Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 23-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:2

Informatie geldend op 23-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
  Artikel: 3
 2. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 3. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
  Artikel: 3
 4. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Bijlage: Wettelijk kader
 5. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021
  Bijlage: Inleiding
 6. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel: 3.6
 7. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikel: 2
 8. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.2.1
 9. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 4.4
 10. Besluit ondernemingsplan notaris
  Artikel: 3
 11. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel: 6.1.2.2
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 13. Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers
  Artikel: 2
 14. Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers
  Artikel: 2
 15. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 16. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 17. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 129
 18. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
  Artikel: 12
 19. Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt
  Tekst: tekst
 20. Spoorwegwet
  Artikelen: 6, 16f, 33
 21. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikel: 10
 22. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies
  Artikel: 7
 23. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing
  Artikelen: 10, 15
 24. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk
  Artikelen: 18, 23
 25. Uitvoeringsregeling nadeelcompensatie verbod laagcalorisch gas grootste afnemers
  Artikel: 3
 26. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 6.5b, 6.6
 27. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 28. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 29. Warmtebesluit
  Artikel: 9
 30. Waterbesluit
  Artikel: 6.23
 31. Wet laden en lossen zeeschepen
  Artikel: 21
 32. Wet precursoren voor explosieven
  Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.1

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 3:10
 2. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie Dutch Good Growth Fund
  Bijlage bijlage
 3. Besluit vaststelling beleidsregels subsidieverlening (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE))
  Bijlage bijlage
 4. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Addressing Root Causes Fund 2016–2021)
  Bijlage bijlage
 5. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie (onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund)
  Bijlage bijlage

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 7:14, 7:27
 3. Besluit milieueffectrapportage
  Bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 5. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 6. Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008
  Bijlage behorende bij artikel 1
 7. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 3.8
 8. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 9. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 10. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 127e, 150, 23
 11. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikel 2.1
 12. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 11.4
 13. Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022
  Artikel 4
Terug naar begin van de pagina