Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-09-2008 t/m 25-11-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 5:17

Informatie geldend op 01-09-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. NMa digitale werkwijze 2007

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet
  Bijlage: 1
 2. Besluit aanwijzing toezichthouders Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 sector pluimvee en eieren (PPE) 2005
  Artikel: 1
 3. Besluit keuring spoorvoertuigen
  Artikel: 21
 4. Besluit mandaat Dienst Regelingen en aanwijzing toezichthouders uitvoeringsregelingen WTS
  Artikel: 8
 5. Comptabiliteitswet 2001
  Artikelen: 43, 43a, 91, 92
 6. Gezondheidswet
  Artikel: 39
 7. Hamsterwet
  Artikel: 6a
 8. Havennoodwet
  Artikelen: 7, 20
 9. Huisvestingswet
  Artikel: 78
 10. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel: 16a
 11. Kernenergiewet
  Artikelen: 59, 83b
 12. Loodsenwet
  Artikelen: 45g, 45i, 49
 13. Mededingingswet
  Artikelen: 51, 54, 55, 70
 14. NMa Boetecode 2007
  Tekst: tekst
 15. Noodwet Geneeskundigen
  Artikel: 31a
 16. Overgangswet elektriciteitsproductiesector
  Artikel: 12
 17. Pleegkinderenwet
  Artikel: 8
 18. Politiewet 1993
  Artikel: 53a
 19. Prijzenwet
  Artikel: 5
 20. Regeling monsterrol en monsterboekje zeevaart
  Artikel: 3
 21. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 32
 22. Spoorwegwet 1875
  Artikel: 10
 23. Telecommunicatiewet
  Artikel: 15.7
 24. Vaarplichtwet
  Artikel: 24
 25. Vervoersnoodwet
  Artikel: 14
 26. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 27. Wet beschikbaarheid goederen
  Artikel: 11
 28. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikel: 63
 29. Wet bodembescherming
  Artikelen: 76k, 92a
 30. Wet explosieven voor civiel gebruik
  Artikel: 33a
 31. Wet geluidhinder
  Artikel: 173
 32. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikel: 2.4
 33. Wet hygiƫne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  Artikel: 25
 34. Wet intrekking Wet stimulering zeescheepvaart
  Artikel: III
 35. Wet inzake de geldtransactiekantoren
  Artikel: 8
 36. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel: 88a
 37. Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding
  Artikel: 13
 38. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  Artikel: 13j
 39. Wet milieubeheer
  Artikelen: 15.14, 18.4a, 21.3
 40. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 10a
 41. Wet op de loonvorming
  Artikel: 15
 42. Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
  Artikel: 44
 43. Wet op de vaste boekenprijs
  Artikelen: 16, 22
 44. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 1:56, 1:57, 1:73
 45. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 9
 46. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 170
 47. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 91
 48. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 7.3
 49. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 9.3
 50. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 9.3
 51. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 63h
 52. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel: 29
 53. Wet toezicht trustkantoren
  Artikel: 9
 54. Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied
  Artikel: 9
 55. Wet zwerfstromen
  Artikel: 5
 56. Woningwet
  Artikelen: 94, 96

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Beleidsregels aanwijzing netbeheerders
  Artikel 1
 4. Beleidsregels aanwijzing netbeheerders Gaswet
  Artikel 1
 5. Subsidieregeling ESF-3 voor onderwijsinstellingen 2000 - 2006
  Artikel 15
 6. Aanwijzing rusttijden, vaartijden, bemanningssterkte en stilleggen van schepen
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Afdeling 5.2

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel 1
 2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Artikel 57b
 3. Sanctiewet 1977
  Artikel 10
 4. Wet luchtvaart
  Artikel 11.2
 5. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 133
 6. Wet op het notarisambt
  Artikelen 110, 96
 7. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel 64
 8. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten tekst, tekst
 9. Zorgverzekeringswet
  Artikel 93
 10. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel 198
 11. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikelen 63a, 63b
 12. Subsidieregeling VSV en BBL voor onderwijsinstellingen 2006
  Artikel 15
 13. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel 64
 14. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:89
 15. Regeling Groeifaciliteit
  Bijlage A
 16. Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie VROM
  Artikel 3
 17. Pensioenwet
  Artikel 204
 18. Algemene douanewet
  Artikel 1:6
 19. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 20. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel 24
 21. Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008
  Artikel 6
 22. Procedureoverzicht Boeteoplegging OPTA 2004
  Artikel 4
 23. Uitgangspunten en beleidsregels werkwijze CBP
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina