Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-09-2008 t/m 25-11-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 5:11

Informatie geldend op 01-09-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Beleidsregels aanwijzing netbeheerders
  Artikel 1
 4. Beleidsregels aanwijzing netbeheerders Gaswet
  Artikel 1
 5. Subsidieregeling ESF-3 voor onderwijsinstellingen 2000 - 2006
  Artikel 15
 6. Aanwijzing rusttijden, vaartijden, bemanningssterkte en stilleggen van schepen
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Afdeling 5.2

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel 1
 2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Artikel 57b
 3. Sanctiewet 1977
  Artikel 10
 4. Wet luchtvaart
  Artikel 11.2
 5. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 133
 6. Wet op het notarisambt
  Artikelen 110, 96
 7. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel 64
 8. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten tekst, tekst
 9. Zorgverzekeringswet
  Artikel 93
 10. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel 198
 11. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikelen 63a, 63b
 12. Subsidieregeling VSV en BBL voor onderwijsinstellingen 2006
  Artikel 15
 13. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel 64
 14. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:89
 15. Regeling Groeifaciliteit
  Bijlage A
 16. Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie VROM
  Artikel 3
 17. Pensioenwet
  Artikel 204
 18. Algemene douanewet
  Artikel 1:6
 19. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 20. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel 24
 21. Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008
  Artikel 6
 22. Procedureoverzicht Boeteoplegging OPTA 2004
  Artikel 4
 23. Uitgangspunten en beleidsregels werkwijze CBP
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina