Regeling toezicht naleving Tabakswet

[Regeling vervallen per 20-05-2016.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 19-01-2012 t/m 19-05-2016

Regeling toezicht naleving Tabakswet

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Gelet op artikel 13 van de Tabakswet (Stb. 1988, 342),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-05-2016]

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Tabakswet zijn belast de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-05-2016]

Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

Zij kan worden aangehaald als Regeling toezicht naleving Tabakswet.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven