Warenwetregeling machines

Geldend van 29-12-2009 t/m 18-01-2010

Regeling houdende nadere regels ten aanzien van machines

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op de artikelen 4, vijfde en zesde lid, 5, derde lid, 12, eerste lid, eerste zin, en 16, tweede lid, van de Wet op de gevaarlijke werktuigen, de artikelen 3 en 12, derde lid, van het Besluit machines, artikel 25, eerste lid, onderdeel a, van de Warenwet en artikel 1, tweede lid, onderdeel 3°, van het Warenwetbesluit machines;

Besluiten:

Artikel 2a

 • 1 Als categorie mobiele kranen als bedoeld in artikel 6d, eerste lid, tweede zin, van het besluit worden aangewezen:

  hijskranen voor haakbedrijf op rupsen of banden alsmede een torenvormige hijskranen voor haakbedrijf op rupsen of banden met een bedrijfslastmoment van tenminste 10 tonmeter, met uitzondering van:

  • a. op een voertuig bevestigde laadkranen die uitsluitend bestemd zijn of worden gebruikt voor het laden en lossen van de laadbak van het voertuig;

  • b. grondverzetmachines die ontgravingen maken en daarop aansluitend leidingwerk in die ontgravingen leggen of ten behoeve van het uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden ondersteuningsschotten plaatsen.

Artikel 2b

Een certificaat van goedkeuring, bedoeld in artikel 6e, eerste lid, van het besluit wordt door een aangewezen instelling afgegeven aan de aanvrager indien tijdens de keuring, bedoeld in artikel 6d, eerste lid, tweede zin, van het besluit, is gebleken dat de mobiele kraan of toren-kraan voldoet aan de eisen, omschreven in het certificatieschema identificatiecode TCVT W3-11/07-148 van de Stichting Toezicht Verticaal Transport (TCVT) te Eemnes.

Artikel 2c

In het jaarverslag, bedoeld in artikel 7c, tweede lid, van de Warenwet, worden door de aangewezen instelling en de aangewezen aangemelde instelling ten minste de volgende onderwerpen behandeld:

 • a. de door de instelling afgegeven, ingetrokken dan wel geweigerde certificaten;

 • b. wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende accreditaties, reglementen en procedures;

 • c. wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende taakverdeling;

 • d. wijzigingen in de bestuurssamenstelling;

 • e. wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement;

 • f. aan derden uitbestede werkzaamheden;

 • g. structurele knelpunten op het werkveld van de instelling die zich in de uitvoeringspraktijk hebben voorgedaan;

 • h. het gevoerde overleg en de samenwerking op het werkveld met andere instellingen;

 • i. door de instelling ontvangen klachten en de wijze van afhandeling daarvan;

 • j. tegen de besluiten van de instelling ingediende bezwaren en ingestelde beroepen en de wijze van afhandeling daarvan;

 • k. een financieel verslag betreffende de activiteiten waarvoor de instelling is aangewezen.

Artikel 4

De dossiers en de briefwisseling die betrekking hebben op de certificeringsprocedures, bedoeld in het besluit, worden gesteld in de Nederlandse taal, of in een andere door de aangewezen instelling of aangewezen aangemelde instelling aanvaarde taal.

's-Gravenhage, 22 juni 1993

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. de Vries

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H.J. Simons

Terug naar begin van de pagina