Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1

Informatie geldend op 01-08-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Advocatenwet
  Artikel: 36b
 2. Archiefbesluit 1995
  Artikel: 15
 3. Archiefbesluit BES
  Artikel: 17
 4. Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s
  Artikelen: 2, 3
 5. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Bijlage: I
 6. Besluit experiment excellentie in het hoger onderwijs
  Artikel: 1
 7. Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie
  Artikel: 1
 8. Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikelen: 1, 5, 6
 9. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
  Artikel: 1
 10. Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
  Artikel: 3
 11. Besluit ontheffing gecertificeerde pabo-gediplomeerden voor de onderbouw vmbo basis- en kader
  Tekst: tekst
 12. Besluit opleiding en stage gerechtsdeurwaardersambt
  Artikelen: 2, 3
 13. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 14. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 671
 15. Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing
  Artikel: 1
 16. Mededingingswet
  Artikel: 25h
 17. Regeling Inspectie van het onderwijs 2018
  Artikel: 1
 18. Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
  Artikel: 1.1
 19. Regeling afwijkende inschrijving hoger onderwijs COVID-19
  Artikel: 1
 20. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
  Artikel: 3
 21. Regeling financiën hoger onderwijs
  Artikel: 18a
 22. Regeling gegevens studentenenquête
  Artikel: 1
 23. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
  Artikel: 1
 24. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
  Artikel: 12
 25. Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022
  Artikel: 1
 26. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
  Artikel: 1.1
 27. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
  Artikel: 1
 28. Sanctieregeling Noord-Korea 2017
  Artikel: 4
 29. Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector
  Artikel: 1
 30. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
  Artikel: 1
 31. Subsidieregeling Internationalisering po en vo
  Artikel: 1
 32. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
  Artikelen: 1, 12
 33. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
  Artikel: 1
 34. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen
  Artikel: 1
 35. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017
  Artikel: 1
 36. Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
  Artikel: 1
 37. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 1
 38. Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs
  Artikel: 1
 39. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikel: 1
 40. Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
  Artikel: 1
 41. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 1
 42. Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19
  Artikel: 1
 43. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel: 1.1
 44. Uitvoeringsregeling Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing
  Artikel: 1
 45. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 1.1.1, 8.1.1
 46. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 1
 47. Wet op het accountantsberoep
  Artikel: 49
 48. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 18.75
 49. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 1
 50. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 51. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 52. Wet studiefinanciering 2000
  Artikelen: 1.1, 2.12, 2.8, 5.7, 12.1b
 53. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 2.11, 12.3a
 54. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina