Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-10-2021 t/m 31-10-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:81

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. ACM beleidsregel factureringstermijnen energie 2021
 2. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 3. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 4. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
 5. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 6. Beleidsregel consult ontboden verdachte artikel 257c Sv
 7. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
 8. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 9. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
 10. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 11. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 12. Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren
 13. Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112
 14. Beleidsregel Nederlandse Emissieautoriteit ETS 2021
 15. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
 16. Beleidsregel ontheffingen codes energie
 17. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 18. Beleidsregel programmaquota 2019
 19. Beleidsregel registratie snelle motorboten
 20. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 21. Beleidsregel stageverkorting
 22. Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten
 23. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
 24. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
 25. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
 26. Beleidsregel trillinghinder spoor
 27. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 28. Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018
 29. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 30. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 31. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
 32. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
 33. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 34. Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015
 35. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 36. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 37. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
 38. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021
 39. Beleidsregels informatieplicht
 40. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 41. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 42. Beleidsregels onvrijwillige inschrijving register
 43. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 44. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 45. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019
 46. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 47. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 48. Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling
 49. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 50. Beleidsregels woordmerk kansspelen op afstand
 51. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
 52. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
 53. Besluit beleidsregels representativiteit
 54. Besluit bestuursrecht Toeslagen
 55. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 56. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 57. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 58. Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure
 59. Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 60. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
 61. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 62. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
 63. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 64. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)
 65. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)
 66. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)
 67. Besluit versterking gebouwen Groningen
 68. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 69. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 70. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
 71. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 72. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 73. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
 74. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
 75. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 76. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 77. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 78. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 79. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 80. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 81. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 82. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 83. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 84. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
 85. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 86. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)
 87. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
 88. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 89. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
 90. Toezichtbeleid ITS
 91. Uitgiftebeleid geografische nummers
 92. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 93. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
 94. Wijzigingsbesluit Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (nadere invulling normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico en enige andere wijzigingen)
 95. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 96. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 97. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 98. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 99. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 100. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid busvervoer
 2. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 3. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
 4. Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
 5. Beleidsregel IGVO 2021
 6. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 7. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 8. Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 9. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 10. Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren
 11. Beleidsregel aanbodkanaal
 12. Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet
 13. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
 14. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 15. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 16. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 17. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
 18. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 19. Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor
 20. Beleidsregel andere dag- en weekindeling op scholen in de G5
 21. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 22. Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken
 23. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2016
 24. Beleidsregel bestuurlijke boeten NVWA-experiment gesloten coffeeshopketen
 25. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
 26. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 27. Beleidsregel binnenvaart 2013
 28. Beleidsregel boetevaststelling inburgering
 29. Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten
 30. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico
 31. Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte
 32. Beleidsregel compensatie vervroegde beëindiging pelsdierhouderij
 33. Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb
 34. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018
 35. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018
 36. Beleidsregel diertransport bij hoge temperaturen
 37. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
 38. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2020
 39. Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd
 40. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs
 41. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020
 42. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen
 43. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee
 44. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 45. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 46. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake passagiersrechten luchtvaart
 47. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 48. Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1
 49. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
 50. Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee
 51. Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten
 52. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 53. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën
 54. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 55. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 56. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 57. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 58. Beleidsregel nadeelcompensatie verbod laagcalorisch gas grootste afnemers
 59. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 60. Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA
 61. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
 62. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 63. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 64. Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928
 65. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 66. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 67. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 68. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 69. Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL
 70. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 71. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019
 72. Beleidsregel tegemoetkoming abortusklinieken COVID-19
 73. Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19
 74. Beleidsregel tegemoetkoming huurders, woningcorporaties en particuliere verhuurders aardbevingsgebied Groningen
 75. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 76. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015
 77. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 78. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 79. Beleidsregel uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling van aanvragen S&O-verklaring
 80. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 81. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945
 82. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 83. Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie
 84. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 85. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 86. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken 2021
 87. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige industrie Groningen
 88. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige infrastructuur Groningen
 89. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen
 90. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 91. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
 92. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 93. Beleidsregel verlagen subsidie POP
 94. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 95. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones
 96. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt
 97. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie PO
 98. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 99. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 100. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 101. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020
 102. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 103. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 104. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 105. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren 2021
 106. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee
 107. Beleidsregel wijziging van de vergunning windenergie op zee voor kavel V Hollandse Kust (noord)
 108. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
 109. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
 110. Beleidsregel zeevaartbemanning
 111. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw
 112. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
 113. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 114. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 115. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 116. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 117. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 118. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 119. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 120. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 121. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
 122. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 123. Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport
 124. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 125. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
 126. Beleidsregels near shore windpark
 127. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 128. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 129. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 130. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 131. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 132. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 133. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 134. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 135. Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines
 136. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 137. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 138. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC
 139. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 140. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 141. Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen
 142. Besluit vaststelling beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch hulpmiddel
 143. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
 144. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
 145. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 146. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 147. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
 148. Specifiek Interventiebeleid NVWA Tatoeëren en piercen (IB02-SPEC 59, versie 01)
 149. Specifiek interventiebeleid NVWA Alcoholwet (IB02-SPEC 29, versie 2)
 150. Specifiek interventiebeleid NVWA Fytosanitaire wetgeving
 151. Specifiek interventiebeleid NVWA Speelgoed (IB02-SPEC 58, versie 01)
 152. Specifiek interventiebeleid NVWA Wet op de dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 3)
 153. Specifiek interventiebeleid NVWA Wijnregeling
 154. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)
 155. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 04)
 156. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
 157. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
 158. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
 159. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
 160. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
 161. Specifiek interventiebeleid NVWA experiment gesloten coffeeshopketen (IB02-SPEC 30, versie 01)
 162. Specifiek interventiebeleid NVWA gewasbeschermingsmiddelen en biociden (IB02-SPEC 05, versie 03)
 163. Specifiek interventiebeleid NVWA identificatie en registratie van dieren (IB02-SPEC 10, versie 01)
 164. Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB02-SPEC 07, versie 02)
 165. Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB02-SPEC 09, versie 01)
 166. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
 167. Specifiek interventiebeleid NVWA samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 03)
 168. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 12)
 169. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselinformatie levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 05)
 170. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 06)
 171. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren (IB02-SPEC 39, versie 13)
 172. Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen
 173. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.43, 4.10
 2. Bankwet 1998
  Artikel: 12a
 3. Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen 2013
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel Actief zijn in Nederland 2013
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 10. Beleidsregel inzake toezicht artikel 10a, lid 3 van de Gaswet
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 11. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
  Artikel: 1a
 16. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 17. Beleidsregel verwerven van woningen langs basisnetroutes
  Structuurtekst: structuurtekst
 18. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2021
  Tekst: tekst
 19. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
  Tekst: tekst
 20. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
  Artikel: 1
 21. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 22. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 23. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Tekst: tekst
 24. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 25. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 26. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
  Tekst: tekst
 27. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
  Tekst: tekst
 28. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 29. Richtsnoeren Remedies 2007
  Circulaire-sluiting: circulaire-sluiting
 30. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 31. Richtsnoeren samenwerking bedrijven
  Tekst: tekst
 32. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 33. Specifiek Interventiebeleid NVWA Tatoeëren en piercen (IB02-SPEC 59, versie 01)
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 34. Specifiek interventiebeleid NVWA Alcoholwet (IB02-SPEC 29, versie 2)
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 35. Specifiek interventiebeleid NVWA Fytosanitaire wetgeving
  Tekst: tekst
 36. Specifiek interventiebeleid NVWA Speelgoed (IB02-SPEC 58, versie 01)
  Tekst: tekst
 37. Specifiek interventiebeleid NVWA Wijnregeling
  Tekst: tekst
 38. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)
  Tekst: tekst
 39. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 04)
  Tekst: tekst
 40. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
  Tekst: tekst
 41. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
  Tekst: tekst
 42. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
  Tekst: tekst
 43. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
  Tekst: tekst
 44. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 45. Specifiek interventiebeleid NVWA experiment gesloten coffeeshopketen (IB02-SPEC 30, versie 01)
  Tekst: tekst
 46. Specifiek interventiebeleid NVWA identificatie en registratie van dieren (IB02-SPEC 10, versie 01)
  Tekst: tekst
 47. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)
  Tekst: tekst
 48. Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB02-SPEC 07, versie 02)
  Tekst: tekst
 49. Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB02-SPEC 09, versie 01)
  Tekst: tekst
 50. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
  Tekst: tekst
 51. Specifiek interventiebeleid NVWA samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 03)
  Tekst: tekst
 52. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 12)
  Tekst: tekst
 53. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselinformatie levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 05)
  Tekst: tekst
 54. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 06)
  Tekst: tekst
 55. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikel: 15ac
 56. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
  Tekst: tekst
 57. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4.3

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 1.3
 3. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 4. Bouwbesluit 2012
  Artikel 8.3
 5. Beleidsregel advieskader nieuwe scholen
  Bijlage Advieskader nieuwe scholen

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina