Invoeringswet van de wet materiële belastingbepalingen Gemeentewet

Geldend van 17-05-1995 t/m heden

Wet van 27 april 1994, houdende invoering en wijziging van de wet tot wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de materiële belastingbepalingen, van de Gemeentewet en van een aantal andere wetten met het oog op de wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de materiële belastingbepalingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de wijziging van de materiële belastingbepalingen in de Gemeentewet wenselijk is de bepalingen van die wet te wijzigen, een aantal wetten met de Gemeentewet in overeenstemming te brengen, en het tijdstip waarop deze wijzigingen in werking treden, vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XV. Overgangsrecht

 • 1 De besluiten inzake gemeentelijke belastingverordeningen als bedoeld in artikel 216, die algemeen verbindende voorschriften bevatten waarvan de inhoud in strijd is met deze wet, moeten uiterlijk twee jaren na de datum van inwerkingtreding van deze wet daarmee in overeenstemming zijn gebracht of ingetrokken. De besluiten, of onderdelen daarvan, die op het in de eerste volzin genoemde tijdstip niet met deze wet in overeenstemming zijn gebracht of zijn ingetrokken, zijn van rechtswege vervallen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid vervallen de besluiten inzake gemeentelijke verordeningen betreffende onroerende-zaakbelastingen, ingeval die belastingen naar de grondslag oppervlakte worden geheven, van rechtswege bij het verstrijken van een termijn van vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet.

 • 3 In afwijking van het eerste lid vervallen de besluiten inzake gemeentelijke belastingverordeningen als bedoeld in de artikelen 221 en 222 van de Gemeentewet, zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze wet, bij het verstrijken van de termijn die daarvoor in de desbetreffende belastingverordening is gesteld.

 • 4 In afwijking van het eerste lid vervallen de besluiten inzake gemeentelijke belastingverordeningen als bedoeld in de artikelen 273a en 274 van de gemeentewet bij het verstrijken van de termijn die daarvoor in de desbetreffende belastingverordening is gesteld.

 • 5 In afwijking van het eerste lid vervallen de besluiten inzake gemeentelijke belastingverordeningen als bedoeld in artikel 280 van de gemeentewet, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 24 december 1970 tot wijziging van de bepalingen inzake gemeentelijke en provinciale belastingen, waarvan de heffing tot een bepaalde termijn is beperkt en waarvoor de mogelijkheid tot afkoop is gegeven, bij het verstrijken van de termijn die daarvoor in de desbetreffende belastingverordening is gesteld.

Artikel XVI

 • 1 [Red: Vervallen.]

 • 2 Met betrekking tot de besluiten, bedoeld in artikel XV, vijfde lid, blijven de bepalingen uit de gemeentewet zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van de wet van 24 december 1970 houdende wijziging van de bepalingen inzake gemeentelijke en provinciale belastingen van kracht gedurende de in dat artikellid bedoelde termijn.

 • 3 De vervallen besluiten, of onderdelen daarvan, als bedoeld in artikel XV blijven van toepassing op de heffing ter zake van belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór het tijdstip waarop de voorschriften zijn vervallen.

Artikel XVII

Artikel XVIII

 • 1 Met betrekking tot de besluiten, bedoeld in artikel XV, eerste, tweede en derde lid, blijft Hoofdstuk XV van de Gemeentewet, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van deze wet, alsmede de op dat hoofdstuk berustende uitvoeringsvoorschriften van kracht gedurende de in die artikelleden bedoelde termijnen.

 • 2 Met betrekking tot de besluiten, bedoeld in artikel XV, vierde lid, blijven titel VI van de tweede afdeling, eerste en tweede hoofdstuk, van de gemeentewet, alsmede de op die hoofdstukken berustende uitvoeringsvoorschriften van kracht gedurende de in dat artikellid bedoelde termijn.

Artikel XIX

 • 1 Indien en zolang op 1 januari van enig kalenderjaar dat valt in het in artikel XV, eerste lid, bedoelde tijdvak van twee jaren in een geheel of gedeeltelijk in het gebied van het waterschap gelegen gemeente een verordening op de onroerende-zaakbelastingen van toepassing is, waarvan een of meer bepalingen niet in overeenstemming zijn met de voorschriften van de Gemeentewet, zoals deze luidt na de inwerkingtreding van deze wet, blijft artikel V, onderdelen A, B en C, buiten toepassing en blijven de artikelen 117, 118 en 120 van de Waterschapswet, zoals die luidden vóór de inwerkingtreding van deze wet, gelden met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.

 • 2 Het eerste lid vindt toepassing met betrekking tot de heffing van omslagen ter zake van gebouwde en ongebouwde onroerende zaken die liggen in dat deel van het waterschapsgebied dat is gelegen in een in dat lid bedoelde gemeente, en uitsluitend voor zover het betreft de toepassing van een bepaling in de verordening op de onroerende-zaakbelastingen van die gemeente, die nog niet in overeenstemming is gebracht met de voorschriften van de Gemeentewet, zoals deze luidt na de inwerkingtreding van deze wet. Indien een dergelijke bepaling binnen het genoemde tijdvak van twee jaren wel in overeenstemming is gebracht, blijven de alsdan met die in overeenstemming gebrachte bepaling strijdige bepalingen van de artikelen 117, 118 en 120 van de Waterschapswet, zoals die luidden vóór de inwerkingtreding van deze wet, buiten toepassing en gelden de met die nieuwe bepaling overeenkomstige bepalingen van de artikelen 117, 118 en 120 van die wet, zoals die luiden na wijziging ingevolge artikel V van deze wet, met ingang van het tijdstip waarop de in overeenstemming gebrachte bepaling in de desbetreffende verordening op de onroerende-zaakbelastingen in werking is getreden.

 • 3 Het eerste en het tweede lid vinden van rechtswege toepassing, ook in het geval waarin een verordening op een waterschapsomslag niet of niet geheel in overeenstemming is met de bepalingen van de Waterschapswet, zoals die gelden met inachtneming van het bepaalde in die leden.

Artikel XX

Voor de plaatsing van deze wet in het Staatsblad worden de in deze wet voorkomende verwijzingen naar de Gemeentewet in andere wetten door Onze Minister van Binnenlandse Zaken in overeenstemming gebracht met de ingevolge artikel XXI vastgestelde nieuwe nummering van de artikelen van de paragrafen 1 tot en met 3 van hoofdstuk XV van de Gemeentewet.

Artikel XXI

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet wordt de tekst van de Gemeentewet in het Staatsblad geplaatst. Voor die plaatsing in het Staatsblad stelt Onze Minister van Binnenlandse Zaken de nummering van de artikelen van de paragrafen 1 tot en met 3 van hoofdstuk XV van de Gemeentewet opnieuw vast en brengt hij de in die wet voorkomende aanhalingen van die artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming.

Artikel XXII

Indien het bij koninklijke boodschap van 8 juni 1990 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de materiële belastingbepalingen (kamerstukken II, 1989/90, 21 591) tot wet wordt verheven, treedt die wet in werking op hetzelfde tijdstip als waarop deze wet in werking treedt.

Artikel XXIII

 • 1 Deze wet treedt in werking op 1 januari van het jaar volgend op de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 In afwijking van het eerste lid treden de onderdelen C en D van artikel III in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, doch niet eerder dan het tijdstip waarop de Gemeentewet in werking treedt.

 • 3 In afwijking van het eerste lid treden de onderdelen G, I en J van artikel III in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, doch niet eerder dan het tijdstip waarop de Wet aanpassing administratieve verplichtingen in werking treedt.

Artikel XXIV

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet van de wet materiële belastingbepalingen Gemeentewet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 27 april 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Terug naar begin van de pagina