Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 12-03-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:27

Informatie geldend op 12-03-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Tracéwet
  Artikel: 20

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997
  Artikelen 1.6, 4.1, 4.2
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar § 3.5.4

 1. Kernenergiewet
  Artikelen 17, 20, 29a, 34
 2. Ontgrondingenwet
  Artikel 10
 3. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikelen 15, 16, 17
  Paragrafen 1, 2
 4. Wet verontreiniging oppervlaktewateren
  Artikelen 2b, 7a
 5. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel 16
 6. Wet geluidhinder
  Artikel 5
 7. Wet milieubeheer
  Artikel 8.24
 8. Grondwaterwet
  Artikelen 17, 22
 9. Wet milieugevaarlijke stoffen
  Artikelen 26, 33
 10. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:14, 3:21
 11. Tracéwet
  Artikel 20
 12. Besluit beheer wit- en bruingoed
  Artikel 11
 13. Besluit stralingsbescherming
  Artikelen 45, 46, 47
 14. Reconstructiewet concentratiegebieden
  Artikel 41
 15. Mijnbouwwet
  Artikel 34
 16. Mijnbouwbesluit
  Artikel 94

Verwijzingen naar Afdeling 3.5

 1. Wet op de Ruimtelijke Ordening
  Artikel 41
 2. Kernenergiewet
  Artikel 17a
 3. Ontgrondingenwet
  Artikel 26
 4. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel 16
 5. Rijksreglement ontgrondingen
  Artikel 7
 6. Wet milieubeheer
  Artikelen 1.1, 1.3, 13.1, 14.1, 14.5, 19.1, 19.3, 20.13, 7.15, 7.35, 8.28, 8.35
 7. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:1, 3:44, 4:10, 7:1, 7:14, 7:27
 8. Besluit milieueffectrapportage
  Artikel 8
 9. Wet bescherming Antarctica
  Artikelen 11, 21
 10. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 11. Subsidieregeling natuurbeheer 2000
  Artikel 18
 12. Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  Artikelen 2, 4
Terug naar begin van de pagina