Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk burgerlijke ambtenaren defensie

[Regeling vervallen per 11-05-2005.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 22-05-2003

Besluit van 25 juni 1993, houdende bepalingen betreffende maaltijdvergoeding bij overwerk door burgerlijke ambtenaren bij het Ministerie van defensie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 1 februari 1993, nr. PAV2210/93002671;

Gelet op de artikelen 125, eerste lid, en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929;

De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 1993, nr WO7.93.0070);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 16 juni 1993, nr. PAV2210/93008954;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister

  Onze Minister van Defensie;

 • b. bevoegd gezag

  de bij koninklijk besluit of bij ministeriële regeling als zodanig aangewezen autoriteit;

 • c. ambtenaar

  degene die ambtenaar is in de zin van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie of werknemer in de zin van het Arbeidsovereenkomstenbesluit;

 • d. een maaltijd

  een eenvoudige warme maaltijd, bestaande uit ten minste een hoofdschotel;

 • e. een maaltijd van overheidswege

  een maaltijd, al dan niet tegen betaling van rijkswege verstrekt, of door bemiddeling van het bevoegde gezag voor rekening van het Rijk verstrekt;

 • f. overwerk

  hetgeen daaronder wordt verstaan in het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 1 Indien de dagelijkse werktijd van de ambtenaar op de dag waarop overwerk wordt verricht, met ten minste twee overwerkuren wordt verlengd en het dienstbelang naar het oordeel van het bevoegde gezag dientengevolge niet toelaat, dat hij zijn maaltijd op de hiervoor bestemde tijd op de voor hem gebruikelijke plaats nuttigt, gelden de in de volgende leden vermelde regels.

 • 2 Aan de ambtenaar wordt zo mogelijk een maaltijd van overheidswege verstrekt, met dien verstande dat indien hij hiervoor heeft moeten betalen, hem de gemaakte kosten worden vergoed tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding berekend op de voet van het derde lid, onder a.

 • 3 Indien een voorziening als bedoeld in het tweede lid niet mogelijk is, ontvangt de ambtenaar:

  • a. die aantoonbaar een maaltijd in een daarvoor bestemde gelegenheid heeft genuttigd en betaald, een vergoeding gelijk aan de vergoeding voor een avondmaaltijd bij dienstreizen in Nederland ingevolge het Reisbesluit binnenland burgerlijke ambtenaren defensie;

  • b. die niet aantoonbaar een maaltijd in een daarvoor bestemde gelegenheid heeft genuttigd en betaald, het bedrag van de dagcomponent, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Reisregeling binnenland burgerlijke ambtenaren defensie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Het besluit is niet van toepassing voor zover een andere regeling in vergoeding van de in dit besluit bedoelde kosten voorziet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

 • 1 Onze Minister is bevoegd van de bij dit besluit gestelde regels af te wijken in gevallen waarin deze regels naar zijn oordeel niet of niet naar redelijkheid voorzien.

 • 2 Onze Minister is bevoegd dit besluit op overeenkomstige wijze toe te passen voor met overwerk vergelijkbare situaties.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1993.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit maaltijdvergoeding bij overwerk burgerlijke ambtenaren defensie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 juni 1993

Beatrix

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

Uitgegeven de dertiende juli 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven