Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 34

Informatie geldend op 01-07-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering
  Artikel: 1
 2. Beleidsregels erkenning van beroepskwalificaties en verklaring van vakbekwaamheid beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 3. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije tarieven mondzorg)
  Artikel: 1
 4. Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
  Artikelen: 2, 3
 5. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 2
 6. Besluit vervreemding archiefbescheiden (papieren dossiers met gegevens beroepsbeoefenaren ex artikel 34 Wet BIG in register SKP (periode 2000–2012))
  Tekst: tekst
 7. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 18.4.3
 8. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968
  Tekst: tekst
 9. Regeling Controleprotocol WNT 2018
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2018
 10. Regeling Controleprotocol WNT 2019
  Bijlage: bijlage
 11. Regeling Controleprotocol WNT 2020
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2020
 12. Regeling generalistische basis-ggz
  Tekst: tekst
 13. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 14. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2020
  Artikel: 3
 15. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 16. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 3
 17. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 18. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst: tekst
 19. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst: tekst
 20. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 1
 21. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 22. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 8.5
 23. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 1
 24. Wet normering topinkomens
  Artikel: 1.5a
 25. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikelen: 4, 13a, 17, 36a, 39, 40, 45, 88, 91, 92, 93, 100, 107, 107a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikelen 105, 36, 41, 6, 8, 90
 2. Regeling periodieke registratie Wet BIG
  Artikel 3
Terug naar begin van de pagina