Wet op de rechtsbijstand

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 37

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 2. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanpassingsbesluit Wnra
 5. Besluit aanpassing vergoeding en indexering rechtsbijstandverleners
 6. Besluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen
 7. Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners
 8. Besluit OM-afdoening
 9. Besluit toevoeging mediation
 10. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 11. Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009
 12. Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
 13. Wijzigingsbesluit Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, enz. (stimuleren verlening rechtshulp door voorziening als bedoeld in artikel 7, tweede lid, of artikel 8, tweede lid, Wet op de rechtsbijstand)
 14. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
 15. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (vergoeding beurtelingse verlening rechtsbijstand bij politieverhoren)
 16. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (verrekeningsbevoegdheid raad voor rechtsbijstand bij proceskostenveroordeling)
 17. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand
 18. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassen asielprocedure)
 19. Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, enz. (aanpassing hoogte vergoedingen voor bepaalde beroepszaken in vreemdelingenbewaring en verhoging eis van voldoende financieel belang)
 20. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 21. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina