Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 15-04-2020 t/m 23-06-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:81

Informatie geldend op 15-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 2. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 3. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
 4. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 5. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
 6. Beleidsregel instelling tijdelijk steunfonds continuïteit van de lokale informatievoorziening gedurende de Covid-19 crisis
 7. Beleidsregel instelling tijdelijk steunfonds huis-aan-huiskranten die minder dan één keer per twee weken verschijnen, lokale nieuwsbladen en lokale nieuwswebsites in verband met continuïteit lokale informatievoorziening gedurende COVID-19 crisis
 8. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 9. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
 10. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 11. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 12. Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren
 13. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
 14. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
 15. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 16. Beleidsregel programmaquota 2019
 17. Beleidsregel registratie snelle motorboten
 18. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 19. Beleidsregel stageverkorting
 20. Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten
 21. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
 22. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
 23. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
 24. Beleidsregel trillinghinder spoor
 25. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 26. Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018
 27. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 28. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 29. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
 30. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
 31. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 32. Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015
 33. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 34. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 35. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
 36. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020
 37. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 38. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 39. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 40. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 41. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019
 42. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 43. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 44. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 45. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
 46. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
 47. Besluit beleidsregels representativiteit
 48. Besluit bestuursrecht Toeslagen
 49. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 50. Besluit mijnbouwschade Groningen
 51. Besluit Specifiek Interventiebeleid dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 2)
 52. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 53. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 54. Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 55. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
 56. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 57. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
 58. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 59. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)
 60. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven NVWA (IB02-SPEC 37, versie 5)
 61. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)
 62. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)
 63. Besluit versterking gebouwen Groningen
 64. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 65. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 66. Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis
 67. Regeling bestuurlijke boetes GWWD
 68. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
 69. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 70. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 71. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
 72. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
 73. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 74. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 75. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 76. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 77. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 78. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 79. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 80. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 81. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 82. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
 83. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 84. Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC 32, versie 2)
 85. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 86. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
 87. Toezichtbeleid ITS
 88. Uitgiftebeleid geografische nummers
 89. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 90. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
 91. Wijzigingsbesluit Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (nadere invulling normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico en enige andere wijzigingen)
 92. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 93. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 94. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 95. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 96. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 97. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 2. Beleidsregel IGVO 2010
 3. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 4. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 5. Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 6. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 7. Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren
 8. Beleidsregel aanbodkanaal
 9. Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet
 10. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 11. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 12. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 13. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
 14. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 15. Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor
 16. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 17. Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken
 18. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2016
 19. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
 20. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 21. Beleidsregel binnenvaart 2013
 22. Beleidsregel boetevaststelling inburgering
 23. Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten
 24. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico
 25. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018
 26. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018
 27. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
 28. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2019
 29. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer
 30. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
 31. Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd
 32. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs
 33. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen
 34. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee
 35. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 36. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 37. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten luchtvaart
 38. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 39. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
 40. Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee
 41. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 42. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën
 43. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 44. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 45. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 46. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 47. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 48. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
 49. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 50. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 51. Beleidsregel over boordvoorzieningen ex Subsidieregeling riolering woonboten 2018–2020
 52. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 53. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 54. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 55. Beleidsregel schadevergoeding landelijke publieke mediadienst 2018–2019
 56. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 57. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 58. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019
 59. Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19
 60. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 61. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015
 62. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 63. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 64. Beleidsregel uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling van aanvragen S&O-verklaring
 65. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 66. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945
 67. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 68. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 69. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 70. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken
 71. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 72. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
 73. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 74. Beleidsregel verlagen subsidie POP
 75. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 76. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones
 77. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt
 78. Beleidsregel vernieuwingen of verbeteringen aan spoorvoertuigen Spoorwegwet 2017
 79. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
 80. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 81. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 82. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 83. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 84. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 85. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 86. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren
 87. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee
 88. Beleidsregel wijziging van de vergunning windenergie op zee voor kavel V Hollandse Kust (noord)
 89. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
 90. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
 91. Beleidsregel zeevaartbemanning
 92. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw
 93. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
 94. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 95. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 96. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 97. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 98. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 99. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 100. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 101. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 102. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
 103. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 104. Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport
 105. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 106. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
 107. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
 108. Beleidsregels near shore windpark
 109. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 110. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 111. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 112. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 113. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 114. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 115. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 116. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 117. Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines
 118. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 119. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 120. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC
 121. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 122. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 123. Besluit vaststelling beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch hulpmiddel
 124. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
 125. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 126. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 127. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
 128. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
 129. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
 130. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
 131. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 08)
 132. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.43, 4.10
 2. Bankwet 1998
  Artikel: 12a
 3. Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen 2013
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel Actief zijn in Nederland 2013
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 10. Beleidsregel inzake toezicht artikel 10a, lid 3 van de Gaswet
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 11. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
  Artikel: 1a
 16. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 17. Beleidsregel verwerven van woningen langs basisnetroutes
  Structuurtekst: structuurtekst
 18. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 19. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2016
  Tekst: tekst
 20. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2020
  Tekst: tekst
 21. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
  Tekst: tekst
 22. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
  Artikel: 1
 23. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 24. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 25. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Tekst: tekst
 26. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 27. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 28. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
  Tekst: tekst
 29. Inkomstenbelasting, huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW
  Tekst: tekst
 30. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 31. Richtsnoeren Remedies 2007
  Circulaire-sluiting: circulaire-sluiting
 32. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 33. Richtsnoeren samenwerking bedrijven
  Tekst: tekst
 34. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 35. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
  Tekst: tekst
 36. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
  Tekst: tekst
 37. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 38. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
  Tekst: tekst
 39. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4.3

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 1.3
 3. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 4. Bouwbesluit 2012
  Artikel 8.3

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina