Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 27-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 14-05-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:5

Informatie geldend op 01-01-2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3.3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:1, 3:16
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Besluit adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren
  Artikel 5
 4. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst tekst
 5. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst tekst
 6. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES
  Artikel 42b
 7. Wet studiefinanciering BES
  Artikel 8.4a
 8. Wet algemene ouderdomsverzekering BES
  Artikel 43b
 9. Wet ongevallenverzekering BES
  Artikel 14d
 10. Besluit onderstand BES
  Artikel 41a
 11. Wet ziekteverzekering BES
  Artikel 14d
 12. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst tekst
 13. Wet kinderbijslagvoorziening BES
  Artikel 26a
 14. Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening
  Artikel 6
 15. Besluit instelling adviescommissie inzake subsidieverlening en onafhankelijke bezwarenadviescommissie ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (uitvoering Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen regio’s Rotterdam-Rijnmond en Den Haag)
  Artikel 1:2
 16. Regeling aanwijzing geschillencommissie ex artikel 23, eerste en tweede lid, Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Bijlage 1
 17. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten tekst, tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven