Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-08-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:10

Informatie geldend op 01-05-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3.4

 1. Onteigeningswet
  Artikel 63
 2. Wegenwet
  Artikelen 11, 34, 35
 3. Kernenergiewet
  Artikelen 20, 20a, 29a, 34
 4. Alcoholwet
  Artikel 6
 5. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Paragrafen 1, 2
  Artikelen 15, 16, 17
 6. Wet milieubeheer
  Artikelen 10.64, 10.9, 13.10, 13.11, 15.37, 16.30, 16.31, 16.34e, 19.1b, 19.3, 19.5, 20.5, 9.2.2.3, 9.2.2.7, 9.5.5, 9.5.6
 7. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel 3
 8. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikel 10
 9. Meststoffenwet
  Artikel 43
 10. Loodsenwet
  Artikel 16
 11. Wet commissies standaardregelingen
  Artikel 7
 12. Waterschapswet
  Artikelen 4, 79
 13. Woningwet
  Artikel 61n
 14. Gemeentewet
  Artikel 150
 15. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:1, 3:25, 3:26, 3:44, 6:8, 7:1, 7:14, 7:27
 16. Wet luchtvaart
  Artikelen 10.39, 8.25g, 8.48, 8a.50a, 8a.60
 17. Provinciewet
  Artikel 147
 18. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst tekst
 19. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel 22
 20. Archiefbesluit 1995
  Artikel 4
 21. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel 2
 22. Financiële-verhoudingswet
  Artikel 9
 23. Mededingingswet
  Artikelen 13, 15, 89a, 9
 24. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Artikel 11
 25. Wet bescherming Antarctica
  Artikelen 11, 20, 21, 22
 26. Telecommunicatiewet
  Artikelen 3.10, 3.3, 4.1, 5b.2, 6b.1
 27. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 28. Wet personenvervoer 2000
  Artikel 30a
 29. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
  Artikel IV
 30. Mijnbouwwet
  Artikelen 105, 167h, 167i, 24ag, 24ah, 24ai, 24r, 31d, 34, 6a
 31. Mijnbouwbesluit
  Artikelen 29r, 98
 32. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage Aanwijzingen voor convenanten
 33. Spoorwegwet
  Artikel 63
 34. Besluit havenontvangstvoorzieningen
  Artikel 5
 35. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten
  Artikel XI
 36. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel 48
 37. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikelen 112, 113, 114, 81a
 38. Mediawet 2008
  Artikelen 2.21, 2.60m
 39. Postwet 2009
  Artikel 13d
 40. Postbesluit 2009
  Artikel 18
 41. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 42. Drinkwaterwet
  Artikel 4
 43. Invoeringswet Waterwet
  Artikel 2.12
 44. Dienstenwet
  Artikel 31
 45. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 1.5a
 46. Besluit veiligheidsregio’s
  Artikelen 6.1.4, 6.2.1
 47. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  Tekst tekst
 48. Wet op het accountantsberoep
  Artikel 38
 49. Frequentiebesluit 2013
  Artikel 18a
 50. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
  Artikel VIII
 51. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekststructuurtekst
 52. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel 4.1
 53. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
  Artikel 1
 54. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  Artikelen 2.37, 3.10a, 3.25, 4.6
 55. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 56. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage bijlage
 57. Wet windenergie op zee
  Artikel 3
 58. Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte
  Artikel 11g
 59. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel 2
 60. Erfgoedwet
  Artikel 3.2
 61. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst tekst
 62. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst tekst
 63. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst tekst
 64. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst tekst
 65. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst tekst
 66. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst tekst
 67. Besluit tot veilen vergunningen digitale ethertelevisie en vaststelling voorschriften en beperkingen vergunningen
  Structuurtekststructuurtekst
 68. Omgevingswet
  Artikelen 16.22, 16.24a, 16.25, 16.25a, 16.26, 16.27, 16.30, 16.32, 16.32a, 16.33b, 16.33f, 16.33g, 16.33h, 16.33i, 16.40, 16.50, 16.57, 16.62, 16.65, 16.68, 16.70, 16.71, 16.79, 16.83
  Paragrafen 16.3.1, 16.5.3
 69. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst tekst
 70. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst tekst
 71. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen 11.1, 11.2, 11.3, 6.19, 6.20
 72. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst tekst
 73. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst tekst
 74. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel 14
 75. Omgevingsbesluit
  Paragraaf 10.6.2
  Artikelen 10.24, 10.26, 10.3c, 10.6e, 10.7a, 11.24, 11.28, 5.5a
 76. Klimaatwet
  Artikel 5
 77. Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen
  Artikel 5
 78. Invoeringswet Omgevingswet
  Artikelen 4.4, 4.62, 4.63
 79. Aanvullingswet natuur Omgevingswet
  Artikel 2.9
 80. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikel 4.23
 81. Beleidsregel ontheffingen codes energie
  Artikel 4
 82. Invoeringsregeling Omgevingswet
  Artikel 4.1.10
 83. Invoeringsbesluit Omgevingswet
  Artikel 8.1.5
 84. Omgevingsregeling
  Artikelen 14.12, 14.14, 14.17, 14.27, 14.28b, 14.28g, 14.30, 14.31b, 14.31f, 14.33, 14.4, 14.8
 85. Kavelbesluit VI windenergiegebied Hollandse Kust (west)
  Tekst tekst
 86. Kavelbesluit VII windenergiegebied Hollandse Kust (west)
  Bijlage II
 87. Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur
  Artikel 4
 88. Beleidsregel rendementstoets warmte
  Artikel 4
 89. Bestuursreglement werkwijze Ctgb 2024
  Artikel 2:31
 90. Kavelbesluit kavel Alpha windenergiegebied IJmuiden Ver
  Bijlage II
 91. Kavelbesluit kavel Beta windenergiegebied IJmuiden Ver
  Bijlage II
 92. Besluit bekendmaking veiling vergunningen 3,5 GHz-band
  Bijlage 3

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Dienst Toeslagen
  Tekst tekst
 5. Dividendbelasting, vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting
  Bijlage 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2024)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2012 Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 201 32614 07-04-2011 Stb. 2011, 201
01-07-2005 Wijziging 26-05-2005 Stb. 2005, 282 29421 22-06-2005 Stb. 2005, 320
Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 54 27023 22-06-2005 Stb. 2005, 320
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven