Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-09-2008 t/m 25-11-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:12

Informatie geldend op 01-09-2008

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3.4

 1. Onteigeningswet
  Artikelen 123, 63, 63, 80, 87
 2. Waterstaatswet 1900
  Artikelen 12, 12a
 3. Wet droogmakerijen en indijkingen
  Artikel 3
 4. Wet aanleg locaalspoor- en tramwegen
  Artikel 2
 5. Wegenwet
  Artikelen 11, 34, 35
 6. Belemmeringenwet Landsverdediging
  Artikel 6
 7. Waterleidingwet
  Artikel 3j
 8. Luchtvaartwet
  Artikelen 19, 42
 9. Wet op de Registeraccountants
  Artikel 60
 10. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 72
 11. Kernenergiewet
  Artikelen 17, 20, 20a, 29a, 34
 12. Drank- en Horecawet
  Artikel 6
 13. Ontgrondingenwet
  Artikelen 10, 10c, 26
 14. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Paragrafen 1, 2
  Artikelen 15, 16, 17
 15. Wet verontreiniging oppervlaktewateren
  Artikelen 1a, 5, 7, 7a
 16. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel 16
 17. Wet ambulancevervoer
  Artikel 9
 18. Wet op de Accountants-administratieconsulenten
  Artikel 45
 19. Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren
  Artikel 5
 20. Wet verontreiniging zeewater
  Artikelen 8, 8a
 21. Wet geluidhinder
  Artikelen 110c, 123, 5, 87j
 22. Wet milieubeheer
  Artikelen 1.3, 10.64, 10.9, 13.1, 13.10, 13.11, 13.8, 14.1, 14.5, 15.37, 16.20b, 16.26, 16.30, 16.31, 16.33, 16.7, 19.1b, 19.3, 19.5, 20.6, 4.1a, 4.4, 4.7, 5.10, 5.12, 5.9, 7.15, 7.35, 7.6, 8.25, 8.26a, 8.28, 8.35, 8.6, 9.2.2.3, 9.2.2.7
  Paragraaf 20.2
 23. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel 3
 24. Grondwaterwet
  Artikelen 17, 22, 23, 24
 25. Wet bodembescherming
  Artikelen 63c, 63i, 65, 66
 26. Meststoffenwet
  Artikel 43
 27. Loodsenwet
  Artikel 16
 28. Monumentenwet 1988
  Artikelen 14a, 38, 44, 64
 29. Wet op de waterhuishouding
  Artikelen 27, 31, 4, 6
 30. Wet commissies standaardregelingen
  Artikel 7
 31. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer
  Artikelen 17, 27
 32. Uitvoeringsregeling waterhuishouding
  Artikel 13
 33. Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart
  Artikel 6
 34. Waterschapswet
  Artikelen 4, 79
 35. Woningwet
  Artikelen 50, 59
 36. Gemeentewet
  Artikel 150
 37. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:1, 3:26, 3:44, 6:8, 7:1, 7:14, 7:27
 38. Wet luchtvaart
  Artikelen 8.25g, 8.30d
 39. Provinciewet
  Artikel 147
 40. Tracéwet
  Artikelen 12, 20
 41. Besluit milieueffectrapportage
  Artikel 8
 42. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994
  Artikel 4
 43. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst tekst
 44. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel 15
 45. Archiefbesluit 1995
  Artikel 4
 46. Wet op de waterkering
  Artikelen 6a, 7a, 7e
 47. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel 2
 48. Financiële-verhoudingswet
  Artikel 9
 49. Invoeringswet Financiële-verhoudingswet
  Artikel 22
 50. Besluit biotechnologie bij dieren
  Artikel 12
 51. Mededingingswet
  Artikelen 13, 15, 49b, 49c, 89a, 9
 52. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Artikel 11
 53. Wet bescherming Antarctica
  Artikelen 11, 20, 21, 22
 54. Flora- en faunawet
  Artikelen 21, 75a
 55. Natuurbeschermingswet 1998
  Artikelen 11, 19a, 7
 56. Planwet verkeer en vervoer
  Artikelen 10, 6
 57. Telecommunicatiewet
  Artikelen 3.1, 4.1, 6b.1
 58. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 59. Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen
  Artikel 4
 60. Regeling risico’s zware ongevallen 1999
  Artikel 10
 61. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen 25, 32
 62. Besluit financiële verhouding 2001
  Artikel 6
 63. Besluit stralingsbescherming
  Artikelen 45, 46, 47
 64. Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  Artikelen 2, 4
 65. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
  Artikel IV
 66. Reconstructiewet concentratiegebieden
  Artikelen 15, 41
 67. Wet ammoniak en veehouderij
  Artikel 2a
 68. Wet bereikbaarheid en mobiliteit
  Artikel 30
 69. Mijnbouwwet
  Artikel 34
 70. Mijnbouwbesluit
  Artikelen 148, 94, 98
 71. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage Aanwijzingen voor convenanten
 72. Spoedwet wegverbreding
  Artikelen 6, 7
 73. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
  Tekst tekst
 74. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikelen 14, 22
 75. Besluit havenontvangstvoorzieningen
  Artikel 5
 76. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten
  Artikel XI
 77. Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
  Artikel 4
 78. POP-besluit milieubeheer
  Artikel 5
 79. Regeling mandaat en ondermandaat Agentschap NL Kernenergiewet 2005
  Artikelen 14, 7, 8
 80. Regeling mandaat en machtiging vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen Kernenergiewet 2005
  Artikelen 15, 7, 8
 81. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel 48
 82. Besluit geluidhinder
  Artikel 4.20
 83. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen 3.11, 3.24, 3.31, 3.8, 3.9a, 4.2, 4.4, 6.14, 8.1
 84. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikelen 18, 46, 64, 67
 85. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikelen 112, 113, 114
 86. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel 2.2
  Bijlage 1
 87. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel 49
 88. Besluit ontgrondingen in rijkswateren
  Artikelen 5, 6
 89. Besluit algemene regels milieu mijnbouw
  Artikel 20
 90. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
  Artikel 4

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina