Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk politie

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 07-03-2023 t/m heden

Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk politie

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 28 van het Besluit bezoldiging politie;

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Indien de dagelijkse diensttijd van de ambtenaar op de dag waarop overwerk wordt verricht met ten minste twee uren overwerk wordt verlengd, verstrekt het bevoegd gezag hem een lunch of diner met inachtneming van het tweede en derde lid.

  • 2 De lunch wordt verstrekt als de ambtenaar tussen 12:00 uur en 14:00 uur overwerk verricht.

  • 3 Het diner wordt verstrekt als de ambtenaar tussen 17:00 uur en 20:00 uur vanwege overwerk niet thuis kan eten.

  • 4 Indien verstrekking van een lunch of diner door het bevoegd gezag niet mogelijk is, heeft de ambtenaar, onverminderd het tweede en derde lid, aanspraak op een vergoeding op basis van de werkelijk gemaakte kosten van ten hoogste € 19,16 voor de lunch en ten hoogste € 28,98 voor het diner. De ambtenaar legt van de gemaakte kosten bewijsstukken over.

  • 5 De tarieven genoemd in het vierde lid worden per 1 januari van elk kalenderjaar gewijzigd, overeenkomstig de geschoonde consumentenprijsindex voor restaurants en accommodaties, vastgesteld door het Centraal bureau voor statistiek.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk politie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 augustus 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Naar boven