Politiewet 1993

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 50

Informatie geldend op 01-10-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit algemene rechtspositie politie
 2. Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies
 3. Besluit bezoldiging politie
 4. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
 5. Besluit landelijk sociaal statuut politie
 6. Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie
 7. Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994
 8. Besluit rechtspositie vrijwillige politie
 9. Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie
 10. Besluit suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector politie
 11. Besluit toekenning eindejaarsuitkering aan politie-ambtenaren in 1996
 12. Besluit zorgaanspraken AWBZ
 13. Reparatiebesluit BZK 2011
 14. Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
 15. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (aanpassing benoemingstermijnen commissieleden)
 16. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 17. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (opnemen bepalingen openbaar maken van nevenwerkzaamheden, melden van financiƫle belangen en effectentransacties en omgaan met vermoedens van misstanden)
 18. Wijzigingsbesluit Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975, enz.
 19. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie en Besluit bezoldiging politie in verband met invoering WAO-conforme uitkering
 20. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie enz.
 21. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, Besluit bezoldiging politie en Besluit rangen politie
 22. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector politie voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2003)
 23. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (het onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering brengen van overheidspersoneel in de sector Politie)
 24. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (tijdelijke ouderenregeling)
 25. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz. (vervallen tijdelijke aanstelling surveillanten en afschaffing maandgeld voor aspiranten)
 26. Wijzigingsbesluit Besluit bezoldiging politie en toekenning van een eenmalige uitkering ivm het arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie voor de periode van 1 april 1995 tot en met 1 juli 1996
 27. Wijzigingsbesluit ex artikel 41 Besluit algemene rechtspositie politie (ouderschapsverlof)
 28. Wijzigingsbesluit van enige rechtspositionele besluiten (toekenning eindejaarsuitkering inzake akkoord arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid sector Politie)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina