Privacy-reglement CRB

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 29-10-1993 t/m 30-06-2009

Privacy-reglement CRB

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 19 van de Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) en artikel 27 van het Besluit vervoer binnenvaart (Stb. 1992, 232);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665);

b. houder:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

c. CRB:

Centrale Registratie Binnenschepen ex artikel 53, onder a, van de Wet vervoer binnenvaart (Stb. 1991, 711);

d. CRB-registratie:

de geautomatiseerde gegevensverzameling ten behoeve van de CRB;

e. Bureau UWB:

Bureau Uitvoering Wetgeving Binnenvaart van de Rijksverkeersinspectie;

f. geregistreerde:

natuurlijk persoon of onderneming ten aanzien van wie gegevens zijn opgenomen in de CRB-registratie;

g. beheerder:

Directeur van de Rijksverkeersinspectie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

Het doel van de CRB-registratie is het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens ten behoeve van:

 • a. de uitvoering van de Wet vervoer binnenvaart (Stb. 1991, 711), Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678), Vervoersnoodwet (Stb. 1962, 571), de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten alsmede daarmee verband houdende internationale regelgeving;

 • b. de uitvoering van saneringsmaatregelen in de binnenvaart, op basis van Europese en nationale wet- en regelgeving;

 • c. de beleidsontwikkeling, advisering en wet- en regelgeving in het kader van de binnenvaart in het algemeen en de voorbereiding en uitvoering van maatregelen met betrekking tot het vaarwegenbeleid en de infrastructuur in het bijzonder;

 • d. het toezicht op de desbetreffende wet- en regelgeving en de opsporing van overtredingen daarvan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

De CRB-registratie bevat uitsluitend gegevens over de navolgende categorieën van personen en ondernemingen:

 • a. (mede)eigenaren van binnenschepen;

 • b. vergunninghouders, ingeschrevenen eigen vervoer, schippers en degenen, die vakbekwaam zijn, niet zijnde de vergunninghouder;

 • c. vennoten en bestuurders van ondernemingen in de binnenvaart alsmede de ondernemingen zelf.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

De CRB-registratie bevat ten aanzien van de in artikel 4 bedoelde categorieën van personen en ondernemingen alsmede van hun binnenschepen de in bijlage 1 vermelde gegevens.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2009]

De in de CRB-registratie opgenomen gegevens worden verkregen door:

 • a. opgaven van betrokkenen;

 • b. informatie uit openbare registers (kadaster);

 • c. informatie op basis van vergunningen inschrijvingsverlening, de verlening van de Rijnvaartverklaringen en bewijzen van toelating krachtens de Wet vervoer binnenvaart alsmede de informatie in het kader van de uitvoering van de saneringsmaatregelen;

 • d. informatie van controle/opsporingsdiensten, overheidsinstanties en externe organisaties.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Verwijdering van de in artikel 5 bedoelde gegevens geschiedt, voor zover deze betrekking hebben op:

  • a. de in artikel 4 bedoelde personen of ondernemingen, zo spoedig mogelijk nadat zij aan de houder ter kennis hebben gebracht dan wel de houder op andere wijze is gebleken, dat zij de hoedanigheid, op grond waarvan gegevens over hen zijn opgenomen, niet langer bezitten;

  • b. binnenschepen, zo spoedig mogelijk nadat door de eigenaar aan de houder ter kennis is gebracht, dat het betrokken binnenschip definitief uit de vaart is genomen en vervolgens is gesloopt of niet langer tot de Nederlandse binnenvloot behoort en het overtuigende bewijs hiervan is geleverd.

 • 2 Gegevens, die onvolledig of onjuist zijn of ten onrechte in de CBR-registratie voorkomen, worden zo spoedig mogelijk door de houder aangevuld, verbeterd of verwijderd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2009]

Gegevens uit de CRB-registratie kunnen binnen de organisatie van de houder uitsluitend worden verstrekt aan:

 • a. personen of (uitvoerende) diensten, voor zover zij die gegevens nodig hebben voor de uitoefening van de taken als bedoeld in artikel 3;

 • b. personen die zijn belast met of leiding geven aan het invoeren, wijzigen en verwijderen van gegevens.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Gegevens uit de CRB-registratie kunnen buiten de organisatie van de houder desgevraagd worden verstrekt aan:

  • a. de geregistreerde voor zover het betreft de gegevens, betrekking hebbend op hemzelf, diens onderneming of zijn binnenschip/binnenschepen;

  • b. derden die schriftelijk toestemming van de geregistreerde hebben verkregen voor zover het betreft gegevens over die geregistreerde, diens onderneming of diens binnenschip/binnenschepen;

  • c. derden voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de CRB, zoals geformuleerd in artikel 3, dan wel ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek of op grond van het bepaalde in artikel 18, derde lid, van de wet, voor zover het betreft de in bijlage 2 genoemde derden en soorten van gegevens;

  • d. derden, voorzover zulks wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift.

