Beschikking tijdelijke verhoging referentiehoeveelheden en heffingvrije hoeveelheden

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 16-10-1992 t/m 23-01-2004

Beschikking tijdelijke verhoging referentiehoeveelheden en heffingvrije hoeveelheden

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1921/92 (PbEG nr. L 195) alsmede de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet;

Gezien het advies van het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De referentiehoeveelheden als bedoeld in artikel 6 en de heffingvrije hoeveelheden als bedoeld in artikel 7 van de Beschikking superheffing 1988 worden voor de heffingsperiode 1992/1993, in verband met de verlenging van deze heffingsperiode met vier dagen, verhoogd met 4/364 deel, zijnde een percentage van 1,1%.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze beschikking treedt in werking op de tweede dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking tijdelijke verhoging referentiehoeveelheden en heffingvrije hoeveelheden.

's-Gravenhage,

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven