Inrichtingsbesluit v.a.v.o.

Geldend van 01-08-1998 t/m heden

Besluit van 25 juni 1993, houdende onder meer voorschriften omtrent de inrichting van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 1 april 1993, nr. 93013 842/3220, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 23b, tweede lid, en 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 29 januari 1993, nr. OR 92000294/4 K);

De Raad van State gehoord (advies van 14 mei 1993, nr. W05.93.0205);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 22 juni 1993, nr. 93035707/3220, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk II. Inrichting onderwijs

Artikel 6. Beslistermijn bij bezwaar

Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van een bezwaarschrift van een belanghebbende tegen een besluit tot weigering van de toelating van een kandidaat-deelnemer of een kandidaat-examendeelnemer, of tegen een besluit tot definitieve verwijdering van de deelnemer respectievelijk de examendeelnemer.

Hoofdstuk III. Slotbepalingen

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 juni 1993

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de vijftiende juli 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1.

Begripsbepalingen

Hoofdstuk II

Toelating en verwijdering

Artikel 2.

Toelating

Artikel 3.

Toelaatbaarheidsvoorwaarden

Artikel 4.

Inschrijving in vakken

Artikel 5.

Schorsing

Artikel 6.

Definitieve verwijdering

Artikel 7.

Beslistermijn bij bezwaar

Hoofdstuk III

Inrichting onderwijs

Artikel 8.

Vakken gymnasium

Artikel 9.

Vakken atheneum

Artikel 10.

Vakken h.a.v.o.

Artikel 11.

Vakken m.a.v.o.

Artikel 12.

Vakken oriëntatie en doorstroming

Hoofdstuk IV

Cursusduur

Artikel 13.

Maximale cursusduur oriëntatie en doorstroming

Hoofdstuk V

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 14.

Besluit avondscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-m.e.a.o.

Artikel 15.

Inwerkingtreding

Artikel 16.

Citeertitel

Terug naar begin van de pagina