Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 23-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:48

Informatie geldend op 23-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:34, 4:56
 2. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
  Artikel: 2
 3. Beleidsregel verlagen subsidie POP
  Bijlage: 1
 4. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikelen: 2, 5
 5. Besluit experiment integraal pgb 2019
  Artikel: 6
 6. Kaderbesluit BZK-subsidies
  Artikel: 25
 7. Kaderbesluit subsidies I en M
  Artikel: 27
 8. Mandaatregeling Raad voor Rechtsbijstand geldend vanaf 23 juni 2016
  Artikel: I
 9. Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020–2022
  Artikel: 3
 10. Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren
  Artikel: 8
 11. Regeling duurzaam veilig
  Artikel: 14
 12. Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen
  Artikel: 10
 13. Regeling heroïnebehandeling
  Artikel: 4
 14. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlage: 3.10.2
 15. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
 16. Regeling specifieke uitkering Incodelta Zuid-Nederland
  Artikel: 3
 17. Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
  Artikel: 23
 18. Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp
  Artikel: 2
 19. Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Artikel: 3
 20. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Artikel: 3
 21. Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit
  Artikel: 2
 22. Regeling specifieke uitkering vervoermanagement
  Artikel: 3
 23. Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19
  Artikel: 1.2
 24. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 20
 25. Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken
  Artikel: 3
 26. Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector
  Artikel: 25
 27. Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019
  Artikel: 10
 28. Subsidieregeling Fietsersbond 2017
  Artikel: 8
 29. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
  Artikel: 8
 30. Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren
  Artikel: 3.1
 31. Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s
  Artikel: 3.1
 32. Subsidieregeling kanker & werkzoekenden
  Artikel: 9
 33. Subsidieregeling kansen voor alle kinderen 2017
  Artikel: 20
 34. Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden
  Artikel: 25
 35. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
  Artikel: 8
 36. Tijdelijke subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk 2019
  Artikel: 10
 37. Tijdelijke subsidieregeling financiering kinderopvang Caribisch Nederland
  Artikel: 18
 38. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 33

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen 2.21, 5.20
 4. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 5. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 6. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 7. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 8. Wet Justitie-subsidies
  Artikel 48d
 9. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 10. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 11. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 12. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 13. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 14. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 15. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 16. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 91
 17. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 18. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 19. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 20. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 21. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 22. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 23. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 24. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 25. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 26. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 27. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 28. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 29. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 30. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 127e, 150, 23
 31. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 32. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 33. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel 2
 34. Jeugdwet
  Artikel 8.1.7
 35. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen 2.3.6, 3a.1.1
 36. Wet langdurige zorg
  Artikel 1.1.1
 37. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel 1.9
 38. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel 1
 39. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel 4
 40. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst tekst
 41. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel 1
 42. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel 4.10
 43. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst tekst
 44. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel 1
 45. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel 1
 46. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel 1
 47. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021
  Tekst tekst
 48. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel 1
 49. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel 1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.6

 1. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel 3
 2. Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002
  Artikel 10
 3. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel 17
 4. Besluit mandaat Dienst Regelingen betreffende Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstroming
  Artikel 2
 5. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 6. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel 7
 7. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 8. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel 17
 9. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
  Artikel 1
 10. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel 21
 11. Subsidieregeling EFMB 2015–2023
  Artikel 21
 12. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
  Artikel 21
 13. Beleidsregel verlagen subsidie POP
  Artikel 1.2
 14. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
  Artikel 2
 15. Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 2019
  Artikel 19
Terug naar begin van de pagina