Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 21-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 27-01-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:81

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. ACM beleidsregel factureringstermijnen energie 2021
 2. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 3. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 4. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
 5. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 6. Beleidsregel consult ontboden verdachte artikel 257c Sv
 7. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
 8. Beleidsregel Handhaving
 9. Beleidsregel Handhaving jaarverantwoording over het overgangsjaar 2021
 10. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 11. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
 12. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 13. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 14. Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren
 15. Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112
 16. Beleidsregel Nederlandse Emissieautoriteit ETS 2021
 17. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
 18. Beleidsregel ontheffingen codes energie
 19. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 20. Beleidsregel quota commerciële media-instellingen 2022
 21. Beleidsregel quota publieke media-instellingen 2022
 22. Beleidsregel registratie snelle motorboten
 23. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 24. Beleidsregel stageverkorting
 25. Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten
 26. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
 27. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
 28. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
 29. Beleidsregel transparante financiële bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk
 30. Beleidsregel trillinghinder spoor
 31. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 32. Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018
 33. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 34. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 35. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
 36. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
 37. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 38. Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015
 39. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 40. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 41. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
 42. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2022
 43. Beleidsregels informatieplicht
 44. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 45. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 46. Beleidsregels onvrijwillige inschrijving register
 47. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 48. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 49. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019
 50. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 51. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 52. Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling
 53. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 54. Beleidsregels woordmerk kansspelen op afstand
 55. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
 56. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
 57. Besluit beleidsregels representativiteit
 58. Besluit bestuursrecht Toeslagen
 59. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 60. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 61. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 62. Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure
 63. Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 64. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
 65. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 66. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
 67. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 68. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)
 69. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)
 70. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)
 71. Besluit versterking gebouwen Groningen
 72. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 73. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 74. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
 75. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 76. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 77. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
 78. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
 79. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 80. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 81. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 82. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 83. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 84. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 85. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 86. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 87. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 88. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
 89. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 90. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)
 91. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
 92. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 93. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
 94. Toezichtbeleid ITS
 95. Uitgiftebeleid geografische nummers
 96. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 97. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
 98. Wijzigingsbesluit Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (nadere invulling normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico en enige andere wijzigingen)
 99. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 100. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 101. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 102. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 103. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 104. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid busvervoer
 2. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 3. Beleidsregel Autoriteit woningcorporaties naar aanleiding van de wijziging van de Woningwet
 4. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
 5. Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
 6. Beleidsregel IGVO 2021
 7. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 8. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 9. Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 10. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 11. Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren
 12. Beleidsregel aanbodkanaal
 13. Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet
 14. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
 15. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 16. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 17. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 18. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
 19. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 20. Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor
 21. Beleidsregel andere dag- en weekindeling op scholen in de G5
 22. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 23. Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken
 24. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2016
 25. Beleidsregel bestuurlijke boeten IJenV – experiment gesloten coffeeshopketen
 26. Beleidsregel bestuurlijke boeten NVWA-experiment gesloten coffeeshopketen
 27. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
 28. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 29. Beleidsregel binnenvaart 2013
 30. Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten
 31. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico
 32. Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte
 33. Beleidsregel compensatie vervroegde beëindiging pelsdierhouderij
 34. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018
 35. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018
 36. Beleidsregel diertransport bij hoge temperaturen
 37. Beleidsregel diploma-erkenning opleidingen overige educatie (2021)
 38. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
 39. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2020
 40. Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd
 41. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs
 42. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020
 43. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen
 44. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee
 45. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 46. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 47. Beleidsregel handhaving misbruik van slots op gecoördineerde luchthavens
 48. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake passagiersrechten luchtvaart
 49. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 50. Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1
 51. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
 52. Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee
 53. Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten
 54. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 55. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën
 56. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 57. Beleidsregel keuringsinstituten Spoorwegwet
 58. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 59. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 60. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 61. Beleidsregel nadeelcompensatie verbod laagcalorisch gas grootste afnemers
 62. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 63. Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA
 64. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
 65. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 66. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 67. Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928
 68. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 69. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 70. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 71. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 72. Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL
 73. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 74. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019
 75. Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014
 76. Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19
 77. Beleidsregel tegemoetkoming huurders, woningcorporaties en particuliere verhuurders aardbevingsgebied Groningen
 78. Beleidsregel tegemoetkoming kosten PAS-melders
 79. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 80. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015
 81. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 82. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 83. Beleidsregel uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling van aanvragen S&O-verklaring
 84. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 85. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945
 86. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 87. Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie
 88. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 89. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 90. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken 2021
 91. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige industrie Groningen
 92. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige infrastructuur Groningen
 93. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen
 94. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 95. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
 96. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 97. Beleidsregel verlagen subsidie POP
 98. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 99. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones
 100. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie PO
 101. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 102. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 103. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 104. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020
 105. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 106. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 107. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 108. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren 2021
 109. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee
 110. Beleidsregel wijziging van de vergunning windenergie op zee voor kavel V Hollandse Kust (noord)
 111. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
 112. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
 113. Beleidsregel zeevaartbemanning
 114. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw
 115. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
 116. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 117. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 118. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 119. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 120. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 121. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 122. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 123. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 124. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
 125. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 126. Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport
 127. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 128. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
 129. Beleidsregels near shore windpark
 130. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 131. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 132. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 133. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 134. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 135. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 136. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 137. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 138. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 139. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 140. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC
 141. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 142. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 143. Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen
 144. Besluit vaststelling beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch hulpmiddel
 145. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
 146. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
 147. Handhavingsbeleid Experiment Gesloten Coffeeshopketen Inspectie Justitie en Veiligheid
 148. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 149. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 150. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
 151. Specifiek Interventiebeleid NVWA Tatoeëren en piercen (IB02-SPEC 59, versie 01)
 152. Specifiek interventiebeleid NVWA Alcoholwet (IB02-SPEC 29, versie 2)
 153. Specifiek interventiebeleid NVWA Fytosanitaire wetgeving
 154. Specifiek interventiebeleid NVWA Speelgoed (IB02-SPEC 58, versie 01)
 155. Specifiek interventiebeleid NVWA Textiel (IB02-SPEC 60, versie 01)
 156. Specifiek interventiebeleid NVWA Wet op de dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 3)
 157. Specifiek interventiebeleid NVWA Wijnregeling
 158. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)
 159. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 04)
 160. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
 161. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
 162. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
 163. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 04)
 164. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
 165. Specifiek interventiebeleid NVWA experiment gesloten coffeeshopketen (IB02-SPEC 30, versie 01)
 166. Specifiek interventiebeleid NVWA gewasbeschermingsmiddelen en biociden (IB02-SPEC 05, versie 03)
 167. Specifiek interventiebeleid NVWA identificatie en registratie van dieren (IB02-SPEC 10, versie 01)
 168. Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB02-SPEC 07, versie 02)
 169. Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB02-SPEC 09, versie 01)
 170. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
 171. Specifiek interventiebeleid NVWA samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 03)
 172. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 13)
 173. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselinformatie levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 05)
 174. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 06)
 175. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren (IB02-SPEC 39, versie 13)
 176. Tweede beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb
 177. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.43, 4.10
 2. Bankwet 1998
  Artikel: 12a
 3. Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen 2013
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel Actief zijn in Nederland 2013
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregel Handhaving
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 11. Beleidsregel inzake toezicht artikel 10a, lid 3 van de Gaswet
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 12. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
  Tekst: tekst
 16. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
  Artikel: 1a
 17. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 18. Beleidsregel verwerven van woningen langs basisnetroutes
  Structuurtekst: structuurtekst
 19. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2022
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 20. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
  Tekst: tekst
 21. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
  Artikel: 1
 22. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 23. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 24. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Tekst: tekst
 25. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 26. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 27. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
  Tekst: tekst
 28. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
  Tekst: tekst
 29. Handhavingsbeleid Experiment Gesloten Coffeeshopketen Inspectie Justitie en Veiligheid
  Tekst: tekst
 30. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 31. Richtsnoeren Remedies 2007
  Circulaire-sluiting: circulaire-sluiting
 32. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 33. Richtsnoeren samenwerking bedrijven
  Tekst: tekst
 34. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 35. Specifiek Interventiebeleid NVWA Tatoeëren en piercen (IB02-SPEC 59, versie 01)
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 36. Specifiek interventiebeleid NVWA Alcoholwet (IB02-SPEC 29, versie 2)
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 37. Specifiek interventiebeleid NVWA Fytosanitaire wetgeving
  Tekst: tekst
 38. Specifiek interventiebeleid NVWA Speelgoed (IB02-SPEC 58, versie 01)
  Tekst: tekst
 39. Specifiek interventiebeleid NVWA Textiel (IB02-SPEC 60, versie 01)
  Tekst: tekst
 40. Specifiek interventiebeleid NVWA Wijnregeling
  Tekst: tekst
 41. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)
  Tekst: tekst
 42. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 04)
  Tekst: tekst
 43. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
  Tekst: tekst
 44. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
  Tekst: tekst
 45. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
  Tekst: tekst
 46. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 04)
  Tekst: tekst
 47. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 48. Specifiek interventiebeleid NVWA experiment gesloten coffeeshopketen (IB02-SPEC 30, versie 01)
  Tekst: tekst
 49. Specifiek interventiebeleid NVWA identificatie en registratie van dieren (IB02-SPEC 10, versie 01)
  Tekst: tekst
 50. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)
  Tekst: tekst
 51. Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB02-SPEC 07, versie 02)
  Tekst: tekst
 52. Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB02-SPEC 09, versie 01)
  Tekst: tekst
 53. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
  Tekst: tekst
 54. Specifiek interventiebeleid NVWA samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 03)
  Tekst: tekst
 55. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 13)
  Tekst: tekst
 56. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselinformatie levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 05)
  Tekst: tekst
 57. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 06)
  Tekst: tekst
 58. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikel: 15ac
 59. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
  Tekst: tekst
 60. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4.3

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 1.3
 3. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 4. Bouwbesluit 2012
  Artikel 8.3
 5. Beleidsregel advieskader nieuwe scholen
  Bijlage Advieskader nieuwe scholen

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1998 Nieuw 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Bij Stb. 2001/208 is bepaald dat met ingang van 11 mei 2001 de wijzigingen ook van toepassing zijn op de wetten genoemd in artikel VI, tweede lid van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht.1)
Naar boven