Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WBO in verband met het formatiebudgetsysteem

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 07-11-1992 t/m 30-11-2005

Besluit van 28 juli 1992, houdende wijziging van het Besluit trekkende bevolking WBO in verband met het formatiebudgetsysteem

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 9 maart 1992, nr. 92002654/2445, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 115 van de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 256);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 8 januari 1992, nr. OR 91000396/1 P);

De Raad van State gehoord (advies van 10 juni 1992, nr. W05.92.0116);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 21 juli 1992, nr. 92047779/2445, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

In afwijking van de artikelen B 16i, C 15i, D 12i, E 15h en F 13i van het Besluit trekkende bevolking WBO, geldt voor het schooljaar 1992-1993 een percentage van 2,6%.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Met inachtneming van artikel 115, derde lid, van de Wet op het basisonderwijs, treedt dit besluit in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld. Het koninklijk besluit kan ten aanzien van artikelen of onderdelen daarvan voorzien in terugwerkende kracht.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De tekst van het Besluit trekkende bevolking WBO wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Tavarnelle, 28 juli 1992

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage

Uitgegeven de twintigste augustus 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven