Organisatiebesluit Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel 1994

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 09-09-1994 t/m 31-01-2005

Organisatiebesluit Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel 1994

De Minister van Binnenlandse Zaken

Besluit

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Er is een Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel (DZVO), verder te noemen: de Dienst. De Dienst ressorteert rechtstreeks onder de directeur-generaal Management en Personeelsbeleid.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De Dienst heeft tot taak:

 • a. het behandelen van aanvragen met betrekking tot de tegemoetkoming in de ziektekosten van bepaalde categorieën van (gewezen) rijks- en onderwijspersoneel en hun nagelaten betrekkingen, alsmede van daaraan gelijk te stellen groepen, overeenkomstig de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel (Stb. 1987, 527);

 • b. het betaalbaar stellen van de tegemoetkoming;

 • c. het van advies dienen van de directie Arbeidszaken Overheid ten aanzien van de uitvoerbaarheid van ontwerp-regelgeving met betrekking tot genoemde regeling;

 • d. het van advies dienen van instellingen die zelfstandig belast zijn met de uitvoering van de regeling (de zogenaamde ‘zelfverzorgers’);

 • e. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften in rechtsgedingen;

 • f. het geven van voorlichting aan (groepen) belanghebbenden.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De Dienst bestaat uit:

 • 1. de directeur;

 • 2. het directiebureau, bestaande uit:

  • 2.1. de management-assistent

  • 2.2. de staffunctionaris Algemene Dienst;

 • 3. de afdeling P&O en Ondersteuning, bestaande uit:

  • 3.1. de sectie Administratieve- en Kwaliteitscontrole

  • 3.2. de sectie Financiën

  • 3.3. de sectie Interne Zaken;

 • 4. de afdeling Automatisering;

 • 5. de afdeling Produktie, bestaande uit:

  • 5.1. de produktiegroep Toekenning Vergoedingen 1

  • 5.2. de produktiegroep Toekenning Vergoedingen 2

  • 5.3. de produktiegroep Toekenning Vergoedingen 3

  • 5.4. de produktiegroep Toekenning Vergoedingen 4

  • 5.5. de produktiegroep Toekenning Vergoedingen 5

  • 5.6. de produktiegroep Toekenning Vergoedingen 6

  • 5.7. de Klantenservice

  • 5.8. het bedrijfsbureau.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De onder artikel III genoemde organisatie-eenheden zijn belast met de volgende taken:

 • 1. De directeur

  • a. het geven van leiding aan de Dienst;

  • b. het dragen van eindverantwoordelijkheid voor het produkt van de Dienst.

 • 2. Het directiebureau

  • a. het ondersteunen van de directeur, staffunctionaris Algemene Dienst en het managementteam bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden;

  • b. het verzorgen, het beheren en bewaken van het centrale archief;

  • c. het bijhouden van de formatieve- en personeelsbezetting;

  • d. het bijhouden van administraties en registratiesystemen;

  • e. het in overleg met de directeur verrichten van projectmatig onderzoek en het adviseren over aangelegenheden op het gebied vankwaliteitsverbetering;

  • f. het verrichten van specifieke managementondersteunende werkzaamheden.

 • 3. De afdeling P&O en Ondersteuning

  • a. het vorm en inhoud geven aan en adviseren over het personeelsbeleid bij de Dienst;

  • b. het verrichten van financiële taken, zoals:

   • -

    comptabele werkzaamheden als rekenplichtige,

   • -

    opzetten van begrotings- en bestedingsplannen,

   • -

    verzorgen betaling van de ZVO-uitkeringen,

   • -

    doorberekenen van ZVO-tegemoetkomingen aan de diverse ministeries t.b.v. actieve belanghebbenden,

   • -

    opzetten en bewaken van een verplichtingenadministratie,

   • -

    invorderen van op belanghebbenden rustende schulden,

   • -

    doorberekenen van exploitatiekosten van het gebouw aan de medegebruiker het Gewestelijk Arbeidsbureau;

  • c. het controleren van het proces van dossierbehandeling op juistheid en zorgvuldigheid door middel van steekproefcontroles en gerichte controles;

  • d. het opstellen en uitvoeren van controleprogramma's;

  • e. het verrichten van beheerstaken, zoals:

   • -

    onderhoud gebouw,

   • -

    beveiliging,

   • -

    onderhoud technische installaties,

   • -

    voeren van een inventarisadministratie;

  • f. het verrichten van overige ondersteunende werkzaamheden, zoals:

   • -

    postverzorging,

   • -

    inkoop en voorraadbeheer van kantoorbenodigdheden.

 • 4. De afdeling Automatisering

  • a. het ontwikkelen en beheren van het managementinformatiesysteem;

  • b. het verzorgen van de automatisering, zoals:

   • -

    systeemonderhoud,

   • -

    produktieverwerking,

   • -

    gebruikersondersteuning,

   • -

    beheer aanwezige hardware.

 • 5. De afdeling Produktie

  • a. het bepalen van belanghebbendheid en rechthebbendheid;

  • b. het beoordelen en behandelen van alle aanvragen;

  • c. het geven van telefonische informatie en het ontvangen van bezoek;

  • d. het aannemen en doorverbinden van telefoongesprekken;

  • e. het voeren van correspondentie rond aanvragen;

  • f. het onderhouden van contacten met belanghebbenden, uitvoeringsinstanties, verzekeraars en medische hulpverleners;

  • g. het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de Directie Arbeidszaken Overheid t.a.v. de ZVO-regeling;

  • h. het behandelen van vragen/opmerkingen/bezwaren van belanghebbenden naar aanleiding van toegezonden beschikkingen;

  • i. het ontwikkelen en verzorgen van voorlichting over de ZVO-regeling

  • j. het onderhouden van diverse bestandsgegevens;

  • k. het beheren van de applicatie ZEUS;

  • l. het hoofd van de afdeling treedt op als plaatsvervanger van de directeur.

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het besluit van 26 oktober 1990, nr. MPA90/47/U10, wordt ingetrokken.

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Organisatiebesluit Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel 1994’.

Artikel VII

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan:

 • -

  de secretaris-generaal;

 • -

  de directeuren-generaal;

 • -

  de chefs van de directies, (staf- en hoofd)afdeling, diensten, inspecties en rechtstreeks onder de secretaris-generaal ressorterende bureaus;

 • -

  de Inspectie der Rijksfinanciën;

 • -

  de Centrale Accountantsdienst van het ministerie van Financiën;

 • -

  de afdeling Publikaties Overheidsorganisatie van de Centrale Archief Selectiedienst;

 • -

  de beveiligingsambtenaar.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 september 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven