Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen

[Regeling vervallen per 01-04-2013.]
Geldend van 01-09-2001 t/m 12-12-2006

Wet van 31 maart 1993, tot uitvoering van EEG-maatregelen inzake het plaatsen van opdrachten voor de levering van produkten, de uitvoering van werken en de verrichting van diensten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter wille van een snellere uitvoering van maatregelen als bedoeld in artikel 189 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (Trb. 1957, 91) betreffende opdrachten van de overheid en daarmee gelijkgestelde bedrijven en instellingen tot levering van produkten, uitvoering van werken en het verrichten van diensten, alsmede uit een oogpunt van doelmatigheid en doorzichtigheid van regelgeving, wenselijk is één nationaal wettelijk kader tot stand te brengen op grond waarvan die maatregelen uitgevoerd kunnen worden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2013]

In deze wet en in de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder communautaire maatregel inzake aanbestedingen: een verordening, een richtlijn of een beschikking als bedoeld in artikel 189 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ter zake van het verstrekken door overheidsdiensten of daarmee in de communautaire maatregel gelijkgestelde bedrijven en instellingen van opdrachten voor de levering van goederen, voor de uitvoering van werken of voor het verrichten van diensten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2013]

  • 1 Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld die strekken tot uitvoering van een communautaire maatregel inzake aanbestedingen.

  • 2 De voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid wordt gedaan door Onze Minister van Economische Zaken in overeenstemming met Onze Ministers wie het mede aangaat.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2013]

  • 1 Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van het verstrekken van informatie door de in een communautaire maatregel inzake aanbestedingen bedoelde overheidsdiensten en daarmee gelijkgestelde bedrijven en instellingen aan Onze Minister van Economische Zaken en aan de Europese Commissie, voorzover dat noodzakelijk is ingevolge een in die communautaire maatregel opgenomen verplichting.

  • 2 Onze Minister van Economische Zaken kan nadere voorschriften geven ten behoeve van de toepassing van een in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur.

  • 3 De in het eerste lid bedoelde diensten, bedrijven en instellingen zijn verplicht de op grond van dit artikel gevraagde informatie te verstrekken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2013]

  • 1 [Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

  • 2 De Wet overheidsopdrachten voor leveringen van produkten (Stb. 1979, 334) wordt ingetrokken.

  • 3 De Wet aanbesteding van werken lagere publiekrechtelijke lichamen (Stb. 1977, 669) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2013]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2013]

Deze wet kan worden aangehaald als: Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten,. colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 31 maart 1993

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

Uitgegeven de twintigste april 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina