Regeling gelijke bepalingen bij hippische wedstrijden

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Regeling gelijke bepalingen bij hippische wedstrijden

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet;

Gezien het advies van het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • paardachtigen: als huisdier gehouden paarden en ezels of kruisingen daarvan;

 • geregistreerde paardachtigen: paardachtigen die zijn ingeschreven of zijn geregistreerd en in aanmerking komen voor inschrijving in de hoofdsectie van een stamboek, overeenkomstig verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor het fokken van, de handel in en de binnenkomst in de Unie van raszuivere fokdieren, hybride fokvarkens en levende producten daarvan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 652/2014, de Richtlijnen 89/608/EEG en 90/425/EEG van de Raad en tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van dierfokkerij (‘Fokkerijverordening’) (PbEU 2016, L 171).

Artikel 2

De bepalingen voor hippische wedstrijden, met name wedrennen, springconcoursen, dressuurproeven, menproeven en proeven inzake model en gangen, bevatten geen voorschriften die een ongelijke behandeling inhouden tussen paardachtigen die:

 • a. zijn geregistreerd in Nederland en die zijn geregistreerd in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap;

 • b. van oorsprong afkomstig zijn uit Nederland en die van oorsprong afkomstig zijn uit een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap.

Artikel 3

Het bepaalde in artikel 2 is niet van toepassing op wedstrijden en evenementen, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, eerste gedachtenstreepje, van richtlijn nr. 90/428/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het handelsverkeer in voor wedstrijden bestemde paardachtigen en houdende vaststelling van de voorwaarden voor deelneming aan deze wedstrijden (PbEG L 224/60), die in de bijlage bij deze regeling zijn genoemd.

Artikel 4

Degene die een wedstrijd als bedoeld in artikel 2 organiseert is verplicht, indien de inschrijving voor die wedstrijd van een paardachtige die is geregistreerd in of van oorsprong afkomstig uit een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap dan Nederland wordt geweigerd, de reden van de weigering schriftelijk mee te delen aan de eigenaar of diens gemachtigde.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

Artikel 6

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gelijke bepalingen bij hippische wedstrijden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 maart 1993

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Bijlage

De wedstrijden voor paardachtigen bedoeld in artikel 3 van de Regeling gelijke bepalingen bij hippische wedstrijden zijn:

 • 1.

  • a. Competitie 4-, 5- en 6-jarige springpaarden en competitie 4- en 5-jarige dressuurpaarden (3-daags evenement).

  • b. Hengstencompetities springen en dressuur (7 wedstrijden en finale in winterseizoen).

  • c. Hengstencompetitie tuigpaarden (6 wedstrijden in zomerseizoen).

  • d. Springwedstrijd voor nakomelingen KWPN-hengsten.

 • 2.

  • a. Klassieke en bijzondere draverijen:

   Prijs der 4- en 5-jarigen

   Prijzendraverij voor in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven 4- en 5-jarige paarden.

   Prijzen der 4-jarigen.

   Prijzendraverij voor in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven 4-jarige paarden.

   Wolvega's Wintercriterium.

   Draverij van meet voor in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven paarden van 5 jaar en ouder die ƒ 30.000 of meer hebben gewonnen.

   Winterkampioenschap van Nederland.

   Draverij van meet voor in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven paarden van 5 jaar en ouder.

   Winterkampioenschap der 4-jarigen.

   Draverij van meet voor in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven 4-jarige paarden.

   Voorjaarsprijs der 3-jarigen.

   Draverij van meet voor in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven 3-jarige paarden.

   Voorjaarsprijs der 4- en 5-jarigen.

   Draverij van meet voor 4- en 5-jarige Nederlandse paarden die ƒ 10.000 of meer hebben gewonnen.

   Grote Prijs van de Jaarlingenshow I.

   Draverij van meet voor 3-jarige hengsten en ruins, die daadwerkelijk aan de Jaarlingenshow te Ermelo hebben deelgenomen.

   Elite 4-jarigen.

   Draverij van meet voor de in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven 4-jarige paarden.

   Grote Prijs van de Jaarlingenshow II.

   Draverij van meet voor 3-jarige merries, die daadwerkelijk aan de Jaarlingenshow te Ermelo hebben deelgenomen.

   België-Nederland interland.

   Deelneming aan de België-Nederland matches op uitnodiging. De Nederlandse paarden dienen te worden gereden door rijders in bezit van een rijvergunning, afgegeven door de Stichting N.D.R. De Belgische paarden dienen te worden gereden door rijders in bezit van een rijvergunning, afgegeven door de Belgische Draffederatie.

   Sprintkampioenschap van Duindigt.

   Draverij van meet voor in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven paarden van 4 jaar en ouder die ƒ 50.000 of meer hebben gewonnen.

   Prijs der 3-jarigen.

   Draverij van meet voor in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven 3-jarige paarden.

   Gouden Zweep.

   Prijzendraverij voor 4- en 5-jarige Nederlandse paarden, die ƒ 30.000 of meer hebben gewonnen en 6-jarige en oudere Nederlandse paarden, die ƒ 80.000 of meer hebben gewonnen.

   Sprintkampioenschap van Wolvega.

   Draverij van meet voor in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven paarden van 4 jaar en ouder, die ƒ 50.000 of meer hebben gewonnen.

   Kampioenschap Nederlandse Paarden.

   Draverij van meet voor Nederlandse paarden van 4 jaar en ouder.

   Sweepstakes G (hengsten).

   Draverij van meet voor 3-jarige Nederlandse hengsten.

   Sweepstakes G (merries).

   Draverij van meet voor 3-jarige Nederlandse merries.

   Sprintkampioenschap van Alkmaar.

   Draverij van meet voor in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven paarden van 4 jaar en ouder, die ƒ 50.000 of meer hebben gewonnen.

   Sprintkampioenschap van Groningen.

   Draverij van meet voor in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven paarden van 4 jaar en ouder, die ƒ 50.000 of meer hebben gewonnen.

   Derby Proef.

   Draverij van meet voor 3-jarige Nederlandse hengsten en merries, die nog staan ingeschreven voor de Derby G.

   Wolvega"s Kampioenschap der 4-jarigen.

   Draverij van meet voor 4-jarige in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven paarden.

   Duindigt's Kampioenschap der 4-jarigen.

   Draverij van meet voor 4-jarige in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven paarden.

   Sprintkampioenschap van Nederland (finale).

   Draverij van meet voor in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven paarden van 4 jaar en ouder, die ƒ 50.000 of meer hebben gewonnen.

   Derby G.

   Draverij van meet voor 3-jarige Nederlandse hengsten en merries.

   Criterium der 3-jarige hengsten.

   Draverij van meet voor 3-jarige Nederlandse hengsten, die nog staan ingeschreven voor de Derby G.

   Criterium der 3-jarige merries.

   Draverij van meet voor 3-jarige merries, die nog staan ingeschreven voor de Derby G.

   Groninger Kampioenschap der 4-jarigen.

   Draverij van meet voor 4-jarige in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven paarden.

   Alkmaars Kampioenschap der 4-jarigen.

   Draverij van meet voor 4-jarige in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven paarden.

   Toekomst-prijs der 2-jarigen.

   Draverij van meet voor 2-jarige Nederlandse paarden.

   Grote Fokkersprijs.

   Prijzendraverij voor 4- t/m 6-jarige Nederlandse paarden die ƒ 30.000 of meer hebben gewonnen.

   Grote Prijs der Vaderpaarden I.

   Draverij van meet voor 3-jarige merries, afstammende van vooraf aangegeven hengsten.

   Grote Prijs der Vaderpaarden II.

   Draverij van meet voor 3-jarige merries, afstammende van vooraf aangegeven hengsten.

   Grote Prijs der Vaderpaarden III.

   Draverij van meet voor 3-jarige hengsten en ruins, afstammende van vooraf aangegeven hengsten.

   Grote Prijs der Vaderpaarden IV.

   Draverij van meet voor 3-jarige hengsten en ruins, afstammende van vooraf aangegeven hengsten.

   Grote Prijs der Vaderpaarden V.

   Draverij van meet voor 2-jarige hengsten en ruins, afstammende van vooraf aangegeven hengsten.

   Kampioenschap der 4-jarigen (finale).

   Draverij van meet voor 4-jarige in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R. ingeschreven paarden.

   Grote Prijs der Vaderpaarden VI.

   Draverij van meet voor 2-jarige hengsten en ruins, afstemmende van vooraf aangegeven hengsten.

   Grote Prijs der Vaderpaarden VII.

   Draverij van meet voor 2-jarige merries, afstammende van vooraf aangegeven hengsten.

   Kampioenschap der 5-jarigen.

   Draverij van meet voor 5-jarige paarden, ingeschreven in één der Stamboeken van de Stichting N.D.R.

   Grote Prijs der Vaderpaarden VIII.

   Draverij van meet voor 2-jarige merries, afstammende van vooraf aangegeven hengsten.

   Jonker-prijs H.

   Draverij van meet voor 2-jarige Nederlandse hengsten.

   Joffer-prijs H.

   Draverij van meet voor 2-jarige Nederlandse merries.

   Produktendraverij H.

   Draverij van meet voor 2-jarige Nederlandse hengsten en merries.

   H. van Wickevoort Crommelin Memoriaal.

   Draverij voor 3-, 4- en 5-jarige Nederlandse paarden.

  • b. Klassieke en bijzondere rennen.

   Hengsten Produktenren.

   Nederlandse hengsten van 3 jaar.

   Merries Produktenren.

   Nederlandse merries van 3 jaar, alsmede merries van 3 jaar, die zijn opgenomen in het Stamboek Buitenlandse Paarden (Volbloeds).

   Derby.

   Nederlandse hengsten en merries van 3 jaar, alsmede merries van 3 jaar, die zijn opgenomen in het Stamboek Buitenlandse Paarden (Volbloeds).

   Van Brienen Memoriaal.

   Nederlandse hengsten en merries van 2 jaar, alsmede merries van 2 jaar, die zijn opgenomen in het Stamboek Buitenlandse Paarden (Volbloeds).

   Clingendaalren.

   Nederlandse hengsten en merries van 2 jaar, alsmede merries van 2 jaar, die zijn opgenomen in het Stamboek Buitenlandse Paarden (Volbloeds).

   Criterium.

   Nederlandse hengsten en merries van 2 jaar, alsmede merries van 2 jaar, die zijn opgenomen in het Stamboek Buitenlandse Paarden (Volbloeds).

   W. J. Jochems Memoriaal (Handicap).

   Nederlandse paarden van 4 jaar en ouder, alsmede buitenlandse paarden van 4 jaar en ouder die zijn opgenomen in het Stamboek Buitenlandse Paarden (Volbloeds) en die in training zijn bij een trainer in het bezit van een door de Stichting N.D.R. afgegeven trainersvergunning.

   Fokkerscup.

   Ren voor paarden van 3 jaar, afstammende van vooraf aangegeven hengsten.

   Pocahontas-prijs.

   Nederlandse merries van 3 jaar en ouder, alsmede buitenlandse merries die zijn opgenomen in het Stamboek Buitenlandse Paarden (Volbloeds) en die in training zijn bij een trainer in het bezit van een door de Stichting N.D.R. afgegeven trainersvergunning.

   Trial Stakes.

   Nederlandse paarden van 3 jaar, alsmede buitenlandse paarden die zijn opgenomen in het Stamboek Buitenlandse Paarden (Volbloeds) en die in training zijn bij een trainer die in het bezit is van een door de Stichting N.D.R. afgegeven trainersvergunning.

   Kincsem-prijs (Handicap).

   Nederlandse merries van 3 jaar en ouder, alsmede buitenlandse merries die zijn opgenomen in het Stamboek Buitenlandse Paarden (Volbloeds) en die in training zijn bij een trainer in het bezit van een door de Stichting N.D.R. afgegeven trainersvergunning.

   Veefonds-prijs.

   Ren voor Nederlandse en buitenlandse paarden van 4 jaar en ouder, die een som van ƒ 7500 of hoger hebben gewonnen. De buitenlandse paarden dienen te zijn opgenomen in het Stamboek Buitenlandse Paarden (Volbloeds) en in training te zijn bij een trainer in het bezit van een door de Stichting N.D.R. afgegeven trainersvergunning.

   Gold Cup (Handicap).

   Nederlandse paarden van 3 jaar en ouder, alsmede buitenlandse paarden die zijn opgenomen in het Stamboek Buitenlandse Paarden (Volbloeds) en die in training zijn bij een trainer in het bezit van een door de Stichting N.D.R. afgegeven trainersvergunning.

   Diana-prijs.

   Nederlandse merries van 3 jaar, alsmede buitenlandse merries die zijn opgenomen in het Stamboek Buitenlandse Paarden (Volbloeds) en die in training zijn bij een trainer in het bezit van een door de Stichting N.D.R. afgegeven trainersvergunning.

   Herfstprijs der Tweejarigen.

   Nederlandse paarden van 2 jaar, alsmede buitenlandse paarden die zijn opgenomen in het Stamboek Buitenlandse Paarden (Volbloeds) en die in training zijn bij een trainer in het bezit van een door de Stichting N.D.R. afgegeven trainersvergunning.

  • c. Gewone koersen.

   Per door de Stichting N.D.R. georganiseerde meeting (koersdag) wordt één koers verreden, die is voorbehouden aan Nederlandse paarden.

Terug naar begin van de pagina