 • 2 Van het verstrekken van gegevens aan derden houdt de houder een protocol bij waarin staat vermeld aan wie, op welk tijdstip welke gegevens zijn verstrekt.

 • 3 De in het tweede lid neergelegde verplichting geldt niet voor zover verstrekking van gegevens rechtstreeks uit het reglement kan worden afgeleid.

 • 4 De houder verwijdert ten minste jaarlijks de aantekening uit het protocol van de verstrekkingen, die meer dan een jaar daarvoor hebben plaatsgevonden.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De CRB-registratie is uitsluitend toegankelijk:

  • a. op naam van een partij, zijnde de eigenaar van het binnenschip, vergunninghouder, ingeschrevene eigen vervoer, schipper dan wel degene, die vakbekwaam is, niet zijnde de vergunninghouder;

  • b. op het aan een onder a bedoelde partij toegekende nummer;

  • c. op scheepsnummer;

  • d. op (ex)naam van het binnenschip.

 • 2 Rechtstreekse toegang tot de CRB-registratie hebben het hoofd van het Bureau UWB en zijn medewerkers voor het lezen, invoeren, wijzigen en verwijderen van alle in de registratie voorkomende gegevens, voor zover zulks nodig is voor de uitvoering van hun taak.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Verzoeken om inzage als bedoeld in artikel 29 van de wet en verzoeken om mededeling van verstrekking van gegevens aan derden als bedoeld in artikel 32 van de wet, worden gericht aan de houder en ingediend bij het hoofd van het Bureau UWB, Rijksverkeersinspectie Unit Binnenvaart, Postbus 11063, 3004 EB Rotterdam.

 • 2 De houder kan van de verzoeker verlangen dat deze in persoon verschijnt voor een door hem aangewezen persoon en zich legimiteert.

 • 3 Desgewenst wordt aan de verzoeker een afschrift van de betrokken gegevens verstrekt.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2009]

Verzoeken om correctie als bedoeld in artikel 31 van de wet worden schriftelijk gericht aan de houder en ingediend bij het hoofd van het Bureau UWB, Rijksverkeersinspectie Unit Binnenvaart, Postbus 11063, 3004 EB Rotterdam, onder vermelding van de gewenste correctie.

Artikel 13

[Vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De beheerder is verantwoordelijk voor het beheer en goed functioneren van de registratie en treft daartoe de nodige voorzieningen op het gebied van organisatie en beveiliging.

 • 2 Het hoofd van het Bureau UWB is belast met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden, als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 14

[Vervallen per 01-07-2009]

Het reglement houdende beschrijving van de werking van de CRB-registratie van 15 augustus 1990, nr. WJZ/V023373, geregistreerd onder nr. O-0010125 bij de Registratiekamer, wordt ingetrokken.

Artikel 15

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit reglement treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 mei 1992.

Artikel 16

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit reglement kan worden aangehaald onder de titel: Privacy-reglement CRB. Dit reglement wordt zonder de bijlagen in de Staatscourant geplaatst.

Het reglement met de bijlagen, dat op de datum van inwerkingtreding is aangemeld bij de Registratiekamer, ligt voor een ieder ter inzage bij:

 • 1. de Directie Voorlichting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Afdeling Bibliotheek en Documentatie, Plesmanweg 1–6, 's-Gravenhage;

 • 2. het hoofd van het Bureau UWB, Rijksverkeersinspectie Unit Binnenvaart, Thurledeweg 95 te Rotterdam;

 • 3. de Rijksverkeersinspectie (C), Koninginnegracht 21 te 's-Gravenhage alsmede

 • 4. op alle plaatsen van tussenkomst en van samenkomst, genoemd in de bijlage A van de Vrachtverdelingsregeling (Stcrt. 1993, 40).

's-Gravenhage, 22 oktober 1993

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Terug naar begin van de pagina