Reisregeling buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 15-07-2004 t/m 30-09-2004

Reisregeling buitenland

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het Reisbesluit buitenland;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstig toepassing.

Artikel 2. Eigen motorvoertuig voor reisgedeelte binnen Nederland

[Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 2a

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 2 De periode waarop het bepaalde in het eerste lid van toepassing is kan naar keuze van de ambtenaar worden vastgesteld op een kalendermaand, kalenderkwartaal, half kalenderjaar of een heel kalenderjaar.

 • 3 Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking in de loop van een kalenderjaar dient de na toepassing van het eerste lid eventueel verschuldigde loonheffing te worden ingehouden uiterlijk in de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin de dienstbetrekking eindigt.

 • 4 Indien op grond van het tweede lid is gekozen voor een kalenderkwartaal, half kalenderjaar of een heel kalenderjaar worden de vergoedingen genoemd in artikel 2 geacht te zijn toegekend bij wijze van voorschot.

 • 5 Na afloop van de gekozen periode worden de in het vierde lid bedoelde vergoedingen definitief vastgesteld.

 • 6 Voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in de gekozen periode uitbetaalde vergoedingen dient te worden uitgegaan van alle daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de daadwerkelijk afgelegde woon-werkverkeerkilometers.

 • 7 Het zesde lid is niet van toepassing indien doorgaans naar een vaste plaats van tewerkstelling wordt gereisd waarvoor de vaste tegemoetkoming als bedoeld in artikelen 11, vierde lid, 12 en 13 van de Verplaatsingskostenregeling 1989 bij wijze van voorschot wordt toegekend en waarbij de totale afstand (heen en terug) tussen de woning en die plaats van tewerkstelling niet meer dan 150 kilometer bedraagt. In dat geval kan voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in de gekozen periode uitbetaalde vergoedingen worden uitgegaan van alle in die periode daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de overeenkomstig artikel 13a, achtste lid, van de Verplaatsingskostenregeling 1989 berekende woon-werkverkeerkilometers.

Artikel 3. Verblijfkosten

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Voor de berekening van de vergoeding voor verblijfkosten als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit wordt uitgegaan van de in de bijlage I bij deze regeling opgenomen tarieflijst voor de verschillende gebieden waarin wordt gereisd, met dien verstande dat:

  • a. voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van een dienstreis van vier uur of langer dat aansluit op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot, artikel 5 van de Reisregeling binnenland overeenkomstig wordt toegepast;

  • b. indien bij reizen, anders dan bij reizen per vliegtuig of boot, tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor logies behoeven te worden gemaakt, deze gedeelten kunnen worden gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte in welk geval het daarvoor alsdan geldende tarief kan worden toegepast.

 • 2 De vergoeding voor verblijfkosten bestaat uit:

  • a. een vergoeding voor kleine uitgaven (urencomponent) ter grootte van 1,5 procent van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten (logiescomponent) tot maximaal per overnachting het daarvoor opgenomen bedrag in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, met dien verstande dat indien niet een bewijsstuk kan worden overgelegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid een bedrag wordt vergoed van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. een ontbijtvergoeding ter grootte van 12 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. een lunchvergoeding (lunchcomponent) ter grootte van 20 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor iedere periode van 12.00 uur tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. een dinervergoeding (dinercomponent) ter grootte van 32 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid, bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 18.00 tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 3 De aanspraak op de in het tweede lid onder c, d en e bedoelde vergoedingen bestaat slechts voor zover voor het verkrijgen van een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de vergoedingen genoemd in het tweede lid, onder b en c.

 • 5 Dit artikel geldt niet ten aanzien van verblijfkosten waarvoor onder toepassing van artikel 4 in vergoeding wordt voorzien.

Artikel 4. Verblijfkosten bij langdurig verblijf in het buitenland

[Vervallen per 01-01-2020]

 • 1 Indien de betrokkene een dienstreis maakt van langer dan zestig dagen vanwege het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten Nederland bestaat de vergoeding voor verblijfkosten die verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving van die plaats in ieder geval met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding is, uit:

Artikel 5. Garderobekosten

[Vervallen per 01-01-2020]

De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12 van het besluit bedraagt de helft van de naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van kleding en uitrusting. Per kalenderjaar kan de tegemoetkoming voor aangeschafte kleding en uitrusting maximaal € 453,78 bedragen, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude.

Een aantal van deze gebieden wordt in de bij deze regeling gevoegde bijlage II genoemd.

Artikel 6. Kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage

[Vervallen per 01-01-2020]

De maximumvergoeding van kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het besluit bedraagt € 2.268,90 per dienstreis.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling, die met de toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1994.

's-Gravenhage, 12 september 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

Directeur-generaal Management en Personeelsbesleid

,

H.A.P.M. Pont

Bijlage I. Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland

[Vervallen per 01-01-2020]

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten1

Bedrag overige kosten2

Afghanistan

   

Kabul

49

38

Overige

51

17

     

Albanië

   

Tirana

116 €

63 €

Overige

40 €

24 €

     

Algerije

   

Algiers

111

98

Overige

155

73

     

Amerikaans Samoa

85

42

     

Angola

   

Luanda

131

140

Overige

165

65

     

Anguilla

115

96

     

Antigua

89

133

(zie ook Barbuda)

   
     

Argentinië

   

Buenos Aires

117

98

Overige

60

77

     

Armenië

   

Jerevan

85

46

Overige

49

29

     

Aruba

176

91

     

Australië

   

Melbourne

176 Aus $

104 Aus $

Canberra

176 Aus $

104 Aus $

Sydney

176 Aus $

104 Aus $

Overige

122 Aus $

98 Aus $

     

Azerbajdzjan

   

Bakoe

196

116

Overige

36

19

     

Bahamas

139

60

     

Bahrain

154

73

     

Bangladesh

   

Dhaka

120

62

Overige

71

24

     

Barbados

138

66

     

Barbuda(Antigua

   

en Barbuda)

42

23

     

Belarus

   

Minsk

70 €

59 €

Overige

30 €

21 €

     

België

119 €

83 €

     

Belize

95

50

     

Benin

   

Cotonou

151 €

93 €

Overige

54 €

24 €

     

Bermuda

135

54

     

Bhutan

   

Thimpu

60

30

Overige

65

31

     

Bolivia

   

La Paz

121

39

Overige

86

18

     

Bosnië-Hercegovina

   

Sarajevo

86 €

51 €

Banja Luka

45 €

43 €

Bihac

39 €

43 €

Mostar

45 €

43 €

Overige

38 €

34 €

     

Botswana

   

Gaberone

126

39

Overige

236

74

     

Brazilië

   

Brasilia

66

40

Rio de Janeiro

94

55

Sao Paulo

62

40

Overige

55

22

     

Brunei

110

65

     

Bulgarije

   

Sofia

105 €

26 €

Bourgas

74 €

25 €

Kosloduy

47 €

17 €

Pleven

47 €

17 €

Plovdiv

74 €

25 €

Russe

59 €

21 €

Shoumen

74 €

25 €

Sliven

74 €

25 €

Stara Zagora

47 €

17 €

Varna

79 €

21 €

Veliko Tarnovo

74 €

25 €

Overige

35 €

16 €

     

Burkina Faso

   

Ouagadougou

67 €

62 €

Overige

50 €

38 €

     

Burundi

   

Bujumbura

120

67

Overige

4

12

     

Cambodja

   

Phnom-Penh

115

57

Overige

55

18

     

Canada

   

Ottawa

170 Can $

88 Can $

Calgary

164 Can $

91 Can $

Montreal

180 Can $

102 Can $

Quebec City

134 Can $

95 Can $

Toronto

236 Can $

114 Can $

Vancouver

220 Can $

95 Can $

Overige

136 Can $

72 Can $

     

Canarische Eilanden

81 €

47 €

     

Caymaneilanden

178

63

     

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten3

Bedrag overige kosten4

Centraal Afrikaanse Republiek

   

Bangui

76 €

43 €

Overige

25 €

26 €

     

Chili

   

Santiago

107

71

Overige

83

51

     

China

   

Peking

64

59

Overige

102

43

     

Colombia

   

Bogotá

81

40

Overige

91

29

     

Comoren

   

Moroni

91

94

Overige

38

44

     

Cookeilanden

   

Rarotonga

172 NZ $

68 NZ $

Overige

150 NZ $

53 NZ $

     

Costa Rica

   

San José

90

53

Overige

72

40

     

Cuba

   

Havana

131

78

Overige

105

41

     

Cyprus

   

Nicosia

104 €

78 €

Overige

87 €

47 €

     

Denemarken

142 €

87 €

     

Djibouti

   

Djibouti

162

77

Overige

41

34

     

Dominica

112

84

     

Dominicaanse Republiek

   

Santo Domingo

101

67

Overige

116

34

     

Duitsland

   

Berlijn

133 €

78 €

Bonn

109 €

73 €

Frankfurt

114 €

86 €

Hamburg

127 €

78 €

München

114 €

86 €

Overige

79 €

70 €

     

Ecuador

   

Quito

92

66

Overige

107

53

     

Egypte

   

Caïro

106

62

Overige

96

44

     

El Salvador

   

San Salvador

97

68

Overige

45

36

     

Equatoriaal Guinea

   

Malabo

92 €

67 €

Overige

42 €

35 €

     

Eritrea

   

Asmara

96

79

Overige

26

20

     

Estland

   

Tallinn

86 €

59 €

Parnu

57 €

32 €

Tartu

61 €

30 €

Overige

44 €

22 €

     

Ethiopië

   

Addis Abeba

127

99

Overige

22

16

     

Fiji

   

Suva

60

45

Overige

85

35

     

Filipijnen

   

Manila

87

60

Overige

81

25

     

Finland

   

Helsinki

154 €

55 €

Overige

112 €

56 €

     

Frankrijk

   

Parijs

128 €

92 €

Overige

94 €

98 €

     

Frans Guyana

   

Cayenne

70 €

67 €

Overige

43 €

46 €

     

Frans Polynesië

135

73

     

Gabon

   

Libreville

79 €

72 €

Overige

55 €

51 €

     

Gambia

   

Banjul

74

41

Overige

16

11

     

Georgië

   

Tiflis

257

117

Batumi

109

41

Overige

48

39

     

Ghana

   

Accra

125

70

Overige

85

38

     

Gibraltar

50 €

45 €

     

Grenada

181

103

     

Griekenland

   

Athene

144 €

85 €

Overige

78 €

54 €

     

Groenland

137 €

57 €

     

Groot-Brittannië

   

Londen

163 €

85 €

Overige

153 €

70 €

     

Guadeloupe

69 €

71 €

     

Guam

143

62

     

Guatemala

   

De stad Guatemala

92

46

Overige

98

49

     

Guinee

   

Conakry

106

57

Overige

24

20

     

Guinee-Bissau

   

Bissau

58 €

31 €

Overige

34 €

26 €

     

Guyana

   

Georgetown

101

46

Overige

46

20

     

Haïti

   

Port-au-Prince

90

82

Overige

49

14

     

Honduras

   

Tegucigalpa

144

60

Overige

127

60

     

Hongarije

100 €

57 €

     

Hong Kong

144

52

     

Ierland

132 €

74 €

     

India

   

New Delhi

117

55

Overige

146

40

     

Indonesië

   

Jakarta

97

54

Overige

106

42

     

Irak

   

Bagdad

70

47

Overige

46

47

     

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten5

Bedrag overige kosten6

Iran

   

Teheran

120

43

Overige

77

28

     

Israël

   

Tel Aviv

177

100

Haifa

198

94

Jeruzalem

135

86

Tiberias

111

74

Overige

55

48

     

Italië

   

Rome

139 €

82 €

Brindisi

62 €

57 €

Florence

125 €

111 €

Milaan en Porto Ercole

102 €

101 €

Turijn

98 €

74 €

Venetië

125 €

77 €

Overige

100 €

64 €

     

Ivoorkust

   

Abidjan

117 €

72 €

Overige

52 €

34 €

     

Jamaica

   

Kingston

120

106

Overige

143

53

     

Japan

   

Tokio

19800 ¥

18200 ¥

Fukuoka (stad)

18788 ¥

13500 ¥

Hiroshima

10062 ¥

12300 ¥

Kanazawa

13038 ¥

11100 ¥

Kobe

12992 ¥

10700 ¥

     

Kyoto

16324 ¥

14100 ¥

Nagasaki

10920 ¥

9300 ¥

Nagoya

12320 ¥

14400 ¥

Nara

13207 ¥

14200 ¥

Narita

12272 ¥

10900 ¥

     

Okinawa

15048 ¥

10400 ¥

Osaka

12084 ¥

14700 ¥

Sapporo

16640 ¥

11500 ¥

Sendai (stad)

13050 ¥

14700 ¥

Yokohama

18592 ¥

13400 ¥

Overige

8602 ¥

10200 ¥

     

Jemen

   

Sana'a

107

51

Overige

60

37

     

Jordanië

   

Amman

81

54

Overige

135

69

     

Kaapverdië

   

Praia

87

87

Overige

75

74

     

Kameroen

   

Yaoundé

144 €

73 €

Overige

78 €

35 €

     

Kazachstan

   

Astana

190

72

Alma Ata

140

101

Overige

110

29

     

Kenia

   

Nairobi

128

74

Overige

104

38

     

Kiribati

   

Kiritimati(=Christmas)

166 Aus $

115 Aus $

Overige eilanden

99 Aus $

48 Aus $

     

Kongo

   

Brazzaville

137 €

95 €

Overige

64 €

31 €

     

Kongo, Democratische Republiek

   

Kinshasa

101

117

Overige

108

49

     

Korea, Democratische Republiek(N-Korea)

   

Pyongyang

118

48

Overige

60

47

     

Korea, Republiek (Z-Korea)

   

Seoul

189

137

Overige

166

108

     

Kroatië

   

Zagreb

88 €

77 €

Overige

54 €

63 €

     

Kuweit

225

102

     

Kyrgyzstan

   

Bishkek

134

73

Overige

33

16

     

Laos

   

Vientiane

55

32

Overige

62

17

     

Lesotho

   

Maseru

87

30

Overige

30

29

     

Letland

   

Riga

117 €

66 €

Overige

54 €

35 €

     

Libanon

   

Beiroet

89

70

Overige

85

51

     

Liberia

   

Monrovia

124

97

Overige

25

30

     

Libië

   

Tripoli

161

99

Overige

50

49

     

Litouwen

   

Vilnius

128 €

66 €

Overige

94 €

53 €

     

Luxemburg

119 €

83 €

     

Maagdeneilanden (Brits)

168

107

     

Maagdeneilanden (VS)

141

119

     

Macao

86

67

     

Macedonië

   

Skopje

105 €

55 €

Ohrid

37 €

18 €

Overige

27 €

18 €

     

Madagascar

   

Antanarivo

109

79

Overige

63

38

     

Malawi

   

Lilongwe

152

66

Overige

148

36

     

Maladiven

   

Malé

75

34

Overige

134

51

     

Maleisië

   

Kuala Lumpur

62

53

Overige

56

31

     

Mali

   

Bamako

64 €

67 €

Overige

40 €

44 €

     

Malta

109 €

79 €

     

Mariana-eilanden (= Noordelijke Mariana-eilanden)

   

Saipan

124

76

Overige

15

9

     

Marokko

   

Rabat

144

81

Overige

118

70

     

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten7

Bedrag overige kosten8

Marshalleilanden, Republiek van de

   

Majuro

85

33

Overige

103

31

     

Martinique

70 €

76 €

     

Mauretanië

   

Nouakchott

51

42

Overige

33

21

     

Mauritius

   

Port Louis

136

46

Overige

66

23

     

Mexico

   

Mexico-Stad

164

81

Overige

198

55

     

Micronesië, Federale Staten van

   

Truk

85

50

Overige

93

34

     

Moldavië

   

Chisinau

128

68

Overige

29

22

     

Monaco

97 €

79 €

     

Mongolië

   

Ulan Bator

61

41

Overige

18

9

     

Montserrat

83

66

     

Mozambique

   

Maputo

84

74

Overige

94

41

     

Myanmar (Burma)

   

Yangon (=Rangoon)

46

58

Overige

63

26

     

Namibië

   

Windhoek

64

32

Overige

61

24

     

Nauru

41

67

     

Nederlandse Antillen

231

82

     

Nepal

   

Kathmandu

64

52

Overige

73

33

     

Nicaragua

   

Managua

183

57

Overige

44

29

     

Nieuw-Caledonië

89

81

     

Nieuw-Guinea

   

Port Moresby

105

48

Overige

99

31

     

Nieuw-Zeeland

   

Wellington

216 NZ $

117 NZ $

Auckland

216 NZ $

117 NZ $

Christchurch

216 NZ $

117 NZ $

Overig

216 NZ $

123 NZ $

     

Niger

   

Niamey

85 €

57 €

Overige

44 €

23 €

     

Nigeria

   

Abuja

180

88

Lagos

235

84

Overige

76

33

     

Niue

88

64

     

Noorwegen

122 €

63 €

     

Oeganda

   

Kampala

155

50

Overige

70

21

     

Oekraïne

   

Kyjiv (= Kiew)

174

76

Overige

149

66

     

Oezbekistan

   

Tasjkent

156

122

Overige

71

23

     

Oman

   

Muscat

95

68

Overige

96

59

     

Oostenrijk

83 €

106 €

     

Oost-Timor

   

Dili

104

52

Overige

93

43

     

Pakistan

   

Islamabad

153

73

Overige

100

42

     

Palau

   

Koror

98

42

Overige

15

9

     

Panama

   

Panamá

103

75

Overige

110

44

     

Papoea Nieuw-Guinea (Zie Nieuw-Guinea)

   
     

Paraguay

   

Asunción

122

46

Overige

24

13

     

Peru

   

Lima

132

74

Overige

149

55

     

Polen

   

Warschau

158 €

86 €

Overige

73 €

55 €

     

Portugal

103 €

75 €

     

Puerto Rico

129

62

     

Qatar

76

62

     

Reunión

74 €

66 €

     

Roemenië

   

Boekarest

263 €

91 €

Overige

73 €

26 €

     

Russische Federatie

   

Moskou

114 €

62 €

Basjkortostan

69 €

36 €

Kamchatka

40 €

24 €

Rostov

55 €

42 €

Sacha

47 €

33 €

Sotsji

140 €

43 €

St.Petersburg

221 €

87 €

Vladikavkaz

39 €

35 €

Vladivostok

75 €

39 €

Overige

40 €

23 €

     

Rwanda

   

Kigali

111

107

Overige

54

38

     

Samoa

   

Apia

90

25

Overige

45

14

     

Sao Tomé en Príncipe

   

Sao Tomé

75

52

Overige

46

38

     

Saudi Arabië

   

Ar Riaad (=Riyadh)

125

87

Overige

92

69

     

Senegal

   

Dakar

87 €

63 €

Overige

59 €

44 €

     

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten9

Bedrag overige kosten10

Servië en Montenegro

   

Belgrado

134 €

77 €

Podgorica

194 €

56 €

Pristina

79 €

51 €

Overige

37 €

38 €

     

Seychellen

219

71

     

Sierra Leone

   

Freetown

98

65

Overige

31

26

     

Singapore

131

91

     

Slovenië

   

Ljubljana

94 €

43 €

Bled

90 €

58 €

Porporoz

75 €

39 €

Overige

55 €

33 €

     

Slowakije

   

Bratislava

102 €

58 €

Overige

46 €

21 €

     

Solomoneilanden

   

Honiara

67

35

Overige

49

15

     

Somalië

   

Mogadishu

38

28

Overige

38

23

     

Spanje

   

Madrid

141 €

90 €

Barcelona

124 €

64 €

València

106 €

60 €

Overige

73 €

48 €

     

Sri Lanka

   

Colombo

58

33

Overige

35

20

     

St.Kitts/Nevis

141

97

     

St.Lucia

154

75

     

St.Vincent/Grenada

159

77

     

Sudan

   

Khartoum

166

90

Overige

40

41

     

Suriname

89

40

     

Swaziland

   

Mbabane

100

45

Overige

160

49

     

Syrië

   

Damascus

75

64

Overige

133

46

     

Tadzjikistan

   

Dushanbe

108

41

Overige

40

8

     

Tahiti

120

65

     

Taiwan

166

102

     

Tanzania

   

Dar es Salaam

127

63

Overige

141

37

     

Thailand

   

Bangkok

70

71

Overige

113

30

     

Togo

   

Lomé

79 €

52 €

Overige

25 €

24 €

     

Tokelau

35

73

     

Tonga

   

Vava’u

40

24

Overige

37

23

     

Trinidad & Tobago

134

65

     

Tsjaad

   

N’djamena

111 €

80 €

Overige

31 €

22 €

     

Tsjechië

   

Praag

128 €

78 €

Brno

91 €

45 €

Cesky Krumlov

94 €

37 €

Hradec Kralové

39 €

19 €

Karlovy Vary

85 €

62 €

Olomouc

71 €

27 €

Ostrava

107 €

33 €

Plzeñ

44 €

20 €

Overige

32 €

20 €

     

Tunesië

   

Tunis

75

72

Overige

47

49

     

Turkmenistan

66

45

     

Turks en Caicoseilanden

   

Providenciales

129

77

Grand Turk

110

48

     

Turkije

   

Istanbul

108

56

Ankara

79

49

Antalya

87

48

Bursa

65

53

Izmir

76

57

Zuidoostelijk Anatolia

54

36

Overige

46

31

     

Tuvalu

   

Funafuti

121 Aus $

74 Aus $

Overige

30 Aus $

16 Aus $

     

Uruguay

   

Montevideo

74

45

Overige

121

44

     

Vanuatu

   

Port Villa

145

72

Overige

86

40

     

Venezuela

   

Caracas

132

74

Overige

139

45

     

Verenigd Koninkrijk (zie Groot-Brittannië)

   
     

Verenigde Arabische Emiraten

   

Abu Dhabi

102

83

Overige

152

85

     

Verenigde Staten van Amerika

   

Washington D.C.

172

80

Atlanta

131

59

Boston

146

72

Chicago

195

84

Honolulu

135

64

Los Angeles

173

68

Miami

149

59

New York

223

71

Philadelphia

163

64

San Francisco

189

84

Overige

120

59

     

Vietnam

   

Hanoi

75

37

Overige

80

32

     

Wallis en Futuna (=Walliseilanden)

81

72

     

Westbank en Gazastrook

   

Gazastrook

66

45

Jericho

83

53

Westbank overige

52

42

     

IJsland

175

84

     

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten11

Bedrag overige kosten12

Zambia

   

Lusaka

114

54

Overige

104

32

     

Zimbabwe

   

Harare

94

75

Overige

61

32

     

Zuid Afrika

   

Kaapstad

86

43

Durban

107

68

Johannesburg

81

37

Mmabathao

97

37

Oos Londen

73

33

Pretoria

64

47

Rustenburg

128

29

Ulindi

68

40

Overige

61

39

     

Zweden

   

Stockholm

184 €

63 €

Malmö

184 €

63 €

Overige

144 €

51 €

     

Zwitserland

110 €

93 €

Bijlage II. Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

[Vervallen per 01-01-2020]

I. Gebieden met polaire koude in de winter

[Vervallen per 01-01-2020]

 • Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

 • China: Peking

 • Finland: Helsinki

 • Groenland: Nuuk

 • IJsland: Reykjavik

 • Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

 • Noord- en Zuidpool

 • Noorwegen: Oslo

 • Oekraïne: Kiew

 • Polen: Warschau

 • Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

 • Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

 • Verenigde Staten: Chicago

 • Zweden: Stockholm

II. Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

[Vervallen per 01-01-2020]

 • Angola: Luanda

 • Bahama's: Nassau

 • Bangladesh: Chittagong, Dakha

 • Barbados: Bridgetown

 • Belize: Belmopan

 • Benin: Cotonou

 • Bolivia: Santa Cruz

 • Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

 • Burkina Faso: Ouagadougou

 • Burundi: Bujumbura

 • Cambodja: Phnom Penh

 • Colombia: Barranquilla

 • Costa Rica: San José

 • Cuba: Havanna

 • Djibouti: Djibouti

 • Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

 • El Salvador: San Salvador

 • Equador: Guayaquil

 • Filipijnen: Manila

 • Frans Guyana: Cayenne

 • Gabon: Libreville

 • Ghana: Accra

 • Guatemala: de stad Guatemala

 • Guyana: Georgetown

 • Haïti: Port-au-Prince

 • Honduras: Tegucigalpa

 • Hongkong: Hongkong

 • India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

 • Indonesië: Jakarta

 • Irak: Bagdad

 • Ivoorkust: Abidjan

 • Jamaica: Kingston

 • Kameroen: Douala, Yaoundé

 • Kenia: Mombasa, Nairobi

 • Koeweit: Koeweit

 • Laos: Vientiane

 • Liberia: Monrovia

 • Madagascar: Antanarivo

 • Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

 • Mali: Bamako

 • Martinique: Fort-de-France

 • Mexico: Acapulco

 • Mozambique: Maputo

 • Myanmar (Burma): Rangoon

 • Nederlandse Antillen: Willemstad

 • Nicaragua: Managua

 • Nigeria: Lagos

 • Oeganda: Kampala

 • Oman: Muscat

 • Pakistan: Karachi

 • Panama: Panamá

 • Paraquay: Asunción

 • Puerto Rico: San Juan

 • Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

 • Senegal: Dakar

 • Sierra Leone: Freetown

 • Singapore: Singapore

 • Somalië: Mogadishu

 • Sri Lanka: Colombo

 • Sudan: Khartoem

 • Suriname: Paramaribo

 • Tanzania: Dar es Salaam

 • Thailand: Bangkok

 • Trinidad: Piarco, Port of Spain

 • Venezuela: Caracas

 • Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

 • Verenigde Staten: Hawaii, Miami

 • Viëtnam: Ho Chi Minhstad

 • Zaïre: Kinshasa

 • Zambia: Lusaka

III. Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

[Vervallen per 01-01-2020]

 • Algerije: Algiers

 • Egypte: Cairo

 • Libanon: Beiroet

 • Libië: Tripoli

 • Tunesië: Tunis

IV. Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

[Vervallen per 01-01-2020]

 • Argentinië: Buenos Aires

 • Peru: Lima

 • Uruguay: Montevideo

 • Zuid Afrika: Kaapstad

 1. In US dollar, tenzij anders vermeld.

  ^ [1]
 2. In US dollar, tenzij anders vermeld.

  ^ [2]
 3. In US dollar, tenzij anders vermeld.

  ^ [3]
 4. In US dollar, tenzij anders vermeld.

  ^ [4]
 5. In US dollar, tenzij anders vermeld.

  ^ [5]
 6. In US dollar, tenzij anders vermeld.

  ^ [6]
 7. In US dollar, tenzij anders vermeld.

  ^ [7]
 8. In US dollar, tenzij anders vermeld.

  ^ [8]
 9. In US dollar, tenzij anders vermeld.

  ^ [9]
 10. In US dollar, tenzij anders vermeld.

  ^ [10]
 11. In US dollar, tenzij anders vermeld.

  ^ [11]
 12. In US dollar, tenzij anders vermeld.

  ^ [12]
Terug naar begin van de pagina