Regeling opsporingsbijstand Koninklijke marechaussee

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie (nr.430244/594/NE) houdende bijstand van de militairen van de Koninklijke marechaussee ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 58 van de Politiewet 1993;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Indien de Minister van Justitie en Veiligheid, in overeenstemming met de Minister van Defensie, bepaalt dat op het verzoek van het gezag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Politiewet 2012, bijstand wordt verleend, wordt door de officieren, onderofficieren en de door de Minister van Justitie en Veiligheid, in overeenstemming met de Minister van Defensie, aangewezen andere militairen van de Koninklijke marechaussee bijstand verleend aan de politie voor het gezamenlijk optreden met de politie ter opsporing van strafbare feiten.

  • 2 De procureur-generaal heeft het mandaat, in overeenstemming met de commandant van het Wapen der Koninklijke marechaussee, daartoe personen als bedoeld in het eerste lid aan te wijzen.

Artikel 2

  • 1 In gevallen als bedoeld in artikel 1 worden niet meer dan drie van de in artikel 1 genoemde militairen aangewezen, steeds voor de duur van een met name genoemd onderzoek.

  • 2 Van elke aanwijzing op grond van deze regeling stelt de procureur-generaal, de Minister van Justitie en Veiligheid onverwijld in kennis. De commandant van het Wapen der Koninklijke marechaussee stelt de Minister van Defensie van elke aanwijzing onverwijld in kennis.

  • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kunnen meer dan drie van de in artikel 1 genoemde militairen aangewezen worden indien daartoe voorafgaande toestemming is gegeven door de Minister van Justitie en Veiligheid in overeenstemming met de Minister van Defensie.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als regeling opsporingsbijstand Koninklijke marechaussee.

Deze regeling zal worden gepubliceerd in het Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

's-Gravenhage, 29 maart 1994

De

Minister

van Justitie, a.i.

E. van Thijn

Naar boven