Regeling Bureaus financiële ondersteuning

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-04-1994 t/m 31-12-2012

Regeling Bureaus financiële ondersteuning

De Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, artikel 11, tweede lid, en artikel 12, eerste en tweede lid, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen.

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de ministers:

de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie;

b. Bureau financiële ondersteuning:

een Bureau financiële ondersteuning als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit beheer regionale politiekorpsen;

c. begeleidingscommissie:

de bij beschikking van 19 januari 1993, kenmerk AO 0239 EA 92/1692, door de ministers ingestelde begeleidingscommissie Bureaus financiële ondersteuning.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Een Bureau financiële ondersteuning is ten minste samengesteld uit de volgende personen:

  • 2 De personen, bedoeld in het eerste lid, onder a, b en c, hebben de door de ministers aangewezen vervolgopleidingen gevolgd.

  • 3 De ministers kunnen, gehoord de begeleidingscommissie, afwijking van het eerste lid toestaan.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Een Bureau financiële ondersteuning rapporteert ieder half jaar door tussenkomst van de korpsbeheerder aan de ministers.

  • 2 In de rapportage, bedoeld in het eerste lid, doet het Bureau financiële ondersteuning mededeling van de verrichte werkzaamheden, de resultaten daarvan en de personele bezetting.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1994.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Bureaus financiële ondersteuning.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant en in het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 maart 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Naar boven