Verordening op de afdelingen en de kringen

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 06-09-2006 t/m 30-06-2013

Verordening op de afdelingen en kringen

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulten,

gelet op artikel 26 lid 1 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, maakt bekend dat de hieronder vermelde verordeningen zijn vastgesteld in de Ledenvergadering van 14 oktober 1993.

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

  • 1 Het bestuur deelt de in Nederland wonende leden in regionale afdelingen in.

  • 2 Het bestuur kan ten behoeve van de buiten Nederland wonende leden één of meer afdelingen instellen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

  • 1 Op verzoek van een afdelingsbestuur kan het bestuur een kring instellen.

  • 2 Een kring wordt gevormd door een deel van een afdeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Het doel van de afdelingen en de kringen is:

  • a. het versterken van de band tussen de leden van de NOvAA;

  • b. het medewerken aan de verwezenlijking van de in artikel 2, derde lid Wet op de AccountantsAdministratieconsulenten omschreven taken van de NOvAA;

  • c. het bevorderen en instandhouden van de onderlinge gedachtenwisseling over beroepsaangelegenheden;

  • d. het al dan niet gevraagd adviseren aan het bestuur.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

  • 1 De afdelingen zijn bevoegd voordrachten te doen ter voorziening in vacatures in de commissie van de NOvAA.

  • 2 Buiten de organisatie van de NOvAA treden de afdelingen en kringen slechts op na verkregen machtiging van het bestuur.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

De kosten van de afdelingen en de kringen komen ten laste van de NOvAA tot een jaarlijks bij de begroting van de NOvAA te bepalen bedrag.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Het bestuur stelt – de ledenvergadering gehoord – nadere regelen vast ter uitvoering van deze verordening, waarin worden geregeld de samenstelling en de verkiezing van het afdelingsbestuur, de verkrijging en besteding van geldmiddelen, het houden van afdelings- en kringvergaderingen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Verordening op de afdelingen en de kringen.

Naar boven