Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-09-2008 t/m 25-11-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 5:20

Informatie geldend op 01-09-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. NMa digitale werkwijze 2007

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet
  Bijlage: 1
 2. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 28a
 3. Beleidsregels voor het bestuur van de emissieautoriteit inzake de handel in emissierechten
  Bijlage: II
 4. Besluit boetes Wft
  Artikel: 4
 5. Besluit keuring spoorvoertuigen
  Artikelen: 21, 24
 6. Besluit mandaat Dienst Regelingen en aanwijzing toezichthouders uitvoeringsregelingen WTS
  Artikel: 8
 7. Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: behorende bij artikel 40 van het Besluit toezicht accountantsorganisaties
 8. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 49
 9. Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten
  Artikel: 3
 10. Binnenschepenwet
  Artikel: 49
 11. Drank- en Horecawet
  Artikel: 44
 12. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 77i
 13. Gaswet
  Artikel: 60ad
 14. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 114
 15. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 115
 16. Gezondheidswet
  Artikel: 39
 17. Havennoodwet
  Artikel: 19
 18. Huisvestingswet
  Artikel: 78
 19. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel: 16a
 20. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 6
 21. Kernenergiewet
  Artikelen: 59, 66, 83b
 22. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 1a
 23. Locaalspoor- en Tramwegwet
  Artikel: 10
 24. Loodsenwet
  Artikelen: 45g, 49
 25. Mededingingswet
  Artikelen: 51, 69
 26. Mediawet
  Artikelen: 46, 46a, 71c, 135
 27. Meetbrievenwet 1981
  Artikel: 25
 28. NMa Boetecode 2007
  Tekst: tekst
 29. NMa digitale werkwijze 2007
  Artikel: 1
 30. Noodwet Geneeskundigen
  Artikelen: 31a, 32, 39
 31. Pensioenwet
  Artikelen: 168, 175, 176
 32. Plantenziektenwet
  Artikelen: 11, 12
 33. Pleegkinderenwet
  Artikel: 22
 34. Politiewet 1993
  Artikel: 53a
 35. Postwet
  Artikel: 15b
 36. Regeling eenmalig project herintroductie otters
  Artikel: 10
 37. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 32
 38. Spoorwegwet
  Artikelen: 66, 75
 39. Spoorwegwet 1875
  Artikelen: 10, 71
 40. Subsidieregeling Stichting het Juridisch Loket 2005
  Artikel: 13
 41. Subsidieregeling stichtingen rechtsbijstand 2002
  Artikel: 14
 42. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 15.4, 18.7
 43. Uitgangspunten en beleidsregels werkwijze CBP
  Tekst: tekst
 44. Uitvoeringswet verdrag chemische wapens
  Artikel: 11
 45. Vaarplichtwet
  Artikel: 24
 46. Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza (PPE) 2004
  Artikel: 10
 47. Verordening tegemoetkoming leveranties van broedeieren wegens uitbraak van Aviaire Influenza (PPE) 2005
  Artikel: 10
 48. Verordening tegemoetkoming ter zake van maatregelen ter voorkoming van marktverstoring wegens Aviaire Influenza (PPE) 2006
  Artikel: 17
 49. Vorderingswet
  Artikel: 33
 50. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 51. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 49
 52. Warenwet
  Artikel: 32
 53. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 65, 103
 54. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 18
 55. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 61
 56. Wet beschikbaarheid goederen
  Artikel: 11
 57. Wet bodembescherming
  Artikel: 92a
 58. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 6.2.2, 11.1
 59. Wet explosieven voor civiel gebruik
  Artikel: 33a
 60. Wet geluidhinder
  Artikel: 173
 61. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 86
 62. Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst
  Artikel: 7
 63. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikelen: 2.10, 2.4
 64. Wet havenstaatcontrole
  Artikel: 17
 65. Wet hygiƫne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  Artikel: 25
 66. Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
  Artikelen: 25, 26
 67. Wet inzake de geldtransactiekantoren
  Artikel: 8
 68. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel: 88a
 69. Wet kinderopvang
  Artikel: 72
 70. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 64
 71. Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding
  Artikel: 13
 72. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  Artikel: 13j
 73. Wet milieubeheer
  Artikelen: 18.16q, 18.4a, 21.3
 74. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 10a
 75. Wet op de dierproeven
  Artikel: 24
 76. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 77. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 146
 78. Wet op de loonvorming
  Artikel: 15
 79. Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
  Artikel: 44
 80. Wet op de vaste boekenprijs
  Artikel: 22
 81. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 1:52, 1:56, 1:57, 1:68, 1:74, 1:79, 1:80
 82. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 15.1
 83. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 9
 84. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 164, 170
 85. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 59, 104
 86. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 91
 87. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 7.3
 88. Wet ruimtevaartactiviteiten
  Artikelen: 14, 15
 89. Wet tegemoetkoming schade bij rampen
  Artikel: 10
 90. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikelen: 26, 27
 91. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikelen: 51, 53, 54, 63g, 63h, 63k
 92. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikelen: bedoeld in artikel 48d, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, 29, 48b, 48c
 93. Wet toezicht trustkantoren
  Artikelen: 9, 20, 21
 94. Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
  Bijlage: bedoeld in artikel 188d, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
 95. Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma
  Artikel: 16
 96. Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart
  Artikel: 19
 97. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 71a, 163, 170, 171
 98. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 18
 99. Wet zwerfstromen
  Artikel: 5
 100. Woningwet
  Artikelen: 94, 96

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Beleidsregels aanwijzing netbeheerders
  Artikel 1
 4. Beleidsregels aanwijzing netbeheerders Gaswet
  Artikel 1
 5. Subsidieregeling ESF-3 voor onderwijsinstellingen 2000 - 2006
  Artikel 15
 6. Aanwijzing rusttijden, vaartijden, bemanningssterkte en stilleggen van schepen
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Afdeling 5.2

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel 1
 2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Artikel 57b
 3. Sanctiewet 1977
  Artikel 10
 4. Wet luchtvaart
  Artikel 11.2
 5. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 133
 6. Wet op het notarisambt
  Artikelen 110, 96
 7. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel 64
 8. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten tekst, tekst
 9. Zorgverzekeringswet
  Artikel 93
 10. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel 198
 11. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikelen 63a, 63b
 12. Subsidieregeling VSV en BBL voor onderwijsinstellingen 2006
  Artikel 15
 13. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel 64
 14. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:89
 15. Regeling Groeifaciliteit
  Bijlage A
 16. Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie VROM
  Artikel 3
 17. Pensioenwet
  Artikel 204
 18. Algemene douanewet
  Artikel 1:6
 19. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 20. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel 24
 21. Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008
  Artikel 6
 22. Procedureoverzicht Boeteoplegging OPTA 2004
  Artikel 4
 23. Uitgangspunten en beleidsregels werkwijze CBP
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina