige

326

57

     

Syrië

   

Damascus

97

67

Overige

98

42

     

Tadzjikistan

   

Dushanbe

69

50

Overige

30

20

     

Tahiti

97

52

     

Taiwan

143

88

     

Tanzania

   

Dar es Salaam

106

50

Overige

95

28

     

Thailand

   

Bangkok

156

77

Overige

102

30

     

Togo

   

Lomé

82

72

Overige

34

27

     

Tokelau

21

36

     

Tonga

   

Vava’u

76

85

Overige

84

43

     

Trinidad & Tobago

   

Trinidad

143

72

Tobago

143

79

     

Tsjaad

   

N’djamena

131

80

Overige

45

32

     

Tsjechië

   

Praag

154

67

Brno

126

52

Cesky Krumlov

91

40

Hradec Kralové

52

22

Karlovy Vary

95

54

Olomouc

70

33

Ostrava

126

39

Plzeñ

56

25

Overige

28

16

     

Tunesië

   

Tunis

65

58

Overige

42

44

     

Turkmenistan

40

75

     

Turks en Caicoseilanden

   

Grand Turk

114

50

Providenciales

98

59

     

Turkije

   

Ankara

62

45

Antalya

72

44

Bursa

68

42

Istanbul

89

52

Izmir

69

56

Zuidoostelijk Anatolia

51

38

Overige

44

29

     

Tuvalu

   

Funafuti

84

30

Overige

19

50

     

Uruguay

   

Montevideo

89

65

Colonia

91

36

Punta del Este

114

75

Salto

83

36

Overige

53

50

     

Vanuatu

   

Port Villa

140

134

Overige

72

33

     

Venezuela

   

Caracas

111

63

Overige

122

42

     

Verenigd Koninkrijk

   

(zie Groot-Brittannië)

   
     

Verenigde Arabische Emiraten

   

Abu Dhabi

182

79

Overige

206

82

     

Verenigde Staten van Amerika

   

Washington D.C.

166

72

Boston

167

60

Chicago

134

64

Honolulu

129

51

Los Angeles

140

55

Miami

127

61

New York

197

70

Philadelphia

132

79

San Francisco

191

65

Overige

95

53

     

Vietnam

   

Hanoi

57

28

Overige

61

24

     

Wallis en Futuna

67

59

     

Westbank en Gazastrook

   

Gazastrook

50

35

Jericho

63

40

Westbank overige

40

32

     

IJsland

166

80

     

Zambia

   

Lusaka

166

102

Overige

131

49

     

Zimbabwe

   

Harare

129

101

Overige

224

55

     

Zuid Afrika

   

Pretoria

112

44

Durban

93

48

Johannesburg

292

100

Kaapstad

121

52

Oost Londen

83

41

Port Elizabeth

91

45

Rustenburg

265

95

Ulindi

75

40

Overige

67

43

     

Zweden

   

Stockholm

181

58

Gothenburg

181

51

Malmö

181

58

Overige

141

51

     

Zwitserland

120

94

Bijlage II. Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

[Vervallen per 01-01-2020]

I. Gebieden met polaire koude in de winter

[Vervallen per 01-01-2020]

 • Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

 • China: Peking

 • Finland: Helsinki

 • Groenland: Nuuk

 • IJsland: Reykjavik

 • Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

 • Noord- en Zuidpool

 • Noorwegen: Oslo

 • Oekraïne: Kiew

 • Polen: Warschau

 • Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

 • Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

 • Verenigde Staten: Chicago

 • Zweden: Stockholm

II. Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

[Vervallen per 01-01-2020]

 • Angola: Luanda

 • Bahama's: Nassau

 • Bangladesh: Chittagong, Dakha

 • Barbados: Bridgetown

 • Belize: Belmopan

 • Benin: Cotonou

 • Bolivia: Santa Cruz

 • Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

 • Burkina Faso: Ouagadougou

 • Burundi: Bujumbura

 • Cambodja: Phnom Penh

 • Colombia: Barranquilla

 • Costa Rica: San José

 • Cuba: Havanna

 • Djibouti: Djibouti

 • Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

 • El Salvador: San Salvador

 • Equador: Guayaquil

 • Filipijnen: Manila

 • Frans Guyana: Cayenne

 • Gabon: Libreville

 • Ghana: Accra

 • Guatemala: de stad Guatemala

 • Guyana: Georgetown

 • Haïti: Port-au-Prince

 • Honduras: Tegucigalpa

 • Hongkong: Hongkong

 • India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

 • Indonesië: Jakarta

 • Irak: Bagdad

 • Ivoorkust: Abidjan

 • Jamaica: Kingston

 • Kameroen: Douala, Yaoundé

 • Kenia: Mombasa, Nairobi

 • Koeweit: Koeweit

 • Laos: Vientiane

 • Liberia: Monrovia

 • Madagascar: Antanarivo

 • Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

 • Mali: Bamako

 • Martinique: Fort-de-France

 • Mexico: Acapulco

 • Mozambique: Maputo

 • Myanmar (Burma): Rangoon

 • Nederlandse Antillen: Willemstad

 • Nicaragua: Managua

 • Nigeria: Lagos

 • Oeganda: Kampala

 • Oman: Muscat

 • Pakistan: Karachi

 • Panama: Panamá

 • Paraquay: Asunción

 • Puerto Rico: San Juan

 • Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

 • Senegal: Dakar

 • Sierra Leone: Freetown

 • Singapore: Singapore

 • Somalië: Mogadishu

 • Sri Lanka: Colombo

 • Sudan: Khartoem

 • Suriname: Paramaribo

 • Tanzania: Dar es Salaam

 • Thailand: Bangkok

 • Trinidad: Piarco, Port of Spain

 • Venezuela: Caracas

 • Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

 • Verenigde Staten: Hawaii, Miami

 • Viëtnam: Ho Chi Minhstad

 • Zaïre: Kinshasa

 • Zambia: Lusaka

III. Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

[Vervallen per 01-01-2020]

 • Algerije: Algiers

 • Egypte: Cairo

 • Libanon: Beiroet

 • Libië: Tripoli

 • Tunesië: Tunis

IV. Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

[Vervallen per 01-01-2020]

 • Argentinië: Buenos Aires

 • Peru: Lima

 • Uruguay: Montevideo

 • Zuid Afrika: Kaapstad

Terug naar begin van de pagina