Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-09-2008 t/m 25-11-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:65

Informatie geldend op 01-09-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging
  Artikel: 26

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.8

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 124s
 2. Wet op de rechtsbijstand
  Artikelen 2, 42
 3. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 4. Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening
  Artikel 1a
 5. Wet Justitie-subsidies
  Artikelen 16, 20, 33, 48a, 48c, 48g, 48n, 48q, 48r, 49, 8
 6. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 73
 7. Algemene Regeling SZW-subsidies
  Artikel 19
 8. Wet overige OCW-subsidies
  Artikel 11
 9. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 10. Uitvoeringsbesluit WEB
  Artikel 4a.1
 11. Regeling subsidiëring samenwerkingsverbanden en gezamenlijke rechtspersoon minderheden
  Artikel 3
 12. Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer
  Artikel 5
 13. Besluit Stichting ICTU
  Artikel 4
 14. Regeling defensiesubsidies
  Artikel 6
 15. Besluit beleidsregels Bestuurskamer
  Artikel 4.2
 16. Subsidiebesluit SER
  Artikel 2
 17. Tijdelijke subsidieregeling Stichting Waterloopkundig Laboratorium en Stichting GeoDelft
  Artikel 3
 18. Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen
  Artikel 2
 19. Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 35
 20. Subsidieregeling IOP-TTI-module van de experimentele Kaderregeling subsidies innovatieprojecten
  Artikel 25
 21. Besluit financiële bepalingen bodemsanering
  Artikelen 35, 41
 22. Subsidieregeling Stichting Rail Cargo 2006–2009
  Artikel 4
 23. Tijdelijke subsidieregeling Stichting Nederland Maritiem Land 2006–2009
  Artikel 5
 24. Kaderwet overige BZK-subsidies
  Artikel 7
 25. Subsidieregeling VWS-subsidies
  Artikel 30
 26. Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen
  Artikel 15
 27. Subsidieregeling schippersinternaten
  Bijlage 5
 28. Subsidieregeling SWOV 2006
  Artikel 3
 29. Regeling inburgering
  Artikel 3.16
 30. Subsidieregeling Voorlichtingsbureau Short Sea Shipping 2007–2009
  Artikel 4
 31. Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2006
  Artikel 3
 32. Subsidieregeling Bureau Voorlichting Binnenvaart 2007–2009
  Artikel 4
 33. Subsidieregeling Vereniging Koninklijke Schuttevaer 2007–2010
  Artikel 4
 34. Algemeen reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+
  Artikel 4
 35. Tijdelijke subsidieregeling gesloten jeugdzorg 2008
  Artikel 3
 36. Subsidieregeling Stichting Deltares
  Artikel 3
 37. Tijdelijke subsidieregeling veilige publieke taak
  Artikel 1
 38. Tijdelijke subsidieregeling voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering
  Artikel 1
 39. Tijdelijke subsidieregeling Expertise- en innovatiecentrum binnenvaart
  Artikel 5
 40. Subsidieregeling KDC
  Artikel 3
 41. Subsidiebesluit particuliere justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel 2

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel 87g
 2. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 3. Wet milieubeheer
  Artikel 15.12
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen 124n, 124s
 5. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 6. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 7. Archiefwet 1995
  Artikelen 30, 35
 8. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.3.4
 9. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 10. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel 98a
 11. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel 72a
 12. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 13. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 74
 14. Kaderwet LNV-subsidies
  Artikel 3
 15. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 16. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 17. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 18. Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering
  Artikel 2
 19. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 20. Subsidieregeling kinderopvang
  Bijlage 2
 21. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 22. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 23. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 24. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 25. Wet maatschappelijke ondersteuning
  Artikel 7
 26. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 27. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 28. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 29. Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstroming
  Artikel 9
 30. Algemeen reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+
  Artikel 4
 31. Verordening instelling van een fonds voor de detailhandel 2007
  Artikel 5
 32. Verordening instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007
  Artikel 5
 33. Verordening instelling van een fonds voor de mosselsector 2007
  Artikel 5
 34. Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007
  Artikel 5
 35. Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007
  Artikel 5
 36. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 7:14, 7:27
 3. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 4. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 5. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 6. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 7. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Paragraaf 4.2.8.2

 1. Subsidieregeling SWOV 2006
  Artikel 5
 2. Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2006
  Artikel 5
 3. Subsidieregeling KDC
  Artikel 5
Terug naar begin van de pagina